Använda en skärmläsare för att skapa en fråga i Access-databaser för skrivbordet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Access med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa en fråga. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. En fråga gör det enklare att visa, lägga till, ta bort eller ändra data i din Access-databas. Frågor är också användbara när du vill att snabbt hitta specifika data, beräkna eller sammanfatta data och automatisera datahanteringsuppgifter som att granska den mest aktuella informationen på regelbunden basis.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Skärmläsaren används standardlayouten för tangentbordet som standard. Om du vill ändra detta i Skärmläsaren-inställningarna trycker du på Windows-tangenten + Ctrl + N. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj tangentbordslayout, standard.” Om du vill ändra layouten till Äldre trycker du en gång på nedåtpilen. Du hör: ”Äldre, vald.” De nya Skärmläsaren-kommandona finns inte tillgängliga i den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningen för äldre kommandon hamnar i konflikt med de som används i nya Skärmläsaren-funktioner.

I det här avsnittet

Frågetyper

I en väl utformad databas, finns de data du vill presentera i ett formulär eller en rapport normalt i flera olika tabeller. En fråga samlar information från olika tabeller och ordnar den för visning i ett formulär eller en rapport. Det finns två huvudtyper av frågor, urvalsfrågor och redigeringsfrågor. Det typ av fråga du skapar beror på vad du vill göra.

En urvalsfråga är en begäran om dataresultat. En urvalsfråga hjälper dig att hämta just de data du behöver i en databladsvy. Använd en urvalsfråga för att:

 • Granska data från bara vissa fält i en tabell

 • Granska data från flera relaterade tabeller samtidigt

 • Granska data baserat på vissa villkor

 • Göra beräkningar

 • Kombinera data från olika tabeller

Om exempelvis en Produkt-tabell har flera fält (kolumner), kan du skapa en urvalsfråga för att få en renare översikt som fokuserar på precis de fält (kolumner) du behöver. Du kan även lägga till villkor för att filtrera de rader som hämtas, så att exempelvis bara rader med produkter som kostar mer än 1000,00 kr hämtas.

En redigeringsfråga är en begäran att utföra åtgärder på data. Använd en redigeringsfråga för att lägga till, ändra eller ta bort data från databasen. Varje uppgift, som att lägga till eller ta bort data, har en specifik typ av redigeringsfråga.

Skapa en urvalsfråga

Använd Frågeguiden för att utföra en enkel fråga. Använd Frågedesign om du vill lägga till villkor i frågan.

Använda Frågeguiden

 1. Tryck på Alt + C, frågor, Z. Fönstret Ny fråga öppnas med Frågeguiden markerad.

  Tips: 

  • Om du ännu inte sparat tabellen du vill skapa en fråga för, ombeds du att göra detta innan Frågeguiden öppnas.

  • Frågeguiden kan även användas för att skapa andra typer av frågor: Korsfråga, dubblettfråga (för att hitta poster med dubblettvärden i samma tabell), och omatchad fråga (för att hitta poster [rader] i en tabell som inte har några relaterade poster i en annan tabell).

 2. Tryck på Retur. Fönstret Enkel fråga öppnas med fokus på listrutan Tillgängliga fält.

 3. För att gå till Tabeller/frågor-kombinationsrutan för redigering trycker du på Alt+T eller Skift+Tabb.

 4. Om du vill öppna en nedrullningsbar lista, trycker du på Alt + Nedåtpil. På den nedrullningsbara listrutan, om du vill markera tabellen vill du köra frågan på, Använd upp- och nedpilarna.

 5. Tryck på TABB för att flytta till rutan tillgängliga fält. Om du vill markera fältet som du vill köra frågan vid körningen på nedåtpilen.

 6. Tryck på Alt+S för att lägga till fältet i din fråga. Fokus flyttas till listrutan Markerade fält.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”större än knappen” och tryck sedan på RETUR. Om du vill lägga till alla fält, tryck på Alt + S, tryck på TABB tills du hör ”dubbla högerpilen” och tryck sedan på RETUR.

  Tryck på Alt+T för att lägga till fler tabeller i din fråga. Fokus flyttas till redigeringsfältet Tabeller/frågor. Upprepa steg 4–7 efter behov.

