Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Word kontrollerar automatiskt eventuella stavfel och grammatiska fel medan du skriver. Använd tangent bordet och en skärm läsare för att gå igenom felen och åtgärda dem. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

behöver anvisningar om hur du kontrollerar stavning och grammatik i Word, men inte använder en skärm läsare? Se kontrol lera stavning och grammatik i Office.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kontrol lera och korrigera stavning och grammatik

 1. Öppna det dokument du vill kontrollera stavning och grammatik i och tryck på F7.

  Du kan också använda menyfliksområdet för att starta kontrollen. Tryck på Alt + R för att öppna fliken Granska och tryck sedan på C, 1 för att välja alternativet kontrol lera dokument .

  Editor-fönstret öppnas. Du hör "redaktörs översikt" följt av antalet resultat.

  Tips: Om du vill kontrollera stavning och grammatik i bara en mening eller ett stycke i dokumentet, markerar du texten som du vill kontrollera och trycker på F7.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill granska både stavnings-och grammatikfel trycker du på RETUR.

  • Om du bara vill granska stavfel trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "korrigerings kort". Tryck på nedåtpilen tills du hör "stavning" och tryck sedan på RETUR.

  • Om du bara vill granska grammatikfel trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "korrigerings kort". Tryck på nedåtpilen tills du hör "grammatik" och tryck sedan på RETUR.

 3. Du hör den ursprungliga meningen med fel stavning eller grammatik. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det första förslaget för att åtgärda felet.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör det förslag du vill använda och gör sedan något av följande:

  • Om du bara vill använda den föreslagna korrigeringen på det aktuella felet trycker du på RETUR.

  • Om du vill använda den föreslagna korrigeringen på alla förekomster av felet i det aktuella dokumentet trycker du på Alt + nedåtpil och sedan på A.

  Felet korrigeras och Word flyttas till nästa fel. Upprepa det här steget för varje fel.

  Tips: Om du vill läsa den ursprungliga meningen för nästa fel trycker du på TABB tills du kommer till knappen Läs ursprunglig mening och trycker sedan på RETUR.

 5. När Word har granskat dokumentet hör du: "Microsoft Word-dialogruta, knappen OK." Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Ignorera stavning eller grammatik

Om du tror att det inte finns något fel kan du ignorera det en gång eller hela dokumentet. Sökningen korrigeras inte och Word flyttas till nästa fel i listan.

 1. Gör något av följande i redigerings fönstret när du har lyssnat på den ursprungliga meningen med den sökning som visas:

  • Om du vill ignorera en sökning en gång trycker du på I.

  • Om du vill ignorera en sökning överallt i dokumentet trycker du på G.

Tangent bords gen vägar för Editor-fönstret

I följande tabell sammanfattas kortkommandona för Editor -fönstret.

Om du vill

Trycker du på

Ignorera det här ordet en gång, men kontrollera det igen.

I

Ignorera det här ordet i hela dokumentet.

G

Lägga till ordet i programmets ordlista.

A

Ångra ändringen. Upprepa för föregående korrigeringar.

Ctrl + Z

Öppna fönstret språk kontroll i fönstret Word-alternativ för att välja och ändra hur stavning och grammatik korrigeras för alla dokument i programmet.

S

Göra en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare kontrollerat men valt att ignorera

 1. I det Word dokument som du vill kontrol lera trycker du på ALT + F, T. Fönstret Word-alternativ öppnas.

 2. Tryck på P och sedan på TABB-tangenten en gång. Fönstret språk kontroll öppnas med fokus på knappen Alternativ för Autokorrigering .

 3. Om du vill gå till och aktivera alternativet kontrol lera igen trycker du på K. När du uppmanas att bekräfta åtgärden trycker du på RETUR för att kontrol lera dokumentet igen. Om du inte vill kontrol lera dokumentet igen trycker du på högerpilen för att gå till knappen Nej och trycker på RETUR.

Kortkommandon som är relaterade till grammatik- och stavningskontroll

Följande tabell innehåller en sammanfattning av kortkommandon som kan hjälpa dig att kontrol lera grammatik och stavning i Word dokument.

