Anpassade egenskaper för webbdelen Excel Web Access

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda anpassade egenskaper för att anpassa vyn, layout, verktygsfält och interaktivitet av Microsoft Office Excel Web Access-webbdel. I följande avsnitt finns referensinformation för varje egenskap.

I den här artikeln

Arbetsboken Visa avsnitt

Avsnittet verktygsfält och rubrik

Navigering och interaktivitet

Arbetsboken Visa avsnitt

Arbetsbok (WorkbookUri)

Ange i textrutan URL eller UNC-arbetsbok som du vill ska visas i Excel Web Access.

Klicka på Välj någon av länkarna Knappen Verktyg och använda fönstret markerar du en länk – dialogrutan webbsida för att söka efter arbetsboken du enkelt hittar en arbetsbok genom.

Mer information finns i Visa en Excel-arbetsbok i Office Excel Web Access.

Namngivna objekt (VisibleItem)

Ange det namngivna området eller namnge i ett kalkylblad, tabell, diagram, pivottabell eller pivotdiagram som du vill ska visas i Excel Web Access.

Om du vill göra det lättare att redigera långa strängar, klicka på Välj någon av länkarna Knappen Verktyg och använda fönstret Textverktyget--Webbsidedialogrutan redigera strängen.

Obs!: Du kan använda den här egenskapen om du har markerat särskilda kalkylblad eller namngivna objekt när du har sparat arbetsboken i Excel Services.

Mer information finns i Visa ett namngivet objekt i Excel Services.

Rader (RowsToDisplay)

Ange antalet rader som visas när du sidan ett blad uppåt, nedåt, åt vänster, eller åt höger. Giltiga värden är mellan 1 och 500. Standardvärdet är 75. Ett större värde kan skapa en mindre teckensnittsstorlek.

Mer information finns i Analysera en arbetsbok i Excel Services.

Det här värdet kan anpassas. Mer information om att anpassa en webbdel finns i hjälpen för Microsoft Windows SharePoint Services.

Kolumner (ColumnsToDisplay)

Ange antalet rader som visas när du sidan ett blad uppåt, nedåt, åt vänster, eller åt höger. Giltiga värden är mellan 1 och 500. Standardvärdet är 75. Ett större värde kan skapa en mindre teckensnittsstorlek.

Det här värdet kan anpassas. Mer information om att anpassa en webbdel finns i hjälpen för Windows SharePoint Services.

Mer information finns i Analysera en arbetsbok i Excel Services.

Överst på sidan

Avsnittet verktygsfält och rubrik

Namnlist:   

Generera automatiskt rubrik för webbdel (AutoGenerateTitle)

Markera den här kryssrutan om du automatiskt vill skapa en rubrik baserat på namnet på den arbetsbok som angetts i egenskapen Rubrik i avsnittet utseende och Lägg sedan till den rubriken på namnlisten för webbdelen. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan för att antingen använda det aktuella värdet som anges i egenskapen Titel eller dölja en rubrik om egenskapen har inget värde.

Automatiskt skapa en del rubrik Webbadress (AutoGenerateDetailLink)

Markera den här kryssrutan för att automatiskt skapa en hyperlänk i namnlisten för webbdelen som när du klickar på av en användare, visar arbetsboken i webbläsarfönstret. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du använder ett annat värde anges i egenskapen Titel-URL i avsnittet Avancerat, som kan vara en giltig URL eller inget värde när den här kryssrutan är avmarkerad. Om du avmarkerar den här kryssrutan tas också bort det aktuella värdet i egenskapen Titel-URL.

Typ av verktygsfält (ToolBarStyle)

Välj något av följande alternativ för att visa eller dölja kommandon och knappar i verktygsfältet:

Fullständig     Visar fullständigt verktygsfält. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Fullständigt verktygsfält innehåller följande: Öppna-menyn (kommandotÖppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i Excel-kommandot), Update-menyn (kommandotUppdatera markerad anslutning, Uppdatera alla anslutningar kommandot, Beräkna arbetsbok kommandot och Läs in arbetsbok igen kommandot), hitta Bild av knapp knappen, listrutan vy i namngivna objektsvy och Hjälp.

Du kan använda vyn fullständigt verktygsfält när du visar Excel Web Access ensamt på en webbdelssida och när du vill att användaren ska ha tillgång till alla tillgängliga kommandon och knappar.

Sammanfattning     Visar endast följande: Öppna-menyn (öppen i Excel och Öppna ögonblicksbild i Excel ), Update-menyn (Uppdatera markerad anslutning och Läs in arbetsbok ), listrutan vy i namngivna objekt visa den navigeringsknappar om det behövs, och Hjälp.

