Använda en pivottabell för att göra externa tabelldata tillgängliga i Excel Services

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Om du vill arbeta med tabelldata baserat på en extern dataanslutning i Excel Services kan använda du inte externa dataområden (kallas även en frågetabell). Du måste skapa en pivottabell som förenklar flerdimensionella, hierarkiska data i en tabell eller två dimensioner. Här finns information om hur du gör detta.

Jämföra flerdimensionella och tvådimensionella data

1. Konvertera en flerdimensionell pivottabell...

2... att en tvådimensionell pivottabell...

3. …så att du kan granska platta tabelldata på Excel Services.

Vad vill du göra?

Lära dig hur Excel Services stöder anslutningar till externa datakällor

Lära dig skillnaden mellan pivottabellrapporter som är anslutna till externa data och externa dataområden

Skapa en tvådimensionell pivottabellrapport i tabellformat

Skapa pivottabellrapporten och anslut den till den externa datakällan.

Lägga till, ändra layouten i och ordna fält i området radetiketter

Ändra pivottabellalternativ och fältinställningar

Ändra layouten i pivottabellrapporten som en tvådimensionell tabell

Anpassa pivottabellrapportens design

Publicera arbetsboken till Excel Services

Lära dig hur Excel Services stöder anslutningar till externa datakällor

Pivottabeller är utformade för att slå samman många numeriska data till summor och att arbeta med flerdimensionella data som är ordnade i en hierarki. Å andra sidan är externa dataområden tvådimensionella tabeller strukturerad som rader och kolumner som visar nonaggregated dataposter.

När du använder guiden Dataanslutning eller Microsoft Query för att ansluta till externa data, skapar du vanligtvis externa dataområden. Det enda undantaget är när du skapar en pivottabell som är ansluten till externa data. En pivottabell kan inte skapa externa dataområden. Den här skillnaden på sätt att anslutningar skapas är viktigt att förstå när du publicerar en arbetsbok i Excel Services, eftersom Excel Services endast stöd för externa dataanslutningar baserat på pivottabeller och har inte stöd för externa dataområden.

Överst på sidan

Lär dig mer om skillnaderna mellan pivottabeller som är anslutna till externa data och externa dataområden

När du arbetar med en pivottabell som är ansluten till externa data finns skillnader mellan beteendet för en pivottabell och externa dataområden som du bör känna till, inklusive följande:

Data i pivottabeller och -Undergrupp i ordning vänster till höger

I allmänhet är grupperade data baserat på en typ av data efter en eller flera kolumner. Om du vill se alla anställda grupperade efter deras avdelningar kan du utföra en primär typ av data efter avdelningar och en sekundär sortering av anställda. Du kan även kapsla grupper, till exempel produkter i en serie, kategori, och produkt, eller geografi, Land/Region, Delstat/provins och ort. Som standard sorteras automatiskt pivottabeller i grupper och undergrupper i ordning vänster till höger så att den syns relaterade data för att visa rubrik och sammanfattande information och för att visa eller dölja relaterade objekt.

Data grupperade efter Produktlinjeoch subgrouped inom varje Produktlinje efter kategori

Produktlinje

Kategori

Produkt

Motorer

Flygplan

Vingmonterad

Stjärtmonterad

Booster

bil-

269 hk

454 hk

Avgaser

Passagerare

Extrem hetta

Standard

SUV

Liten

Genom att placera en kolumn med unika värden i området Radetiketter till vänster kan du automatiskt platta ut dessa data.

Samma Produkt raddata förenklade genom att lägga till kolumnen ID-Num

ID-nummer

Produktlinje

Kategori

Produkt

WM-345

Motorer

Flygplan

Vingmonterad

TM-231

Motorer

Flygplan

Stjärtmonterad

BSTR-567

Motorer

Flygplan

Booster

6C-734

Motorer

bil-

269 hk

8C-121

Motorer

bil-

454 hk

MF-202

Avgaser

Passagerare

Extrem hetta

MF-321

Avgaser

Passagerare

Standard

MF-211

Avgaser

SUV

Liten

Om du inte vill visa kolumnen efter att lägga till kolumnen i pivottabellen kan dölja du kolumnen. (Markera kolumnen, och sedan på fliken Start i gruppen celler klickar du på pilen bredvid Format, peka på Dölj och ta fram och klicka sedan på Dölj kolumner.)