 8. När du lagt till alla tabeller och fält, går du till nästa sida i guiden med Alt+N.

  Tips: Nästa sida i guiden beror på den information du lagt till. Du kan exempelvis ombes att välja en detaljerad eller sammanfattande version av frågan. Välj ett alternativ och tryck på Alt+N för att gå till nästa sida i guiden.

 9. När du går till en ny sida i guiden och hör ”Vilken rubrik ska frågan ha?” trycker du på Skift+Tabb. Fokus flyttas till fältet Redigera rubrik. Skriv ett namn.

 10. Visa, ändra och spara din fråga.

  • Om du vill spara frågan och öppna den för att visa information, trycker du på Alt + O och tryck sedan på RETUR. Tryck på F6 om du vill stänga frågan.

  • Om du vill spara frågan och avsluta guiden utan att visa frågans resultat, trycker du på Alt + F. När guiden stängs visas frågan på en ny flik med fokus i den första cellen.

  • Tryck på Alt + M om du vill ändra designen på frågan och trycker på RETUR. Frågan öppnas i designvyn.

Använda Frågedesignern

 1. Tryck på Alt + C, Q, D. Dialogrutan Visa tabell öppnas med fliken tabeller aktiverad och du hör ”visa dialogrutan för tabell”.

 2. I dialogrutan Visa tabell använder på nedåtpilen om du vill markera en tabell och lägga till det i frågan, och tryck sedan på Alt + A när du hör namnet på den tabell som du vill använda. Tabellen klistras in i arbetsytan ovanför rutnätet.

 3. Tryck på Alt + C om du vill stänga dialogrutan Visa tabell.

 4. Fokus är i rutnätet i redigeringsrutan raden fält. Du hör: ”Access, rad 1, kolumn 1”. Med JAWS, du hör: ”Design, räknare, typ och text”. Tryck på Alt + Nedpil om du vill lägga till ett fält i designrutnätet. En nedrullningsbar lista med tillgängliga fält öppnas.

 5. Om du vill flytta till den nedrullningsbara listrutan med JAWS trycker du på Ctrl + uppil. I Skärmläsaren flyttas fokus automatiskt till den nedrullningsbara listrutan.

 6. Om du vill markera ett fält från den nedrullningsbara listrutan på nedåtpilen och tryck på RETUR när du hör namnet på det fält du vill. Fältet som du har valt visas i kolumnen. Fokus flyttas automatiskt till nästa kolumn.

 7. Upprepa steg 4–6 för att lägga till ett annat fält i din fråga.

 8. För att lägga till ett villkor för ett fält:

  1. Tryck på nedåtpilen i kolumnen för det fält som du vill lägga till ett villkor till tills du hör: ”rad 11, kolumn 1”. Med JAWS, du hör: ”kriterier”.

  2. Ange ett villkor. Till exempel för ett fält i en tabell, ange > = 10 (större än-symbol, lika med symbol och nummer till 10) att visa en lista över produkter med ett pris som är större än eller lika med $10,00.

 9. Tryck på Alt, J, K, G. Om du vill se frågeresultatet

 10. Tryck på Ctrl + S om du vill spara frågan. I dialogrutan Spara som, ange ett namn för din fråga och tryck på RETUR.

Obs!: Du kan använda Frågedesignern för att visa data från flera relaterade tabeller samtidigt. Om du exempelvis har en databas med en tabell för Kunder och en för Order, och båda tabellerna har fältet Kund-ID, som används för att skapa ett 1:n-samband mellan de två tabellerna, kan du skapa en fråga som visar order för kunder i en viss stad. För att skapa en fråga som samlar data från olika tabeller använder du den procedur som anges här, men upprepa steg 2 till 8 för att lägga till ytterligare tabeller, fält och villkor i frågan.

Skapa en parameterfråga

Om du ofta kör varianter av en viss fråga kan det vara värt att använda en parameterfråga. När du kör en parameterfråga, ber frågan dig ange fältvärden och använder sedan värdena du anger för att skapa villkor för frågan.

