Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Excel med tangentbordet och en skärmläsare att sortera och filtrera tabeller. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Sortera data hjälper dig att organisera och söka efter data som du vill snabbt, för snabbare analys. Filtrera data kan du fokusera på en viss uppsättning data som är särskilt användbart i stora kalkylblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kortkommandon för sortering och filtrering

I den här tabellen visas kortkommandon för sortering och filtrering.

Om du vill

Trycker du på

Inaktivera Autofilter-menyn i en kolumnrubrik

Ctrl+Skift+L

Öppna Autofilter-menyn från en kolumnrubrik

Alt+nedpil

Sortera från minsta till största eller från A till Ö

ALT + A, S + A eller Alt + Nedpil piltangent, S

Sortera från största till minsta eller från Ö till A

ALT + A, S + D eller Alt + Nedpil piltangent, O

Öppna dialogrutan Sortera

Alt+A, S+S eller Alt+H, S, U

Återanvända en sortering efter att du har ändrat data

Ctrl+Alt+L (eller Alt+A, Y+3)

Filtrera efter färg

Alt + Nedåtpil, jag

Filtrera efter tal eller text

Alt + Nedåtpil, F

Öppna dialogrutan Formatera celler

ALT + H, O, jag

Använda funktionen TRIM

ALT + M, T och sedan flytta till TRIMMA med på nedåtpilen

Mer information om sortering i Excel

Du kan sortera data efter text (A till Ö eller Ö till A), tal (lägsta till högsta eller högsta till lägsta) och datum och tider (äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta) i en eller flera kolumner. Du kan också sortera efter en anpassad lista (t.ex. stora, mellanstora och små) och efter format, t.ex. cellfärg, teckenfärg eller ikonuppsättning. De flesta sorteringarna är kolumnsorteringar, men du kan också sortera efter rader.

När du sorterar en tabell sparas Excel de villkor som du använde i arbetsboken så att du kan återanvända den varje gång du öppnar arbetsboken. Det här är särskilt viktiga för flera kolumner sorterar eller för vilken information som helst som tar lång tid att skapa. Men det här fungerar bara för data i en tabell, det gäller inte bara ett cellområde. Om du vill spara filterkriterierna så att regelbundet återanvänder en sortering när du öppnar en arbetsbok är det en bra idé att använda en tabell.

Obs!: När du sorterar data kan återställa du inte den ursprungliga ordern. Om du inte har sparat filen efter sortering, kan du använda Ångra (Ctrl + Z) gå tillbaka.

Sortera text i en tabell eller ett område

Sortera text i en tabell

 1. Navigera till rubrikrad i tabellen med hjälp av piltangenterna. När du är ansluten till rubrikrad i Skärmläsaren, du hör ”rubrikpost” efter cellplats.

 2. Tryck på höger eller vänster för att flytta till kolumnrubriken för de data som du vill sortera.

 3. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att öppna filtermenyn och tryck på TABB för att flytta till menyn. I Skärmläsaren, du hör: ”-menyn, sortera från A till Ö, avmarkerat menyobjekt”.

 4. Alternativen som visas beror på vilken typ av data i kolumnen. Du kan till exempel sortera numeriska data från minsta till största eller största till minsta. Du kan sortera alfanumeriska data från A till Ö, från ö till A eller efter färg.

  Använd på nedåtpilen för att välja bland alternativen och tryck på RETUR för att välja ett alternativ. I Skärmläsaren hör du ”sorterad”, följt av det markerade alternativet.

Sortera text i ett område

 1. Använd piltangenterna för att navigera till en kolumn med alfanumeriska data i ett cellområde eller till en tabellkolumn som innehåller alfanumeriska data.

 2. Tryck på Alt + A. Excel öppnas och du hör: ”övre menyfliksområdet, gruppruta, fliken Data”. I Skärmläsaren, du hör: ”menyflikarna markerad, Data med TABB-tangenten objekt”. Gör något av följande:

  • Sortera i stigande alfanumerisk ordning (sortera från A till Ö), tryck på S + A.

  • Om du vill sortera i fallande alfanumerisk ordning (Sortera Ö till A) trycker du på S+D.

Göra en skiftlägeskänslig sortering

 1. Använd piltangenterna för att navigera till en kolumn med alfanumeriska data i ett cellområde eller till en tabellkolumn som innehåller alfanumeriska data.

 2. Tryck på Alt + H, S, U. Dialogrutan Sortera öppnas och i Skärmläsaren du hör: ”sortera, knappen OK”. I JAWS, du hör: ”sortera dialogrutan, knappen OK”.

 3. Tryck på Alt + O för att öppna dialogrutan Sorteringsalternativ. I Skärmläsaren, du hör: ”sorteringsalternativ. Avmarkerat, versaler och gemener kryssrutan ”. I JAWS, du hör: ”dialogrutan Sortera, versaler och gemener kryssrutan avmarkerat”.

 4. Tryck på blanksteg om du vill markera kryssrutan Matcha gemener/versaler.

 5. Tryck på RETUR. Dialogrutan Sorteringsalternativ stängs och i Skärmläsaren du hör: ”sortera, alternativknappen”. I JAWS, du hör: ”sortera dialogrutan”.

 6. Stäng dialogrutan Sortera och tillämpa ändringarna genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör ”knappen OK” och tryck på RETUR.

 7. Sortera text enligt anvisningarna i Sortera text i ett område.

Tips: Om kolumnen du sortera innehåller en blandning av tal och text kan behöva du formatera alla med text. Annars Excel sorterar talen som tal först och därefter sorteras texten. Tryck på TABB-tangenten en gång om du vill formatera data, tryck på Ctrl + blanksteg om du vill markera alla data i kolumnen och tryck sedan på Alt + H, F, N. trycker du på VÄNSTERPIL tills du hör ”markerad tal flikobjekt” och tryck på nedåtpilen tills du hör : ”Text”. Tryck på TABB-tangenten en gång för att gå till knappen OK och tryck på RETUR.

