Anpassade egenskaper för webbdelen Excel Web Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan anpassa vissa aspekter av webbdelen Excel Web Access, t.ex. layouten och alternativen som visas i verktygsfältet. Du kan också konfigurera alternativ som anger hur användarna kan interagera med arbetsboken i webbdelen, t.ex. genom att tillåta användningen av parametrar från arbetsboken.

Verktygsfönstret i Excel Web Access innehåller två typer av egenskaper: egenskaper som är unika för webbdelen Excel Web Access och allmänna egenskaper som används för de flesta webbdelar. Egenskaperna som är unika för webbdelen Excel Web Access visas i avsnitten Arbetsboksvisning, Verktygsfält och namnlist och Navigering och interaktivitet.

Den här artikeln innehåller bara referensinformation för egenskaper som är unika för webbdelen Excel Web Access.

I den här artikeln

Egenskaper i avsnittet Arbetsboksvisning

Egenskaper i avsnittet Verktygsfält och namnlist

Verktygsfältskommandona

Egenskaper i avsnittet Navigering och interaktivitet

Interaktivitetsinställningar

Egenskaper i avsnittet Arbetsboksvisning

I avsnittet Arbetsboksvisning anger du information som identifierar arbetsboken och det namngivna objekt, om ett sådant används, som ska visas i webbdelen Excel Web Access.

Egenskap

Beskrivning

Arbetsbok

I textrutan anger du URL-Adressen eller UNC-arbetsbok som du vill ska visas i Excel Web Access. Du kan ange Webbadressen i rutan eller klicka på Välj en länk Knappen Verktyg och använda fönstret Välj en tillgång – webbsida dialogrutan för att söka efter arbetsboken.

Namngivet objekt

Ange namnet på det objekt (namngivet område med celler) eller namnet på ett kalkylblad, tabell, diagram, pivottabellrapport eller pivotdiagram som du vill ska visas i Excel Web Access. Om du vill ange ett namngivet objekt måste arbetsbokens författare definiera objektet i källarbetsboken i Excel och spara arbetsboken på en webbplats. Om du vill redigera långa strängar, klicka på Välj en länk Knappen Verktyg och använda fönstret Textredigerare--webbsida dialogrutan redigera strängen.

Överst på sidan

Egenskaper i avsnittet Verktygsfält och namnlist

De här egenskaperna aktiveras automatiskt i Excel Services. Om du vill inaktivera en eller flera egenskaper avmarkerar du motsvarande kryssruta.

Egenskap

Beskrivning

Generera webbdelstitel automatiskt

Markera den här kryssrutan om du vill att titeln ska skapas automatiskt. Titeln som genereras är en kombination av arbetsbokens filnamn och värdet på egenskapen Titel i avsnittet Utseende för webbdelen. Om du avmarkerar den här kryssrutan används det aktuella värdet för egenskapen Titel.

Generera webbdelens titel-URL automatiskt

Markera den här kryssrutan om du vill att en hyperlänk automatiskt ska skapas i webbdelens namnlist. När användaren klickar på den öppnas den länkade arbetsboken i webbläsarfönstret. Om du avmarkerar den här kryssrutan tas också det aktuella värdet från egenskapen Titel-URL i avsnittet Avancerat bort. Om du vill använda en anpassad URL avmarkerar du den här kryssrutan och anger den hyperlänk som du vill använda i textrutan för egenskapen Titel-URL.

Använd något av följande alternativ om du vill visa eller dölja kommandon och knappar i verktygsfältet:

Egenskap

Beskrivning

Fullständig (Standardalternativet).

Verktygsfältet i Excel Web Access med knapparna Öppna, Data, Sök och Hjälp Följande bild visar ett exempel verktygsfältet i Excel Web Access med en fullständigt verktygsfält. Det här exemplet visar arbetsboken i kalkylbladsvy och innehåller menyn Öppna, Data och knappen Sök Bild av knapp . Om kalkylbladet visas i vyn namngivna objekt, visas även en vy i verktygsfältet.

