Använda deltagarinställningar som webbplatsadministratör

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du hanterar en webbplats och du vill att din grupp ska kunna använda Microsoft Office SharePoint Designer 2007 för att bidra med innehåll till webbplatsen utan att kunna förändra utseendet eller annat innehåll på webbplatsen. Med deltagarinställningar kan du konfigurera Deltagarläge så att det blir enkelt för gruppen att slutföra sina uppgifter och du kan ställa in de kontroller för webbplatsinnehåll som de får lov att ändra. För webbplatsadministratören är det bästa av allt att Deltagarläge är aktiverat som standard och att ingen särskild installation krävs.

Den här artikeln ger en översikt över hur du som webbplatsadministratör använder deltagarinställningar och hur du arbetar med deltagargrupper och områdestyper.

Om du vill veta mer om inställningar för deltagare, finns i artikeln Introduktion till Deltagarinställningar.

Viktigt!: Om du vill använda deltagarinställningar måste webbplatsen finnas på en server som kör antingen Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

I den här artikeln

Inställningar för deltagare är aktiverad som standard

Hur använder jag deltagargrupper?

Vad är deltagare standardgruppen?

Hur använder jag områdestyper?

Ange en kontaktens e-postadress

Återställ Deltagarinställningar till standardinställningarna

Deltagarinställningar är aktiverat som standard

Första gången du öppnar en SharePoint-webbplats i Office SharePoint Designer 2007 är Deltagarinställningar aktiverat som standard. Webbplatsadministratören behöver inte göra några ytterligare installationer annat än för att ändra standardinställningarna. Deltagarinställningarna innehåller en uppsättning standarddeltagargrupper (med standardinställningar) som är länkade till SharePoints standardbehörighetsnivåer och de här inställningarna är aktiva tills någon med tillräcklig behörighet inaktiverar dem.

Om du inaktiverar Deltagarinställningar har alla användare med behörighet att öppna webbplatsen fullständig, obegränsad åtkomst till alla funktioner i Office SharePoint Designer 2007. De deltagarinställningar som du har skapat finns dock fortfarande kvar för webbplatsen och du kan aktivera Deltagarinställningar när du vill.

Viktigt!: Om du vill aktivera eller inaktivera Deltagarinställningar måste du minst ha behörigheten Hantera behörigheter på SharePoint-webbplatsen. Det innebär oftast att du måste vara webbplatsadministratör.

Aktivera eller inaktivera Deltagarinställningar

 1. Öppna SharePoint-webbplatsen i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klicka på DeltagarinställningarWebbplats-menyn.

 3. Klicka om nödvändigt på Avancerat för att öppna Avancerat-avsnittet.

  Dialogrutan Deltagarinställningar

 4. Om Deltagarinställningar är aktiverat klickar du på Inaktivera deltagarinställningar. Om Deltagarinställningar är inaktiverat, klicka på Aktivera deltagarinställningar.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Hur använder jag deltagargrupper?

I webbläsaren

Som webbplatsadministratör är det viktigt att veta att en stor del av inställningarna som ska anges för Deltagargrupper görs på sidan Webbplatsinställningar i webbläsaren.

Exempelvis lägger du inte till användare direkt i Deltagarlistor. I stället är varje deltagargrupp länkad till en eller flera behörighetsnivåer på en SharePoint-webbplats. En behörighetsnivå avgör två viktiga faktorer för deltagargruppen som den är länkad till:

 • Vem som är medlem i en deltagargrupp    När du lägger till användare och grupper till en SharePoint-webbplats i webbläsaren måste du tilldela dem en behörighetsnivå. Om behörighetsnivån är länkad till en deltagargrupp i Office SharePoint Designer 2007 innebär det att de användarna och grupperna blir medlemmar i den deltagargruppen. Om du vill ta bort användare från en deltagargrupp måste du därför antingen ta bort länken till deras behörighetsnivå från deltagargruppen (det gör du i Office SharePoint Designer 2007) eller tilldela dem en behörighetsnivå som inte är länkad till den deltagargruppen (det gör du i webbläsaren).

 • Vilka behörigheter deltagargruppen har    Deltagarinställningar är inte en säkerhetsfunktion. Deltagarinställningar är utformat för att guida användare med goda avsikter i rätt riktning så att de enkelt kan utföra sina uppgifter utan att förstöra något på webbplatsen. De deltagarinställningar som du anger i Office SharePoint Designer 2007 kan inte åsidosätta eller ersätta behörighetsnivåerna i SharePoint. Det är användarens behörighetsnivå, inte deltagarinställningar, som avgör en användares åtkomstnivå på en SharePoint-webbplats. Användarnas deltagarinställningar avgör vilka redigeringsfunktioner de kan använda i Office SharePoint Designer 2007.

När du som webbplatsadministratör använder Deltagarinställningar kan du behöva göra följande i webbläsaren:

 • Lägga till användare och grupper och tilldela dem en behörighetsnivå.     Det innebär också att de tillhör alla deltagargrupper som är länkade till den behörighetsnivån.