Viktigt!: Om en pivottabell upptäcker två eller fler dubblerade rader med data från datakällan, visas i pivottabellen endast en rad. Om du vill att alla rader, dubblettrader även, visas i en pivottabell, måste du lägga till en kolumn som innehåller unika värden i tabellen, frågan eller vyn som du importerar från datakällan. Om datakällan inte har en unik kolumn kan du lägga till en i datakällan. Till exempel kan du lägga till en kolumn som innehåller AutoNum-datatyp i en Microsoft Office Access-tabell eller en kolumn med datatypen identitet till en Microsoft SQL Server-tabell eller en beräknad kolumn som visar ett unikt nummer för varje post till en databasfråga eller vy w.

Redigera celldata och lägga till beräknade kolumner

Innan du publicerar arbetsboken till Excel Services kan du redigera informationen i ett externt dataområde. Informationen i en pivottabell är dock alltid skrivskyddad.

Om du dubbelklickar på en cell i ett externt dataområde startas redigeringsläget där du kan ändra värdet eller ange en formel. Observera dock att du därmed inte ändrar det ursprungliga värdet i datakällan. Nästa gång du uppdaterar informationen kan det hända att det nya värdet skrivs över beroende på inställningen av egenskapen Om antalet poster (rader) ändras efter uppdatering av data för det externa dataområdet.

Om du dubbelklickar på en radetikett cell i en pivottabell cellen expanderar eller döljer element i den radetikett. När du förenklar en pivottabell i en tvådimensionell tabell har den förenkling följderna av att göra alla radvärden i en grupp till vänster om den aktiva cellen försvinner eller visas igen.

Du kan lägga till beräknade kolumner var som helst i en Microsoft Office Excel-tabell som bygger på externa dataområden eller infoga kolumner och Autofyll formler i externa dataområden. Du kan inte infoga beräknade kolumner i en pivottabell (även om du kan infoga beräknade fält). Men du kan lägga till en kolumn som fyller ned data eller formler för att omedelbart till vänster eller höger om pivottabellen och inuti en fylld listrutan formel, du kan använda cellreferenser i pivottabellen.

Skapa diagram

Om du vill skapa ett diagram baserat på data i pivottabellen kan du skapa ett pivotdiagram fungerar på samma sätt som vanliga diagram, men det finns några skillnader, bland annat följande:

Interaktion     Du skapar ett diagram för varje vy med data som du vill se med vanliga diagram, men vyerna är inte interaktiva. Med pivotdiagram, kan du skapa ett enda diagram och interaktivt visa data på olika sätt genom att ändra rapportens layout eller detaljer som visas. I Excel Services, både ett vanligt diagram och pivotdiagramrapporter kan uppdateras baserat på användaråtgärder med arbetsboken men båda diagrammen visas som statiska bilder.

Diagramtyper     Typen av diagram för ett vanligt diagram är ett grupperat stapeldiagram som jämför värden mellan kategorier. Typen av diagram för pivotdiagram är ett staplat stapeldiagram, som jämför varje värdes till det totala värdet av olika kategorier. Du kan ändra en pivotdiagramrapport till vilken diagramtyp som helst utom punkt-, börs eller bubbeldiagram.

Diagramelement     Pivotdiagram innehåller samma element som vanliga diagram, men de innehåller också fält och element som kan läggas till, roteras eller tas bort, om du vill visa olika vyer av dina data. Kategorier, serier och data i vanliga diagram är kategorifält, seriefält och värdefält i pivotdiagram. Pivotdiagram kan också innehålla rapportfilter. Var och en av dessa fält innehåller element, som i vanliga diagram visas som etiketter eller serie i förklaringar.

Formatering     De flesta formatering, inklusive element, layout och format, bevaras när du uppdatera ett pivotdiagram. Emellertid bevaras inte trendlinjer, dataetiketter, felstaplar och andra ändringar i dataserien. Vanliga diagram tappa inte den här formateringen en gång.

