Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till text och använda formatering i en presentation. Om du formaterar texten i PowerPoint-presentationen blir den enklare att läsa. Du kan även skapa punktlistor eller numrerade listor för att strukturera dina presentationer på ett bättre sätt eller lägga till hyperlänkar till andra informationskällor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto när du använder PowerPoint om du vill spara dina presentationer automatiskt på OneDrive. När du sparar presentationer på OneDrive kan du komma åt dem från alla enheter som du är inloggad på.

 1. Tryck på Windows-logotypen, skriv PowerPoint 2016 och tryck på Retur om du snabbt vill öppna PowerPoint.

 2. Starta en tom presentation genom att trycka på Tabb tills du hör: ”Tom presentation.” Tryck sedan på Retur. Presentationen öppnas. I Skärmläsaren hör du: ”Redigeringsvyn i PowerPoint. Presentation 1. Bild 1, bild.” I JAWS hör du: ”Presentation 1 ready.” (Presentation 1 redo.)

 3. Tryck på Alt+F för att logga in. I Skärmläsaren hör du: ”Menyn Arkiv. Presentation 1. Fönstret PowerPoint. Markerat.” I JAWS hör du: ”Backstage view. File.” (Backstage-vyn. Arkiv.) Tryck sedan på D. I Skärmläsaren hör du: ”Flikobjektet Konto markerat.” I JAWS hör du: ”Account tab.” (Fliken Konto.)

 4. Tryck på S. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Konton. Ange din e-postadress eller telefonnummer.” I JAWS hör du: ”Accounts. Type your email or phone number required” (Konton. Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer som krävs.)

 5. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer, tryck på Retur och tryck sedan på Tabb. I Skärmläsaren hör du: ”Lösenord, redigera text.” I JAWS hör du: ”Password, edit. Type in text.” (Lösenord, redigera. Skriv in text.)

 6. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Obs!: Om du använder ett konto från din organisation och inte ett Microsoft-konto kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

Tips: Om du inte loggade ut från PowerPoint senaste gången du använde det, öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Lägga till text i en bild

Du kan lägga till innehåll i en bild i normalvyn. I vyn Normal dela skärmen mellan Miniatyrfönster, redigeringsområdet bilden och anteckningsrutan. Om du vill veta mer om hur du arbetar med bilder i olika PowerPoint vyer, går du till grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare.

 1. Öppna vyn Normal genom att trycka på Alt + W och sedan L. I Skärmläsaren hör du: ”Redigeringsvyn i PowerPoint.” I JAWS hör du: ”Leaving menu bar. No selection.” (Lämnar menyraden. Ingen markering)

 2. Tryck på F6 tills du befinner dig i miniatyrfönstret för att markera bilden som du vill lägga till text i. I Skärmläsaren hör du ”Miniatyrer”, följt av bildens nummer och bildens rubrik. I JAWS hör du: ”Slide thumbnails tab.” (Bild miniatyrflik.)

 3. Bläddra mellan bilderna genom att trycka på uppåt- eller nedpilarna tills du hör bildens siffra och rubrik. Om bilderna är placerade i avsnitt använder du upp- eller nedpilarna för att navigera i avsnitten och trycker på högerpilen för att expandera avsnittet.

 4. Tryck på F6 för att flytta fokus till bildredigeringsområdet. I Skärmläsaren hör du bildens nummer, rubrik och ”Bild”. I JAWS hör du: ”Slide area.” (Bildområde)

  Obs!: I Skärmläsaren hör du ”miniatyr” när du växlar till miniatyrområdet för att du ska kunna skilja bildområdet från miniatyrbilden.

 5. Tryck på Tabb för att flytta till en textplatshållare. I Skärmläsaren kallas platshållarna textrutor så du kan till exempel höra: ”Textruta för titel.” I JAWS hör du: ”Title placeholder.” (Platshållare för titel)

 6. Om du vill ersätta platshållaren med text trycker du på Retur för att öppna redigeringsläget och markera all text. Börja sedan skriva.

 7. Tryck på Ctrl + Retur för att flytta insättningspunkten till nästa rubrik eller platshållare för brödtext.

  Obs!: Du kan även trycka på Caps Lock + höger- eller vänsterpilen för att navigera bland platshållarna och trycka på Caps Lock + Retur för att placera markören i slutet av den markerade textrutan.

