Använda en skärmläsare för att läsa och redigera fotnoter och slutkommentarer i Word

Använda en skärmläsare för att läsa och redigera fotnoter och slutkommentarer i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dokumenten Word. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får lära dig att lägga till fotnoter och slutkommentarer samt ändra, konvertera och ta bort befintliga. Vanligtvis fotnoter visas längst ned på sidan och slutkommentarer kommer i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en fotnot

När du läser eller navigerar i dokumentet läses fotnotsreferenser automatiskt upp tillsammans med texten. Du kan också snabbt navigera till och läsa bara fotnoterna i dokumentet.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter, trycker du på Alt + S för att öppna fliken referenser.

 2. Om du vill markera alternativet Nästa fotnot trycker du på O N om du vill gå till nästa fotnot referensnummer i dokumentet.

  Tips: Tryck på P för att gå till föregående fotnotsreferensnummer.

 3. Tryck på Alt + S, H. Om du vill gå till i fotnotstexten i slutet av sidan Om du har både fotnoter och slutkommentarer i dokumentet kan dyker Visa anteckningsfönstret upp. Tryck på RETUR om du vill gå till fotnoter.

 4. Om du vill börja läsa fotnoterna, trycker du på SR tangenten + R.

 5. Om du vill gå tillbaka till aktuell fotnot referensnummer i brödtexten i dokumentet trycker du på Alt + S, H.

Läsa en slutkommentar

När du läser eller navigerar i dokumentet läses slutkommentarsreferenser automatiskt upp tillsammans med texten. Du kan snabbt navigera till och läsa bara slutkommentarerna i dokumentet.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller slutkommentarer, trycker du på Alt + S för att öppna fliken referenser.

 2. Markera alternativet Nästa fotnot trycker du på O, X om du vill gå till nästa slutkommentar eller slutkommentarsreferensen i dokumentet.

  Tips: Tryck på V för att gå till föregående fotnotsreferensmarkering.

 3. Tryck på ALT + S, H. Om du vill hoppa till texten för slutkommentaren i slutet av dokumentet Om du har både fotnoter och slutkommentarer i dokumentet kan dyker Visa anteckningsfönstret upp. Tryck på SKIFT + TABB + nedåtpil och tryck sedan på RETUR för att gå till slutkommentarerna.

 4. Om du vill börja läsa slutkommentarerna, trycker du på SR tangenten + R.

 5. Om du vill gå tillbaka till det aktuella slutkommentar referenstecknet i brödtexten i dokumentet trycker du på Alt + S, H.

Hoppa till en fotnot eller slutkommentar

Du kan flytta till och från en fotnot eller slutkommentar referens medan du läser ett dokument med en skärmläsare.

 1. Placera markören på en fotnot eller en slutkommentarsreferens när du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer. Skärmläsaren meddelar: ”fotnot” eller ”slutkommentarsreferens”.

 2. Tryck på SR tangenten + Insert om du vill flytta till i fotnotstexten referens i slutet av sidan. Skärmläsaren meddelar fotnot eller slutkommentar referens, till exempel ”fotnot 1”.

 3. Tryck på SR tangenten + R om du vill läsa fotnoten eller slutkommentaren.

 4. Om du vill gå tillbaka till den ursprungliga fotnot eller slutkommentar markeringen i brödtexten i dokumentet trycker du på SR tangenten + SKIFT + Insert.

Lägga till en fotnot

Word infogar ett referenstecken i brödtexten och lägger till referens fotnotstexten längst ned på sidan.

 1. När du har öppnat dokumentet, placera markören där du vill infoga fotnoten.

 2. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S.

 3. Om du vill markera alternativet Infoga fotnot trycker du på F. Skärmläsaren meddelar referensnummer eller markera som lagts till texten och fokus flyttas till slutet av sidan.

 4. Skriv fotnotsreferenstexten.

 5. När du är klar med referenstext, trycker du på Alt + S, H för att återgå till fotnot referenstecken insättningspunkten i brödtexten i dokumentet.

Lägga till en slutkommentar

Word infogar ett referenstecken i brödtexten och lägger till referens slutkommentar i slutet av dokumentet.

 1. När du har öppnat dokumentet, placera markören där du vill infoga slutkommentaren.

 2. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S.

 3. Om du vill markera alternativet Infoga slutkommentar, tryck på E. Skärmläsaren meddelar referenstecken eller tal som lagts till texten och fokus flyttas till slutet av dokumentet.

