Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Word 2016 söker automatiskt efter potentiella stavfel och grammatiska fel medan du skriver och du kan använda Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Kontrollera stavning och grammatik i ett dokument

 1. Öppna det dokument du vill kontrollera stavning och grammatik i och tryck på F7. Du kan också använda ett kommando i menyfliksområdet: tryck på Alt + R för att öppna fliken Granska och sedan på S för Stavning och grammatik.

  Tips: Om du vill kontrollera stavning och grammatik i bara en mening eller ett stycke i dokumentet, markerar du texten som du vill kontrollera och trycker på F7.

 2. När du hör ”Språkkontroll, fönster” och det första felstavade ordet och stavningsförslagen, eller det första eventuella grammatiska felet och förslag på ändringar, trycker du på Tabb för att gå till förslagen, definitionen av ett ord eller en grammatisk förklaring. Genom att lyssna på dessa får du hjälp att välja hur du ska åtgärda eventuella fel.

  • Om det finns fler än en föreslagen stavning använder du uppåt- och nedåtpilarna tills du hör den stavning du vill använda.

  • Om det finns ett stavfel kan Word 2016 ge en definition av ordet. Om du vill höra definitionen trycker du på Tabb tills du hör ”Text till tal, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om det finns ett grammatikfel kan Word 2016 ge en beskrivning av den grammatiska regeln. Om så är fallet hör du ”Orsaken till att texten är virtualiserad” och sedan förklaringen. Stäng fönstret Orsak till att texten är virtualiserad och återgå till fönstret Språkkontroll genom att trycka på Esc.

  • Om det finns ett grammatikfel kan Word 2016 även föreslå alternativa ord eller fraser. Om du vill höra dem trycker du på Tabb tills du hör ”Text till tal, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

 3. När du ska åtgärda ett misstag som Word 2016 identifierat trycker du på Tabb tills du hör det kommando du vill använda, till exempel ”Ignorera”, och trycker på Retur eller det kortkommando du hör. Mer information om kortkommandon du kan använda finns i Kortkommandon för fönstret Språkkontroll i det här avsnittet.

 4. När du har korrigerat, ignorerat eller hoppat över ett fel flyttar Word 2016 till nästa fel. Upprepa granskningsprocessen för varje fel.

 5. När Word 2016 har avslutat granskningen av dokumentet hör du ”Microsoft Word, dialogruta, OK, knapp”. Tryck på Blanksteg för att återgå till dokumentet. Om du endast har markerat markerad text trycker du på Tabb tills du hör ”Ja, knapp” i dialogrutan. Tryck sedan på blanksteg.

Kortkommandon för fönstret Språkkontroll

I följande tabell sammanfattas kortkommandona för fönstret Språkkontroll.

Om du vill

Trycker du på

Ignorera det här ordet en gång, men kontrollera det igen.

I

Ignorera det här ordet i hela dokumentet.

G

Lägga till ordet i programmets ordlista.

A

Ångra ändringen. Upprepa för föregående korrigeringar.

Ctrl + Z

Öppna dialogrutan Alternativ och välj hur programmet ska korrigera stavning och grammatik för alla dokument.

Alt + F, T. Använd sedan nedåtpilen för att gå till fönstret Språkkontroll

Göra en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare kontrollerat men valt att ignorera

 1. Tryck på Alt + F i det Word 2016-dokument du vill kontrollera för att öppna Arkiv-menyn och tryck sedan på T för Word-alternativ. Word 2016 placerar fokus i listan Kategorier i dialogrutan Word-alternativ.

 2. Du öppnar fliken Språkkontroll i dialogrutan Word-alternativ genom att trycka på P och sedan på Tabb-tangenten. Dialogrutan Språkkontroll öppnas med fokus på knappen Alternativ för autokorrigering.

 3. Tryck på Alt + K för att öppna dialogrutan Microsoft Word. Tryck på Retur för Ja när du ombeds att bekräfta. Om du inte vill kontrollera dokumentet igen flyttar du till Nej med högerpilen och trycker på Retur.