  Obs!: Om det inte finns några fler platshållare för text infogar du en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden och placerar fokus på den nya bildens första platshållare genom att trycka på Ctrl + Retur . Om den ursprungliga bilden har layouten ”Rubrikbild” har den nyskapade bilden dock layouten ”Rubrik och innehåll”.

  Obs!: Om du vill redigera text som du redan har lagt till i ett textfält trycker du på Tabb för att flytta till fältet och trycker sedan på F2 för att markera all text och börja redigera. Om du vill avsluta redigeringen och flytta fokus tillbaka till textrutan trycker du på F2 igen.

  Obs!: Om du vill lära dig att använda teckenformatering med hjälp av tangentbordet, till exempel fet, understruken, kursiv stil, nedsänkt eller upphöjd, gå till Formatera text i använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

Lägga till punkter och nummer i text

Du kan skapa punktlistor eller numrerade listor med kortkommandon. Du kan omvandla befintliga textrader till en lista, ändra punktformat eller göra kapslade listor.

Lägga till punkter eller numrering i text

 1. Markera den text som du vill lägga till punkter eller numrering för i en textplatshållare.

  Tips: Om du vill lära mer att markera text i PowerPoint med hjälp av tangentbordet, gå till Markera och redigera text och objekt i använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

 2. Välj vad du vill göra:

  • Tryck på Alt + H och sedan på U om du vill lägga till punkter. Tryck på Tabb om du vill bläddra bland punktformat: fyllda runda punkter, ihåliga runda punkter, fyllda fyrkantiga punkter, ihåliga fyrkantiga punkter, stjärnpunkter, pilpunkter och bockpunkter. Du hör beskrivningen av punktformatet när du bläddrar. Tryck på Retur för att infoga formatet.

  • Om du vill lägga till numrering trycker du på Alt + H och sedan på N. Tryck på Tabb för att bläddra bland numreringsformaten: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. och i. ii. iii. Du hör beskrivningen av numreringsformatet medan du bläddrar. Tryck på Retur för att infoga formatet.

 3. Placera insättningspunkten i slutet av ett listobjekt och tryck på Retur om du vill skapa fler listobjekt.

 4. Placera insättningspunkten i slutet av det sista listobjektet och tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv in valfri text. En fylld rund punkt skapas automatiskt när du trycker på Retur.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1 i början av en ny rad (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv den text du vill ha. En numrerad punkt skapas automatiskt när du trycker på Retur.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Indrag av punkter i en lista

 1. Markera de objekt i listan som ska ha indrag.

 2. Välj vad du vill göra:

  • Tryck på Alt + H och sedan på A och I om du vill öka indraget.

  • Tryck på Alt + H och sedan på A och O om du vill minska indraget.

Lägga till en hyperlänk

Du kan lägga till hyperlänkar som öppnar en webbsida, en annan del av presentationen eller en annan fil. Du kan även lägga till en mailto-länk som automatiskt öppnar ett nytt e-postmeddelande till en särskild e-postadress.

Länka till en webbsida

 1. Placera insättningspunkten där du vill ha länken i presentationen.

 2. Tryck på Ctrl + K om du vill lägga till en länk till en webbsida. I Skärmläsaren hör du: ”Fönstret Infoga hyperlänk.” I JAWS hör du: ”Insert hyperlink dialog.” (Dialogrutan Infoga hyperlänk)

 3. Tryck på Ctrl + Tabb tills du hör: ”Adress. Redigerar text.” I JAWS hör du: ”Address column. Edit combo.” (Adresskolumn. Redigera kombination) Skriv in webbsidans adress.

 4. Om du vill lägga till text som visas i stället för adressen trycker du på Tabb tills du hör: ”Text som ska visas. Redigerar text.” Skriv in texten.

 5. Om du vill lägga till länken trycker du på Tabb tills du hör: ”Knappen OK”. Tryck sedan på Retur.

Länka till en befintlig fil

 1. Placera insättningspunkten där du vill ha länken i presentationen.

 2. Tryck på Ctrl + K om du vill lägga till en länk till en fil. I Skärmläsaren hör du: ”Fönstret Infoga hyperlänk.” I JAWS hör du: ”Insert hyperlink dialog.” (Dialogrutan Infoga hyperlänk)

 3. Tryck på Ctrl + Tabb tills du hör: ”Adress. Redigerar text.” I JAWS hör du: ”Address column. Edit combo.” (Adresskolumn. Redigera kombination.) Tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Knappen Bläddra efter fil.” Tryck på Retur för att välja den.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ett mappnamn, till exempel ”Den här datorn”, ”Lokal Disk” eller ”Skrivbord” för att bläddra till filen. Tryck på upp- eller nedpilarna för att bläddra bland mapparna och högerpilen om du vill se undermappar. Du hör mappnamnen när du bläddrar.