 • Ändra behörighetsnivå för användare.     Behörighetsnivån kan vara länkad till en annan deltagargrupp.

 • Redigera befintliga behörighetsnivåer.     Du som är webbplatsadministratör kan välja vilka behörigheter som ska vara kopplade till olika behörighetsnivåer. Behörighetsnivåer ersätter alltid länkade deltagargruppinställningar. Deltagarinställningar kan inte tillåta användare att ändra en webbplats på ett sätt som deras behörighetsnivå inte tillåter. Om du t.ex. tillåter en deltagargrupp att skapa nya sidor kan användarna ändå inte göra det om det inte stämmer med deras behörighetsnivå (behörighet för Lägga till och anpassa sidor).

 • Skapa nya behörighetsnivåer.     Du kan lägga till nya behörighetsnivåer och kombinera olika behörigheter. Du kanske har användare och grupper som måste få tillgång till specifika objekt på en webbplats, och då kan du ge dem den lägsta behörigheten som krävs för att de ska kunna slutföra sina uppgifter.

Det finns länkar till mer information om hur du hanterar SharePoint-behörigheter i avsnittet Se även.

I Office SharePoint Designer 2007

Deltagargrupper är användargrupper som ska utföra vissa uppgifter i uppdateringsprocessen av webbplatsen, t.ex. innehållsförfattare och webbdesigners. Med deltagarinställningar kan du skapa olika uppsättningar redigeringsbegränsningar för olika deltagargrupper, men grupperna måste först länkas till behörighetsnivåerna i SharePoint.

Det finns tre standarddeltagargrupper: Webbplatsadministratör, Webbdesigner och Innehållsförfattare. De här deltagargrupperna är länkade till respektive behörighetsnivå – Fullständig behörighet, Design och Delta.

Standarddeltagargrupper som visas i dialogrutan Deltagarinställningar

En webbdesigner kan exempelvis ha rätt att ändra SharePoint-webbplatsen med behörighetsnivån Design. Som standard använder webbdesignern då Office SharePoint Designer 2007 som en medlem i deltagargruppen Webbdesigner. Det beror på att deltagargruppen Webbdesigner är länkad till behörighetsnivån Design. På samma sätt hör en webbplatsadministratör med behörighetsnivån Fullständig behörighet i Windows SharePoint Services 3.0 till gruppen Webbplatsadministratör i Office SharePoint Designer 2007.

Behörighetsnivå som är länkad till en deltagargrupp

Du upptäcker kanske att det räcker med standarddeltagargrupperna eller så kanske du vill skapa fler deltagargrupper. Du kanske vill ha två olika Webbdesignergrupper, en med all vanlig behörighet och en utan rätt att skapa eller ändra huvudsidor. Det gör du genom att skapa en ny deltagargrupp i Office SharePoint Designer 2007 och ge den ett namn, t.ex. Begränsad design. Du måste eventuellt skapa en ny behörighetsnivå i SharePoint, förslagsvis Designbegränsning, eftersom behörighetsnivån för Design redan är länkad till webbdesigndeltagargruppen. Sedan kan du länka den nya deltagargruppen till den nya behörighetsnivån i SharePoint och konfigurera redigeringsbegränsningarna för deltagargruppen.

Med Windows SharePoint Services 3.0 kan du enkelt skapa nya behörighetsnivåer. Om antalet tillgängliga nivåer tar slut skapar du bara en ny. Eftersom varje behörighetsnivå i SharePoint bara kan länkas till en deltagargrupp kan du behöva skapa nya behörighetsnivåer om du märker att du skapar många nya deltagargrupper.

Du kan skapa nya deltagargrupper eller ändra befintliga. Mer information finns i artikeln Skapa en deltagargrupp.

Överst på sidan

Vilken är standarddeltagargruppen?

Första gången du öppnar en webbplats i Office SharePoint Designer 2007 och sedan öppnar dialogrutan Deltagarinställningar (Webbplats-menyn) ser du att Innehållsförfattare visas som standarddeltagargrupp. Vad innebär det?

Som du redan känner till tilldelas alla SharePoint-webbplatsanvändare och -grupper behörighetsnivåer i Windows SharePoint Services 3.0. Behörighetsnivåerna är i sin tur länkade till deltagargrupper. Anta att en användares behörighetsnivå inte är länkad till en deltagargrupp. När användaren öppnar webbplatsen i Office SharePoint Designer 2007 allokeras användaren automatiskt till en standardgrupp. Det innebär att när Deltagarinställningar är aktiverat får varje användare en uppsättning redigeringsbegränsningar, vare sig du länkar deras behörighetsnivå till en deltagargrupp eller inte.