Tips: 

 • När du har importerat eller kopierat data från en annan plats kan inledande blanksteg infogas före data. Namnet ”Sofie Carlsson” kan exempelvis anges som ”(blanksteg)(blanksteg)Sofie Carlsson”.

 • Om du använder en skärmläsare kanske du inte märker blankstegen, eftersom JAWS inte läser tomma utrymmen i celler.

 • Om du vill hjälper dig att hitta dem placeras Excel celler som innehåller inledande blanksteg högst upp på en sorterad kolumn.

Sortera tal

 1. Använd piltangenterna för att navigera till en kolumn med numeriska data i ett cellområde eller till en tabellkolumn som innehåller numeriska data.

 2. Tryck på Alt + A. Excel öppnas och i Skärmläsaren du hör: ”menyflikarna markerad, Data med TABB-tangenten objekt”. I JAWS, du hör: ”övre menyfliksområdet, gruppruta, fliken Data”. Gör något av följande:

  • Sortera från minsta till största genom att trycka på S+A.

  • Sortera från största till minsta genom att trycka på S+D.

Kontrollera att tal lagras som tal

 1. Använd piltangenterna för att navigera till en kolumn med numeriska data i ett cellområde eller till en tabellkolumn som innehåller numeriska data och tryck sedan på Ctrl + blanksteg om du vill markera alla data i kolumnen.

 2. Tryck på Alt + H, F + N. Dialogrutan Formatera celler öppnas och i Skärmläsaren du hör: ”Formatera celler”. I JAWS, du hör: ”dialogrutan Formatera celler”.

 3. Använd vänsterpil om du vill gå till fliken tal (eller tryck på Ctrl + Tabb). I Skärmläsaren, du hör: ”tal flikobjekt”. I JAWS, du hör: ”tal tab”.

 4. Tryck på TABB. Kategorilistan öppnas och du hör markerade kategori, till exempel ”allmänna” eller ”datum”.

 5. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör: ”Number”.

 6. Tryck på TABB. I Skärmläsaren hör du ”decimaler”, följt av antalet decimaler som används för närvarande. Om du vill ändra detta värde skriver du det nya antalet decimaler. Om du vill ta bort decimaler helt skriver du 0.

 7. Stäng dialogrutan Formatera celler och tillämpa ändringarna genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör ”knappen OK” och tryck på RETUR.

Sortera datum och tider

 1. Använd piltangenterna för att navigera till en kolumn med datum och tider i ett cellområde eller till en tabellkolumn som innehåller datum och tider.

 2. Tryck på Alt + A. Excel öppnas och i Skärmläsaren, du hör ”: menyfliksområdet flikar markerade fliken Data”. I JAWS, du hör: ”övre menyfliksområdet, gruppruta, fliken Data”. Gör något av följande:

  • Sortera från äldsta till nyaste genom att trycka på S+A.

  • Sortera från nyaste till äldsta, tryck på S + D.

  • Om du vill återanvända en sortering efter att du har ändrat data markerar du en cell i området eller tabellen och trycker sedan på Ctrl+Alt+L.

Sortera efter flera kolumner

Kanske vill du sortera efter mer än en kolumn eller rad när du har data som du vill gruppera efter samma värde i en kolumn eller rad och sedan sortera en annan kolumn eller rad inom den gruppen med lika stora värden. Om du till exempel har en avdelningskolumn och en anställdkolumn kan du först sortera efter avdelning (för att gruppera alla anställda på samma avdelning tillsammans) och sedan sortera efter namn (för att få namnen i alfabetisk ordning på varje avdelning). Du kan sortera efter upp till 64 kolumner.

Obs!: För bästa resultat bör cellområdet som du sorterar ha kolumnrubriker. Om du vill sortera efter rader, avmarkerar du kryssrutan tabellen har rubriker i dialogrutan Sortera. Tryck på Alt + H, S, du kan öppna dialogrutan Sortera och tryck på fliken tangent tills du hör: ”markerat Mina data innehåller rubriker markerar du kryssrutan” eller ”avmarkerad, Mina data har rubriker markerar du kryssrutan”. Om du behöver avmarkerar du kryssrutan, tryck på blanksteg, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK”, och tryck på RETUR så att ändringen.

 1. Använd piltangenterna för att navigera till ett cellområde med två eller fler kolumner med data eller till en tabell med två eller fler kolumner.

 2. Tryck på Alt + A, S + S. Dialogrutan Sortera öppnas och i Skärmläsaren du hör: ”sortera, knappen OK”. I JAWS, du hör: ”sortera dialogrutan, knappen OK”.

 3. Tryck på TABB tills du hittar den kolumn: sortera efter kombinationsruta. I Skärmläsaren, du hör ”sortera efter <column namn >, redigerbar kombinationsruta”. Använd upp- och nedpilarna för att markera den första kolumnen som du vill sortera.

 4. Tryck på TABB tills du hittar kombinationsruta Sortera efter. I Skärmläsaren hör du ”sortera på cellvärden, redigerbar kombinationsruta”. Om du inte hör ”cellvärden”, genom att trycka på upp och ned pilarna-till tills du gör.

 5. Om du vill välja hur du vill sortera cellvärdena, tryck på TABB tills du hittar kombinationsruta ordning. I Skärmläsaren, du hör ”ordning, <Currently markerat alternativ >, redigerbar kombinationsruta”. Använd upp- och nedpilarna för att markera A till Ö, Ö till A, minsta till största eller största till minsta.

 6. Tryck på RETUR om du vill lägga till ytterligare en kolumn att sortera efter, Använd TABB-tangenten för att gå till knappen Lägg till nivå och upprepar sedan steg tre till fem..

  Obs!: Kombinationsruta Sortera efter anropas Sedan efter ytterligare kolumner.

 7. Om du vill återanvända en kolumnsortering när du ändrar data, markera en cell i området eller tabellen och trycker på Ctrl + Alt + L.

