Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Excel 2016 med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att sortera och filtrera tabeller. Om du sorterar dina data blir det lättare att ordna och snabbt hitta de data du vill ha, vilket skyndar på analysprocessen. Om du filtrerar dina data blir det lättare att fokusera på en viss delmängd av data, vilket är extra praktiskt när du arbetar med stora kalkylblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kortkommandon för sortering och filtrering

I den här tabellen visas kortkommandon för sortering och filtrering.

Om du vill

Trycker du på

Inaktivera Autofilter-menyn i en kolumnrubrik

Ctrl + Skift + L

Öppna Autofilter-menyn från en kolumnrubrik

ALT + NEDPIL

Sortera från minsta till största eller från A till Ö

ALT + A, S + A eller Alt + ned pil, S

Sortera från största till minsta eller från Ö till A

ALT + A, S + D eller Alt + ned pil, O

Öppna dialogrutan Sortera

Alt+A, S+S eller Alt+H, S, U

Återanvända en sortering efter att du har ändrat data

Ctrl+Alt+L (eller Alt+A, Y+3)

Filtrera efter färg

ALT + NEDPIL, jag

Filtrera efter tal eller text

ALT + NEDPIL, F

Öppna dialogrutan Formatera celler

ALT + H, O, jag

Använda funktionen TRIM

ALT + M, T och sedan flytta till TRIMMA med på nedåtpilen

Mer information om sortering i Excel

Du kan sortera data efter text (A till Ö eller Ö till A), tal (lägsta till högsta eller högsta till lägsta) och datum och tider (äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta) i en eller flera kolumner. Du kan också sortera efter en anpassad lista (t.ex. stora, mellanstora och små) och efter format, t.ex. cellfärg, teckenfärg eller ikonuppsättning. De flesta sorteringarna är kolumnsorteringar, men du kan också sortera efter rader.

När du sorterar en tabell sparas kriterierna du använde i arbetsboken i Excel, så att du kan återanvända dem varje gång du öppnar arbetsboken. Det här är extra viktigt vid sortering av flera kolumner eller för sorteringar som tar lång tid att skapa. Men det fungerar bara för data i en tabell, det kan inte tillämpas på enbart ett cellområde. Om du vill spara sorteringskriterierna så att du kan återanvända en sortering varje gång du öppnar en viss arbetsbok, så är det en bra idé att använda en tabell.

Obs!: När du sorterar data kan återställa du inte den ursprungliga ordern. Om du inte har sparat filen efter sortering, kan du använda Ångra (Ctrl + Z) gå tillbaka.

Sortera text i en tabell eller ett område

Sortera text i en tabell

 1. Gå till tabellens rubrikrad.

 2. Tryck på höger eller vänster för att flytta till kolumnrubriken för de data som du vill sortera.

 3. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att öppna filtermenyn och tryck på TABB för att flytta till menyn.

 4. Alternativen som visas beror på vilken typ av data i kolumnen. Du kan till exempel sortera numeriska data från minsta till största eller största till minsta. Du kan sortera alfanumeriska data från A till Ö, från ö till A eller efter färg.

  Använd på nedåtpilen för att välja bland alternativen och tryck på RETUR för att välja ett alternativ.

Sortera text i ett område

 1. Markera en kolumn med alfanumeriska data i ett cellområde eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabellkolumn som innehåller alfanumeriska data.

 2. Tryck på Alt + A. Excel öppnas och du hör: ”övre menyfliksområdet, gruppruta, fliken Data”. (I Skärmläsaren, du hör: ”menyflikarna markerad, Data med TABB-tangenten objekt”.

  • Sortera i stigande alfanumerisk ordning (sortera från A till Ö), tryck på S + A.

  • Om du vill sortera i fallande alfanumerisk ordning (Sortera Ö till A) trycker du på S+D.

Göra en skiftlägeskänslig sortering

 1. Markera en kolumn med alfanumeriska data i ett cellområde eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabellkolumn som innehåller alfanumeriska data.

 2. Tryck på Alt + H, S, U. Dialogrutan Sortera öppnas och du hör: ”sortera dialogrutan, knappen OK”. (I Skärmläsaren, du hör: ”sortera, knappen OK”.)