Kortkommandon som är relaterade till grammatik- och stavningskontroll

Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av de kortkommandon som kan hjälpa dig att kontrollera stavning och grammatik i Word 2016-dokument.

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Word-alternativ.

Alt + F, T

Öppna fliken Språkkontroll i dialogrutan Word-alternativ.

P, och tryck sedan på Tabb-tangenten

Öppna dialogrutan Autokorrigering på fliken Språkkontroll.

Alt + A

Öppna dialogrutan Undantag för autokorrigering i dialogrutan Autokorrigering.

Alt + E

Kontrollera stavning och grammatik på nytt på fliken Språkkontroll.

Alt + K

Markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver på fliken Språkkontroll.

Alt + P

Flytta till kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning på fliken Språkkontroll.

Alt + H, Alt + H

Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel endast i det här dokumentet på fliken Språkkontroll.

Alt + S

Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet på fliken Språkkontroll.

Alt + D

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Du kan stänga av den automatiska kontrollen av stavning och grammatik och kontrollera dokumentet när det är färdigt. Att kontrollera all stavning och grammatik i dokumentet på samma gång är användbart när du snabbt vill korrekturläsa texten.

 1. Tryck på Alt + F, T i ett öppet Word 2016-dokument. Word placerar fokus i listan Kategorier i dialogrutan Word-alternativ.

 2. Öppna fliken Språkkontroll genom att trycka på P och sedan på Tabb-tangenten. Dialogrutan Språkkontroll öppnas med fokus på knappen Alternativ för autokorrigering.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver genom att trycka på Alt + P.

 4. Flytta till kryssrutan Markera grammatikfel medan du skriver genom att trycka på Alt + M och sedan på Alt + M igen. Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera kryssrutan.

 5. Stäng dialogrutan Word-alternativ och återgå till dokumentet genom att trycka på Tabb tills du hör ”OK, knapp” och sedan trycka på Retur.

Du kan ange hur du vill att Word 2016 ska autokorrigera medan du skriver. I dialogrutan Word-alternativ trycker du på Alt + A på fliken Språkkontroll. I dialogrutan Autokorrigering kan du välja mellan alternativ som att ersätta text medan du skriver, korrigera oavsiktliga versaler och att korrigera citattecken.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Word 2016 för Mac söker automatiskt efter potentiella stavfel och grammatiska fel medan du skriver och du kan använda VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kontrollera stavning och grammatik i ett dokument

 1. Öppna det dokument som du vill kontrollera stavning och grammatik i och tryck på Alt + Kommando + L.

  Tips: Om du vill kontrollera stavning och grammatik i bara en mening eller ett stycke i dokumentet markerar du texten du vill kontrollera och trycker på Alt + Kommando + L. Markera ett textstycke genom att hålla ned Skift och flytta markören med piltangenterna.

 2. Dialogrutan Stavning och grammatik öppnas. Du hör: ”Stavning och grammatik” och språk för språkkontroll. Fokus är på textfältet där du kan redigera det felstavade ordet eller grammatiska felet. Dialogrutan visar även stavningsförslag eller förslag på grammatiska ändringar. Tryck på Tabb tills du hör ”Förslag, tabell”. Genom att lyssna på dessa får du hjälp att välja hur du ska åtgärda eventuella fel.

 3. Om du vill åtgärda ett fel som Word identifierar trycker du på Tabb tills du hör det kommando du vill använda och trycker sedan på blanksteg:

  • Om du vill hoppa över den markerade texten och gå till nästa objekt väljer du Ignorera.

  • Om du vill hoppa över alla förekomster av den markerade texten och gå till nästa objekt väljer du Ignorera alla.

  • Om du vill lägga till det markerade ordet i ordlistan så att Word inte identifierar ordet som felaktigt i framtiden väljer du Lägg till. Det här fungerar bara för felstavade ord. Det går inte att lägga till anpassad grammatik i ordlistan.

  • Om du vill hoppa över ett språkligt fel och flytta till nästa förekomst väljer du Nästa mening.