Om du vill

Trycker du på

Öppna fönstret Word-alternativ .

Alt + F, T

Öppna fönstret språk kontroll i fönstret Word- alternativ .

P, och tryck sedan på Tabb-tangenten

Öppna dialog rutan Autokorrigering i fönstret språk kontroll .

A

Öppna dialog rutan undantag för Autokorrigering i dialog rutan Autokorrigering .

E

Kontrol lera stavning och grammatik igen i fönstret språk kontroll .

n

Markera eller avmarkera kryss rutan kontrol lera stavning medan du skriver i rutan språk kontroll .

P

Gå till kryss rutan kontrol lera grammatik och stavning i fönstret språk kontroll .

H två gånger

Markera eller avmarkera kryss rutan Dölj stavfel endast i det här dokumentet i fönstret språk kontroll .

S

Markera eller avmarkera kryss rutan Dölj grammatikfel endast i det här dokumentet i fönstret språk kontroll .

D

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Du kan stänga av den automatiska kontrollen av stavning och grammatik och kontrollera dokumentet när det är färdigt. Att kontrollera all stavning och grammatik i dokumentet på samma gång är användbart när du snabbt vill korrekturläsa texten.

 1. Tryck på ALT + F, T i ett Word dokument. Fönstret Word-alternativ öppnas.

 2. Öppna fönstret språk kontroll genom att trycka på P och sedan på TABB. Fönstret språk kontroll öppnas med fokus på knappen Alternativ för Autokorrigering .

 3. Om du vill ta bort eller markera kryss rutan kontrol lera stavning medan du skriver trycker du på P.

 4. Om du vill gå till kryss rutan Markera grammatiska fel medan du skriver trycker du på M två gånger. Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera kryssrutan.

 5. Om du vill tillämpa ändringarna och stänga fönstret Word-alternativ trycker du på TABB tills du kommer till knappen OK och trycker sedan på RETUR. Fokus återgår till dokumentet.

Obs!: Om du vill ange hur du vill att Word Autokorrigering ska gå till fliken språk kontroll och trycka på A. I dialog rutan Autokorrigering väljer du de alternativ du vill använda.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Word för Mac kontrollerar automatiskt eventuella stavfel och grammatiska fel medan du skriver och du kan använda VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att gå igenom felen och åtgärda dem.

behöver anvisningar om hur du kontrollerar stavning och grammatik i Word, men inte använder en skärm läsare? Se kontrol lera stavning och grammatik i Office.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kontrollera stavning och grammatik i ett dokument

 1. Öppna det dokument som du vill kontrollera stavning och grammatik i och tryck på Alt + Kommando + L.

  Tips: Om du vill kontrol lera stavning och grammatik i bara en mening eller ett stycke i dokumentet markerar du texten som du vill kontrol lera och trycker sedan på Alt + kommando + L. Om du vill markera en del av texten håller du ned SKIFT och trycker på piltangenterna för att flytta markören.

 2. Dialogrutan Stavning och grammatik öppnas. Du hör: ”Stavning och grammatik” och språk för språkkontroll. Fokus är på textfältet där du kan redigera det felstavade ordet eller grammatiska felet. Dialogrutan visar även stavningsförslag eller förslag på grammatiska ändringar. Tryck på Tabb tills du hör ”Förslag, tabell”. Genom att lyssna på dessa får du hjälp att välja hur du ska åtgärda eventuella fel.

 3. Om du vill åtgärda ett fel som Word identifierar trycker du på Tabb tills du hör det kommando du vill använda och trycker sedan på blanksteg:

  • Om du vill hoppa över den markerade texten och gå till nästa objekt väljer du Ignorera.

  • Om du vill hoppa över alla förekomster av den markerade texten och gå till nästa objekt väljer du Ignorera alla.

  • Om du vill lägga till det markerade ordet i ordlistan så att Word inte identifierar ordet som felaktigt i framtiden väljer du Lägg till. Det här fungerar bara för felstavade ord. Det går inte att lägga till anpassad grammatik i ordlistan.

  • Om du vill hoppa över ett språkligt fel och flytta till nästa förekomst väljer du Nästa mening.

