Använd Namnhanteraren i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd dialogrutan Namnhanteraren när du vill arbeta med alla definierade namn och tabellnamn i en arbetsbok. Du kanske t.ex. vill hitta namn med fel, bekräfta värdet och referensen för ett namn, visa eller redigera beskrivande kommentarer eller avgöra omfattningen. Du kan också sortera och filtrera listan med namn och enkelt lägga till, ändra eller ta bort namn från en plats.

Öppna dialogrutan Namnhanteraren genom att klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

I dialogrutan Namnhanteraren

I dialogrutan Namnhanteraren visas följande information om respektive namn i en listruta:

Kolumnnamn

Beskrivning

Namn

Något av följande:

 • Ett definierat namn, som anges med ikonen för definierat namn. Ikon för definierat namn

 • Ett tabellnamn, som visas med ikonen för tabellnamn. Ikon för tabellnamn

  Obs!: En tabell är namn för en Excel-tabell, vilket är en samling data om ett visst ämne som lagras i poster (rader) och fält (kolumner). Excel skapar en Excel-tabell standardnamnet tabell1, tabell2 och så vidare, varje gång du infogar en Excel-tabell. Du kan ändra tabellnamnet så att det blir mer beskrivande. Mer information om Excel-tabeller finns i använda strukturerade referenser med Excel-tabeller.

Värde

Det aktuella värdet för namnet, exempelvis resultatet av en formel, en strängkonstant, ett cellområde, ett fel, en värdematris eller en platshållare om formeln inte kan utvärderas. Nedan följer några representativa exempel:

 • "detta är min strängkonstant"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REFERENS!

 • {...}

Refererar till

Den aktuella referensen för namnet. Nedan följer några representativa exempel:

 • =Blad1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUMMA(Blad1!A1,Blad2!B2)

Omfattning

 • Ett kalkylblad om namnets omfattning är lokal kalkylbladsnivå.

 • ”Arbetsbok” om namnets omfattning är global arbetsboksnivå. Det här är standardalternativet.

Kommentar

Ytterligare information med högst 255 tecken. Nedan följer några representativa exempel:

 • Detta värde förfaller den 2 maj 2007.

 • Ta inte bort! Viktigt namn!

 • Baseras på testsiffrorna i ISO-certifieringen.

Refererar till:

Referens för det markerade namnet.

Du kan snabbt redigera området med ett namn genom att ändra informationen i rutan refererar till. När ändringen du klickar på genomför Knappen Retur om du vill spara ändringarna eller klicka på Avbryt Knappen Avbryt om du vill ignorera ändringarna.

Meddelanden: 

 • Du kan inte använda dialogrutan Namnhanteraren medan du ändrar innehållet i en cell.

 • Dialogrutan Namnhanteraren visas inte namn som har definierats i Visual Basic for Applications (VBA) eller dolda namn (egenskapen synlig i namnet anges till FALSKT).

 1. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 2. Skriv det namn du vill använda för referensen i rutan Namn i dialogrutan Nytt namn.

  Obs!: Namn kan vara upp till 255 tecken.

 3. Som standard automatiskt omfattning till arbetsboken. Så här ändrar du namnet omfattning i rutan omfattning nedrullningsbara listrutan väljer du namnet på ett kalkylblad.

 4. Du kan, om du vill, ange en beskrivande kommentar på högst 255 tecken i rutan Kommentar.

 5. Gör något av följande i rutan Refererar till:

  • Klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp (som döljs dialogrutan tillfälligt), markera cellerna i kalkylbladet och klicka sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

  • Om du vill ange en konstant skriver du = (likhetstecken) och konstantvärdet.

  • Om du vill ange en formel skriver du = och formeln.

 6. Klicka på OK för att slutföra proceduren och gå tillbaka till kalkylbladet.

Obs!: Om du vill göra dialogrutan Nytt namn bredare eller längre klickar du på den och drar sedan i handtaget i dess botten.

Om du ändrar ett definierat namn eller ett tabellnamn ändras även varje gång den används av detta namn i arbetsboken.

 1. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 2. Dubbelklicka på namnet som du vill redigera eller klicka på namnet som du vill ändra i dialogrutan Namnhanteraren och klicka sedan på Redigera.

 3. Skriv det nya namnet för referensen i rutan Namn i dialogrutan Redigera namn.

 4. Ändra referensen i rutan Refererar till och klicka på OK.

 5. Ändra den cell, formel eller konstant som representeras av namnet i rutan Refererar till i dialogrutan Namnhanteraren.

 1. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 2. Klicka på namnet som du vill ändra i dialogrutan Namnhanteraren.

 3. Markera ett eller flera namn genom att göra något av följande:

  • Klicka på det namn du vill markera.

  • Om du vill markera flera namn i en sammanhängande grupp ska du klicka och dra namnen, eller hålla ned Skift-tangenten och klicka på alla namn i gruppen.

  • Om du vill markera flera namn i en icke sammanhängande grupp ska du hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på alla namn i gruppen.

 4. Klicka på Ta bort.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK.

Använd kommandona i listrutan Filter om du snabbt vill visa en delmängd av namnen. När du markerar ett kommando kommer du att omväxlande aktivera och inaktivera filtret, vilket gör det enkelt att kombinera eller ta bort olika filterfunktioner för att uppnå önskat resultat.

Du kan filtrera bland följande alternativ:

Urvalsfrågor

Om du vill

Namn begränsade till kalkylblad

Visa endast de lokala namnen i kalkylbladet.

Namn begränsade till arbetsbok

Visa endast de globala namnen i arbetsboken.

Namn med fel

Visa endast namn med värden som innehåller fel (till exempel #REFERENS!, #VÄRDEFEL! eller #NAMN.)

Namn utan fel

Visa endast namn med felfria värden.

Definierade namn

Visa endast namn som har definierats av dig själv eller i Excel, t.ex. ett utskriftsområde.

Tabellnamn

Visa endast tabellnamn.

 • Om du vill sortera listan med namn i stigande eller fallande ordning klickar du på kolumnrubriken.

 • Om du automatiskt vill storleksändra kolumnen så att den anpassas efter det längsta värdet dubbelklickar du på kolumnrubrikens högra sida.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Varför visas dialogrutan namnkonflikt i Excel?

Skapa ett namngivet område i Excel

Infoga ett namngivet område i en formel i Excel

Definiera och använda namn i formler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×