  Obs!: Ctrl + Alt + L återanvända inte en radsortering.

Tips för problem med sortering

Om du får oväntade resultat när du sorterar dina data gör du följande:

 • Kontrollera om värdena som returneras av en formel har ändrats. Om data som du har sorterat innehåller en eller flera formler kan returvärdena för dessa formler ändras när kalkylbladet beräknas om. I det här fallet måste du återanvända sorteringen för att få uppdaterade resultat.

 • Visa rader och kolumner innan du sorterar. Dolda kolumner flyttas inte när du sorterar kolumner och dolda rader flyttas inte när du sorterar rader. Innan du sorterar data är det en bra idé att visa dolda kolumner och rader.

 • Markera de nationella inställningarna. Sorteringsordningar varierar mellan olika språk. Kontrollera att du har rätt språk inställningen i Nationella inställningar eller nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen på datorn.

 • Aktivera eller inaktivera rubrikraden. Det är oftast bäst att ha en rubrikrad när du sorterar en kolumn så att det blir lättare att tolka data. Som standard ingår inte rubrikens värde i sorteringen. Ibland kan du behöva aktivera eller inaktivera rubriken så att rubrikens värde ingår eller inte ingår i sorteringen.

 • Om du vill utesluta den första raden med data från sorteringen eftersom det är en kolumnrubrik, trycker du på Alt + H, S, U. Markera kryssrutan Mina data innehåller rubriker i dialogrutan Anpassad sortering.

 • Om du vill ta med den första raden med data i sorteringen eftersom det inte är en kolumnrubrik, trycker du på Alt + H, S, U. Avmarkera Mina data innehåller rubriker i dialogrutan Anpassad sortering.

Filtrera data i en tabell

När du fyller i information i en tabell, Excel automatiskt lägger tillför listrutan AutoFilter varje kolumnrubrik. Du kan öppna den här menyn för att filtrera snabbt. Om du vill ta bort listrutan AutoFilter från en kolumnrubrik, Välj rubriken och tryck sedan på Ctrl + Skift + L.

 1. Tryck på Alt + Nedåtpil i tabellrubriken på den kolumn du vill filtrera. Listrutan AutoFilter öppnas och i Skärmläsaren du hör: ”-menyn”. I JAWS, du hör: ”snabbmeny”.

 2. Om kolumnen innehåller tal, i AutoFilter-menyn använder du på nedåtpilen och flytta till Talfilter och tryck på RETUR. Om kolumnen innehåller textposter, flytta till Textfilter och tryck på RETUR. Undermenyn öppnas och du hör ”lika med”.

 3. Om du vill flytta till filtreringsalternativ som du vill använda med piltangenterna och tryck på RETUR. Dialogrutan Anpassat AutoFilter öppnas och i Skärmläsaren du hör: ”anpassat AutoFilter”. I JAWS, du hör: ”dialogrutan anpassat AutoFilter”.

 4. Ange eller välj dina filtervillkor.

  Om du till exempel vill visa tal som är högre än ett visst tal, så väljer du Större än eller lika med, och skriver sedan önskat tal i nästa kombinationsruta.

  Om du vill filtrera med två villkor, så anger du filtervillkoren i båda kombinationsrutor för redigering, och väljer sedan Och för att tillämpa båda villkor eller Eller om det ska räcka att något av villkoren är sant.

 5. Tryck på TABB tills du hittar knappen OK och tryck på RETUR om du vill stänga dialogrutan.

Filtrera data i ett område

 1. Markera de celler som du vill filtrera. Navigera till den cell som du vill att cellen längst upp till vänster i markeringen, håller du ned SKIFT och använda höger och nedåt piltangenterna för att expandera det markerade området med celler.

 2. Tryck på Ctrl + Skift + L. Excel lägger tillför listrutan AutoFilter i den första cellen i varje kolumn i området.

 3. Markera cellen med på AutoFilter-menyn. Tryck på Alt + Nedåtpil. Listrutan AutoFilter öppnas och i Skärmläsaren du hör: ”-menyn”. I JAWS, du hör: ”snabbmeny”.

 4. Använd piltangenterna och TABB-tangenten för att flytta till de filtreringsalternativ som du vill använda. Använda blanksteg för att avmarkera eller markera kryssrutan ett filter.

 5. När du har gjort dina val klickar trycker du på RETUR om du vill använda filtret.

Om du vill rensa filtret och ta bort AutoFilter nedrullningsbara menyer, markera en cell i området och tryck på Ctrl + Skift + L.

Se även

Använda en skärmläsare för att ge en tabell en rubrik i Excel

Använda en skärmläsare för att skapa kolumnrubriker i en tabell i Excel

Tangentbordsgenvägar i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för Mac med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel att filtrera data i ett område eller en tabell i Skärmläsaren inbyggda Mac OS Voiceover. Filtrera data kan du fokusera på en viss uppsättning data som är särskilt användbart i stora kalkylblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Filtrera data i en tabell

När du filtrerar data i en tabell läggs filterkontroller automatiskt till i tabellrubrikerna.

 1. Gå till den första cellen i dataområdet du vill filtrera.

 2. Tryck på Fn + F8 för att aktivera funktionen för att utöka markeringen med hjälp av piltangenterna. Använd piltangenterna för att markera de data som krävs för ditt område.

  Meddelanden: Du kan även använda dessa kortkommandon när du vill välja vissa delar av kalkylbladet:

  • Tryck på Kommando + A för att markera hela kalkylbladet.

  • Tryck på Kommando + A + * (asterisk logga) för att markera bara synliga celler.

  • Tryck på CTRL + BLANKSTEG om du vill markera en hel kolumn.

  • Tryck på SKIFT + BLANKSTEG om du vill markera en hel rad.

 3. Tryck på Fn + F6 för att börja förflytta dig mellan flikarna i menyfliksområdet.

 4. Använd vänster och höger piltangenterna för att växla mellan flikarna tills du hör ”fliken Start”. Tryck på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent för att komma åt fliken Home alternativ.