 5. Tryck på Retur och sedan på Tabb när du hittar rätt mapp. Du hör namnet på en fil i mappen.

 6. Bläddra mellan bilderna genom att trycka på uppåt- eller nedpilarna tills du hör namnet på filen som du vill ha.

 7. Tryck på Retur två gånger om du vill lägga till länken.

Länka till en bild i presentationen

 1. Placera insättningspunkten där du vill ha länken.

 2. Tryck på Ctrl + K om du vill lägga till en länk till en bild i presentationen. I Skärmläsaren hör du: ”Fönstret Infoga hyperlänk.” I JAWS hör du: ”Insert hyperlink dialog.” (Dialogrutan Infoga hyperlänk)

 3. Tryck på Ctrl + Tabb tills du hör: ”Välj en plats i dokumentet.”

 4. Om du vill välja bilden som du vill länka till trycker du på nedpilen tills du hör namnet på bilden.

 5. Tryck på Retur om du vill lägga till länken.

Länka till en e-postadress

 1. Placera insättningspunkten där du vill ha länken i presentationen.

 2. Tryck på Ctrl + K för att lägga till en e-postadress. I Skärmläsaren hör du: ”Fönstret Infoga hyperlänk.” I JAWS hör du: ”Insert hyperlink dialog.” (Dialogrutan Infoga hyperlänk)

 3. Tryck på Ctrl + Tabb tills du hör: ”E-mail address. Editing text.” (e-postadress. Redigerar text.)

 4. Skriv e-postadressen.

 5. Om du vill lägga till text som visas i stället för adressen du har skrivit trycker du på Tabb tills du hör: ”Text to display. Editing text.” (Text som ska visas. Redigerar text.) Skriv sedan texten.

 6. Tryck på Retur om du vill lägga till länken.

Ändra färg på text

Du kan ändra färgen på specifika delar av texten i presentationen.

 1. Markera texten du vill färglägga.

 2. Ändra färg genom att trycka på Alt + H, och sedan på F och C. I Skärmläsaren hör du: ”Meny.” I JAWS hör du: ”Theme colors.” (Temafärger)

 3. Tryck på Tabb tills du hör färgen och tonen som du vill använda.

 4. Tryck på Retur för att välja färgen.

Ändra färg på hyperlänktext

Du kan ändra hyperlänktextens färg i hela presentationen genom att göra ändringar i bildbakgrunden.

 1. Tryck på Alt + W och sedan M om du vill öppna bildbakgrunden.

 2. Tryck på Alt + M och sedan T och C om du vill ändra bildbakgrundens färgschema.

 3. Om du vill ändra hyperlänktextens färg trycker du på C i bildbakgrundens färgschema. Tryck på uppåtpilen två gånger. I Skärmläsaren hör du: ”Hyperlänk dold.” I JAWS hör du: ”Hyperlink submenu.” (Undermenyn Hyperlänk)

 4. Tryck på Retur för att välja en ny färg. Tryck på Tabb tills du hör färgen och tonen som du vill använda. Tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Alt + S om du vill spara ändringarna.

 6. Lämna bildbakgrundsvyn och återgå till vyn Normal genom att trycka på Alt + W och L.

Markera text

Markera viktiga delar i presentationen. Markerade delar fångar publikens uppmärksamhet. Du kan även markera text i PowerPoint med verktyget Markera.

Markera text

 1. Markera den text som du vill framhäva.

 2. Tryck på Alt + H, T och sedan C om du vill välja en markeringsfärg för text. Använd sedan piltangenterna för att navigera bland färgalternativen.

 3. Tryck på Retur för att välja den.

Markera text med texteffekter

 1. Om du inte har funktionen för färgöverstrykning av text kan du använda verktyget Markera för att markera texten.

  Obs!: Om du inte är Office 365-prenumerant kanske du inte har alternativet Markeringsfärg för text i PowerPoint 2016.

 2. Tryck på Alt + J och sedan D om du vill välja en texteffekt.

 3. Tryck på T och sedan på X om du vill använda verktyget Markera för text. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Ljussken”. Tryck sedan på Retur.