Flytta eller ändra storlek på objekt     Du kan inte flytta eller ändra storlek på rityta, förklaringen, diagramrubriker eller axelrubriker, även om du kan välja ett av flera förinställda placeringar för förklaring och du kan ändra teckenstorleken för rubriker i ett pivotdiagram. Du kan flytta och ändra storlek på alla dessa element i ett standarddiagram.

När du har skapat en pivottabell om du föredrar kan konvertera du den till ett standarddiagram. Mer information finns i artikeln Skapa en pivottabell till anaylze kalkylbladsdataeller Skapa ett pivotdiagram.

Jämföra egenskaper för externa dataområden och pivottabellalternativ

Externa dataområden och pivottabeller har egenskaper som du kan använda för att styra den Dataformatering och layout och beteendet uppdatering av data.

Externa dataområden och pivottabeller kan du justera kolumnbredd, Bevara kolumnsortering, filtrering, cellformatering och layouten av data om externa data ska uppdateras.

I externa dataområden har också möjlighet att inklusive radnummer som den första kolumnen med data. Det finns inget liknande alternativ i en pivottabell. Gå till avsnittet grupp och Undergrupp pivottabelldata i ordning vänster till höger, för en diskussion om att lägga till en unik kolumn i datakällan.

När du uppdaterar ett extern dataområde kan du bestämma vad som ska hända med befintliga data om antalet rader i dataområdet ändras genom att ställa in ett av följande alternativ:

 • Infoga celler för nya data, ta bort oanvända celler (standardalternativet)

 • Infoga rader för nya data, radera oanvända celler

 • Skriv över befintligt cellinnehåll, radera oanvända celler

När du uppdaterar en pivottabell visar det bara i nya data. Du kan dock vara du uppmanas att göra och uppmanas att avgöra om du vill skriva över befintliga cellerna nedanför den aktuella rapporten.

Filtrera data

Filtrering av data i externa data områdes- och pivottabell påminner mycket om, men det finns vissa skillnader, bland annat följande:

 • Externa dataområden använder du Filtret Text, Talfilter och Datumfilter kommandon medan pivottabeller använda kommandona Etikettfilter, Värdefilter och Datumfilter.

 • Externa dataområden filtermenyn tar bort alltid objekt som inte är giltiga, och filtermenyn innehåller aldrig nya objekt med ett tillämpat filter efter en uppdatering, men en pivottabell innehåller alternativ för att styra funktionen. Mer information finns i avsnittet Ändra Pivottabellalternativ och Fältinställningar.

 • En pivottabell har en rapport filterfunktionen (inte tillgänglig för externa dataområden) där användare kan arbeta med en delmängd av data i pivottabellen.

Sortera data

Du kan utföra flera kolumner sortering efter upp till 64 kolumner i externa dataområden, kan du välja en kolumn som primär sortera och du kan välja andra kolumner som sekundär sorteringar. Hur du sorterar data i en pivottabell och sortering externa dataområden skiljer sig emellertid. Till skillnad från externa dataområden i en pivottabell kan du bara utföra en primär sortering för kolumnen längst till vänster. Alla andra kolumner utföra sekundär sorteringar baserat på kolumnen omedelbart till vänster. Du kan alltså bara utföra en primär och sekundär sortering i ordning vänster till höger.

När du placerar en kolumn med unika värden som första kolumn längst till vänster kan du endast sortera efter denna kolumn eftersom du faktiskt skapar en primär grupp för varje rad. Med utgångspunkt i användarnas behov kan du försortera informationen i Excel och sedan inaktivera sorteringsfunktionen när du har publicerat arbetsboken på Excel Services genom att avmarkera kryssrutan Sortera i verktygsfönstret Webbdel i Microsoft Office Excel Web Access.

Använda hyperlänkar

Till skillnad från externa dataområden sakar pivottabellceller stöd för aktiva hyperlänkar. Hyperlänkar behandlas som text i Excel och Excel Services och leder inte till en webbsida eller ett dokument.