 5. Tryck på TABB för att bläddra igenom alternativen tills du hör ”formatera som en tabell” och tryck på RETUR.

 6. Du hör cellområdet som ingår i tabellen som du skapar. Sedan du hör: ”tabellen har rubriker, avmarkerade kryssrutan”. Tryck på blanksteg om du vill markera kryssrutan om du vill Excel för Mac lägga till platshållare sidhuvuden ovanför informationen i tabellen. Du kan byta namn på rubrikerna senare.

 7. Tryck på TABB-tangenten en gång. Du hör: ”okej, knappen”. Tryck på RETUR. Du hör: ”tabell skapas”.

 8. Om du vill använda ett filter, trycker du på Fn + F6 tills du hör: ”kalkylblad”.

 9. Använd piltangenterna för att gå till rubriken för de kolumndata du vill filtrera.

 10. Tryck på blanksteg. Du hör: ”Filter, popup-meny”.

 11. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra igenom stora filteralternativ. Tryck på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent för att välja ett filter och öppna popup-menyn för det alternativet.

 12. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra igenom dina alternativ. Tryck på blanksteg om du vill göra ett val.

 13. Tryck på TABB-tangenten en gång. Ange filtervillkoren i textrutan eller välj lämplig kryssruta eller alternativknapp genom att trycka på blanksteg.

 14. Tryck på RETUR. Du bör höra: ”Filter som tillämpas”.

Filtrera data i ett område

Det går också att filtrera data i ett område. Resultatet blir bäst om varje kolumn har en rubrik.

 1. Gå till den första cellen i dataområdet du vill filtrera genom att använda piltangenterna tills du hör data för rätt cell.

 2. Tryck på Fn + F8 för att aktivera funktionen för att utöka markeringen med hjälp av piltangenterna. Använd piltangenterna för att markera de data som krävs för ditt område.

  Meddelanden: Du kan även använda dessa kortkommandon när du vill välja vissa delar av kalkylbladet:

  • Tryck på Kommando + A för att markera hela kalkylbladet.

  • Tryck på Kommando + A + * (asterisk logga) för att markera bara synliga celler.

  • Tryck på CTRL + BLANKSTEG om du vill markera en hel kolumn.

  • Tryck på SKIFT + BLANKSTEG om du vill markera en hel rad.

 3. Tryck på Fn + F6 för att öppna flikarna i menyfliksområdet.

 4. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör ”Excel”. Tryck på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent för att öppna alternativ på fliken Data.

 5. Tryck på TABB för att flytta framåt bland alternativen tills du hör: ”Filter”. Tryck på blanksteg om du vill öppna dialogrutan Filter.

 6. Tryck på TABB för att bläddra igenom filteralternativen. Tryck på blanksteg om du vill göra ett val och öppna dialogrutan Anpassat Filter.

 7. Tryck på TABB för att bläddra igenom tillgängliga alternativ för det filter som du har valt. Ange de nödvändiga kriterierna eller använda blanksteg för att markera eller avmarkera alternativen efter behov.

 8. Tryck på TABB tills du hör: ”okej, knappen”. Tryck på RETUR. Du bör höra: ”Filter som tillämpas”.

Filtreringsalternativ för områden och tabeller

Excel för Mac kan du använda ett allmänt filter-alternativ som kan du anpassa filter efter behov.

När du väljer en huvudtyp för filter hör du de alternativ för Anpassat filter som är tillgängliga för just det filtret. Du hör talintervall och alternativ för Talfilter, färgalternativ för Färgfilter och text för Textfilter. (Alternativen för tal, färger och text tas från de data du filtrerar.)

Alternativ för textfilter

 • Är lika med/Inte lika med: Filtrerar kolumndata och visar eller döljer exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Börjar med / slutar med: filtrerar kolumndata du visar data som börjar med eller slutar med den exakta texten som du skriver i dialogrutan Anpassat Filter.

 • Innehåller/Innehåller inte: Filtrerar kolumndata och visar eller döljer data som innehåller exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

Alternativ för talfilter

 • Är lika med/Inte lika med: Filtrerar kolumndata och visar eller döljer exakt det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Större Than/Less än: filtrerar kolumndata ska visas alla tal med ett värde större eller mindre än talet i dialogrutan Anpassat Filter.

 • Mellan: Filtrerar kolumndata och visar alla tal inom ett visst numeriskt intervall som anges i de två textrutorna i dialogrutan Anpassat filter.

  Obs!: Ange det första numret för ditt område om du vill använda det här alternativet, tryck på TABB-tangenten en gång och sedan anger slutvärdet för ditt område.

 • Topp 10: filtrerar kolumndata om du vill visa de 10 främsta (högsta eller lägsta) numeriska värden och procentsatser. Tryck på blanksteg för att välja Topp 10 filter om du vill använda filtret. När dialogrutan öppnas, du hör: ”fokusera på Redigera 10”. Det här alternativet filtrerar automatiskt högsta tal.

  Obs!: Om du vill filtrera lägsta tal eller procenttal, tryck på TABB tills du hör: ”övre redigerbar kombinationsruta”. Tryck på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent för att öppna popup-menyn. Tryck på nedåtpilen tills du hör: ”ned”. Tryck på blanksteg. Filtrera procenttal i stället för numeriska värden genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: ”procent, alternativknappen”. Tryck på blanksteg.

 • Above/Below medel: filtrerar kolumndata du vill visa numeriska värden som ligger över eller under det genomsnittliga värdet av alla tal i kolumnen.

Alternativ för färgfilter

 • Filtrera efter teckenfärg: filtrerar kolumndata så att den omfattar de celler som innehåller data skrivs i specifika teckensnittsformat färger som du har valt. När du öppnar dialogrutan Spela upp numeriska värdet (RGB-värde) i den första teckenfärg som visas i kolumnen. Använd upp- och nedpilarna för att växla mellan de tillgängliga färgerna, trycker du på CTRL + BLANKSTEG om du vill välja vilka färger som du vill använda.