 3. Tryck på fliken tangenten tills du hör ”alternativ-knappen”, och tryck på blanksteg om du vill öppna dialogrutan Sorteringsalternativ. Du hör ”sortera dialogrutan Alternativ för versaler och gemener kryssrutan avmarkerat”. (I Skärmläsaren, du hör: ”sorteringsalternativ. Avmarkerat, versaler och gemener kryssruta ”.)

 4. Tryck på blanksteg om du vill markera kryssrutan Matcha gemener/versaler.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck på RETUR. Dialogrutan Sortera öppnas och du hör: ”sortera dialogrutan”. (I Skärmläsaren, du hör: ”sortera, alternativknappen”.)

 6. Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck på RETUR.

Tips: 

 • Om kolumnen du sortera innehåller en blandning av tal och text kan behöva du formatera alla med text. Annars Excel sorterar talen som tal först och därefter sorteras texten. Om du vill formatera data, markera alla data i kolumnen och tryck sedan på Alt + H, F, N. Använd VÄNSTERPIL för att gå till fliken tal, Använd TABB-tangenten och flytta till listan Kategori och tryck på NEDPIL tills du hör ”Text”. Tryck på TABB-tangenten en gång för att gå till knappen OK och tryck på RETUR.

Tips: 

 • När du har importerat eller kopierat data från en annan plats kan inledande blanksteg infogas före data. Namnet ”Sofie Carlsson” kan exempelvis anges som ”(blanksteg)(blanksteg)Sofie Carlsson”.

 • Om du använder en skärmläsare kanske du inte märker blankstegen, eftersom JAWS inte läser tomma utrymmen i celler.

 • I Excel placeras celler som innehåller inledande blanksteg längst upp i en sorterad kolumn, vilket gör dem lättare att hitta.

Sortera tal

Sortera tal

 1. Markera en kolumn med numeriska data i ett cellområde eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabellkolumn som innehåller numeriska data.

 2. Tryck på Alt + A. Excel öppnas och du hör: ”övre menyfliksområdet, gruppruta, fliken Data”. (I Skärmläsaren, du hör: ”menyflikarna markerad, Data med TABB-tangenten objekt”.)

  • Sortera från minsta till största genom att trycka på S+A.

  • Sortera från största till minsta genom att trycka på S+D.

Kontrollera att tal lagras som tal

 1. Tryck på Alt + H, F + N. Dialogrutan Formatera celler öppnas och du hör: ”dialogrutan Formatera celler”. (I Skärmläsaren, du hör: ”Formatera celler”.)

 2. Använd vänsterpil om du vill gå till fliken tal (eller tryck på Ctrl + Tabb). Du hör: ”tal tab”. (I Skärmläsaren, du hör: ”tal flikobjekt”.)

 3. Tryck på TABB. Kategorilistan öppnas och du hör markerade kategori, till exempel ”allmänna” eller ”datum”.

 4. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör ”Number”.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck på RETUR om du vill stänga dialogrutan.

Sortera datum och tider

 1. Markera en kolumn med datum och tider i ett cellområde eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabellkolumn som innehåller datum och tider.

 2. Tryck på Alt + A. Excel öppnas och du hör: ”övre menyfliksområdet, gruppruta, fliken Data”. (I Skärmläsaren, du hör ”: menyfliksområdet flikar markerade fliken Data”.)

  • Sortera från äldsta till nyaste genom att trycka på S+A.

  • Sortera från nyaste till äldsta, tryck på S + D.

  • Om du vill återanvända en sortering efter att du har ändrat data markerar du en cell i området eller tabellen och trycker sedan på Ctrl+Alt+L.

Sortera efter flera kolumner

Kanske vill du sortera efter mer än en kolumn eller rad när du har data som du vill gruppera efter samma värde i en kolumn eller rad och sedan sortera en annan kolumn eller rad inom den gruppen med lika stora värden. Om du till exempel har en avdelningskolumn och en anställdkolumn kan du först sortera efter avdelning (för att gruppera alla anställda på samma avdelning tillsammans) och sedan sortera efter namn (för att få namnen i alfabetisk ordning på varje avdelning). Du kan sortera efter upp till 64 kolumner.

Obs!: För bästa resultat bör cellområdet som du sorterar ha kolumnrubriker. Om du vill sortera efter rader, avmarkerar du kryssrutan tabellen har rubriker i dialogrutan Sortera.