Överst på sidan

Göra en tvådimensionell, tabell pivottabell

Det finns ett antal steg som krävs för att slå samman flerdimensionella data i en tvådimensionell, tabell pivottabell. För bästa resultat gör du följande procedurer i sekvens.

Överst på sidan

Skapa pivottabellen och ansluter den till den externa datakällan

 1. Markera en tom cell.

 2. Klicka på Pivottabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga och klicka sedan på Pivottabell.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Dialogrutan Skapa pivottabell visas.

 3. Klicka på Använd en extern datakälla.

 4. Klicka på Välj anslutning.

  Den Dialogrutan Befintliga anslutningar visas.

 5. Markera den anslutningskategori som du vill välja en anslutning för i listan Visa överst i dialogrutan eller markera Befintliga anslutningar (standardalternativet).

 6. Markera en anslutning i listan Välj en anslutning och klicka på Öppna.

 7. Ange en plats. Gör något av följande:

  • Klicka på Nytt kalkylblad om du vill placera pivottabellen i ett nytt kalkylblad med början i cell A1.

  • Markera Befintligt kalkylblad om du vill placera pivottabellen i ett befintligt kalkylblad, och skriv sedan den första cellen i cellområdet där du vill placera pivottabellen.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja dialogrutan, markera början cell i kalkylbladet och klicka sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

 8. Klicka på OK.

En tom pivottabell med fältlistan för pivottabellen visas, läggs till den plats där du har angett.

Överst på sidan

Lägga till, designa och ordna fälten i området Radetiketter

Använd fältlistan när du vill lägga till, designa och ordna fälten och kontrollera att alla fält har lagts till i området Radetiketter.

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Gör något eller några av följande:

  • Gör något av följande om du vill lägga till fält i rapporten:

   • Markera kryssrutan bredvid respektive fältnamn i fältområdet i fältlistan. Fälten placeras i ett standardområde i layoutområdet men du kan ordna om dem.

    Som standard läggs icke numeriska fält till i området Radetiketter, numeriska fält i området Värden och tid/datum-fält i området Kolumnetiketter.

   • Om du vill flytta ett fält till området Radetiketter högerklickar du på fältnamnet och markerar Lägg till i radetiketter på snabbmenyn.

    Tips: Du kan också klicka på ett fältnanm, hålla ned musknappen och dra fältet från fältområdet till layoutområdet.

  • Om du vill ändra fältens inbördes ordning klickar du på fältnamnet i ett av områdena och använder ett av följande kommandon:

Flytta upp   

Fältet flyttas upp en placering i området.

Flytta ned   

Flyttar fältet en position nedåt i området.

Flytta till början   

Fältet flyttas till början av området.

Flytta till slutet   

Fältet flyttas till slutet av området.

Flytta till radetiketter   

Fältet flyttas till området Radetiketter.

 • Ta bort en fält, klicka på fältet namn i något av områdena layout och sedan på Ta bort fält eller avmarkerar du kryssrutan bredvid varje fältnamn som du vill ta bort i Fältavsnittet.

  Tips: En annan metod är att klicka på fältet i layoutområdet och dra bort fältnamnet från pivottabellens fältlista.

  Obs!: Om du avmarkerar en kryssrutan i fältområdet tas alla instanser av fältet bort från rapporten.

Överst på sidan

Ändra pivottabellalternativ och fältinställningar

Om du vill se till att en pivottabell fungerar på samma sätt som en extern område, gör du följande:

Ändra pivottabellalternativ   

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Dialogrutan Pivottabellalternativ visas.

 3. Om du vill att kolumnbredden automatiskt ska justeras efter en uppdatering klickar du på fliken Layout och format och markerar kryssrutan Autopassa kolumnbredd vid uppdatering i området Visning.

 4. Om du vill att formateringen ska kvarstå varje gång som data uppdateras klickar du på fliken Layout och format och markerar Bevara cellformatering vid uppdatering i området Visning.

 5. Om du vill vara säker på att objekt som inte längre är giltiga tas bort via Filter-menyn efter en uppdatering klickar du på fliken Data och markerar Inget i rutan Antal element som ska behållas per fält.