 1. Välj den fråga du vill basera parameterfrågan på i navigeringsfönstret.

 2. Tryck på SKIFT + F10. Snabbmenyn öppnas och du hör ”öppna, O.”

 3. Tryck på D. Frågan öppnas i designvyn, med fokus på den första raden i det första fältet i rutnätet för frågedesign.

 4. Om du vill flytta till det fält du vill ändra, tryck på HÖGERPIL tills namnet på det fält du vill höra.

 5. Om du vill flytta till villkorsraden, tryck på nedåt tills du hör: ”rad 11, kolumn 1”. Med JAWS, du hör: ”kriterier”.

 6. Ta bort all befintlig information i cellen, och ange en parameter sträng. Till exempel om du vill skapa en parameterfråga för en fråga för att hitta kunder i New York, ta bort ”New York” och ange på vilken ort?. Du kan inte använda en punkt (.) eller ett utropstecken (!) som text i en parameteruppmaning.

  Strängen på vilken ort? är en parameteruppmaning. Hakparenteserna anger du att frågan att begära indata och texten (i det här fallet på vilken ort?) är en fråga som visar parameter-fråga.

 7. Om du vill köra frågan, tryck på Alt, J, K, G. Ange parametervärde fönster öppnas med fokus i redigeringsfältet. Ange ett värde, till exempel ”Göteborg”.

 8. Tryck på TABB tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på RETUR. I det här exemplet visas order för kunder i New York.

Ange parameterns datatyper

Du kan även ange vilken typ av data en parameter ska hantera. Datatypen kan ställas in för alla parametrar, men det är särskilt viktigt att ställa in datatypen för numeriska data, valutor samt datum/tid. När du anger den datatyp som en parameter ska godta, visas ett hjälpsammare felmeddelande om användare anger data av fel typ, som exempelvis text när frågan kräver en valuta.

Obs!: Om en parameter anges till att acceptera textdata, tolkas alla inmatningar som text och inget felmeddelande visas.

 1. Öppna parameterfrågan. Om du vill växla till designvyn trycker du på Alt + H, Ö, D. Rutnätet öppnas.

 2. Tryck på Alt, J, Q, S, P. Dialogrutan Frågeparametrar öppnas med fokus i kolumnen Parameter.

 3. Skriv in den för varje parameter som du vill ange datatyp. Kontrollera att varje parameter matchar den fråga som du använder i raden villkor i frågerutnätet. Anta att du har angett på vilken ort?, anger du den samma frågan i dialogrutan Frågeparametrar.

 4. Tryck på tabbtangenten för att gå till kolumnen Datatyp.

 5. Tryck på Alt + Nedpil om du vill öppna en nedrullningsbar lista.

 6. Om du vill markera datatypen för en parameter tryck på nedåt tills du hör det du vill ha.

 7. Tryck på Retur för att spara och stänga dialogrutan.

Mer information om hur du använder parametrar finns i använda parametrar att fråga efter indata när du kör en fråga.

Skapa en korsfråga

Använd en korsfråga när du vill omstrukturera sammanfattningsdata för att göra dem enklare att läsa och förstå. En korsfråga beräknar en summa, ett genomsnitt eller någon annan mängdfunktion och grupperar sedan resultatet efter två uppsättningar värden – en längs med databladets sida och en längst upp. Med Frågeguiden kan du snabbt skapa en korsfråga.

I Korsfrågeguiden får du välja en tabell eller fråga som källan för korsfrågan. Om en tabell inte innehåller alla data du vill ha med i korsfrågan, börjar du med att skapa en urvalsfråga som returnerar de data du behöver.

 1. Tryck på Alt + C, frågor, Z. Dialogrutan Ny fråga öppnas med Frågeguiden markerad.

  Tips: Om du ännu inte sparat tabellen du vill skapa en fråga för, ombeds du att göra detta innan Frågeguiden öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen. Du hör ”Korsfrågeguiden”.

 3. Tryck på RETUR eller Alt + N. Korsfrågeguiden öppnas med tabeller alternativknappen är markerad och fokus i listrutan tabeller.

 4. Markera de objekt du vill använda för att skapa en korsfråga:

  • Använd på nedåtpilen för att välja en tabell.

  • Om du vill välja en fråga, trycker du på Alt + Q. När du hör ”frågor alternativknappen markerad” hör nedåtpilen tills du namnet på den fråga du vill ska flyttas till listrutan, tryck på SKIFT + TABB och, om du vill välja en fråga, tryck på.

  • Om du vill markera tabeller och frågor, trycker du på Alt + O. När du hör ”båda alternativknappen markerad”, trycker du på SKIFT + TABB om du vill flytta till i listrutan. Om du vill markera tabeller och frågor som du vill använda trycker du på nedåtpilen tills du hör som du vill använda.

