Office
Logga in

Använda en pivottabellrapport när du vill göra externa tabelldata tillgängliga på Excel Services

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill arbeta med tabelldata från en extern dataanslutning på Excel Services kan du inte använda ett externt dataområde (även kallat en frågetabell). Du måste i stället skapa en pivottabellrapport som "plattar ut" flerdimensionella, hierarkiska data till en tabell i två dimensioner. Så här gör du.

Jämföra flerdimensionella och tvådimensionella data

1. Konvertera en flerdimensionell pivottabellrapport…

2. …till en tvådimensionell pivottabellrapport…

3. …så att du kan granska platta tabelldata på Excel Services.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om hur Excel Services stöder anslutningar till externa datakällor

Lär dig mer om skillnaderna mellan pivottabellrapporter som är anslutna till externa data och externa dataområden

Göra en tvådimensionell, tabell pivottabellrapport

Skapa pivottabellrapporten och ansluter den till den externa datakällan

Lägga till, ändra layouten i och ordna fält i området radetiketter

Ändra Pivottabellalternativ och Fältinställningar

Ändra layouten i pivottabellrapporten som en tvådimensionell tabell

Anpassa hela designen för pivottabellrapporten

Publicera arbetsboken i Excel Services

Lära dig hur Excel Services stöder anslutningar till externa datakällor

Pivottabellrapporter har utformats för att du ska kunna sammanställa ett stort antal numeriska data i summor och tabeller och arbeta med flerdimensionella data som är hierarkiskt ordnade. Externa dataområden, däremot, är tvådimensionella tabeller med rader och kolumner som visar icke sammanställda poster av källdata.

När du använder guiden Dataanslutning eller Microsoft Query för att ansluta till externa data, skapar du vanligtvis externa dataområden. Det enda undantaget är när du skapar en pivottabellrapport som är kopplad till externa data. En pivottabell kan inte skapa externa dataområden. Den här skillnaden på sätt att anslutningar skapas är viktigt att förstå när du publicerar en arbetsbok i Excel Services, eftersom Excel Services endast stöd för externa dataanslutningar utifrån pivottabellrapporter och har inte stöd för externa dataområden.

Överst på sidan

Lära dig skillnaden mellan pivottabellrapporter som är anslutna till externa data och externa dataområden

När du arbetar med en pivottabellrapport som är kopplad till externa data, det finns skillnader mellan beteendet för en pivottabellrapport och externa dataområden som du bör känna till, bland annat följande:

I pivottabellrapporter grupperas data i grupper och undergrupper från vänster till höger

Grupperingen baseras i allmänhet på en sortering efter en eller flera kolumner. Om du exempelvis vill visa anställda grupperade efter avdelning kan du först sortera informationen efter avdelning och sedan efter anställda. Du kan även kapsla grupper, t.ex. produktlinje, kategori och produkt, eller geografi, land/region, delstat/område och ort. Som standard sorteras pivottabellrapporter automatiskt i grupper och undergrupper från vänster till höger så att det ska bli lättare att se relaterade data, visa rubriker och sammanfattningar och visa eller dölja relaterade objekt.

Data grupperade efter Produktlinjeoch subgrouped inom varje Produktlinje efter kategori

Produktlinje

Kategori

Produkt

Motorer

Flygplan

Vingmonterad

Stjärtmonterad

Booster

bil-

269 hk

454 hk

Avgaser

Passagerare

Extrem hetta

Standard

SUV

Liten

Genom att placera en kolumn med unika värden i området Radetiketter till vänster kan du automatiskt platta ut dessa data.

Samma Produkt raddata förenklade genom att lägga till kolumnen ID-Num

ID-nummer

Produktlinje

Kategori

Produkt

WM-345

Motorer

Flygplan

Vingmonterad

TM-231

Motorer

Flygplan

Stjärtmonterad

BSTR-567

Motorer

Flygplan

Booster

6C-734

Motorer

bil-

269 hk

8C-121

Motorer

bil-

454 hk

MF-202

Avgaser

Passagerare

Extrem hetta

MF-321

Avgaser

Passagerare

Standard

MF-211

Avgaser

SUV

Liten

Om du inte vill visa kolumner kan du dölja den när du har lagt till den i pivottabellrapporten. (Markera kolumnen och klicka på pilen bredvid Format i gruppen Celler på fliken Start, peka på Dölj och ta fram och klicka på Dölj kolumner.)