 1. Markera ett cellområde med två eller fler kolumner med data eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabell med två eller fler kolumner.

 2. Tryck på Alt + A, S + S. Dialogrutan Sortera öppnas och du hör: ”sortera dialogrutan, knappen OK”. (I Skärmläsaren, du hör: ”sortera, knappen OK”.)

 3. Tryck på TABB tills du hittar den kolumn: sortera efter kombinationsruta och Använd på piltangenterna för att markera den första kolumnen som du vill sortera.

 4. Välj sorteringstyp genom att växla till kombinationsrutan Sortera efter och använda piltangenterna.

  • Om du vill sortera efter text, tal eller datum och tid, Välj Cellvärden.

  • Om du vill sortera efter format väljer du cellfärg, teckenfärg eller ikon för villkorsstyrd formatering.

 5. Ange hur du vill sortera:

  • Om du vill sortera efter värden, tryck på TABB tills du hittar kombinationsruta ordning och Använd piltangenterna för att välja hur du vill sortera.

  • Om du vill sortera text och numeriska värden väljer du Minsta till största eller Största till minsta.

  • Om du vill sortera utifrån en anpassad lista väljer du Anpassad Lista.

  • Om du vill sortera efter cellfärg, teckenfärg eller cellikon, gör ditt val med piltangenterna och tryck på TABB tills du hittar nästa ordning kombinationsrutan och Använd piltangenterna för att välja på upp eller ned.

 6. Tryck på RETUR om du vill lägga till ytterligare en kolumn att sortera efter, Använd TABB-tangenten för att gå till knappen Lägg till nivå och upprepar sedan steg tre till fem..

 7. Om du vill återanvända en kolumnsortering när du ändrar data, markera en cell i området eller tabellen och trycker sedan på Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + L inte återanvända en radsortering.)

Tips för problem med sortering

Om du får oväntade resultat när du sorterar dina data gör du följande:

 • Kontrollera om värdena som returneras av en formel har ändrats. Om data som du har sorterat innehåller en eller flera formler kan returvärdena för dessa formler ändras när kalkylbladet beräknas om. I det här fallet måste du återanvända sorteringen för att få uppdaterade resultat.

 • Visa rader och kolumner innan du sorterar. Dolda kolumner flyttas inte när du sorterar kolumner och dolda rader flyttas inte när du sorterar rader. Innan du sorterar data är det en bra idé att visa dolda kolumner och rader.

 • Markera de nationella inställningarna. Sorteringsordningar varierar mellan olika språk. Kontrollera att du har rätt språk inställningen i Nationella inställningar eller nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen på datorn.

 • Aktivera eller inaktivera rubrikraden. Det är oftast bäst att ha en rubrikrad när du sorterar en kolumn så att det blir lättare att tolka data. Som standard ingår inte rubrikens värde i sorteringen. Ibland kan du behöva aktivera eller inaktivera rubriken så att rubrikens värde ingår eller inte ingår i sorteringen.

 • Om du vill utesluta den första raden med data från sorteringen eftersom det är en kolumnrubrik, trycker du på Alt + H, S, U. Markera kryssrutan Mina data innehåller rubriker i dialogrutan Anpassad sortering.

 • Om du vill ta med den första raden med data i sorteringen eftersom det inte är en kolumnrubrik, trycker du på Alt + H, S, U. Avmarkera Mina data innehåller rubriker i dialogrutan Anpassad sortering.

Filtrera data i en tabell

När du fyller i information i en tabell, lägger Excel automatiskt till listrutan AutoFilter till varje kolumnrubrik. Du kan öppna den här menyn för att filtrera snabbt. Om du vill ta bort listrutan AutoFilter från en kolumnrubrik, Välj rubriken och tryck sedan på Ctrl + Skift + L.

 1. Tryck på Alt + Nedåtpil i tabellrubriken på den kolumn du vill filtrera. Listrutan AutoFilter öppnas. I Skärmläsaren du hör: ”meny”.)

 2. Om kolumnen innehåller tal, i AutoFilter-menyn använder du på nedåtpilen och flytta till Talfilter och tryck på RETUR. Om kolumnen innehåller textposter, flytta till Textfilter och tryck på RETUR. Undermenyn öppnas och du hör ”lika med”.