 4. Om du vill välja variationer för färg och ljussken trycker du på Tabb tills du hör färgen och ljusskensstorleken i punkter som du vill ha. Tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att samarbeta i molnet i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till och formatera text i dina bilder så att dina tittare får se en välstrukturerad presentation med relevanta länkar till mer information.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto när du använder PowerPoint 2016 för Mac om du vill spara dina presentationer på OneDrive automatiskt. När du sparar presentationer på OneDrive kan du komma åt dem från alla enheter som du är inloggad på.

 1. Om du använder en Mac trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna vyn Program i Finder.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att välja gruppen Program och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland programmen.

 3. När VoiceOver meddelar ”Microsoft PowerPoint-app” trycker du på Ctrl+ Alt + Blanksteg för att öppna PowerPoint.

 4. Tryck på Skift + Tabb flera gånger för att gå till menyknappen Logga in. Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Dialogrutan Logga in öppnas. Fokus är på ett textfält. Skriv e-postadressen eller telefonnumret som är kopplat till din Microsoft-konto. När du är klar trycker du på Tabb-tangenten.

 6. Fokus är på knappen Nästa. VoiceOver meddelar: ”Länk, nästa.” Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 7. Dialogrutan Ange lösenord öppnas. Fokus är på ett textfält. Skriv ditt Microsoft-konto-lösenord och tryck på Tabb.

 8. Fokus är på knappen Logga in. VoiceOver meddelar: ”Logga in-knappen”. Du loggar in genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Du har loggat in och fokus är på menyknappen Kontoinställningar i huvudmenyn för PowerPoint_generic. Tryck på Tabb-tangenten om du vill flytta till andra objekt i vyn.

Tips: Med PowerPoint förblir du inloggad så att du inte behöver logga in nästa gång, om du inte väljer att logga ut separat.

Lägga till text i en bild

Första gången du öppnar PowerPoint öppnas den i normalvyn. I normalvyn är skärmen uppdelad mellan miniatyrfönstret till vänster, bildredigeringsområdet i mitten och fönstret Anteckningar under redigeringsområdet.

 1. I normalvyn trycker du på F6 flera gånger tills du kommer till miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: ”Miniatyrfönster, lista, 1 markerat objekt.”

 2. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna menyn.

 3. Använd uppåt- och nedpilarna för att bläddra i bilderna.

 4. När du är på bilden som du vill lägga till text i trycker på Tabb tills VoiceOver meddelar: ”Du är för närvarande på ett textområde, i en textruta.” Om bilden har en textruta för rubrik så står du i den.

 5. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att lägga till text och börja skriva. Om textområdet innehåller platshållartext kan du behöva ta bort den först. Tryck på Esc när du är klar.

 6. Tryck på Tabb för att flytta till nästa textruta på bilden.

 7. Börja skriva för att lägga till text. Tryck på Esc när du är klar.

Lägga till punkter och nummer i texten

Du kan skapa punktlistor eller numrerade listor med hjälp av en skärmläsare. Du kan omvandla befintliga textstycken till en lista eller skapa listor medan du skriver.

 1. Markera texten du vill formatera som en lista.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + M. Tryck på högerpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Format.” Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på nedpilen tre gånger. VoiceOver meddelar: ”Punkter och numrering, tre punkter.” Du markerar genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Dialogrutan Punkter och numrering öppnas med fliken Punktlista aktiverad. Om du vill gå till fliken Numrering trycker du på högerpilen en gång och sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg för att öppna den.

 5. Använd Tabb-tangenten för att bläddra bland alternativen. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 6. När du vill använda ett alternativ trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg och sedan trycker du på Tabb-tangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp.”

 7. Om du vill infoga punkter eller nummer trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg. Den markerade texten omvandlas till en lista och fokus är kvar på listan.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Placera markören där du vill börja listan.

 2. Skriv * (asterisk) och tryck på Blanksteg.

 3. Skriv texten för listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

  PowerPoint startar en punktlista automatiskt.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Placera markören där du vill börja listan.

 2. Skriv 1. (siffran ett och en punkt) och tryck på Blanksteg. PowerPoint startar en sorterad lista automatiskt.

 3. Skriv texten för listobjektet. Tryck på Retur för att lägga till ett nytt listobjekt.

Lägga till en hyperlänk

Du kan lägga till hyperlänkar som öppnar en webbsida, en annan del av presentationen eller en annan fil. Du kan även lägga till en mailto-länk som automatiskt använder din Mac-dators e-postkonto för att öppna ett nytt e-postmeddelande med en automatiskt ifylld adress.