Viktigt!: Om två eller flera dubblerade datarader har hämtats till pivottabellrapporten från datakällan visas endast en av raderna i rapporten. Om du vill visa alla rader, även dubbletter, i rapporten måste du lägga till en kolumn för unika värden i tabellen, fråga eller visa vad som importeras från datakällan. Om datakällan inte innehåller någon unik kolumn kan du lägga till en i den. Du kan exempelvis lägga till en kolumn för datatypen Räknare i en Microsoft Office Access-tabell, en kolumn för datatypen Identitet i en Microsoft SQL Server-tabell eller en beräknad kolumn som visar ett unikt nummer för varje post i en databasfråga eller vy.

Redigera celldata och lägga till beräknade kolumner

Innan du publicerar arbetsboken till Excel Services kan du redigera informationen i ett externt dataområde. Informationen i en pivottabell är dock alltid skrivskyddad.

Om du dubbelklickar på en cell i ett externt dataområde startas redigeringsläget där du kan ändra värdet eller ange en formel. Observera dock att du därmed inte ändrar det ursprungliga värdet i datakällan. Nästa gång du uppdaterar informationen kan det hända att det nya värdet skrivs över beroende på inställningen av egenskapen Om antalet poster (rader) ändras efter uppdatering av data för det externa dataområdet.

Om du dubbelklickar på en cell i området Radetikett i en pivottabellrapport visas eller döljs objekten i radetiketten. När du plattar ut en pivottabellrapport till en tvådimensionell tabell resulterar det i att alla radvärden i en grupp till vänster om cellen visas på nytt eller försvinner.

Du kan lägga till beräknade kolumner var som helst i en Microsoft Office Excel-tabell som bygger på ett externt dataområde. Du kan också infoga kolumner och fylla i formler i ett externt dataområde. Du kan inte infoga beräknade kolumner inuti en pivottabellrapport (även om du kan infoga beräknade fält). Du kan dock lägga till en kolumn som autofyller data eller formler omedelbart till vänster eller höger om pivottabellrapporten och i en sådan autofylld formel kan du använda cellreferenser.

Skapa diagram

Om du vill skapa ett diagram utifrån data i pivottabellrapporten du kan skapa en pivotdiagramrapport som fungerar på samma sätt som vanliga diagram, men det finns några skillnader, bland annat följande:

Interaktion     I standarddiagram kan du skapa ett diagram för varje datavy som du vill visa men vyerna är inte interaktiva. I pivotdiagramrapporter kan du skapa ett enskilt diagram och interaktivt visa data på olika sätt genom att ändra rapportens layout eller den information som visas. I Excel Services kan såväl standarddiagram som pivotdiagramrapporter uppdateras genom användarens interaktion i arbetsboken. Båda diagrammen visas dock som statiska bilder.

Diagramtyper     Standardtypen för ett diagram är ett grupperat stapeldiagram, där värden jämförs mellan kategorier. Standardtypen för ett pivotdiagram är ett staplat stapeldiagram, där varje värdes bidrag jämförs med en summa mellan kategorier. Du kan byta till vilken diagramtyp som helst utom punkt-, börs- eller bubbeldiagram.

Diagramelement     Pivotdiagram innehåller samma element som vanliga diagram, men de innehåller också fält och element som kan läggas till, roteras eller tas bort, om du vill visa olika vyer av dina data. Kategorier, serier och data i vanliga diagram är kategorifält, seriefält och värdefält i pivotdiagramrapporter. Pivotdiagram kan också innehålla rapportfilter. Var och en av dessa fält innehåller element, som i vanliga diagram visas som etiketter eller serie i förklaringar.

Formatering     De flesta formatering, inklusive element, layout och format, bevaras när du uppdatera en pivotdiagramrapport. Emellertid bevaras inte trendlinjer, dataetiketter, felstaplar och andra ändringar i dataserien. Vanliga diagram tappa inte den här formateringen en gång.