  • Om du vill tillämpa ändringarna väljer du ett av stavnings förslagen i tabellen förslag . Tryck på uppåt-eller nedåtpilen för att bläddra bland stavnings förslag. VoiceOver läser upp förslagen medan du flyttar framåt. När du är i förslaget trycker du på TABB tills du hör "ändra" eller "ändra alla" (för att tillämpa ändringen på alla förekomster av texten) och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 4. När du har korrigerat eller hoppat över ett fel flyttar Word till nästa fel. Upprepa sedan granskningsprocessen för varje fel.

 5. När stavningskontrollen är klar hör du: ”Stavnings- och grammatikkontrollen är klar”. Om du bara har kontrollerat markerad text hör du: ”Word har kontrollerat markeringen”.

 6. Tryck på blanksteg för att återgå till dokumentet.

  Obs!: När VoiceOver läser upp en text och Word upptäcker ett stavfel så hör du ”felstavat” före ordet.

Göra en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare kontrollerat men valt att ignorera

Du kan rensa eller återställa listan med ignorerade ord och grammatikregler så att Word kan kontrollera stavning och grammatik du tidigare har hoppat över.

Obs!: När du återställer listan med ignorerade ord och grammatiska fel rensas listan bara för det dokument du har öppet. Stavfel eller grammatiska problem som du ignorerat i andra Word-dokument påverkas inte.

 1. Gå till meny raden genom att trycka på CTRL + ALT + M i det Word dokument som du vill kontrol lera igen. Du hör: ”Menyraden Apple”.

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör "verktyg" och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: "stavning och grammatik, undermeny." Expandera undermenyn stavning och grammatik genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Återställ ignorerade ord och grammatikregler”. Tryck sedan på blanksteg.

 4. Ett meddelandefönster öppnas. Om du vill bekräfta återställningen trycker du på Tabb tills du hör ”Ja, standardknapp” och sedan på blanksteg för att välja alternativet.

 5. Om du vill kontrollera stavning och grammatik på nytt trycker du på Alt + Kommando + L.

Kortkommandon som är relaterade till grammatik- och stavningskontroll

Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av kortkommandon som kan hjälpa dig att kontrollera stavning och grammatik i Word-dokument.

Obs!: Word för Mac använder funktions tangenterna för vanliga kommandon. Om du vill använda en funktionstangent i ett VoiceOver-kommando måste du också trycka på Fn-tangenten som standard. Mer information om hur du använder funktions tangenterna i Word för Mac finns i använda kortkommandon för funktions tangenter i Word.

Om du vill

Trycker du på

Öppna Inställningar i Word.

Kommando + komma (,)

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik.

Alt + Kommando + L

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Fn + Alt + F7

Slå upp ett markerat ord i åtgärdsfönstret Synonymer.

Fn + Skift + F7

Söka efter markerad text på internet.

Kommando + Skift + L

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Du kan inaktivera automatisk kontroll av stavning och grammatik i Word-dokument och sedan aktivera den igen.

 1. Tryck på kommando + komma (,) för att öppna inställningar. Du hör: ”Word-inställningar”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Stavning och grammatik, knapp” och tryck sedan på blanksteg för välja alternativet. Dialogrutan Stavning och grammatik öppnas.

 3. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk stavningskontroll trycker du på Tabb tills du hör: ”Kontrollera stavning medan du skriver, kryssruta”. Du hör om kryssrutan är ”markerad” eller ”avmarkerad”. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver trycker du på blanksteg.

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk kontroll för grammatik trycker du på Tabb tills du hör ”Kontrollera grammatik medan du skriver, kryssruta”. Du hör om kryssrutan är ”markerad” eller ”avmarkerad”. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera grammatik medan du skriver trycker du på blanksteg.

 5. Gå tillbaka till dokumentet genom att trycka på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Word för iOS söker automatiskt efter potentiella stavfel medan du skriver och du kan använda VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kontrollera stavning i ett dokument

Kontrollera eventuella stavfel i ditt dokument och välj om du vill följa stavningskontrollen.