Sammanfattning

Verktygsfältet i Excel Web Access med listrutan Visa med namngivna objekt Den här bilden visar ett urval Excel Web Access-webbdel som innehåller en Sammanfattning av verktygsfältet. Arbetsboken för den här webbdelen är i vyn namngivna objekt som visar menyn Öppna, Data-menyn och listrutan Visa. I listan Visa visas på längst till höger sida av verktygsfältet och visar de namngivna objekt som har definierats i arbetsboken. Om arbetsboken visas i kalkylbladsvy, visas inte visningslistan.

Endast navigering

Layouten för verktygsfältet Endast navigering beror på arbetsboksvyn i webbdelen Excel Web Access. Skillnaderna beskrivs i följande tabell. I kalkylbladsvyn visas endast navigeringsknapparna. I vyn Namngivet objekt visas även listrutan Visa.

Ingen

Om du väljer alternativet Inget döljs verktygsfältet. Detta kan vara praktiskt om du inte vill att användaren ska interagera med arbetsboken. Om du exempelvis visar webbdelen Excel Web Access på en instrumentpanel kan du välja att dölja verktygsfältet i webbdelen.

Överst på sidan

Menykommandon i verktygsfältet

Dessa kommandon aktiveras automatiskt. Om du vill inaktivera ett eller flera kommandon avmarkerar du kryssrutan för kommandot.

Kommando

Beskrivning

Öppna i Excel, Öppna ögonblicksbild i Excel

Om du väljer det här kommandot kan du visa kommandona Öppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i ExcelÖppna-menyn i verktygsfältet i webbdelen. Om Excel är installerat på användarens dator kan användaren öppna och redigera arbetsboken i Excel. Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja kommandot Öppna i Excel och kommandot Öppna ögonblicksbild i Excel och hindra användarna från att öppna arbetsboken i Excel.

Viktigt!: Den här egenskapen påverkar bara visningen av objekten på Öppna-menyn. Egenskapen påverkar inte användarbehörigheterna på något vis. Användarbehörigheter, som tilldelas av en administratör, krävs för att hantera säkerhetsinställningar.

Uppdatera markerad anslutning, Uppdatera alla anslutningar

Om du väljer det här kommandot kan du visa kommandona Uppdatera markerad anslutning och Uppdatera alla anslutningarData-menyn i verktygsfältet i webbdelen. På så sätt kan användaren manuellt uppdatera alla eller bara markerade anslutningar till datakällor.

 • Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja dessa kommandon på Data-menyn i verktygsfältet.

Beräkna arbetsbok

Om du väljer det här kommandot kan du visa kommandot Beräkna arbetsbokData-menyn i verktygsfältet.

 • Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja kommandot Beräkna arbetsbokData-menyn i verktygsfältet. Den här egenskapen endast påverkar visningen av kommandot och påverkar inte aktuella beräkningsinställningen i arbetsboken.

Listrutan Namngivet objekt

Om du ska kunna använda den här egenskapen måste den arbetsbok som du vill visa visas i vyn Namngivet objekt. Om arbetsboken visas i vyn Namngivet objekt och den här kryssrutan är markerad visas listrutan Visa i verktygsfältet i webbdelen.

 • Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja listrutan Visa. Avmarkera exempelvis kryssrutan om du bara vill att ett visst namngivet objekt ska visas i webbdelen och om du inte vill att användaren ska kunna ändra objektet.

Överst på sidan

Egenskaper i avsnittet Navigering och interaktivitet

Om inget annat anges aktiveras dessa egenskaper automatiskt. Om du vill inaktivera en eller flera egenskaper avmarkerar du motsvarande kryssruta.

Egenskap

Beskrivning

Hyperlänkar

Den här egenskapen gör att hyperlänkar kan länka till platser i arbetsboken eller till filer och dokument utanför arbetsboken. För att kunna länka till platser i arbetsboken måste du också markera kryssrutan för egenskapen Arbetsboksnavigering. Avmarkera den här kryssrutan om du vill inaktivera alla hyperlänkar till platser i arbetsboken eller till filer och dokument utanför arbetsboken.

Arbetsboksinteraktivitet

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera möjligheten att interagera med arbetsboken. Följande åtgärder är exempel på interaktion med arbetsboken:

 • manuell, regelbunden och automatisk uppdatering av externa data

 • användarinmatning av värden för parametrar som angetts i källarbetsboken

 • sorterings- och filtreringsåtgärder

 • visa eller dölja dispositioner

 • visa eller dölja data i en pivottabellrapport.