Flytta och ändra storlek på element     I pivotdiagram går det inte att flytta eller ändra storlek på rityta, förklaringen, diagramrubriker eller axelrubriker, även om du kan välja en av flera förinställda placeringar för förklaringen och ändra rubrikernas teckenstorlek. I vanliga diagram kan du flytta och ändra storlek på alla dessa element.

När du har skapat en pivotdiagramrapport om du föredrar kan konvertera du den till ett standarddiagram. Mer information finns i artikeln Skapa en pivottabell till anaylze kalkylbladsdataeller Skapa ett pivotdiagram.

Jämföra egenskaper för externa dataområden och pivottabellalternativ

Med hjälp av egenskaperna för externa dataområden och pivottabellrapporter kan du välja hur informationen formateras, designas och uppdateras.

I både externa dataområden och pivottabellrapporter kan du justera kolumnbredd, bevara kolumnsortering, filtrering, cellformatering och layout när den externa informationen uppdateras.

I externa dataområden har också möjlighet att inklusive radnummer som den första kolumnen med data. Det finns inget liknande alternativ i en pivottabellrapport. Gå till avsnittet pivottabellrapporter och -Undergrupp data i en ordning vänster till höger, för en diskussion om att lägga till en unik kolumn i datakällan.

När du uppdaterar ett extern dataområde kan du bestämma vad som ska hända med befintliga data om antalet rader i dataområdet ändras genom att ställa in ett av följande alternativ:

 • Infoga celler för nya data, ta bort oanvända celler (standardalternativet)

 • Infoga rader för nya data, radera oanvända celler

 • Skriv över befintligt cellinnehåll, radera oanvända celler

När du uppdaterar en pivottabellrapport in bara nya data. Du kan dock vara du uppmanas att göra och uppmanas att avgöra om du vill skriva över befintliga cellerna nedanför den aktuella rapporten.

Filtrera data

Du filtrerar data i ett externt dataområde och en pivottabellrapport på ungefär samma sätt. Kom dock ihåg följande skillnader:

 • I externa dataområden används kommandona Textfilter, Talfilter och Datumfilter medan kommandona Etikettfilter, Värdefilter och Datumfilter används i pivottabellrapporter.

 • Externa dataområden filtermenyn tar bort alltid objekt som inte är giltiga, och filtermenyn innehåller aldrig nya objekt med ett tillämpat filter efter en uppdatering, men en pivottabell innehåller alternativ för att styra detta. Mer information finns i avsnittet Ändra Pivottabellalternativ och Fältinställningar.

 • I en pivottabellrapport finns en filtreringsfunktion (som inte är tillgänglig för ett externt dataområde) som gör att användaren kan arbeta med en delmängd data i pivottabellrapporten.

Sortera data

I ett externt dataområde kan du göra en sortering över flera kolumner, maximalt 64, du kan välja någon kolumn som primär sorteringskolumn och valfria kolumner som sekundära sorteringskolumner. Sorteringsprocessen är dock inte densamma i en pivottabellrapport och ett externt dataområde. Till skillnad från ett externt dataområde kan du i en pivottabellrapport endast använda kolumnen längst till vänster som primär sorteringskolumn. Övriga kolumner blir sekundära sorteringskolumner som baseras på kolumnen omedelbart till vänster. Du kan alltså endast göra en primär och en sekundär sortering från vänster till höger.

När du placerar en kolumn med unika värden som första kolumn längst till vänster kan du endast sortera efter denna kolumn eftersom du faktiskt skapar en primär grupp för varje rad. Med utgångspunkt i användarnas behov kan du försortera informationen i Excel och sedan inaktivera sorteringsfunktionen när du har publicerat arbetsboken på Excel Services genom att avmarkera kryssrutan Sortera i verktygsfönstret Webbdel i Microsoft Office Excel Web Access.

Använda hyperlänkar

Till skillnad från externa dataområden sakar pivottabellceller stöd för aktiva hyperlänkar. Hyperlänkar behandlas som text i Excel och Excel Services och leder inte till en webbsida eller ett dokument.

Överst på sidan

Skapa en tvådimensionell pivottabellrapport i tabellformat

Du måste genomföra ett antal steg om du vill platta ut flerdimensionella data till en tvådimensionell pivottabellrapport i tabellformat. Följ instruktionerna nedan i angiven ordning för bästa resultat.