 • Filtrera efter cellfärg: filtrerar kolumndata så att den omfattar de celler som är fyllda med särskilda färger. När du öppnar dialogrutan Spela upp RGB-värdet i den första cellfärgen visas i kolumnen. Använd upp- och nedpilarna för att växla mellan de tillgängliga färgerna, trycker du på CTRL + BLANKSTEG för att välja färger.

 • Automatisk: Välj det här alternativet om du vill visa celler som innehåller data som är skriven på Excel standardteckenfärg, svart.

 • Ingen fyllning: Välj det här alternativet om du vill visa celler utan en egen bakgrundsfärg – då visas celler med vit standardbakgrund.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att sortera data i ett område eller en tabell. Sortera data hjälper dig att ordna och hitta de data som du vill använda.

Meddelanden: 

Sortera data i Excel

 1. I ett kalkylblad som innehåller en tabell eller ett dataområde, placera fokus någonstans i tabellkolumnen eller blad kolumn som innehåller data du vill sortera efter.

 2. Tryck på högst upp på skärmen med fyra fingrar för att flytta fokus till arbetsboken namnlist, Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den aktuella fliken, till exempel ”Home-med TABB-tangenten”.

 3. Dubbelknacka på skärmen för att öppna menyn fliken, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Data, TABB”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Om du vill sortera data alfabetiskt eller numeriskt, Svep åt höger tills du hör ”Sortera stigande, knappen” eller ”Sortera fallande, knappen”, beroende på vad du vill göra och dubbeltryck sedan på skärmen. Den tabell eller ett område av data sorteras. Om den aktiva kolumnen innehåller endast text eller en kombination av text och siffror, dina data sorteras i bokstavsordning. Om den aktiva kolumnen innehåller endast siffror, dina data sorteras efter värde. Data sorteras från minsta till största om du väljer Sortera stigande och från största till minsta om du väljer Sortera fallande.

 5. Om du vill stänga i menyfliksområdet och flytta tillbaka fokus till kalkylbladet, Svep åt vänster tills du hör ”Dölj menyfliksområdet, knapp”, och dubbelknacka på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPad

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPhone

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att sortera och filtrera tabeller. Om du sorterar blir det lättare att ordna och analysera data. Filtrering av data är särskilt användbart om du har kalkylblad som innehåller stora mängder data.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Sortera data i Excel

Du kan sortera textdata och numeriska data i ett Excel-kalkylblad för att ordna dem i en viss ordning, till exempel texter från A till Ö eller Ö till A, tal från minsta till största eller största till minsta, och datum och tider från tidigare till senare eller senare till tidigare.

Obs!: När du sorterar data kan återställa du inte den ursprungliga ordern.

 1. Tryck någonstans i Excel-kalkylbladet. TalkBack läser upp den markerade cellen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du befinner dig i den kolumn du vill sortera. Dubbeltryck för att aktivera markeringen.

 3. Om du vill utforska med tryckinmatning drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 4. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad." Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 5. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 6. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  • Välj Sortera stigande och sortera alfanumeriska data från A till ö eller från minst till störst eller sortera datum och tider från tidigare till senare. TalkBack meddelar: ”Sortera stigande, Ej markerad byta”.

  • Välj Sortera fallande för att sortera alfanumeriska data från ö till A eller från största till minsta, eller sortera datum och tider från senare till tidigare. Talkback meddelar: ”Sortera fallande, Ej markerad byta”.

  När du hittar det alternativ du vill ha lyfter fingret och sedan dubbelklicka på. Objekten sorteras i enlighet med detta.

 8. Om du vill gå tillbaka till kalkylbladet, Svep åt höger tills du hör: ”Checked fler alternativ byta”. Knappen Fler alternativ markeras nu, dubbeltryck för att aktivera den.

Sortera ett cellområde

Om det finns tomma celler i arbetsboken kan du markera ett område först och sedan sortera området.

 1. I arbetsboken drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 2. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad."

 3. Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 4. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 5. När TalkBack läser upp "Markera intervall" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Dialogrutan Markera cellen eller området öppnas och är markerad i fältet intervall. Skriv det området du vill markera, till exempel ”A1:C15”. Dra fingret på skärmen tills du hör TalkBack meddela ”knappen OK”. Lyft fingret och dubbelklicka på. Området markeras nu.

 7. Dra runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Lyft fingret och dubbeltryck för att aktivera knappen.

 8. Utforska listan på den nedre delen av skärmen genom att dra ett finger på alternativen. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 9. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  • Välj Sortera stigande och sortera alfanumeriska data från A till ö eller från minst till störst eller sortera datum och tider från tidigare till senare. TalkBack meddelar: ”Sortera stigande, Ej markerad byta”.

  • Välj Sortera fallande för att sortera alfanumeriska data från ö till A eller från största till minsta, eller sortera datum och tider från senare till tidigare. Talkback meddelar: ”Sortera fallande, Ej markerad byta”.

  När du hittar det alternativ du vill ha lyfter fingret och sedan dubbelklicka på. Objekten sorteras i enlighet med detta.

Formatera data

Ibland kan du behöva formatera om data för att få rätt resultat när du sorterar.

 1. Gå till cellen eller kolumnen som du vill formatera. Dubbeltryck för att aktivera markeringen.

 2. Om du vill utforska med tryckinmatning drar du långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 3. Dubbelklicka var som helst på skärmen för att aktivera knappen. TalkBack meddelar: ”fliken menyn Start markerat”. Svep uppåt med två fingrar för att rulla nedåt i listan på den nedre delen av skärmen.

 4. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 5. När TalkBack läser upp "Menyn Nummerformat" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

  Du kan välja bland följande format: Allmänt, Tal, Valuta, Redovisning, Datum, Tid, Procent, Bråk, Vetenskapligt, Text och Special. När du hittar det format du vill använda lyfter du fingret och dubbeltrycker för att använda det.