 4. Skriv slutkommentarsreferenstexten.

 5. När du är klar med referenstext, trycker du på Alt + S, H för att återgå till slutkommentar referenstecken insättningspunkten i brödtexten i dokumentet.

Anpassa fotnoter och slutkommentarer

Du kan ändra hur fotnoter och slutkommentarer visas i dokumentet. Du kan till exempel ändra talformatet eller den plats där referenstexten visas i dokumentet.

 1. Tryck på Alt + S för att öppna fliken referenser när du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer.

 2. Öppna dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer genom att trycka på Q.

 3. I dialogrutan kan du till exempel välja:

  • Där visas en fotnot eller slutkommentar i dokumentet.

  • Numreringsformat ska användas för var och en.

  • Det nummer som du vill börja på.

  • Om du vill använda löpande numrering för hela dokumentet eller starta om vid varje avsnitt.

  • Om definierade ändringarna tillämpas i hela dokumentet eller avsnittet har du.

  Tryck på TABB för att flytta mellan knapparna och dialogrutan fält. Använd piltangenterna för att gå igenom alternativen i ett fält och tryck på RETUR för att välja ett alternativ.

 4. Om du vill tillämpa ändringarna på ett dokument med befintliga fotnoter eller slutkommentarer, tryck på TABB flera gånger tills du kommer till knappen Använd. Tryck på blanksteg att tillämpa ändringarna på dokumentet och stänga dialogrutan.

  Om du vill använda inställningarna för ett dokument utan befintliga fotnoter eller slutkommentarer, tryck på TABB flera gånger tills du kommer till knappen Infoga. Tryck på blanksteg för att infoga en fotnot eller slutkommentar i dokumentet och att stänga dialogrutan.

Konvertera alla fotnoter eller slutkommentarer

Du kan konvertera fotnoter till slutkommentarer eller vice versa.

 1. Tryck på Alt + S för att öppna fliken referenser när du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer.

 2. Öppna dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer genom att trycka på Q.

 3. Tryck på TABB flera gånger tills du kommer till knappen Konvertera och sedan trycka på blanksteg om du vill markera den. Dialogrutan Konvertera anteckningar öppnas.

 4. Använd piltangenterna för att ändra markeringar tills önskat alternativ är markerat i dialogrutan Konvertera anteckningar. Tryck på TABB för att gå till knappen OK och tryck på blanksteg om du vill markera den. Dialogrutan Konvertera anteckningar stängs och fokus återgår till dialogrutan fotnoter och slutkommentarer.

 5. I dialogrutan är knappen Infoga vald. Tryck på Blanksteg för att utföra konverteringen och stänga dialogrutan.

Ta bort fotnoter eller slutkommentarer

Om du vill ta bort en fotnot eller slutkommentar Radera referensnummer eller markera i brödtexten i text, inte fotnot eller slutkommentar referenstext i slutet av sidan, avsnitt eller dokument. Om du tar bort referens texten förblir referensnummer eller markera i dokumentet. När du tar bort referensnummer eller markera anteckningen tas bort helt och återstående referensnummer eller märken uppdateras.

 1. Tryck på Alt + S för att öppna fliken referenser när du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer.

 2. Välj fotnoter eller slutkommentarer genom att trycka på O, och använd sedan uppåt- och nedåtpil för att bläddra igenom alternativen. Skärmläsaren läser upp tangenterna för objekten medan du flyttar framåt.

 3. Du väljer en fotnot eller slutkommentar genom att trycka på tangenten motsvarande, till exempel N för Nästa fotnot. Markören placeras nu framför referenstecken fotnot eller slutkommentar i brödtexten.

 4. Om du vill ta bort referensen trycker du två gånger på Ta bort. Skärmläsaren meddelar: ”ta bort”.

  JAWS, trycker du på Delete. JAWS meddelar: ”markerad tomt utrymme”. Tryck på Ta bort igen. Motsvarande fotnot eller slutkommentar tas nu bort.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dokumenten Word. Du kan också lägga till fotnoter och slutkommentarer samt ändra, konvertera och ta bort befintliga. Vanligtvis fotnoter visas längst ned på sidan och slutkommentarer kommer i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en fotnot

 1. Gå till den plats där du vill lägga till en fotnot i dokumentet.

 2. Tryck på Kommando + Alt + F. Du hör: ”fotnot”, följt av antalet anteckning och sedan ”redigera text”. Fokus flyttas till avsnittet fotnot.