Interaktivitetsinställningar

Dessa inställningar styr särskilda interaktivitetsalternativ. Om du avmarkerar kryssrutan Arbetsboksinteraktivitet inaktiveras alla interaktivitetsinställningar och användaren kan inte markera eller avmarkera de här alternativen.

Inställning

Beskrivning

Parameterändring

Markera den här kryssrutan om du vill visa fönstret Parametrar och låta användarna ange värden för parametrar som har definierats i källarbetsboken.

 • Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja fönstret Parametrar. Om du gör det kan användarna inte ange parametrar i arbetsboken. Du kan exempelvis dölja fönstret Parametrar om du vill hämta parametervärdena från en annan webbdel i stället för att låta användarna ange parametrarna. Om du avmarkerar kryssrutan Parameterändring inaktiveras den relaterade egenskapen Visa åtgärdsfönstret Parametrar.

Visa åtgärdsfönstret Parametrar

Markera den här kryssrutan om du vill att åtgärdsfönstret Parametrar ska visas om parametrar har definierats för arbetsboken.

 • Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja åtgärdsfönstret Parametrar även om parametrar har definierats för arbetsboken. Du kan exempelvis dölja fönstret Parametrar om parametervärdet ska hämtas från en annan webbdel i stället för att anges av användaren.

Sortering

Markera den här kryssrutan om du vill tillåta sortering av cellområden, Excel-tabeller och pivottabellrapporter. Avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra sorteringen av cellområden, Excel-tabeller och pivottabellrapporter. Sortering som redan tillämpats på arbetsboken påverkas inte.

Filtrering

Markera den här kryssrutan om du vill tillåta dispositioner och filtrering av cellområden, Excel-tabeller och pivottabellrapporter. Avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra dispositioner och filtreringen av cellområden, Excel-tabeller och pivottabellrapporter. Filtrering som redan tillämpats på arbetsboken påverkas inte.

All pivottabellinteraktivitet

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera följande interaktiva pivottabellåtgärder: expandera (visa fler detaljnivåer) och komprimera (visa färre detaljnivåer), sortera och filtrera.

Regelbundna uppdateringar om aktiverat i arbetsboken

Markera den här kryssrutan om du vill styra visningen av meddelanden om regelbundna uppdateringar längst ned i webbdelen Excel Web Access. Avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra regelbundna uppdateringar av en arbetsboks externa data och om du inte vill att meddelanden om regelbundna uppdateringar ska visas längst ned i webbdelen Excel Web Access.

Visa uppmaning om regelbunden datauppdatering

Om du vill ange den här egenskapen, måste du också markera kryssrutan Uppdatera regelbundet om aktiverat i arbetsboken. Välj något av följande alternativ för att styra automatisk Periodisk uppdatering:

Alltid    Visa Periodisk uppdatering uppmaningen utan alternativet alltid. Använd det här alternativet om du vill att användare ska kunna uppdatera data vid varje schemalagda intervall, men inte ska kunna välja alltid.

Om du vill    Ledtext uppdateringsintervallet med alternativet alltid. Använd det här alternativet om du vill att användaren ska bestämma om du vill uppdatera data vid varje schemalagda intervall utan att på varandra följande fråga.

Aldrig    Dölja uppmaningen Periodisk uppdatering och alternativet alltid. Använd det här alternativet om du vill aktivera uppdatering av data vid varje schemalagda intervall utan att.

Stäng session innan en ny öppnas

Markera den här kryssrutan om du vill att den aktuella arbetsboken ska stängas när du öppnar en ny arbetsbok. Du kan exempelvis markera den här kryssrutan om du vill förbättra prestanda när många användare visar samma arbetsbok.

 • Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att den aktuella arbetsboken ska stängas när du öppnar en ny arbetsbok. Avmarkera den här kryssrutan om du vill kunna öppna en ny arbetsbok, men samtidigt bevara inställningarna i aktuella arbetsboken, t.ex. filter, sorteringar eller inställningar för parametervärden, när en annan arbetsbok öppnats.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×