Överst på sidan

Skapa pivottabellrapporten och anslut den till den externa datakällan.

 1. Markera en tom cell.

 2. Klicka på Pivottabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga och klicka sedan på Pivottabell.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Dialogrutan Skapa pivottabell öppnas.

 3. Klicka på Använd en extern datakälla.

 4. Klicka på Välj anslutning.

  Den Dialogrutan Befintliga anslutningar visas.

 5. Markera den anslutningskategori som du vill välja en anslutning för i listan Visa överst i dialogrutan eller markera Befintliga anslutningar (standardalternativet).

 6. Markera en anslutning i listan Välj en anslutning och klicka på Öppna.

 7. Ange en plats. Gör något av följande:

  • Om du vill placera pivottabellrapporten på ett kalkylblad med början på cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

  • Om du vill placera pivottabellrapporten på ett befintligt kalkylblad markerar du På detta kalkylblad och anger den första cellen i cellområdet där du vill placera pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja dialogrutan, markera början cell i kalkylbladet och klicka sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

 8. Klicka på OK.

En tom pivottabellrapport, med fältlistan för pivottabellen öppen, läggs till på den plats som du har angett.

Överst på sidan

Lägga till, designa och ordna fälten i området Radetiketter

Använd fältlistan när du vill lägga till, designa och ordna fälten och kontrollera att alla fält har lagts till i området Radetiketter.

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Gör något eller några av följande:

  • Gör något av följande om du vill lägga till fält i rapporten:

   • Markera kryssrutan bredvid respektive fältnamn i fältområdet i fältlistan. Fälten placeras i ett standardområde i layoutområdet men du kan ordna om dem.

    Som standard läggs icke numeriska fält till i området Radetiketter, numeriska fält i området Värden och tid/datum-fält i området Kolumnetiketter.

   • Om du vill flytta ett fält till området Radetiketter högerklickar du på fältnamnet och markerar Lägg till i radetiketter på snabbmenyn.

    Tips: Du kan också klicka på ett fältnanm, hålla ned musknappen och dra fältet från fältområdet till layoutområdet.

  • Om du vill ändra fältens inbördes ordning klickar du på fältnamnet i ett av områdena och använder ett av följande kommandon:

Flytta upp   

Fältet flyttas upp en placering i området.

Flytta ned   

Flyttar fältet en position nedåt i området.

Flytta till början   

Fältet flyttas till början av området.

Flytta till slutet   

Fältet flyttas till slutet av området.

Flytta till radetiketter   

Fältet flyttas till området Radetiketter.

 • Ta bort en fält, klicka på fältet namn i något av områdena layout och sedan på Ta bort fält eller avmarkerar du kryssrutan bredvid varje fältnamn som du vill ta bort i Fältavsnittet.

  Tips: En annan metod är att klicka på fältet i layoutområdet och dra bort fältnamnet från pivottabellens fältlista.

  Obs!: Om du avmarkerar en kryssrutan i fältområdet tas alla instanser av fältet bort från rapporten.

Överst på sidan

Ändra pivottabellalternativ och fältinställningar

Om du vill vara säker på att en pivottabellrapport uppför sig på samma sätt som ett externt dataområde gör du så här:

Ändra Pivottabellalternativ   

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Dialogrutan Pivottabellalternativ visas.

 3. Om du vill att kolumnbredden automatiskt ska justeras efter en uppdatering klickar du på fliken Layout och format och markerar kryssrutan Autopassa kolumnbredd vid uppdatering i området Visning.

 4. Om du vill att formateringen ska kvarstå varje gång som data uppdateras klickar du på fliken Layout och format och markerar Bevara cellformatering vid uppdatering i området Visning.

 5. Om du vill vara säker på att objekt som inte längre är giltiga tas bort via Filter-menyn efter en uppdatering klickar du på fliken Data och markerar Inget i rutan Antal element som ska behållas per fält.