Du kan använda Sammanfattat verktygsfält när du ansluter Excel Web Access med andra webbdelar på en instrumentpanel eller andra webbdelssida och du behöver bara den här begränsat antal knappar och kommandon.

Endast navigering     Visar de följande kommandon och knappar beroende på följande omständigheter:

  • Om Excel Web Access finns i kalkylbladsvy, navigeringsknappar, om det behövs och Hjälp.

  • Om Excel Web Access är i vyn namngivna objekt, listrutan vy, navigeringsknappar, om det behövs och Hjälp.

Ingen     Döljer verktygsfältet.

Du kan välja Ingen när har valt ett specifikt namngivna objekt, till exempel ett namngivet område eller diagram som du vill visa endast och användaren inte kräver någon interaktion eller hjälp, till exempel när du skapar en instrumentpanel eller webbdelssidan.

Verktygsfältskommandona:   

Öppna i Excel, öppna ögonblicksbild i Excel (AllowInExcelOperations)

Markera den här kryssrutan om du vill visa kommandona Öppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i ExcelÖppna-menyn i verktygsfältet så att en användare kan öppna arbetsboken i Microsoft Office Excel om Excel är installerat på användarens dator. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja kommandot Öppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i Excel-kommandon och för att hindra användare från att öppna arbetsboken i Excel.

Mer information finns i Öppna en arbetsbok eller en ögonblicksbild i Excel från Excel Services.

Uppdatera markerad anslutning, uppdatera alla anslutningar (AllowManualDataRefresh)

Markera den här kryssrutan om du vill visa kommandona Uppdatera markerad anslutning och Uppdatera alla anslutningar i menyn Uppdatera i verktygsfältet och aktivera en användare att manuellt uppdatera alla eller markerade anslutningar till externa datakällor. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja kommandona Uppdatera markerad anslutning och Uppdatera alla anslutningar i menyn Uppdatera i verktygsfältet.

Obs!: En manuell uppdatering kan även uppstå när du utför en interaktion som körs en Online Analysis Processing (OLAP)-fråga i en pivottabellrapport.

Mer information finns i uppdatera externa data i Excel Services.

Beräkna arbetsbok (AllowRecalculation)

Markera den här kryssrutan för att visa kommandot Beräkna arbetsbok i menyn Uppdatera i verktygsfältet. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja kommandot Beräkna arbetsbok i menyn Uppdatera i verktygsfältet.

Obs!: Den här egenskapen endast påverkar visningen av kommandot och har ingen effekt på den aktuella inställningen för beräkningar i arbetsboken.

Mer information finns i beräkna och beräkna om data i Office Excel Web Access.

Namngivna objekt listrutan (ShowVisibleItemButton)

Markera den här kryssrutan om du vill visa listrutan vy i verktygsfältet. Den här kryssrutan är markerad som standard. Excel Web Access måste också vara i vyn namngivna objekt.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja listrutan vy i verktygsfältet. Du kanske vill inaktivera den här listan om du befinner dig i vyn namngivna objekt, men du inte vill att användaren ska ändra objekt och du vill använda ett visst objekt visas i en instrumentpanel eller en webbdelssida.

Mer information finns i Visa ett namngivet objekt i Excel Web Access.

Överst på sidan

Navigering och interaktivitet

Navigering:   

Arbetsboksnavigering (AllowNavigation)

Markera den här kryssrutan för att ge användarna möjlighet att flytta runt arbetsboken med hjälp av sidan knappar och bladflikar sida eller flytta till olika blad och med hjälp av hitta Bild av knapp . Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill hindra användare från att flytta runt arbetsboken med hjälp av sidan knappar, bladflikar och knappen Sök. Du kan avmarkera den här kryssrutan om du använder Excel Web Access för att visa endast ett specifikt namngivna objekt, till exempel ett namngivet område eller diagram, eller Excel Web Access är ansluten till en annan webbdel på en instrumentpanel eller webbdelssidan.

Hyperlänkar (AllowHyperlinks)

Markera den här kryssrutan för att aktivera aktiva hyperlänkar till platser i arbetsboken eller till filer och dokument utanför arbetsboken. Egenskapen Arbetsboksnavigering måste också vara aktiverad för att aktivera hyperlänkar till platser i arbetsboken.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill inaktivera hyperlänkar, om till platser inom arbetsboken eller till filer och dokument utanför arbetsboken. Hyperlänken konverteras till en textsträng för inaktiv.

Mer information finns i arbeta med hyperlänkar i Excel för Windows.