Varför är deltagargruppen Innehållsförfattare standardgrupp i Office SharePoint Designer 2007? Det beror på att gruppen Innehållsförfattare som standard har minst tillgång till funktioner i Office SharePoint Designer 2007. Så även om användare som inte är länkade till en deltagargrupp öppnar webbplatsen i redigeringsläge har de ändå bara begränsad tillgång. Det minskar risken att någon av misstag förstör något på webbplatsen. Om du utformar en standardeltagargrupp blir det också lättare för dig att konfigurera Deltagarinställningar eftersom du inte behöver länka alla behörighetsnivåer på webbplatsen till en deltagargrupp.

Du kan ändra webbplatsens standardgrupp. Men innan du gör det måste du fråga dig själv om den här ändringen negativt inte påverkar din webbplats uppdateringsprocessen. Kom ihåg att gruppen deltagarinställningar för standardgruppen är Redigeringsbegränsningar som får alla användare utanför en deltagargrupp. Mer information om hur du vill ändra vilken grupp som deltagare vara standardgruppen finns i artikeln Skapa en deltagargrupp.

Överst på sidan

Hur använder jag områdestyper?

Huvudsidor innehåller innehållsplatshållare som definierar var på en sida användarna kan göra ändringar. Området inuti en områdesplatshållare kallas innehållsområde. Med hjälp av Deltagarinställningar kan du skapa områdestyper och sedan tilldela en områdestyp till ett innehållsområde. En områdestyp kan exempelvis ange att användare bara får lägga till text till ett innehållsområde. En webbplatsägare kan med hjälp av huvudsidor och deltagarinställningar definiera var på sidorna en användare får göra ändringar men också vilka slags ändringar som tillåts.

Anta exempelvis att gruppen Innehållsförfattare regelbundet måste uppdatera information på sidor på SharePoint-webbplatsen. Då kan du skapa särskilda innehållsområden på sidorna där innehållsförfattarna kan lägga till innehåll. Övriga områden på sidan går inte att redigera, så användare kan inte ändra design, layout eller format av misstag.

Det finns tre standardområdestyper i Office SharePoint Designer 2007 – Endast text, Text och bilder samt Text, layout och bilder.

Hantera områdestyper

Med områdestyper kan du kontrollera vilket slags innehåll en användare kan lägga till i ett område på en sida. Du kanske t.ex. vill hindra användare från att lägga till tabeller på en sida. Om du ändrar inställningarna för områdestypen Text, layout och bilder kan du begränsa användare från att skapa tabeller.

Som standard när du skapar en ny områdestyp ärvs redigeringsbegränsningarna i alla fyra kategorier – Redigering, Formatering, Bilder och SharePoint – från en användares deltagargruppinställningar. Samtliga alternativ för redigeringsbegränsningar i dialogrutan Områdesinställningar är bara tillgängliga efter att du har valt att åsidosätta deltagargruppinställningarna. Det här är anledningen till att områdestyper används: för att kunna åsidosätta inställningarna för en eller flera deltagargrupper i särskilda områden på sidan. Med områdestyper måste webbplatsadministratören utöva mycket noggrann kontroll över vilken typ av innehåll som får läggas till innehållsområden och av vilka deltagargrupper.

Överst på sidan

Ange en e-postadress för kontakt

När du skapar deltagargrupper och områdestyper för webbplatsen är det viktigt att du som webbplatsadministratör väger enkel administration mot användarnas redigeringsbegränsningar så att de kan utföra sina uppgifter utan att förstöra webbplatsen. Liksom för alla webbplatser är det viktigt att följa principen om minsta möjliga behörighet: du vill att deltagare ska ha minsta möjliga tillgång till funktioner i Office SharePoint Designer 2007 men ändå kunna utföra sina uppgifter.

Om användare i deltagargrupper eller områdestyper upptäcker att en deltagarinställning hindrar dem från att utföra sin uppgift är det viktigt att det vet vem de ska kontakta. Du bör ange minst en e-postadress för en kontakt på en webbplats. Allra bäst är om varje kontakt har tillräcklig behörighet (vanligen Fullständig behörighet) att ändra webbplatsens deltagarinställningar om så krävs. När användare granskar sina deltagarinställningar kan de kontakta webbplatsadministratören genom att klicka på länken Kontakta webbplatsadministratören i åtgärdsfönstret Deltagare. Användare kan också visa webbplatsadministratörens e-postadress genom att klicka på DeltagarinställningarWebbplats-menyn.

 1. Klicka på DeltagarinställningarWebbplats-menyn.

 2. I rutan E-postadress för kontakt anger du fullständig e-postadress för kontakten, exempelvis namn@example.com. Om du anger mer än en adress måste du skriva in ett semikolon mellan varje adress.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Återställa deltagarinställningar till standardinställningar

Om du vill återställa deltagarinställningar tas alla deltagargrupper och områdestyper som du har skapat eller anpassat bort, och de går inte att återställa.

 1. Klicka på DeltagarinställningarWebbplats-menyn och klicka sedan på Återställ deltagarinställningarnas standardvärden.

 2. Klicka på Ja när följande meddelande visas.

  Meddelande som frågar om du vill ta bort alla deltagarinställningar

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×