 3. Om du vill flytta till filtreringsalternativ som du vill använda med piltangenterna och tryck på RETUR. Dialogrutan Anpassat AutoFilter öppnas och du hör: ”dialogrutan anpassat AutoFilter”. (I Skärmläsaren, du hör: ”anpassat AutoFilter”.)

 4. Ange eller välj dina filtervillkor.

  Om du till exempel vill visa tal som är högre än ett visst tal, så väljer du Större än eller lika med, och skriver sedan önskat tal i nästa kombinationsruta.

  Om du vill filtrera med två villkor, så anger du filtervillkoren i båda kombinationsrutor för redigering, och väljer sedan Och för att tillämpa båda villkor eller Eller om det ska räcka att något av villkoren är sant.

 5. Tryck på TABB tills du hittar knappen OK och tryck på RETUR om du vill stänga dialogrutan.

Filtrera data i ett område

 1. Markera de celler som du vill filtrera.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+L. Excel lägger till en nedrullningsbar Autofilter-meny i den första cellen i området.

 3. Markera cellen med på AutoFilter-menyn. Tryck på Alt + Nedåtpil. Listrutan AutoFilter öppnas och du hör: ”snabbmeny”. (I Skärmläsaren, du hör: ”meny”.)

 4. Använd piltangenterna och Tabb-tangenten för att växla till önskat filtreringsalternativ.

 5. När du har gjort dina val växlar du till OK-knappen och trycker sedan på Retur.

Rensa filtret genom att markera en cell i området och sedan trycka på Ctrl+Skift+L.

Se även

Använda en skärmläsare för att ge en tabell en rubrik i Excel

Använda en skärmläsare för att skapa kolumnrubriker i en tabell i Excel

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att sortera och filtrera tabeller. Om du sorterar blir det lättare att ordna och analysera data. Filtrering av data är särskilt användbart om du har kalkylblad som innehåller stora mängder data.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Sortera data i Excel

Du kan sortera textdata och numeriska data i ett Excel-kalkylblad för att ordna dem i en viss ordning, till exempel texter från A till Ö eller Ö till A, tal från minsta till största eller största till minsta, och datum och tider från tidigare till senare eller senare till tidigare.

Obs!: När du sorterar data kan återställa du inte den ursprungliga ordern.

 1. Tryck någonstans i Excel-kalkylbladet. TalkBack läser upp den markerade cellen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du befinner dig i den kolumn du vill sortera. Dubbeltryck för att aktivera markeringen.

 3. Om du vill utforska med tryckinmatning drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 4. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad." Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 5. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 6. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  • Välj Sortera stigande och sortera alfanumeriska data från A till ö eller från minst till störst eller sortera datum och tider från tidigare till senare. TalkBack meddelar: ”Sortera stigande, Ej markerad byta”.

  • Välj Sortera fallande för att sortera alfanumeriska data från ö till A eller från största till minsta, eller sortera datum och tider från senare till tidigare. Talkback meddelar: ”Sortera fallande, Ej markerad byta”.

  När du hittar det alternativ du vill använda lyfter du fingret och dubbeltrycker sedan. Objekten sorteras i vald ordning.

 8. Om du vill gå tillbaka till kalkylbladet, Svep åt höger tills du hör: ”Checked fler alternativ byta”. Knappen Fler alternativ markeras nu, dubbeltryck för att aktivera den.

Sortera ett cellområde

Om det finns tomma celler i arbetsboken kan du markera ett område först och sedan sortera området.

 1. I arbetsboken drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 2. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad."

 3. Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 4. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 5. När TalkBack läser upp "Markera intervall" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Dialogrutan Markera en cell eller ett område öppnas och fokus är i områdesfältet. Skriv det område som du vill markera, till exempel "A1:C15". Dra fingret på skärmen tills TalkBack läser upp "OK-knapp". Lyft fingret och dubbeltryck. Området är nu markerat.

 7. Dra runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Lyft fingret och dubbeltryck för att aktivera knappen.

 8. Utforska listan på den nedre delen av skärmen genom att dra ett finger på alternativen. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 9. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  • Välj Sortera stigande och sortera alfanumeriska data från A till ö eller från minst till störst eller sortera datum och tider från tidigare till senare. TalkBack meddelar: ”Sortera stigande, Ej markerad byta”.