 1. Öppna dokumentet där du vill kontrollera stavning.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Innehåll på sida ett, <sidinnehåll>, textfält” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Sida ett, textfält, redigerar”.

 3. Vrid rotorn till ”Ord”.

 4. Svep nedåt tills du hör att VoiceOver läser upp ett felstavat ord. Fokus är på ordet.

 5. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Välj” och dubbeltryck sedan på skärmen med ett finger. Det felstavade ordet är nu markerat.

 7. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Menyobjekt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Listan med korrigeringsförslag öppnas.

 9. Svep åt höger tills du hör ett förslag du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavningskontrollen

Du kan inaktivera den automatiska stavningskontrollen när du arbetar med ett dokument. När du är färdig kan du aktivera den automatiska kontrollen igen och stavningskontrollera hela dokumentet.

 1. Svep åt höger tills du hör ”Visa, knapp i menyfliksområde” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerat, <namnet på den aktuella fliken>”.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Språkverktyg, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Stavningskontroll, på” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den automatiska stavningskontrollen är nu inaktiverad.

 6. När du vill aktivera den automatiska kontrollen igen går du till knappen Språkverktyg enligt anvisningarna ovan, sveper åt höger tills du hör ”Stavningskontroll, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Word för Android söker automatiskt efter potentiella stavfel medan du skriver och du kan använda TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kontrollera stavning i ett dokument

Kontrollera eventuella stavfel i ditt dokument och välj om du vill följa stavningskontrollen.

 1. Öppna dokumentet där du vill kontrollera stavning.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Avmarkerad, utöka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerat, <namnet på den aktuella fliken>”.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Stavningskontroll, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Stavningskontrollen är nu aktiverad. TalkBack läser upp det första stavfel som hittas, till exempel: ”<felstavat ord>, markerat”.

 6. Om du vill kontrollera om det finns korrigeringsförslag till det felstavade ordet sveper du åt höger tills du hör förslagen. Välj ett förslag genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. Om du vill ignorera förslagen för felet och gå till nästa stavfel sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Nästa fel, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Om du vill ignorera alla förslag och avsluta stavningskontrollen sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Ignorera alla, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Stavningskontrollen är klar. Nu är du klar!”

Dölja och visa rättningsmarkeringar

Du kan dölja rättningsmarkeringar så att TalkBack inte läser upp stavfel medan du arbetar i dokumentet. När du är färdig kan du ta fram markeringarna igen och kontrollera stavningen med TalkBack.

 1. Svep åt höger tills du hör ”Avmarkerad, utöka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Flikmenyn öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerat, <namnet på den aktuella fliken>”.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Språkkontroll och språk, meny” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill dölja rättningsmarkeringarna sveper du åt höger tills du hör ”Avmarkerad, Dölj alla rättningsmarkeringar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill dölja rättningsmarkeringar för en viss del av texten markerar du stycket i dokumentet och navigerar sedan till menyn Språkkontroll och språk enligt anvisningarna ovan. Svep åt höger i menyn tills du hör: ”Avmarkerad, Dölj rättningsmarkeringar i den markerade texten” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill ta fram markeringarna igen navigerar du till menyn Språkkontroll och språk enligt anvisningarna ovan. Svep åt höger på menyn tills du hör ”Markerad, Dölj alla rättningsmarkeringar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Word Mobile söker automatiskt efter potentiella stavfel medan du skriver och du kan använda Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kontrollera stavning i ett dokument

Kontrollera eventuella stavfel i ditt dokument och välj om du vill följa stavningskontrollen.

 1. Öppna dokumentet där du vill kontrollera stavning.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Meny, <namnet på den aktuella fliken>, markerad”.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Stavningskontroll” och dubbeltryck sedan på skärmen. Stavningskontrollen är nu aktiverad. Skärmläsaren läser upp det första stavfel som hittas och ordet markeras i dokumentet.

 6. Om du vill kontrollera om det finns korrigeringsförslag till det felstavade ordet sveper du åt höger tills du hör förslagen. Välj ett förslag genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. Om du vill ignorera förslagen sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Ignorera alla, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Dölja och visa rättningsmarkeringar

Du kan dölja rättningsmarkeringar så att Skärmläsaren inte läser upp stavfel medan du arbetar i dokumentet. När du är färdig kan du ta fram markeringarna igen och kontrollera stavningen med Skärmläsaren.