Länka till en webbsida

 1. I PowerPoint markerar du texten som du vill lägga till hyperlänken till och trycker på Kommando + K.

 2. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas med fokus på adressfältet. Om VoiceOver inte meddelar "Länka till en befintlig fil eller webbsida" trycker du på Skift + Tabb en gång och trycker sedan på vänsterpilen tills du hör VoiceOver presentera fliken Webbsida eller fil. Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Skriv eller klistra in adressen till webbsidan du vill länka till.

 4. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp.” Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas. Fokus är på den länkade texten på bilden.

Länka till en fil

 1. I PowerPoint markerar du texten som du vill lägga till hyperlänken till och trycker på Kommando + K.

 2. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas med fokus på adressfältet. Om VoiceOver inte meddelar "Länka till en befintlig fil eller webbsida" trycker du på Skift + Tabb en gång och trycker sedan på vänsterpilen tills du hör VoiceOver presentera fliken Webbsida eller fil. Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb för att gå till knappen Välj och sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg för att välja den.

 4. Dialogrutan Välj en fil att länka till öppnas. Använd piltangenterna för att bläddra bland avsnitten i dialogrutan. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att ange ett avsnitt.

 5. När du befinner dig på filen du vill länka till trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg för att välja den.

 6. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas. Fokus är på den länkade texten på bilden.

Länka till en annan bild i presentationen

 1. I PowerPoint markerar du texten som du vill lägga till hyperlänken till och trycker på Kommando + K.

 2. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas med fokus på adressfältet. Om VoiceOver inte meddelar "Välj en plats i det här dokumentet" trycker du på Skift + Tabb en gång och trycker sedan på vänsterpilen tills du hör VoiceOver presentera fliken Det här dokumentet. Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Tryck på Skift + nedpilen för att flytta till tabellen som visar bilderna. Tryck på Skift + upp- eller nedpilen för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna medan du flyttar runt.

 4. När du är på bilden som du vill länka till trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp.” Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Dialogrutan stängs och länken infogas. Fokus är på den länkade texten på bilden.

Länka till en e-postadress

 1. I PowerPoint markerar du texten som du vill lägga till hyperlänken till och trycker på Kommando + K.

 2. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas med fokus på adressfältet. Om VoiceOver inte meddelar "E-postadress" trycker du på Skift + Tabb en gång och trycker sedan på vänsterpilen tills du hör VoiceOver presentera fliken E-postadress. Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 3. Skriv adressen. Om du vill ange ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på Tabb för att flytta till Ämnesfältet och skriver ett ämne.

 4. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp.” Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Dialogrutan stängs och länken infogas. Fokus är på den länkade texten på bilden.

Ändra färg på hyperlänkar

Du kan ändra alla hyperlänkarnas färger i hela presentationen genom att göra ändringar i bildbakgrunden.

 1. Tryck på Alt + Kommando +1 om du vill öppna bildbakgrunden.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Bildbakgrund, markerad, flik." Tryck på nedpilen för att ange menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "Rullningsområde".

 3. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att börja navigera objekten i menyfliksområdet.

 4. Tryck på högerpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Färger, menyknapp.” Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Tryck på nedpilen en gång. VoiceOver meddelar: ”Anpassa färger.” Du markerar alternativet genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 6. Dialogrutan Skapa temafärger öppnas. VoiceOver börjar läsa objekten.

  Färgerna visas till vänster i dialogrutan och de objekt som använder en särskild färg listas bredvid dem till höger.

 7. Tryck på Tabb-tangenten för att ange listan. VoiceOver läser upp färgen. Om du vill höra vad färgen används till trycker du på högerpilen. Tryck på högerpilen flera gånger för att bläddra i listan.

 8. Bläddra tills VoiceOver meddelar: “Hyperlänk.” Tryck på vänsterpilen en gång för att gå tillbaka till färgen. VoiceOver meddelar: ”<färgen>, färgkällan. Du är i en färgkälla.”

 9. Du öppnar färgblandaren genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg. Som standard öppnas den i ett färghjul. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Färgpaletter, knapp." Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 10. Om du vill navigera färger, tryck på Tabb flera gånger tills du kommer till den valda färgen. VoiceOver meddelar till exempel: "Blå, markerad." Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills VoiceOver läser upp färgen du vill använda. Färgen hämtas och du kan trycka på Esc för att stänga färgväljaren.