 3. Skriv fotnotstexten.

Lägga till en slutkommentar

 1. Gå till den plats där du vill lägga till en slutkommentar i dokumentet.

 2. Tryck på kommando + alternativ + E. Du hör: ”slutkommentar”, följt av antalet anteckning och sedan ”redigera text”. Fokus flyttas till avsnittet slutkommentar.

 3. Skriv texten för slutkommentaren.

Hoppa till och läsa en fotnot eller slutkommentar

VoiceOver meddelar fotnoter och slutkommentarer när du läser ett dokument.

 1. När VoiceOver meddelar en fotnot eller Slutkommentarsnummer, stoppa läsläge och tryck sedan på VÄNSTERPIL tills du hör tal i rutan anteckningar.

 2. Om du vill hoppa till texten för fotnoten eller slutkommentaren, håll ned CTRL + ALT + SKIFT och tryck på blanksteg två gånger snabbt.

  VoiceOver läser texten för anteckningen. Om VoiceOver inte börja läsa texten automatiskt, tryck på CTRL + ALT + A.

Navigera mellan fotnoter eller slutkommentarer

Du kan enkelt flytta från en fotnot eller slutkommentar till en annan.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel ”Home markerad fliken”.

 2. Tryck på CTRL + alternativ + VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL tills du hör ”referenser, TABB”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”nästa fotnot, menyknappen”, och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör alternativet och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Fokus flyttas till den markerade anteckningen. VoiceOver läser anteckningstexten.

 4. Om du vill behålla flytta nästa eller föregående anteckning, tryck på CTRL + ALT + SKIFT + M och sedan på nedåtpilen tills du hör alternativet och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Konvertera alla fotnoter eller slutkommentarer

Du kan konvertera fotnoter till slutkommentarer eller vice versa.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+M. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör ”infoga” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Tryck på NEDPIL tills du hör ”fotnot punkterna”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Du hör: ”fotnoter och slutkommentarer, plats”.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Konvertera” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Du hör: ”konvertera anteckningar, dialogrutan”.

 5. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör det alternativ du vill ha.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Ta bort en fotnot eller slutkommentar

 1. Hoppa till motsvarande fotnot eller slutkommentar som du vill ta bort i brödtext i dispositionsläget.

 2. Tryck på BACKSTEG tills du hör: ”fotnot” eller ”slutkommentar, markeringen tas bort”. Båda anteckning markören i brödtexten och texten tas bort.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dokumenten Word. Du kan också lägga till fotnoter och slutkommentarer eller ta bort befintliga. Vanligtvis fotnoter visas längst ned på sidan och slutkommentarer kommer i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en fotnot

 1. I dokumentet, gå till den plats där du vill lägga till en fotnot och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel ”Start, fliken”.

 3. Dubbelklicka på skärmen. Menyn tabbar expanderas.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”, på fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Infoga fotnot, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver meddelar fotnotsnumret och fokus till fotnot textfält i dokumentet.

 6. Dra ett finger längs höger sida av skärmen tills du hör ”Dölj menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Den skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 7. Använd den Skärmtangentbordet Skriv fotnotstexten.

Lägga till en slutkommentar

 1. I dokumentet, gå till den plats där du vill lägga till en slutkommentar och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel ”Start, fliken”.

 3. Dubbelklicka på skärmen. Menyn tabbar expanderas.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”, på fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Infoga slutkommentar, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver meddelar Slutkommentarsnummer och fokus till textfält slutkommentar i dokumentet.

 6. Dra ett finger längs höger sida av skärmen tills du hör ”Dölj menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Den skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 7. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva texten för slutkommentaren.

Hoppa till och läsa en fotnot eller slutkommentar

 1. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar en fotnot eller slutkommentar i själva dokumentet. Du hör till exempel ”fotnot”, följt av fotnotsnumret.

 2. Dubbelklicka på skärmen. Fokus flyttas till fältet fotnot eller slutkommentar och VoiceOver läser anteckningen.

Ta bort en fotnot eller slutkommentar

 1. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar en fotnot eller slutkommentar i själva dokumentet. Du hör till exempel ”fotnot”, följt av fotnotsnumret.

 2. Dubbelklicka på skärmen. Fokus flyttas till fältet fotnoten eller slutkommentaren.

 3. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ta bort texten från fältet fotnoten eller slutkommentaren.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dokumenten Word. Du kan också lägga till fotnoter och slutkommentarer samt formatera och ta bort befintliga. Vanligtvis fotnoter visas längst ned på sidan och slutkommentarer kommer i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en fotnot

 1. I dokumentet, gå till den plats där du vill lägga till en fotnot och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ”, och sedan dubbelklicka på skärmen. Du hör ”fliken meny”, följt av den markerade fliken, till exempel ”Home-markerat”.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”fotnot knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus till fotnot textfält och skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 6. Använd den Skärmtangentbordet Skriv fotnotstexten.