Tips för att lösa problem med sortering

Om du får ett oväntat resultat när du sorterar dina data kontrollerar du följande:

 • Om data som du har sorterat innehåller en eller flera formler kan returvärdena för dessa formler ändras när kalkylbladet beräknas om. I det här fallet måste du sortera igen för att få uppdaterade resultat.

 • Dolda kolumner flyttas inte när du sorterar kolumner och dolda rader flyttas inte när du sorterar rader. Innan du sorterar data är det bra att visa dolda kolumner och rader. Gör följande i Excel-arbetsboken om du vill visa:

  1. Navigera till en rad eller kolumn bredvid en dold kolumn eller rad. TalkBack meddelar: ”bredvid dolda celler”.

  2. Dra fingret för att gå uppåt till kolumnrubriken eller åt vänster till radnumret och lyft sedan fingret. Dubbeltryck för att markera hela kolumnen eller raden.

  3. Dubbeltryck igen för att öppna menyn.

  4. Svep åt höger tills du hör: "Ta fram-knapp." Dubbeltryck för att ta fram. TalkBack läser upp din aktuella plats i arbetsboken och kolumnen eller raden tas fram.

 • Kontrollera de nationella inställningarna på telefonen. Sortering av resultat kan variera beroende på de nationella inställningarna.

Filtrera data i en tabell

Genom att infoga data i en tabell i Excel kan du använda filter för att snabbt hitta värden som uppfyller villkoren.

 1. I Excel drar du fingret på skärmen tills du kommer till tabellen. TalkBack läser upp den markerade cellen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du befinner dig i rubriken för den tabell du vill filtrera. Du kan också dra runt fingret på skärmen för att hitta rubriken.

 3. Dra långsamt runt ett finger på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp: "Fler alternativ-knapp." Fokus är nu på knappen och du kan lyfta fingret.

 4. Aktivera knappen genom att dubbeltrycka någonstans på skärmen. TalkBack läser upp: "Flikmeny, Start markerad." Svep uppåt med två fingrar flera gånger på den nedre delen av skärmen tills du når slutet av listan. TalkBack spelar upp ljud när du sveper och blir tyst när du har nått slutet av listan.

 5. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp listalternativen när du drar fingret.

 6. När TalkBack läser upp "Menyn Sortera och filtrera" lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Utforska listan genom att dra ett finger på den nedre delen av skärmen. Talkback meddelar listobjektet medan du drar fingret. När du kommer till Visa Filter knappar, lyfter fingret och dubbelklicka på.

 8. Gå tillbaka till kalkylbladet genom att dra fingret på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp tabellrubriken.

 9. Svep åt höger en gång för att nå knappen filter. TalkBack meddelar plats, t.ex: ”kolumn noll, raden noll sidhuvud, inget filter används”. Svep åt vänster att gå till nästa objekt. TalkBack meddelar: ”Filter som tillämpas”. Lyft fingret och dubbelklicka på.

 10. Sortera och filtrera menyn öppnas. Svep åt höger tills TalkBack meddelar ”knappen Filter objekt” och dubbelknacka på skärmen. Fokus är i sökfältet. Dubbelklicka på att aktivera sökfältet och att knappsatsen visas på den nedre delen av skärmen.

 11. Dra fingret över skärmtangentbordet för att skriva villkoren som du vill filtrera med.

 12. När du är klar drar du fingret på den övre delen av skärmen tills TalkBack läser upp rätt villkor. Lyft fingret och dubbeltryck för att markera.

 13. Dra fingret på skärmen tills TalkBack läser upp knappen Klart (i det övre högra hörnet). Lyft fingret och dubbeltryck.

 14. Menyn Filtrera objekt stängs och du återgår till tabellen med markerade filtervillkor tillämpade.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda ett externt tangentbord med Excel för Android

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för Windows Phone 10 med ett externt tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda Windows Skärmläsaren kan du placera och filtrera data i ett område eller en tabell. Filtrera data kan du fokusera på en viss uppsättning data som är särskilt användbart i stora kalkylblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Filtrera data i ett område

 1. Markera det område av dina data som ska filtreras.

 2. Tryck på Ctrl + Skift + L för att placera en Filtrera och sortera listrutemenyn pil i den första raden i varje kolumn som du har valt. När den nedrullningsbara menyn pil visas, hör du kolumnnumret för bokstaven och raden för den aktiva cellen och ”inget filter används”.

 3. Dokumentets rubriker avgör hur du gör för att filtrera data:

  • Om varje kolumn som du valde innehåller rubriktext, vidare till det första steget i avsnittet filtrera data i en tabell för att filtrera data.

  • Om kolumnerna du markerade inte innehåller rubriktext måste du först lägga in dina data i en tabell innan du använder menyn Filtrera och sortera och filtrerar data i varje kolumn.

  Obs!: Om de data du markerar inte innehåller rubriker och du inte lägger in data i en tabell så behandlas den första cellen i varje kolumn som en rubrik och filtret inkluderar inte data från dessa celler.

Lägga in data i en tabell

 1. Markera de data som du vill filtrera.

 2. Tryck på Ctrl + L för att öppna dialogrutan Skapa tabell. Du hör ”skapa en tabell” och cellområdet som du har valt. Kontrollera att det markerade cellområdet är korrekt.

 3. Hur data läggs in i tabellen beror på dokumentets rubriker:

  • Om dina data inte har rubriker trycker du bara på Retur när du öppnat dialogrutan Skapa tabell för att lägga in dina data.

  • Om dina data innehåller rubriker, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad tabellen har rubriker kryssruta”. Tryck på blanksteg om du vill markera kryssrutan och sedan trycka på RETUR om du vill placera dina data.

  Obs!: Om en tabell saknar rubriker skapas Excel för Windows Phone 10 dem genom att infoga platshållare för text i den första raden. Standardplatshållartexten är kolumn 1, kolumn 2, kolumn 3 osv. Byta namn på rubriktexten genom att använda piltangenterna för att gå till lämplig cell och skriva det nya namnet i sidhuvudet.