 11. Du kommer tillbaka till dialogrutan Skapa temafärger. Tryck på Tabb-tangenten tills VoiceOver meddelar: "Spara, standard, knapp." Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 12. Om du vill stänga bildbakgrunden trycker du på högerpilen tills VoiceOver meddelar: "Stäng bildbakgrund, knapp." Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg. VoiceOver meddelar: "Tryckte på Stäng bildbakgrund, knapp."

Bildbakgrundsvyn är stängd, hyperlänkens färg ändras och du återgår till normalvyn.

Markera text med texteffekter

Du kan framhäva viktiga punkter i presentationen genom att markera text i PowerPoint 2016 för Mac med texteffekter, till exempel skugga, reflektion eller ljussken.

 1. Markera den text som du vill framhäva.

 2. Tryck på Kommando + Skift + 1 för att öppna förstret Formatera figur.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Alternativ för figur." Tryck på höger piltangent för att gå till textalternativ, och tryck på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Tryck på nedpilen en gång och sedan på högerpilen två gånger. VoiceOver meddelar: "Texteffekter, flik." Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Tryck på högerpilen tills VoiceOver meddelar: "Rullningsområde". Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att ställa dig i fönstret.

 6. Du kan bläddra bland alternativen i menyn med hjälp av piltangenterna. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt.

 7. När du står på en tagg som du vill använda trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg.

  Texteffekten tillämpas på texten som du har markerat.

 8. Om du vill stänga fönstret Formatera figur och återgå till din presentation trycker du på Ctrl + Alt + Skift + Uppilen en gång och sedan på Skift + Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Stäng, Formatera figur, knapp." Du markerar genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att lägga till och formatera text i dina bilder så att dina tittare får se en välstrukturerad presentation med relevanta länkar till mer information.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

När du först öppnar PowerPoint är skärmen uppdelad mellan miniatyrfönstret till vänster (om du håller telefonen i liggande orientering) eller längst ned (om du håller telefonen i stående orientering), bildredigeringsområdet i mitten och fältet Anteckningar under redigeringsområdet.

 1. Välj den bild i presentationen där du vill lägga till text. Om du vill markera en bild sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Bild <bild nummer> av <totalt antal bilder>", och sveper sedan åt höger eller vänster tills du hör den bild som du vill markera. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Markerad."

 2. När du är på bilden som du vill lägga till text för sveper du åt höger eller vänster tills du hör textrutetypen och "Textruta, textfält". Om textrutan redan innehåller text läser VoiceOver även upp texten för dig. Dubbeltryck på skärmen om du vill markera textrutan.

 3. Dubbeltryck på skärmen igen om du vill lägga till text. Skriv sedan texten med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt vänster tills du hör: "Dölj tangentbord." Dubbeltryck på skärmen.

 4. Bläddra till nästa textruta genom att svepa åt vänster tills du hör textrutan.

Lägga till punkter och nummer i text

Du kan skapa punktlistor eller numrerade listor med hjälp av en skärmläsare.

 1. Gå till bilden där du vill att listan ska börja.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör: "Visa menyfliksområdet." Dubbeltryck på skärmen.

 3. Gå till fliken Start i menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på en menyflik och "Flik." Dubbeltryck på skärmen. Bläddra till fliken Start genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: "Fliken Start." Dubbeltryck på skärmen om du vill välja den.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en punktlista sveper du åt höger tills du hör: "Punktlista, knapp.” Dubbeltryck på skärmen. Punktlista-menyn öppnas.

  • Om du vill skapa en numrerad lista sveper du åt höger tills du hör: "Numrering, knapp." Dubbeltryck på skärmen. Numrering-menyn öppnas.

 5. Om du vill bläddra bland alternativen i Punktlista- eller Numrering-menyn sveper du åt höger. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till ett alternativ som du vill använda. Punkter eller numrering infogas.

 6. Om du vill stänga menyfliksområdet sveper du åt höger tills du hör: "Dölj menyfliksområdet, knapp." Dubbeltryck på skärmen.

 7. Menyfliksområdet stängs och fokus flyttas till listan. Skärmtangentbordet blir tillgängligt och du kan skriva texten.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Markera textrutan där du vill börja listan.

 2. Gå till * (asterisk) på skärmtangentbordet. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Gå sedan till blanksteg och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv listtexten med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar går du till tangenten för retur och dubbelklickar på skärmen för att markera den.