Lägga till en slutkommentar

 1. I dokumentet, gå till den plats där du vill lägga till en slutkommentar och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ”, och sedan dubbelklicka på skärmen. Du hör ”fliken meny”, följt av den markerade fliken, till exempel ”Home-markerat”.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”slutkommentarsknapp” och sedan dubbelklicka på skärmen. Fokus till slutkommentar textfält och skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 6. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva texten för slutkommentaren.

Hoppa till och läsa en fotnot eller slutkommentar

 1. TalkBack meddelar fotnoter och slutkommentarer när du läser ett dokument. Du hör till exempel ”fotnot”, följt av numret. Om du vill hoppa till texten för fotnoten eller slutkommentaren dubbelknacka på skärmen.

  TalkBack läser anteckningen automatiskt.

Ta bort en fotnot eller slutkommentar

 1. Flytta till den fotnot eller slutkommentar referenstecken som du vill ta bort.

 2. Svep uppåt sedan höger om du vill öppna lokala snabbmenyn. Du hör ”: Avisera lokala snabbmeny”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”åtgärder” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Avisera, åtgärder”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Launch snabbmenyn” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Klipp ut” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fotnot eller slutkommentar referensen och texten tas bort.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Mobile med Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dokumenten Word. Du kan också lägga till fotnoter och slutkommentarer samt ta bort befintliga. Vanligtvis fotnoter visas längst ned på sidan och slutkommentarer kommer i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hoppa till en fotnot eller slutkommentar

 1. Medan du läser ett Word dokument, Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”” fotnoten ””, följt av fotnoten eller slutkommentaren tal och dubbelknacka på skärmen för att ange insättningspunkten till början av fotnoten eller slutkommentaren.

Lägga till en fotnot

Word Mobile infogar ett referenstecken i brödtexten och lägger till referens fotnotstexten längst ned på sidan.

 1. Välj den plats där du vill infoga fotnoten i dokumentet.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep till vänster tills du hör ”Home knappen” och dubbelknacka på skärmen. Huvudmenyn nu expanderas.

 5. Svep åt höger tills du hör ”infoga” och dubbelklicka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”fotnot knappen” och dubbelknacka på skärmen.

 7. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange referens fotnotstexten.

Lägga till en slutkommentar

Word Mobile infogar ett referenstecken i brödtexten och lägger till referens slutkommentar i slutet av dokumentet.

 1. Välj den plats där du vill infoga slutkommentaren i dokumentet.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep till vänster tills du hör ”Home knappen” och dubbelknacka på skärmen. Huvudmenyn nu expanderas.

 5. Svep åt höger tills du hör ”infoga” och dubbelklicka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”slutkommentarsknapp” och dubbelknacka på skärmen.

 7. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva texten för slutkommentaren referens.

Ta bort fotnoter eller slutkommentarer

Om du vill ta bort en fotnot eller slutkommentar Radera referensnummer eller markera i brödtexten i text, inte fotnot eller slutkommentar referenstext i slutet av sidan, avsnitt eller dokument. Om du tar bort referens texten förblir referensnummer eller markera i dokumentet. När du tar bort referensnummer eller markera anteckningen tas bort helt och återstående referensnummer eller märken uppdateras.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Online med tangentbordet och en skärmläsare att läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dokumenten Word. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du lägger till fotnoter och slutkommentarer samt formatera och ta bort befintliga. Vanligtvis fotnoter visas längst ned på sidan och slutkommentarer kommer i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Läs fotnoter

 1. I dokumentet trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, S, F. Du hör: ”redigering fotnot”.

 2. Tryck på SR tangenten + R att läsa allt innehåll i fönstret fotnot.

 3. Om du vill navigera mellan fotnoter i dokumentet trycker du på Ctrl + F6 tills du hör något ”föregående fotnot, knappen” eller ”nästa fotnot, knappen”, och tryck sedan på RETUR.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta fönstret fotnot.

Läs slutkommentarer

 1. I dokumentet trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, S, E. Du hör: ”redigering slutkommentar”.

 2. Tryck på SR tangenten + R att läsa allt innehåll i fönstret slutkommentar.

 3. Om du vill navigera mellan slutkommentar i dokumentet trycker du på Ctrl + F6 tills du hör något ”föregående slutkommentar, knappen” eller ”nästa slutkommentar, knappen”, och tryck sedan på RETUR.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta fönstret slutkommentar.