  • Om du vill tillämpa ändringarna väljer du ett stavningsförslag i tabellen Ordförslag. Använd upp- och nedåtpilarna för att bläddra bland stavningsförslagen. VoiceOver läser upp förslagen medan du flyttar runt. När förslaget är markerat trycker du på Tabb tills du hör ”Ändra” eller ”Ändra alla” (om du vill använda ändringen i alla förekomster av texten). Tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. När du har korrigerat eller hoppat över ett fel flyttar Word till nästa fel. Upprepa sedan granskningsprocessen för varje fel.

 5. När stavningskontrollen är klar hör du: ”Stavnings- och grammatikkontrollen är klar”. Om du bara har kontrollerat markerad text hör du: ”Word har kontrollerat markeringen”.

 6. Tryck på blanksteg för att återgå till dokumentet.

  Obs!: När VoiceOver läser upp en text och Word upptäcker ett stavfel så hör du ”felstavat” före ordet.

Göra en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare kontrollerat men valt att ignorera

Du kan rensa eller återställa listan med ignorerade ord och grammatikregler så att Word kan kontrollera stavning och grammatik du tidigare har hoppat över.

Obs!: När du återställer listan med ignorerade ord och grammatiska fel rensas listan bara för det dokument du har öppet. Stavfel eller grammatiska problem som du ignorerat i andra Word-dokument påverkas inte.

 1. Om du vill gå till menyraden i Word-dokumentet som du vill kontrollera på nytt trycker du på Ctrl + Alt + M. Du hör: ”Menyraden, Apple”.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör: ”Verktyg”. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Stavning och grammatik, undermeny”. Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg om du vill expandera undermenyn Stavning och grammatik.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Återställ ignorerade ord och grammatikregler”. Tryck sedan på blanksteg.

 4. Ett meddelandefönster öppnas. Om du vill bekräfta återställningen trycker du på Tabb tills du hör ”Ja, standardknapp” och sedan på blanksteg för att välja alternativet.

 5. Om du vill kontrollera stavning och grammatik på nytt trycker du på Alt + Kommando + L.

Kortkommandon som är relaterade till grammatik- och stavningskontroll

Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av kortkommandon som kan hjälpa dig att kontrollera stavning och grammatik i Word-dokument.

Obs!: Word 2016 för Mac använder funktionstangenter för vanliga kommandon. Om du vill använda en funktionstangent i ett VoiceOver-kommando måste du också trycka på Fn-tangenten som standard. Mer information om hur du använder funktionstangenter i Word 2016 för Mac hittar du i Använda kortkommandon med funktionstangenter i Kortkommandon i Word 2016 för Mac.

Om du vill

Trycker du på

Öppna Inställningar i Word.

Kommando + komma (,)

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik.

Alt + Kommando + L

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Fn + Alt + F7

Slå upp ett markerat ord i åtgärdsfönstret Synonymer.

Fn + Skift + F7

Söka efter markerad text på internet.

Kommando + Skift + L

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Du kan inaktivera automatisk kontroll av stavning och grammatik i Word-dokument och sedan aktivera den igen.

 1. Tryck på kommando + komma (,) för att öppna inställningar. Du hör: ”Word-inställningar”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Stavning och grammatik, knapp” och tryck sedan på blanksteg för välja alternativet. Dialogrutan Stavning och grammatik öppnas.

 3. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk stavningskontroll trycker du på Tabb tills du hör: ”Kontrollera stavning medan du skriver, kryssruta”. Du hör om kryssrutan är ”markerad” eller ”avmarkerad”. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver trycker du på blanksteg.

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk kontroll för grammatik trycker du på Tabb tills du hör ”Kontrollera grammatik medan du skriver, kryssruta”. Du hör om kryssrutan är ”markerad” eller ”avmarkerad”. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera grammatik medan du skriver trycker du på blanksteg.

 5. Gå tillbaka till dokumentet genom att trycka på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Word för iOS söker automatiskt efter potentiella stavfel medan du skriver och du kan använda VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för iOS finns i Pekguiden för Word för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Kontrollera stavning i ett dokument

Kontrollera eventuella stavfel i ditt dokument och välj om du vill följa stavningskontrollen.

 1. Öppna dokumentet där du vill kontrollera stavning.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Innehåll på sida ett, <sidinnehåll>, textfält” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Sida ett, textfält, redigerar”.