Filtrera data i en tabell

 1. Markera rubrikcellen i den kolumn som du vill filtrera. Du hör kolumnbokstaven, radnumret, ”markerad, redigerbar”, cellens innehåll, ”inget filter används, menyobjekt”.

 2. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att visa den nedrullningsbara menyn Filtrera och sortera. Du kan också markera pilen längst till höger i rubrikcellen åt menyn. Du hör ”anpassad styra” när menyn öppnas.

 3. P webbplatsadress på nedåtpilen på undermenyn tills du hör filtret du vill använda för dina data, trycker på RETUR. Dialogrutan Anpassat Filter öppnas med filteralternativ. Tryck på TABB för att flytta mellan fälten i dialogrutan Anpassat Filter.

 4. Om du vill filtrera data, tryck ned i menyn Filtrera och sortera tills du hör ”Textfilter” eller ”Talfiltren”. Om informationen i den aktiva kolumnen innehåller endast text eller en kombination av text och tal, är ett Textfilter alternativ tillgängligt på menyn. Om data i kolumnen innehåller endast siffror, finns det i stället en Talfilter alternativ på menyn. Du kan också välja Filtrera efter färg eller Sortera efter färg om data som du vill sortera eller filtrera innehåller en färgad teckensnitt eller om cellerna funktionen olika färger. En undermeny öppnas när du gör ditt val.

  Obs!: Om du vill sortera data i en kolumn i alfabetisk ordning i stigande ordning, tryck på nedåt tills du hör ”sortera A till Ö” och tryck på RETUR. Sortera data i alfabetisk ordning i fallande ordning genom att trycka på NEDÅTPIL tills du hör ”sortera ö till A” och tryck på RETUR. Du har alternativet för att sortera i bokstavsordning om den aktiva kolumnen innehåller endast text eller en kombination av text och siffror. Om du vill sortera numeriska kolumndata i stigande ordning, tryck på nedåt tills du hör ”minsta till största” och tryck på RETUR. Sortera numeriska data i fallande ordning genom att trycka på NEDÅTPIL tills du hör ”största till minsta” och tryck på RETUR. Du har möjlighet att sortera numeriskt om kolumnen innehåller endast siffror.

Filtreringsalternativ för tabeller

Alternativ för textfilter

 • Är lika med – Filtrerar kolumnen och visar exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Är inte lika med- filter kolumnen ska visa allt utom den text du skriver i dialogrutan Anpassat Filter.

 • Börjar med – Filtrerar kolumnen så att bara data som börjar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas. Det spelar ingen roll hur textens slut ser ut.

 • Slutar med – Filtrerar kolumnen så att bara data som slutar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas. Det spelar ingen roll hur textens början ser ut.

 • Innehåller – Filtrerar kolumnen och visar data som innehåller exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Innehåller inte – Filtrerar kolumnen och visar data som inte innehåller den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Anpassat Filter- kan du välja det filter som du vill använda för dina data från en nedrullningsbar meny. Om du vill använda det här alternativet måste du ange den text du vill filtrera. Tryck sedan på TABB tills du hör ”redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att visa den nedrullningsbara menyn. Använda på nedåtpilen för att markera önskad filtret och tryck på RETUR. Du hör ”Filter har använts” när åtgärden har slutförts.

Alternativ för talfilter

 • Är lika med – Filtrerar kolumnen och visar exakt det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Är inte lika med – Filtrerar kolumnen och visar alla tal utom exakt det tal som du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Större än – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som är större än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Mindre än – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som är mindre än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Mellan – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som ligger inom ett specifikt numeriskt intervall. Ange området i de två dialogrutor som visas i Anpassat filter

 • Topp 10- filter kolumn kan visa tal med de högsta eller lägsta numeriska värden och procentsatser. Du hör namnet på den aktiva cellen och ”fokusera på Redigera 10” när dialogrutan öppnas. Dialogrutan standardvärden i de översta 10 tal (kallas objekt), men du kan ändra detta värde till ett annat värde. Tryck på TABB om du vill filtrera procenttal i stället för tal, förrän du hör ”objekt” och sedan trycka på Alt + Nedåtpil. Tryck på nedåtpilen. Tryck på RETUR när du hör ”procent”. Om du vill filtrera ned siffror eller procenttal, tryck på TABB tills du hör ”översta redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt + Nedåtpil. Tryck på nedåtpilen för att markera ”ned” och tryck på RETUR.

 • Över medel – Filtrerar kolumnen och visar de tal som är över medelvärdet för alla tal i kolumnen.

 • Under medel – Filtrerar kolumnen och visar de tal som är under medelvärdet för alla tal i kolumnen.

 • Filtrera efter teckenfärg- filter aktiva kolumnen ska visas teckensnittets färg som du väljer på undermenyn. När menyn öppnas höra RGB-värdet för den första teckenfärgen direkt i en kolumn. Tryck på RETUR för att välja den här färgen eller tryck på NEDPIL tills du hör RGB-värdet för den färg du vill ha.

 • Filtrera efter cellfärg- filter aktiva kolumnen ska visa cellfärg som du väljer på undermenyn. När menyn öppnas höra RGB-värdet för den första cellfärgen direkt i en kolumn. Tryck på RETUR för att välja den här färgen eller tryck på NEDPIL tills du hör RGB-värdet för den färg du vill ha.

 • Automatisk – Filtrerar den aktiva kolumnen och visar celler som innehåller svart, som är Excels standardfärg för teckensnitt.

 • Ingen fyllning – Filtrerar den aktiva kolumnen och visar celler utan färg. Cellerna har Excels vita standardbakgrund och svart teckensnitt.

Alternativ för sortering efter färg

 • Sortera efter cellfärg – Sorterar aktiv kolumn efter cellfärg. Alternativet placerar celler med den färg du valde i undermenyn först i kolumnen.

 • Sortera efter teckenfärg – Sorterar aktiv kolumn efter teckenfärg. Alternativet placerar celler med den teckenfärg du valde först i kolumnen.