 5. Tryck på Retur eller Alt+N för att flytta till nästa sida.

 6. Nästa sida öppnas med fokus i rutan tillgängliga fält. Tryck på NEDPIL för att markera det fält som innehåller värdena som du vill använda som radrubriker.

 7. Tryck på tabbtangenten och Retur för att lägga till det valda fältet. Upprepa för varje fält du vill lägga till.

  Tips: 

  • Du kan välja upp till 3 fält som ska användas som källa till radrubriker, men Ju färre rubriker du använder, desto enklare korsfrågans datablad att läsa.

  • Om du väljer fler än ett fält för radrubriker sorteras resultatet i samma ordning som du väljer fälten.

 8. Tryck på Retur eller Alt+N för att gå till nästa sida i guiden.

 9. Tryck på nedåtpilen på nästa sida om du vill markera det fält som innehåller de värden du vill använda som kolumnrubriker tills du hör det fält du vill.

  Tips: I allmänhet bör du välja ett fält som innehåller få värden, så att resultatet blir enklare att läsa. Du bör till exempel hellre använda ett fält som bara har ett par möjliga värden (till exempel kön) i stället för ett fält som kan innehålla många olika värden (till exempel ålder).

 10. Om fältet du väljer för kolumnrubriker är av datatypen Datum/tid, lägger guiden till ett steg där du kan gruppera datum i intervall. Du kan ange År, Kvartal, Månad, Datum eller Datum/tid. Om du inte väljer ett fält av typen Datum/tid för kolumnrubriker, hoppar guiden över denna sida.

 11. Tryck på Retur eller Alt+N för att flytta till nästa sida. När sidan öppnas är det första fältet valt i listrutan Fält och fokus är i listrutan Funktioner.

 12. Tryck på SKIFT + TABB för att flytta till fälten listrutan genom att välja ett annat fält. Du hör: ”fält markerat”. Med JAWS, du hör: ”fält, kolon, listruta”, och namnet på det första fältet.

 13. Använd på nedåtpilen för att välja ett fält.

 14. Tryck på TABB för att flytta till rutan funktioner. Du hör: ”funktioner, markerat”. Med JAWS, du hör: ”funktion, kolon, listruta”, och namnet på den första funktionen.

 15. Använd på nedåtpilen för att välja en funktion som ska användas för att beräkna summeringsfunktioner. Datatypen för fältet markerat avgör vilka funktioner som är tillgängliga.

 16. När du är klar med ditt val, använder du tabbtangenten för att gå till kryssrutan Ja, ta med radsummor och markera eller avmarkera den.

  Om du tar med radsummor får korsfrågan en extra radrubrik som använder samma fält och funktion som fältvärdet. Om du tar med en radsumma infogas en extra kolumn som summerar resten av kolumnerna. Om korsfrågan till exempel beräknar medelvärdet efter placering och kön (med kön som kolumnrubrik) beräknar den extra kolumnen medelåldern efter plats, för båda könen.

  Tips: Du kan byta vilken funktion som används för att skapa radsummor genom att redigera korsfrågan i designvyn.

 17. Tryck på Retur eller Alt+N för att gå till nästa sida i guiden.

 18. På nästa sida, tryck på SKIFT + TABB om du vill namnge din fråga och anger sedan ett namn. Standardnamnet innehåller understreck följt av suffixet ”korstabell”.

 19. Visa, ändra och spara frågan.

  • Tryck på Retur för att se korsfrågan.

  • Tryck på Alt+M och sedan Retur för att redigera frågan.

  • Tryck på Alt+F för att spara frågan och stänga guiden.

Skapa en borttagningsfråga

När du vill ta bort hela poster (rader) från en tabell eller från två relaterade tabeller, använder du en borttagningsfråga. En borttagningsfråga är användbar eftersom den ger möjlighet att ange villkor för att snabbt hitta och ta bort data. Den kan även spara tid eftersom du kan återanvända en sparad fråga.

Meddelanden: 

 • Innan du tar bort data eller kör en borttagningsfråga bör du se till att du har en säkerhetskopia av din Access-databas för skrivbordet. En borttagningsfråga ger dig möjlighet att se vilka rader som kommer att tas bort innan de raderas.

 • Om du bara vill ta bort några få poster, behöver du inte en fråga. Öppna bara tabellen i databladsvy, välj fälten (kolumner) eller posterna (rader) du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Du kommer att få bekräfta den permanenta borttagningen.