  PowerPoint startar en punktlista automatiskt.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Markera textrutan där du vill börja listan.

 2. Med hjälp av skärmtangentbordet skriver du 1. (siffran ett och en punkt). Gå sedan till blanksteg och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv listtexten med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar går du till tangenten för retur och dubbelklickar på skärmen för att markera den.

  PowerPoint startar automatiskt en numrerad lista.

Lägga till eller redigera en hyperlänk

Du kan lägga till hyperlänkar som öppnar en webbsida. Du kan även lägga till en mailto-länk som använder e-postkontot på din iPhone för att skapa ett nytt e-postmeddelande med den definierade adressen automatiskt ifylld.

Länka till en webbsida

 1. Gå till bilden där du vill lägga till länken.

 2. Skriv webbadressen med hjälp av skärmtangentbordet och gå sedan till tangenten för blanksteg eller för retur. Dubbeltryck på skärmen för att trycka på tangenten. PowerPoint skapar hyperlänken automatiskt.

Länka till ett nytt e-postmeddelande

 1. Gå till bilden där du vill lägga till länken.

 2. Skriv e-postadressen med hjälp av skärmtangentbordet och gå sedan till tangenten för blanksteg eller för retur. Dubbeltryck på skärmen för att trycka på tangenten. PowerPoint skapar länken automatiskt.

Redigera en hyperlänk

 1. Om du vill redigera en hyperlänk placerar du markören på den och dubbeltrycker på skärmen med två fingrar. Du hör hyperlänkadressen.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Redigera, knapp.” Redigera länk-menyn öppnas.

 3. Om du vill ändra visningstexten för hyperlänken navigerar du till textfältet Visa. Svep åt höger tills du hör den aktuella adressen och "Visa". Dubbeltryck på skärmen. Använd sedan skärmtangentbordet för att redigera visningstexten.

  Tips: Du kan snabbt avmarkera den aktuella visningstexten utan att använda tangentbordet. Svep åt höger om du vill ta bort den aktuella visningstexten i textfältet Visa. Du hör: "Knappen Rensa text." Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 4. När du har skrivit visningstexten du vill använda sveper du åt vänster tills du hör: "Knappen Klart." Dubbeltryck på skärmen.

 5. Visningstexten ändras och fokus flyttas till presentationen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint för Android med den inbyggda skärmläsaren TalkBack i Android och lägg till text och hyperlänkar i presentationer. Du kan även skapa punktlistor eller numrerade listor för att strukturera dina presentationer på ett bättre sätt.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

 1. Fokusera på en bild i din presentation i PowerPoint och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du kommer till textrutan där du vill lägga till text. Öppna textrutan för redigering genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Redigera text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv texten med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

  Markören finns kvar i textrutan. Svep nedåt och sedan åt vänster igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till punkter och nummer i text

Du kan lägga till en punktlista eller numrerad lista i textrutorna i presentationen.

 1. Fokusera på en bild i din presentation i PowerPoint och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hittar textrutan där du vill lägga till punkter eller numrering. Dubbeltryck på skärmen för att redigera textrutan.

 3. Lägga till punkter eller numrering:

  • Om du vill lägga till ett punktlisteobjekt sveper du åt höger tills du hör ”Ej markerad, punkter, växla, dubbeltryck för att växla” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill lägga till ett numrerat listobjekt sveper du åt höger tills du hör ”Ej markerad, numrering, växla, dubbeltryck för att aktivera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Textrutan kan redan vara konfigurerad för att innehålla en lista i PowerPoint-mallen som du använder. Om så är fallet hör du ”Markerad” i stället för ”Ej markerad”.

 4. Skriv listobjektet med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt drar du med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Lyft fingret för att infoga ett nytt listobjekt och skriv det med tangentbordet.

 6. När du är klar med listan sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

  Markören finns kvar i textrutan. Svep nedåt och sedan åt vänster igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till en hyperlänk

 1. Fokusera på en bild i din presentation i PowerPoint och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du kommer till textrutan där du vill lägga till en hyperlänk. Dubbeltryck på skärmen för att redigera textrutan.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ej markerad, utöka, växla” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Flikmeny, på”.

 4. Dubbeltryck på skärmen och svep sedan åt höger tills du hör: ”Fliken Infoga, dubbeltryck för att aktivera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Menyn Länka, dubbeltryck för att aktivera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Fönstret Länka, adress, redigering”.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Infoga länk” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Redigeringsruta för adress” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Skriv hyperlänkadressen med hjälp av skärmtangentbordet.