 3. Vrid rotorn till ”Ord”.

 4. Svep nedåt tills du hör att VoiceOver läser upp ett felstavat ord. Fokus är på ordet.

 5. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Välj” och dubbeltryck sedan på skärmen med ett finger. Det felstavade ordet är nu markerat.

 7. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Menyobjekt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Listan med korrigeringsförslag öppnas.

 9. Svep åt höger tills du hör ett förslag du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavningskontrollen

Du kan inaktivera den automatiska stavningskontrollen när du arbetar med ett dokument. När du är färdig kan du aktivera den automatiska kontrollen igen och stavningskontrollera hela dokumentet.

 1. Svep åt höger tills du hör ”Visa, knapp i menyfliksområde” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerat, <namnet på den aktuella fliken>”.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Språkverktyg, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Stavningskontroll, på” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den automatiska stavningskontrollen är nu inaktiverad.

 6. När du vill aktivera den automatiska kontrollen igen går du till knappen Språkverktyg enligt anvisningarna ovan, sveper åt höger tills du hör ”Stavningskontroll, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Word för Android söker automatiskt efter potentiella stavfel medan du skriver och du kan använda TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Android finns i Pekguiden för Word för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Kontrollera stavning i ett dokument

Kontrollera eventuella stavfel i ditt dokument och välj om du vill följa stavningskontrollen.

 1. Öppna dokumentet där du vill kontrollera stavning.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Avmarkerad, utöka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerat, <namnet på den aktuella fliken>”.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Stavningskontroll, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Stavningskontrollen är nu aktiverad. TalkBack läser upp det första stavfel som hittas, till exempel: ”<felstavat ord>, markerat”.

 6. Om du vill kontrollera om det finns korrigeringsförslag till det felstavade ordet sveper du åt höger tills du hör förslagen. Välj ett förslag genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. Om du vill ignorera förslagen för felet och gå till nästa stavfel sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Nästa fel, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Om du vill ignorera alla förslag och avsluta stavningskontrollen sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Ignorera alla, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Stavningskontrollen är klar. Nu är du klar!”

Dölja och visa rättningsmarkeringar

Du kan dölja rättningsmarkeringar så att TalkBack inte läser upp stavfel medan du arbetar i dokumentet. När du är färdig kan du ta fram markeringarna igen och kontrollera stavningen med TalkBack.

 1. Svep åt höger tills du hör ”Avmarkerad, utöka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Flikmenyn öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerat, <namnet på den aktuella fliken>”.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Språkkontroll och språk, meny” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill dölja rättningsmarkeringarna sveper du åt höger tills du hör ”Avmarkerad, Dölj alla rättningsmarkeringar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill dölja rättningsmarkeringar för en viss del av texten markerar du stycket i dokumentet och navigerar sedan till menyn Språkkontroll och språk enligt anvisningarna ovan. Svep åt höger i menyn tills du hör: ”Avmarkerad, Dölj rättningsmarkeringar i den markerade texten” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill ta fram markeringarna igen navigerar du till menyn Språkkontroll och språk enligt anvisningarna ovan. Svep åt höger på menyn tills du hör ”Markerad, Dölj alla rättningsmarkeringar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word 2016

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Word Mobile söker automatiskt efter potentiella stavfel medan du skriver och du kan använda Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Kontrollera stavning i ett dokument

Kontrollera eventuella stavfel i ditt dokument och välj om du vill följa stavningskontrollen.

 1. Öppna dokumentet där du vill kontrollera stavning.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Meny, <namnet på den aktuella fliken>, markerad”.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Stavningskontroll” och dubbeltryck sedan på skärmen. Stavningskontrollen är nu aktiverad. Skärmläsaren läser upp det första stavfel som hittas och ordet markeras i dokumentet.

 6. Om du vill kontrollera om det finns korrigeringsförslag till det felstavade ordet sveper du åt höger tills du hör förslagen. Välj ett förslag genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. Om du vill ignorera förslagen sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Ignorera alla, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Dölja och visa rättningsmarkeringar

Du kan dölja rättningsmarkeringar så att Skärmläsaren inte läser upp stavfel medan du arbetar i dokumentet. När du är färdig kan du ta fram markeringarna igen och kontrollera stavningen med Skärmläsaren.