Ändra Fältinställningar   

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Om du vill inkludera nya objekt i en pivottabellrapport med ett aktiverat filter måste du högerklicka på en cell för varje fält, klicka på Fältinställningar på snabbmenyn, klicka på fliken Delsummor och filter och markera kryssrutan Inkludera nya element i manuella filter i området Filter.

Överst på sidan

Designa pivottabellrapporten som en tvådimensionell tabell

Gör på följande sätt om du vill utforma pivottabellrapporten som en tvådimensionella tabell:

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Delsummor i gruppen Layout på fliken Design och sedan på Visa inte delsummor.

 3. Klicka på Totalsumma i gruppen Layout på fliken Design och sedan på Av för rader och kolumner.

 4. Klicka på Rapportlayout i gruppen Layout på fliken Design och sedan på Visa i tabellformat.

 5. Klicka på Fältrubriker i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ.

Överst på sidan

Anpassa pivottabellrapportens design

Inbyggda pivottabellformat och formatalternativ har utformats för flerdimensionella data, inte en tvådimensionell tabell. När du förenklar rapporten till en tvådimensionell tabell formatmallarna Visa inte cellkantlinjer och Radränder och Radkolumner kryssrutor i gruppen Pivottabellalternativ format på fliken Design påverkar inte formatera celler. Du kan anpassa formatet pivottabell så att varje cell har en cellkantlinje och pivottabellrapporten använder villkorsstyrd formatering för att visa olikfärgade rader eller kolumner.

Anpassa formatet pivottabell   

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Markera önskat format i gruppen Pivottabellformat på fliken Design och gör sedan följande:

  1. Högerklicka på ett format som visas, bläddra i galleriet eller klicka på Mer längst ned på rullningslisten om du vill visa alla tillgängliga format.

  2. Klicka på Duplicera.

   Dialogrutan Ändra snabbformat för pivotdiagram visas.

  3. Ange eventuellt ett namn i rutan Namn.

  4. Markera Hel tabell i rutan Tabellelement och klicka på Formatera.

   Dialogrutan Formatera celler öppnas.

  5. Klicka på fliken Kantlinje och skapa en cellkantlinje.

  6. Du kan också klicka på flikarna Fyllning och Teckensnitt och göra önskade ändringar.

  7. Klicka på OK två gånger.

  8. Klicka på knappen Mer längst ned på rullningslisten och sedan på det pivottabellformat som du just skapade i kategorin Anpassad.

Visa olikfärgade rader eller olikfärgade kolumner med hjälp av villkorsstyrd formatering   

 1. Markera alla kolumner i pivottabellrapporten.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Klicka på Ny regel om du vill lägga till villkorsstyrd formatering.

  Dialogrutan Ny formateringsregel visas.

 4. Klicka på Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel under Välj en regeltyp.

  1. Ange en formel i rutan Formatera värden där den här formeln är sann under Redigera regelbeskrivningen.

  2. Gör något av följande:

   • Om du vill använda olikfärgade rader skriver du följande formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Om du vill använda olikfärgade kolumner skriver du följande formel:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Om du både vill använda olikfärgade rader och kolumner skriver du följande formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 2. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Publicera arbetsboken till Excel Services

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar du på pilen bredvid Publicera och klicka sedan på Excel Services under Fördela dokument till andra personer.

 2. Ange sökvägen till servern i rutan Filnamn och godkänn det föreslagna namnet på arbetsboken eller skriv ett nytt namn.

  På en dator där Windows Vista körs   

  • Välj en plats i nätverket som de avsedda användarna har åtkomst till i adressfältet och klicka på Spara.

   På en dator där Microsoft Windows XP körs   

  • Välj en plats i nätverket som de avsedda användarna har åtkomst till i rutan Spara i och klicka på Spara.

   Skriv till exempel http://server/webbplats/filnamn

   Obs!: Excel kan endast publicera en arbetsbok i XML-baserat filformat (XLSX) för Microsoft Office Excel 2007 eller binärt filformat (XLSB) för Office Excel 2007 på servern.

 3. Klicka på OK.

 4. Om du vill kontrollera att de granskningsbara områdena i arbetsboken visas korrekt i webbläsaren markerar du kryssrutan Öppna i Excel Services.

 5. Klicka på Spara.

Mer information finns i artikeln Publicera en arbetsbok i Excel Services.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×