Hoppa till en fotnot eller slutkommentar

Skärmläsaren meddelar fotnoter och slutkommentarer när du läser ett dokument.

 1. När Skärmläsaren meddelar en fotnot eller Slutkommentarsnummer, stoppa läsläge och tryck sedan på VÄNSTERPIL tills du hör tal i rutan anteckningar följt av ”gruppen, fotnoter”, eller ”grupp, slutkommentarer”, och sedan numret igen.

 2. Tryck på Ctrl + F8 om du vill gå till fönstret fotnoten eller slutkommentaren.

Lägga till en fotnot

 1. Gå till den plats där du vill lägga till en fotnot i dokumentet.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, R, F. Du hör: ”redigering fotnot”.

 3. Skriv fotnotstexten.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta fönstret fotnot.

Lägga till en slutkommentar

 1. Gå till den plats där du vill lägga till en slutkommentar i dokumentet.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, R, E. Du hör: ”redigering slutkommentar”.

 3. Skriv texten för slutkommentaren.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta fönstret slutkommentar.

Formatera fotnoter

Du kan ändra teckensnitt och storlek och indrag för fotnoter. Ändringarna kan användas på ett eller alla fotnoter.

 1. I dokumentet trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, S, F. Du hör: ”redigering fotnot”.

 2. Tryck på SR tangenten + HÖGERPIL tills du hör ”Format fotnot, knappen”, och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”i dialogrutan Alternativ för att formatera”. Den fokuserar på typ-teckensnittsmenyn.

 3. Om du vill ändra teckensnitt, trycker du på Alt + Nedåtpil. Typ-teckensnittsmenyn expanderas. Tryck på nedåtpilen tills du hör typsnitt och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill ändra teckenstorleken, tryck på TABB tills du hör ”teckenstorlek” och tryck sedan på Alt + Nedåtpil. Tryck på nedåtpilen tills du hör teckenstorlek och tryck sedan på RETUR.

 5. Om du vill ändra indraget, tryck på TABB tills du hör alternativet indrag du vill använda. Skärmläsaren informerar också om alternativet är på eller av. Om du vill markera, tryck på RETUR.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill tillämpa ändringarna på den aktuella fotnoten, tryck på TABB tills du hör ”använda knappen” och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill tillämpa ändringarna på alla fotnoter, tryck på TABB tills du hör ”knappen Använd för alla”, och tryck sedan på RETUR.

 7. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till brödtexten.

Formatera slutkommentarer

Du kan ändra teckensnitt och storlek och indrag för slutkommentarer. Ändringarna kan användas på ett eller alla slutkommentarer.

 1. I dokumentet trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, S, E. Du hör: ”redigering slutkommentar”.

 2. Tryck på SR tangenten + HÖGERPIL tills du hör ”formatera slutkommentarer” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”i dialogrutan Alternativ för att formatera”. Den fokuserar på typ-teckensnittsmenyn.

 3. Om du vill ändra teckensnitt, trycker du på Alt + Nedåtpil. Typ-teckensnittsmenyn expanderas. Tryck på nedåtpilen tills du hör typsnitt och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill ändra teckenstorleken, tryck på TABB tills du hör ”teckenstorlek” och tryck sedan på Alt + Nedåtpil. Tryck på nedåtpilen tills du hör teckenstorlek och tryck sedan på RETUR.

 5. Om du vill ändra indraget, tryck på TABB tills du hör alternativet indrag du vill använda. Skärmläsaren informerar också om alternativet är på eller av. Om du vill markera, tryck på RETUR.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill tillämpa ändringarna på de aktuella slutkommentarerna, tryck på TABB tills du hör ”använda knappen” och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill tillämpa ändringarna på alla slutkommentarer, tryck på TABB tills du hör ”knappen Använd för alla”, och tryck sedan på RETUR.

 7. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till brödtexten.

Ta bort en fotnot eller slutkommentar

 1. Navigera till motsvarande fotnot eller slutkommentar som du vill ta bort.

 2. Tryck på Ctrl + F8 för att gå till fönstret fotnoten eller slutkommentaren.

 3. Ta bort texten i fotnoten eller slutkommentaren.

 4. Tryck på Esc för att återgå till fotnot eller slutkommentar referensnummer i brödtexten.

 5. Tryck på SKIFT + VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL tills referensnummer i brödtexten och trycker sedan på Delete.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×