  • Välj Sortera fallande för att sortera alfanumeriska data från ö till A eller från största till minsta, eller sortera datum och tider från senare till tidigare. Talkback meddelar: ”Sortera fallande, Ej markerad byta”.

  När du hittar det alternativ du vill använda lyfter du fingret och dubbeltrycker sedan. Objekten sorteras i vald ordning.

Formatera data

Ibland kan du behöva formatera om data för att få rätt resultat när du sorterar.

 1. Gå till cellen eller kolumnen som du vill formatera. Dubbeltryck för att aktivera markeringen.

 2. Om du vill utforska med tryckinmatning drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 3. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad." Svep uppåt med två fingrar på den nedre delen av skärmen för att rulla nedåt i listan.

 4. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 5. När TalkBack läser upp "Menyn Nummerformat" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  Du kan välja bland följande format: Allmänt, Tal, Valuta, Redovisning, Datum, Tid, Procent, Bråk, Vetenskapligt, Text och Special. När du hittar det format du vill använda lyfter du fingret och dubbeltrycker för att använda det.

Tips för att lösa problem med sortering

Om du får ett oväntat resultat när du sorterar dina data kontrollerar du följande:

 • Om data som du har sorterat innehåller en eller flera formler kan returvärdena för dessa formler ändras när kalkylbladet beräknas om. I det här fallet måste du sortera igen för att få uppdaterade resultat.

 • Dolda kolumner flyttas inte när du sorterar kolumner och dolda rader flyttas inte när du sorterar rader. Innan du sorterar data är det bra att visa dolda kolumner och rader. Gör följande i Excel-arbetsboken om du vill visa:

  1. Navigera till en rad eller kolumn bredvid en dold kolumn eller rad. TalkBack meddelar: ”bredvid dolda celler”.

  2. Dra fingret för att gå uppåt till kolumnrubriken eller åt vänster till radnumret och lyft sedan fingret. Dubbeltryck för att markera hela kolumnen eller raden.

  3. Dubbeltryck igen för att öppna menyn.

  4. Svep åt höger tills du hör: "Ta fram-knapp." Dubbeltryck för att ta fram. TalkBack läser upp din aktuella plats i arbetsboken och kolumnen eller raden tas fram.

 • Kontrollera de nationella inställningarna på telefonen. Sortering av resultat kan variera beroende på de nationella inställningarna.

Filtrera data i en tabell

Genom att infoga data i en tabell i Excel kan du använda filter för att snabbt hitta värden som uppfyller villkoren.

 1. I Excel drar du fingret på skärmen tills du kommer till tabellen. TalkBack läser upp den markerade cellen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du befinner dig i rubriken för den tabell du vill filtrera. Du kan också dra runt fingret på skärmen för att hitta rubriken.

 3. Dra långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 4. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad." Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 5. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 6. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret. När du kommer till Visa filterknappar lyfter du fingret och dubbeltrycker.

 8. Gå tillbaka till kalkylbladet genom att dra fingret på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp tabellrubriken.

 9. Svep åt höger en gång för att nå knappen filter. TalkBack meddelar plats, t.ex: ”kolumn noll, raden noll sidhuvud, inget filter används”. Svep åt vänster att gå till nästa objekt. TalkBack meddelar: ”Filter som tillämpas”. Lyft fingret och dubbelklicka på.

 10. Sortera och filtrera menyn öppnas. Svep åt höger tills TalkBack meddelar ”knappen Filter objekt” och dubbelknacka på skärmen. Fokus är i sökfältet. Dubbelklicka på att aktivera sökfältet och att knappsatsen visas på den nedre delen av skärmen.

 11. Dra fingret över skärmtangentbordet för att skriva villkoren som du vill filtrera med.

 12. När du är klar drar du fingret på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp rätt villkor. Lyft fingret och dubbeltryck för att markera.

 13. Dra fingret på skärmen tills TalkBack läser upp knappen Klart (i det övre högra hörnet). Lyft fingret och dubbeltryck.

 14. Menyn Filtrera objekt stängs och du återgår till tabellen med markerade filtervillkor tillämpade.

Snabbreferens

Använda TalkBack för att infoga och redigera en tabell i Excel för Android

Använda ett externt tangentbord med Excel för Android

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×