Ändra fältinställningar   

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Om du vill inkludera nya element i en pivottabell med ett filter som används för varje fält högerklickar du på en cell, klickar du på Fältinställningar på snabbmenyn, klicka på fliken delsummor & filter och markerar sedan under avsnittet filter Inkludera nya element i manuella filter markerar du kryssrutan.

Överst på sidan

Ändra layouten i pivottabellen som en tvådimensionell tabell

Om du vill ändra layouten i pivottabellen som en tvådimensionell tabell gör du följande:

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Delsummor i gruppen Layout på fliken Design och sedan på Visa inte delsummor.

 3. Klicka på Totalsumma i gruppen Layout på fliken Design och sedan på Av för rader och kolumner.

 4. Klicka på Rapportlayout i gruppen Layout på fliken Design och sedan på Visa i tabellformat.

 5. Klicka på Fältrubriker i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ.

Överst på sidan

Anpassa hela designen för pivottabellen

Inbyggda pivottabellformat och formatalternativ har utformats för flerdimensionella data, inte en tvådimensionell tabell. När du förenklar rapporten till en tvådimensionell tabell formatmallarna Visa inte kantlinjer i en cell och Radränder och Radkolumner kryssrutor i gruppen Pivottabellalternativ format på fliken Design påverkar inte formatera celler. Du kan anpassa formatet pivottabell så att varje cell har en cellkantlinje och pivottabellen använder villkorsstyrd formatering för att visa olikfärgade rader eller kolumner.

Anpassa pivottabellformatet   

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Markera önskat format i gruppen Pivottabellformat på fliken Design och gör sedan följande:

  1. Högerklicka på ett format som visas, bläddra i galleriet eller klicka på Mer längst ned på rullningslisten om du vill visa alla tillgängliga format.

  2. Klicka på Duplicera.

   Dialogrutan Ändra snabbformat för pivotdiagram visas.

  3. Ange eventuellt ett namn i rutan Namn.

  4. Markera Hel tabell i rutan Tabellelement och klicka på Formatera.

   Dialogrutan Formatera celler öppnas.

  5. Klicka på fliken Kantlinje och skapa en cellkantlinje.

  6. Du kan också klicka på flikarna Fyllning och Teckensnitt och göra önskade ändringar.

  7. Klicka på OK två gånger.

  8. Klicka på knappen Mer längst ned på rullningslisten och sedan på det pivottabellformat som du just skapade i kategorin Anpassad.

Visa olikfärgade rader eller kolumner med hjälp av villkorsstyrd formatering   

 1. Markera alla kolumner i pivottabellen.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Klicka på Ny regel om du vill lägga till villkorsstyrd formatering.

  Dialogrutan Ny formateringsregel visas.

 4. Klicka på Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel under Välj en regeltyp.

  1. Ange en formel i rutan Formatera värden där den här formeln är sann under Redigera regelbeskrivningen.

  2. Gör något av följande:

   • Om du vill använda olikfärgade rader skriver du följande formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Om du vill använda olikfärgade kolumner skriver du följande formel:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Om du både vill använda olikfärgade rader och kolumner skriver du följande formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 2. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Publicera arbetsboken till Excel Services

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar du på pilen bredvid Publicera och klicka sedan på Excel Services under Fördela dokument till andra personer.

 2. Ange sökvägen till servern i rutan Filnamn och godkänn det föreslagna namnet på arbetsboken eller skriv ett nytt namn.

  På en dator där Windows Vista körs   

  • Välj en plats i nätverket som de avsedda användarna har åtkomst till i adressfältet och klicka på Spara.

   På en dator där Microsoft Windows XP körs   

  • Välj en plats i nätverket som de avsedda användarna har åtkomst till i rutan Spara i och klicka på Spara.

   Skriv till exempel http://server/webbplats/filnamn

   Obs!: Excel kan endast publicera en arbetsbok i XML-baserat filformat (XLSX) för Microsoft Office Excel 2007 eller binärt filformat (XLSB) för Office Excel 2007 på servern.

 3. Klicka på OK.

 4. Om du vill kontrollera att de granskningsbara områdena i arbetsboken visas korrekt i webbläsaren markerar du kryssrutan Öppna i Excel Services.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×