 • Automatiskt – Placerar celler med svart, som är Excels standardfärg, först i kolumnen.

 • Anpassad sorteringsordning – Använd detta alternativ för att sortera data som du vill. Du kan till exempel först sortera alfabetiskt, sedan numeriskt, sedan efter teckenfärg och sedan efter cellfärg.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Excel Mobile för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel Online med tangentbordet och en skärmläsare för att placera och filtrera data i en tabell. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Filtrera data kan du fokusera på en viss uppsättning data som är särskilt användbart i stora kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Lägga in data i en tabell

 1. Markera de data som du vill filtrera.

 2. Tryck på Ctrl+L för att öppna dialogrutan Skapa tabell. Du bör höra ”Dialog skapa tabell, fokus på knappen OK”.

 3. Om tabellen inte har rubriker trycker du bara på Retur när du öppnat dialogrutan Skapa tabell.

 4. Om tabellen har rubriker, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad tabellen har rubriker kryssruta”. Tryck på blanksteg om du vill markera kryssrutan och tryck på RETUR.

  Om tabellen innehåller inga sidhuvuden, skapar Excel Online dem genom att infoga platshållare för text i den första raden. Standardplatshållartexten är kolumn 1, kolumn 2, kolumn 3 osv. Byta namn på rubriktexten genom att klicka på den och ange det namn du vill.

Filtrera data i en tabell

 1. Markera rubrikcellen i den kolumn som du vill filtrera.

 2. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att öppna den nedrullningsbara menyn Filtrera och sortera. Du kan också markera pilen till höger om rubrikcellen att öppna menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Textfilter” eller ”Talfilter” och tryck på RETUR för att komma åt på undermenyn. Du hör ”Textfilter” om kolumnen inte innehåller text eller en kombination av text och siffror. Du hör ”Talfilter” om kolumnen innehåller endast siffror.

 4. Tryck på nedåtpilen på undermenyn tills du hör namnet på det filter som du vill använda för dina data och tryck på RETUR. Ett Anpassat Filter dialogruta för varje filteralternativ. Du hör ”dialogrutan anpassat filter fokus på Redigera” när dialogrutan öppnas och du hör ”Filter på” när åtgärden har slutförts.

  Tryck på Tabb-tangenten och flytta mellan fält i dialogrutan Anpassat filter, även mellan alternativknapparna Och/Eller.

 5. Radera ett filter som används genom att markera rubrikcellen i kolumnen som du vill återställa. Om du markerar cell A1, till exempel tryck Alt + Nedpil nedpilstangenten för att kunna visa den nedrullningsbara listrutan, och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör ”Rensa filter från kolumn 1”. Tryck på RETUR. Du hör ”inget filter tillämpas” när åtgärden har slutförts. Om du bytt namn rubriktext för cell A1 hör du namnet på sidhuvudet i stället för ”kolumn 1”.

Filtreringsalternativ för tabeller

Alternativ för talfilter

 • Är lika med – Filtrerar kolumnen och visar exakt det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Är inte lika med – Filtrerar kolumnen och visar alla tal utom exakt det tal som du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Större än – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som är större än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Mindre än – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som är mindre än det tal du anger i dialogrutan Anpassat filter

 • Mellan – Filtrerar kolumnen och visar alla tal som ligger inom ett specifikt numeriskt intervall. Ange området i de två dialogrutor som visas i Anpassat filter

 • Topp 10- filter kolumn kan visa tal med de högsta eller lägsta numeriska värden och procentsatser. Du hör namnet på den aktiva cellen och ”fokusera på Redigera 10” när dialogrutan öppnas. Dialogrutan standardvärden i de översta 10 tal (kallas objekt), men du kan ändra detta värde till ett annat värde. Om du vill filtrera procenttal i stället för tal, tryck på TABB tills du hör ”objekt ” och sedan trycka på Alt + Nedåtpil. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”procent ” och tryck på RETUR. Om du vill filtrera ned siffror eller procenttal, tryck på TABB tills du hör ”översta redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt + Nedåtpil. Tryck på nedåtpilen för att markera ”ned” och tryck på RETUR.

 • Över medel – Filtrerar kolumnen och visar de tal som är över medelvärdet för alla tal i kolumnen.

 • Under medel – Filtrerar kolumnen och visar de tal som är under medelvärdet för alla tal i kolumnen.

 • Anpassat Filter- Använd det här alternativet att välja det filter som du vill använda för numeriska data från en nedrullningsbar meny. Om du vill använda det här alternativet måste du först ange det nummer som du vill filtrera i dialogrutan. Tryck sedan på TABB tills du hör ”redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att visa den nedrullningsbara menyn. Använda på nedåtpilen för att markera önskad filtret och tryck på RETUR. Du hör ”Filter har använts” när åtgärden har slutförts.

Alternativ för textfilter

 • Är lika med – Filtrerar kolumnen och visar exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Är inte lika med – Filtrerar kolumnen och visar allt utom den text som du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Börjar med – Filtrerar kolumnen så att bara data som börjar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas. Det spelar ingen roll hur textens slut ser ut.

 • Slutar med – Filtrerar kolumnen så att bara data som slutar med exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter visas. Det spelar ingen roll hur textens början ser ut.

 • Innehåller – Filtrerar kolumnen och visar data som innehåller exakt den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Innehåller inte – Filtrerar kolumnen och visar data som inte innehåller den text du anger i dialogrutan Anpassat filter.

 • Anpassat Filter- kan du välja det filter som du vill använda för dina data från en nedrullningsbar meny. Om du vill använda det här alternativet måste du ange den text du vill filtrera. Tryck sedan på TABB tills du hör ”redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att visa den nedrullningsbara menyn. Använda på nedåtpilen för att markera önskad filtret och tryck på RETUR. Du hör ”Filter har använts” när åtgärden har slutförts.

Snabbreferens

Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare

Kortkommandon i Excel Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×