Skapa en borttagningsfråga

 1. Tryck på Alt + C, Q, D. Dialogrutan Visa tabell öppnas.

 2. Använd på nedåtpilen för att välja en tabell. Tryck på Alt + A när du hör namnet på tabellen som du vill använda. Upprepa för varje tabell som du vill ta bort poster från.

 3. Tryck på Alt + C om du vill stänga dialogrutan Visa tabell. I tabellen visas som ett fönster i avsnittet längst upp till vänster i frågerutnätet, med alla fält som visas.

 4. Tryck på Alt, J + Q, X. Rutnätet öppnas med fokus i det första fältet. Raderna Sortera och Visa är inte längre tillgängliga i frågerutnätet, men raden Ta bort är nu tillgänglig.

 5. När du hör ”räknare, rad 1, typ och text”, trycker du på Alt + Nedåtpil för att öppna den nedrullningsbara listrutan.

 6. För att ta bort alla tomma rader i tabellen eller fältet:

  1. Använda på nedåtpilen för att markera ett fält i tabellen och trycker på RETUR när du hör det fält du vill. Fokus flyttas till nästa kolumn.

  2. Tryck på VÄNSTERPIL för att flytta till föregående kolumn.

  3. Om du vill flytta till raden Ta bort, tryck på nedåt tills du hör ”ta bort kolon” och tryck sedan på Alt + Nedpil piltangent för att öppna en nedrullningsbar lista.

  4. Tryck på UPPIL för att markera ”var”, och sedan på RETUR. Fokus flyttas till nästa kolumn.

  5. Tryck på VÄNSTERPIL för att flytta till föregående kolumn.

  6. Tryck på på nedåtpilen för att flytta till raden villkor.

  7. Ange när du hör ”villkor” eller ”rad 11, kolumn 1”, IsNull(true).

 7. För att använda specifika villkor i en borttagningsfråga:

  1. Markera fältet med villkor som du vill använda för borttagning, trycker du på nedåtpilen tills du hör fältet du vill använda och sedan på RETUR.

  2. Tryck på nedåtpilen om du vill flytta till raden Ta bort. Tryck på Alt + Nedåtpil och sedan Markera ”var”, tryck på nedåtpilen och sedan på RETUR. Fokus flyttas till nästa kolumn.

  3. Tryck på VÄNSTERPIL för att flytta till föregående kolumn.

  4. Tryck på på nedåtpilen för att flytta till raden villkor.

  5. Ange villkoret. En exempellista över villkor i frågor finns i Skapa och köra en borttagningsfråga.

  6. Om du vill flytta till raden Visa, tryck på UPPIL.

  7. Avmarkera kryssrutan Visa för varje villkor.

 8. Om du vill kontrollera att frågan returnerar posterna vill du ta bort, tryck på Alt + H, Ö, H.

 9. För att köra frågan:

  1. Om du vill växla till designvyn trycker du på Ctrl + H, Ö, D.

  2. Tryck på Alt, J, K, G. i Design-vyn Ett bekräftelsemeddelande fönster öppnas där du ombeds att bekräfta borttagningen av X antal rader.

  3. Tryck på Retur för att ta bort raderna.

 10. Tryck på Ctrl + S om du vill spara frågan. I dialogrutan Spara som skriver du ett namn och tryck på RETUR.

Säkerhetskopiera din databas

 1. Tryck på Alt + F, A. Fönstret Spara som öppnas med Spara databas som markerad.

 2. Tryck på B, RETUR om du vill säkerhetskopiera databasen. Dialogrutan Spara som öppnas med rutan filnamn Redigera markerad. Om du vill ange ett nytt namn för databasen och tryck sedan på RETUR.

Om du använder en skrivskyddad fil eller en databas som skapats i en tidigare version av Access kanske du får ett meddelande att det inte går att skapa en säkerhetskopia av databasen.

Om du vill återgå till en säkerhetskopia, Stäng och byta namn på den ursprungliga filen så att säkerhetskopian kan använda namnet på den ursprungliga versionen. Tilldela namnet på den ursprungliga versionen till säkerhetskopian och öppna den omdöpta säkerhetskopian i Access.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att starta Access

Använda en skärmläsare för att skapa en fråga i Access-databaser för skrivbordet

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×