 1. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Meny, <namnet på den aktuella fliken>, markerad”.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Språkkontroll och språk, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill dölja rättningsmarkeringarna sveper du åt höger tills du hör ”Avmarkerad, Dölj alla rättningsmarkeringar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill dölja rättningsmarkeringar för en viss del av texten markerar du stycket i dokumentet och navigerar sedan till menyn Språkkontroll och språk enligt anvisningarna ovan. Svep åt höger i menyn tills du hör: ”Avmarkerad, Dölj rättningsmarkeringar i den markerade texten” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill ta fram markeringarna igen navigerar du till menyn Språkkontroll och språk enligt anvisningarna ovan. Svep åt höger på menyn tills du hör ”Markerad, Dölj alla rättningsmarkeringar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att kontrollera stavningen i Word för webben-dokument. Word för webben kontrollerar stavningen automatiskt medan du skriver. Stavfel markeras med en röd vågig linje.

behöver anvisningar om hur du kontrollerar stavning och grammatik i Word, men inte använder en skärm läsare? Se kontrol lera stavning och grammatik i Office.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kontrollera stavning i ett dokument

 1. Gå till kommandot Stavning i menyfliksområdet i det dokument du vill stavningskontrollera. Tryck på Alt + Windows-tangenten, R och sedan S. Du hör: ”Stavning, menyobjekt”.

 2. Tryck på Retur för att kontrollera stavningen. Fokus flyttas till det första felstavade ordet i dokumentet och en snabbmeny öppnas. Om det finns en föreslagen stavning läses den upp.

 3. Gör något av följande:

  • Om det finns fler än en föreslagen stavning använder du nedåtpilen tills du hör den stavning du vill använda. Om du vill ändra ordet trycker du på blanksteg för förslaget du vill använda.

  • Om du vill ignorera stavfelet som Word identifierat trycker du på nedåtpilen tills du hör ”Ignorera alla” och trycker sedan på blanksteg.

 4. När du har korrigerat eller ignorerat ett fel trycker du på blanksteg för att gå vidare till nästa. Upprepa sedan granskningsprocessen för varje fel.

 5. När du har granskat alla fel hör du ”Dialogruta, fokus på knappen OK”. Tryck på blanksteg för att återgå till dokumentet.

Obs!: Word för webben kontrollerar inte grammatik, men om du har Skriv bords programmet kan du snabbt öppna dokumentet där och kontrol lera grammatiken. Om du vill öppna dokumentet i Skriv bords programmet i Word för webben trycker du på Alt + Windows-tangenten och sedan på O. Om du vill veta mer om hur du kontrollerar grammatiken i Skriv bords programmet läser du använda en skärm läsare för att kontrol lera stavningen i ett dokument i Word.

Dölja och visa rättningsmarkeringar

Du kan dölja rättningsmarkeringar så att Skärmläsaren inte läser upp stavfel medan du arbetar i dokumentet. När du är färdig kan du ta fram markeringarna igen och kontrollera stavningen med Skärmläsaren.

 1. Placera markören på det ord som har rättningsmarkeringar.

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: "Ange redigerings språk för menyn." Välj genom att trycka på blanksteg. Dialog rutan språk öppnas.

 3. Om du vill dölja rättningsmarkeringar trycker du på Tabb i dialogrutan Språk tills du hör ”Avmarkerad, Kontrollera inte stavning, kryssruta” och trycker sedan på blanksteg. Du hör: ”Markerad”.

 4. Om du vill visa rättningsmarkeringar för stavfel igen trycker du på Tabb i dialogrutan Språk tills du hör ”Markerad, Kontrollera inte stavning, kryssruta” och trycker sedan på blanksteg. Du hör: ”Avmarkerad”.

 5. Stäng dialogrutan och flytta fokus till dokumentet igen genom att trycka på Tabb tills du hör ”OK, knapp” och sedan trycka på blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Kortkommandon i Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×