Använda en skärmläsare för att skapa tabeller i Access-skrivbordsdatabaser

Du kan använda en skärmläsare och kortkommandon för att lägga till tabeller i en Access-skrivbordsdatabas.

Obs I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

I det här avsnittet

Översikt

Tabeller är viktiga objekt i en databas eftersom de innehåller alla data. En databas för ett företag kan till exempel ha en tabell för kontakter där namnen på leverantörer, e-postadresser och telefonnummer lagras. Innan du skapar tabeller bör du tänka igenom dina behov och bestämma vilka tabeller som du kanske behöver. Om du behöver hjälp med att planera och utforma en databas kan du läsa Grundläggande databasdesign.

En relationsdatabas, som Access, innehåller ofta flera logiskt kopplade tabeller. I en välutformad databas lagrar varje tabell data om ett visst ämne, till exempel anställda eller produkter. En tabell innehåller poster (rader), fält (kolumner) och fältvärden (celler) för varje post.

 • En post (rad) innehåller specifika data, till exempel information om en viss anställd eller en produkt.

 • Ett fält (kolumn) innehåller data om en aspekt av tabellens ämne, till exempel förnamn, e-postadress eller pris.

 • Ett fältvärde (cell) för en post innehåller olika typer av data, till exempel text, tal, datum och hyperlänkar.

Även om varje tabell lagrar data om ett visst ämne, lagrar tabeller i en relationsdatabas som Access data om relaterade ämnen. En databas kan till exempel innehålla:

 • En tabell för Kunder med företagets kunder och deras adresser.

 • En tabell för Produkter med de produkter som säljs, inklusive priser och bilder för varje objekt.

 • En tabell för Order där kundorder spåras.

Om du vill koppla data som lagras i olika tabeller kan du skapa relationer. En relation är en logisk koppling mellan två tabeller som har ett gemensamt fält. Mer information om hur du skapar relationer mellan tabeller i en Access-skrivbordsdatabas finns i Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Lägg till en tabell

 1. Öppna en ny eller befintlig databas.

  Tips Skärmläsaren startar inte läsa förrän en tabell öppnas. Om du öppnar en befintlig databas utan öppna tabeller trycker du på Retur. Den översta tabellen i fönstret Navigering öppnas.

 2. Tryck på Alt+C, T+N. En ny tabell läggs till och du hör "Lämnar menyraden, tabell X". (I Skärmläsaren hör du "Tabell X".) Fokus är i den första cellen i det andra fältet. (Standardnamnet på det första fältet är ID.)

 3. Ange data i tabellen eller klistra in data i tabellen från en annan källa, t.ex. en Excel-arbetsbok. När du anger ett fältvärde i det nya fältet och flyttar till nästa fältvärde namnges fältet Fält X automatiskt i Access.

 4. Så här byter du namn på en fältrubrik (kolumn) i tabellen:

  1. Markera fältet genom att placera fokus i fältet och trycka på Ctrl + blanksteg.

  2. Du öppnar en snabbmeny genom att trycka på menytangenten (finns normalt nere till höger på tangentbordet) eller på Skift+F10.

  3. Tryck på N. Fokus flyttas till fältrubriken och du hör "Lämnar menyerna, datablad, rad X," namnet på fältet och "typ och text". Ange ett nytt namn på fältet.

  Tips Meningsfulla namn gör att du vet vad varje fält innehåller utan att visa dess innehåll, till exempel Produktnamn eller Pris.

 5. Så här lägger du till ett fält (kolumn) i tabellen:

  1. Tryck på Ctrl + Home för att gå till den första posten i tabellen.

  2. Tryck på Ctrl + End om du vill flytta till den sista posten i det sista fältet i tabellen.

  3. Tryck på högerpil för att gå till ett nytt fält.

  4. Tryck på Ctrl + uppil om du vill gå till den första posten i det nya fältet.

  5. Skriv in data. När du flyttar till en annan cell läggs det nya fältet till med standardnamnet Fält X.

Spara en tabell

När du skapar en ny tabell eller ändrar en befintlig tabell ska du spara den.

 1. Tryck på Ctrl + S eller Alt + F, S eller Alt + H, K + S för att spara en tabell.

  När du sparar en tabell för första gången öppnas dialogrutan Spara som och du hör "Spara som, tabellnamn kolon, redigera, typ och text" och namnet på tabellen.

  Tips!

  • Om du försöker stänga en tabell innan du sparar den visas automatiskt en dialogruta och du hör "Vill du spara ändringarna i designen av tabell X?" Fokus är på knappen Ja. Spara den nya tabellen genom att trycka på Retur.

  • När du sparar ändringar i en befintlig tabell tilldelas tabellen namnet som du tidigare gett den. Om du vill byta namn på tabellen när du sparar den trycker du på F12. Dialogrutan Spara som öppnas och du kan ange ett nytt namn.

 2. Ange ett namn på tabellen i textrutan. När du sparar en tabell för första gången bör du ge den ett namn som beskriver de data som den innehåller. Du kan till exempel ge en tabell namnet Kunder, Reservdelslager eller Produkter. I Access har du stor flexibilitet när det gäller att namnge tabeller i webbprogram, men det finns vissa begränsningar:

  • Ett tabellnamn kan innehålla upp till 64 tecken.

  • Det kan innehålla valfri kombination av bokstäver, siffror, blanksteg och specialtecken, men inte punkt (.), utropstecken (!), hakparenteser ([]), inledande blanksteg, inledande likhetstecken (=) eller icke utskrivbara tecken, till exempel vagnretur. Namnet får inte innehålla något av följande tecken:` / \ : ; * ? " ' < > | # <tabb> { } % ~ &.

  • Namnet får inte innehålla något av följande tecken:` / \ : ; * ? " ' < > | # <tabb> { } % ~ &.

  Tips Bestäm dig för en namngivningskonvention för objekt i databasen och använd den konsekvent.

 3. Tryck på Retur.

Byta namn på en tabell

Obs Det går inte att byta namn på en tabell när den är öppen. Tryck på F6 eller Ctrl + W för att stänga en aktiv tabell. Fokus flyttas till fönstret Navigering på den tabell som du har stängt.

 1. Använd nedpilen för att markera den tabell som du vill byta namn på i fönstret Navigering.

  Tips För att få åtkomst till tabellerna i fönstret Navigering kanske du måste trycka på Tabb-tangenten.

 2. Du öppnar en snabbmeny genom att trycka på menytangenten (finns normalt nere till höger på tangentbordet) eller på Skift+F10.

 3. Tryck två gånger på M på snabbmenyn och tryck sedan på Retur. Du hör "Lämnar menyerna, Byt namn textruta, redigera". (I Skärmläsaren hör du "Byt namn, textruta" och det aktuella namnet.)

 4. Skriv det nya namnet i textrutan och tryck på Retur.

Ta bort en tabell

 1. Stäng alla tabeller i vyn Datablad. Fokus flyttas till fönstret Navigering. Använd nedpil för att välja den tabell du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete. Ett fönster öppnas där du ombeds att bekräfta borttagningen och du hör "Vill du ta bort tabellen X?". (I Skärmläsaren hör du "Microsoft Access, dialogruta, knappen Ja".) Fokus är på knappen Ja.

 3. Ta bort tabellen genom att trycka på Retur.

Obs När du är i vyn Design trycker du på Alt, J + D, W och sedan H för att växla till vyn Datablad. Om du vill växla till vyn Design när du befinner dig i vyn Datablad trycker du på Alt + H, W och sedan D.

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×