 9. Dra med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Klart”. Lyft fingret för att infoga länken.

  Menyn Fler alternativ stängs. Svep nedåt och sedan åt vänster för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint Mobile med den inbyggda skärmläsaren i Windows, Skärmläsaren, för att lägga till text och hyperlänkar i presentationer. Du kan även skapa punktlistor eller numrerade listor för att strukturera dina presentationer på ett bättre sätt.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint Mobile finns i pekguiden för PowerPoint Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

 1. Öppna en bild i PowerPoint och dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Anpassad”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Bild, ruta”.

 3. Svep åt höger tills du kommer till textrutan där du vill lägga till text. Öppna textrutan för redigering genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Skriv texten med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

  Fokus är kvar på knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till punkter och nummer i text

Du kan lägga till en punktlista eller numrerad lista i textrutorna i presentationen.

 1. Öppna en bild i PowerPoint och dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Anpassad”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Bild, ruta”.

 3. Svep åt höger tills du hittar textrutan där du vill lägga till punkter eller numrering. Dubbeltryck på skärmen för att redigera textrutan.

 4. Lägga till punkter eller numrering:

  • Om du vill lägga till ett punktlisteobjekt sveper du åt höger tills du hör ”Av, punkter, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill lägga till ett numrerat listobjekt sveper du åt höger tills du hör ”Av, numrering, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skriv listobjektet med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt drar du med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Dubbeltryck på skärmen för att infoga ett nytt listobjekt och skriv det med tangentbordet.

 7. Slutför listan genom att dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

  Fokus är kvar på knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till en hyperlänk

 1. Öppna en bild i PowerPoint och dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Anpassad”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Bild, ruta”.

 3. Svep åt höger tills du kommer till textrutan där du vill lägga till en hyperlänk. Dubbeltryck på skärmen för att redigera textrutan.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt vänster tills du hör ”Start, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster tills du hör ”Infoga, 2 av 9” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Länka” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Fönstret Länka, adress, redigering”.

 8. Skriv hyperlänkadressen med hjälp av skärmtangentbordet.

 9. Dra med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Dubbeltryck på skärmen för att infoga länken.

  Fokus återgår till bilden och menyn Fler alternativ stängs.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd tangentbordet och den inbyggda skärmläsaren i Windows, Skärmläsaren, för att lägga till text och hyperlänkar i PowerPoint Online-presentationer.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Lägga till text i en bild

 1. I redigeringsvyn i PowerPoint Online trycker du på Ctrl+F6 flera gånger tills du kommer till miniatyrfönstret. När du kommer till miniatyrfönstret läser Skärmläsaren upp den aktuella bildens nummer och rubrik.

  Tips: När du öppnar en presentation i PowerPoint Online öppnas den i läsvyn. Om du vill ändra till redigeringsvyn trycker du på Ctrl+F6 flera gånger tills du hör: ”Redigera presentationen”. Tryck på Retur om du vill öppna menyn. Tryck sedan på nedåtpilen en gång. Du hör: ”Redigera i webbläsaren”. Tryck på Retur så öppnas presentationen i redigeringsvyn.

 2. Bläddra mellan bilderna genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den önskade bildens nummer och rubrik.

 3. Tryck på Ctrl+F6. Skärmläsaren meddelar: ”Bildpanel”.

 4. Tryck på Tabb om du vill flytta fokus till den första platshållaren. Skärmläsaren meddelar platshållaren.

 5. Tryck på Retur och börja skriva om du vill ersätta platshållaren med text. Tryck på F2 när du är klar. Skärmläsaren läser upp: ”Bildpanel”.

 6. Tryck på Tabb om du vill flytta till nästa platshållare. Skärmläsaren meddelar platshållaren. Tryck på Retur och börja skriva om du vill lägga till text. Tryck på F2 när du är klar.

Lägga till en hyperlänk

 1. Markera texten i en bild där du vill lägga till en länk och tryck på Skift+F10.

 2. Tryck på nedåtpilen två gånger. Skärmläsaren läser upp: ”Länk, menyobjekt”. Välj genom att trycka på Retur.

 3. Dialogrutan Länka öppnas. Ange länkadressen och tryck på Retur.

  Dialogrutan stängs och länken läggs till i bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×