 1. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet öppnas med fokus på det aktuella fliknamnet.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Meny, <namnet på den aktuella fliken>, markerad”.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Granska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Språkkontroll och språk, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill dölja rättningsmarkeringarna sveper du åt höger tills du hör ”Avmarkerad, Dölj alla rättningsmarkeringar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill dölja rättningsmarkeringar för en viss del av texten markerar du stycket i dokumentet och navigerar sedan till menyn Språkkontroll och språk enligt anvisningarna ovan. Svep åt höger i menyn tills du hör: ”Avmarkerad, Dölj rättningsmarkeringar i den markerade texten” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill ta fram markeringarna igen navigerar du till menyn Språkkontroll och språk enligt anvisningarna ovan. Svep åt höger på menyn tills du hör ”Markerad, Dölj alla rättningsmarkeringar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att kontrollera stavningen i Word Online-dokument. Word Online kontrollerar stavningen automatiskt medan du skriver. Stavfel markeras med en röd vågig linje.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Eftersom Word Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word Online.

I det här avsnittet

Kontrollera stavning i ett dokument

 1. Gå till kommandot Stavning i menyfliksområdet i det dokument du vill stavningskontrollera. Tryck på Alt + Windows-tangenten, R och sedan S. Du hör: ”Stavning, menyobjekt”.

 2. Tryck på Retur för att kontrollera stavningen. Fokus flyttas till det första felstavade ordet i dokumentet och en snabbmeny öppnas. Om det finns en föreslagen stavning läses den upp.

 3. Gör något av följande:

  • Om det finns fler än en föreslagen stavning använder du nedåtpilen tills du hör den stavning du vill använda. Om du vill ändra ordet trycker du på blanksteg för förslaget du vill använda.

  • Om du vill ignorera stavfelet som Word identifierat trycker du på nedåtpilen tills du hör ”Ignorera alla” och trycker sedan på blanksteg.

 4. När du har korrigerat eller ignorerat ett fel trycker du på blanksteg för att gå vidare till nästa. Upprepa sedan granskningsprocessen för varje fel.

 5. När du har granskat alla fel hör du ”Dialogruta, fokus på knappen OK”. Tryck på blanksteg för att återgå till dokumentet.

Obs!: Word Online kontrollerar inte grammatik, men om du har skrivbordsappen kan du snabbt öppna dokumentet där och kontrollera grammatiken. Tryck på Alt + Windows-tangenten, O i Word Online för att öppna dokumentet i skrivbordsappen. Om du vill veta mer om att kontrollera grammatik i skrivbordsappen kan du läsa Använda en skärmläsare för att kontrollera stavningen i ett dokument i Word.

Dölja och visa rättningsmarkeringar

Du kan dölja rättningsmarkeringar så att Skärmläsaren inte läser upp stavfel medan du arbetar i dokumentet. När du är färdig kan du ta fram markeringarna igen och kontrollera stavningen med Skärmläsaren.

 1. Placera markören på det ord som har rättningsmarkeringar.

 2. Öppna snabbmenyn med Skift + F10. Tryck på nedåtpilen tills du hör: ”Ange språk för språkkontroll” och välj med blanksteg. Dialogrutan Språk öppnas.

 3. Om du vill dölja rättningsmarkeringar trycker du på Tabb i dialogrutan Språk tills du hör ”Avmarkerad, Kontrollera inte stavning, kryssruta” och trycker sedan på blanksteg. Du hör: ”Markerad”.

 4. Om du vill visa rättningsmarkeringar för stavfel igen trycker du på Tabb i dialogrutan Språk tills du hör ”Markerad, Kontrollera inte stavning, kryssruta” och trycker sedan på blanksteg. Du hör: ”Avmarkerad”.

 5. Stäng dialogrutan och flytta fokus till dokumentet igen genom att trycka på Tabb tills du hör ”OK, knapp” och sedan trycka på blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×