Interaktivitet:   

Arbetsboksinteraktivitet (AllowInteractivity)

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera interaktion med arbetsboken. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Interagera med arbetsboken innehåller följande åtgärder: manuell, periodiska och automatisk uppdatering av externa data, ange parametervärden, sortering, filtrering, disposition, och expandera eller dölja nivåer av data i en pivottabellrapport.

Parameter ändringsdatum (AllowParameterModification)

Markera den här kryssrutan om du vill visa åtgärdsfönstret parametrar och aktivera möjligheten att ändra parametervärden om de har definierats för arbetsboken. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja åtgärdsfönstret parametrar och förhindra att visa och ändra parametervärden om de har definierats för arbetsboken.

Obs!: Om kryssrutan Arbetsboksinteraktivitet är avmarkerad egenskapen Parameter ändringen är nedtonad och du kan inte markera eller avmarkera den.

Mer information finns i Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services.

Visa åtgärdsfönstret parametrar (ShowWorkBookParameters)

Markera den här kryssrutan om du vill aktivera visning av åtgärdsfönstret parametrar om parametrar har definierats för arbetsboken. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att åtgärdsfönstret parametrar även om parametrar har definierats för arbetsboken. Du kan också avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att en användare ska kunna ändra parametrar eftersom du vill att värdena ändrats med hjälp av filterwebbdelar i stället.

Obs!: Om kryssrutan Parameterändring egenskapen avmarkeras egenskapen Visa åtgärdsfönstret parametrar är nedtonad och du kan inte markera eller avmarkera den.

Mer information finns i Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services.

Sortering (AllowSorting)

Markera den här kryssrutan för att aktivera sortering av ett cellområde, Excel-tabell och pivottabellrapport. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra sortering av ett cellområde, Excel-tabell och pivottabellrapport. Dock sortering som redan används i arbetsboken är fortfarande underhålls.

Mer information finns i Sortera data i Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Markera den här kryssrutan om du vill aktivera filtrering av ett cellområde, Excel-tabell och pivottabellrapport och aktivera disposition. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att filtrering av ett cellområde, Excel-tabell och pivottabellrapport och förhindra disposition. Dock filtrering som redan används i arbetsboken är fortfarande underhålls.

Mer information finns i filtrera data i Excel Services.

Alla pivottabellinteraktivitet (AllowPivotSpecificOperations)

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera följande interaktiva pivottabell-åtgärder: Expandera (öka detaljnivån för) och minimera (minska detaljnivån för) datanivåer, sortera och filtrera. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Uppdatera regelbundet om aktiverat i arbetsboken (AllowPeriodicDataRefresh)

Markera den här kryssrutan om du vill kontrollera visningen av uppdateringsintervallet åtgärden meddelanden längst ned i webbdelen Excel Web Access. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att en arbetsbok med jämna mellanrum uppdatera externa data och att eventuella meddelanden om uppdateringsintervallet åtgärden ska visas längst ned i webbdelen Excel Web Access.

Mer information finns i uppdatera externa data i Excel Services.

Visa periodiska Data Uppdatera fråga (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Välj något av följande alternativ för att styra automatisk Periodisk uppdatering:

Alltid    Visa Periodisk uppdatering uppmaningen utan alternativet alltid. Det här alternativet är markerad som standard. Använd det här alternativet om du vill att användaren ska bestämma om du vill uppdatera data vid varje schemalagda intervall, men som inte har möjlighet att välja alltid.

Om du vill    Ledtext uppdateringsintervallet med alternativet alltid. Använd det här alternativet för att användare ska avgöra om att uppdatera data vid varje schemalagda intervall och avgör om du vill uppdatera automatiskt vid varje schemalagda intervall utan att efterföljande fråga.

Aldrig     Dölja uppmaningen Periodisk uppdatering och alternativet alltid. Använd det här alternativet om du vill aktivera uppdatering av data vid varje schemalagda intervall utan att.

Obs!: Kryssrutan Uppdatera regelbundet om aktiverat i arbetsboken måste vara markerad om du vill ange den här egenskapen.

Mer information finns i uppdatera externa data i Excel Services.

Stäng Session innan du öppnar ett nytt något (CloseWorkbookSessions)

Markera den här kryssrutan om du vill stänga den aktuella arbetsboken när du öppnar en ny arbetsbok. Du kan markera den här kryssrutan för att förbättra prestanda när många användare visar samma arbetsbok.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill behålla den aktuella arbetsboken öppen när du öppnar en ny arbetsbok. Den här kryssrutan är markerad som standard. Du kan avmarkera den här kryssrutan om du vill behålla alla interaktion med den aktuella arbetsboken, såsom filter, sorterar eller parametern värdet inställningar när du har öppnat en annan arbetsbok.

Mer information finns i sessioner och tidsgräns för sessioner i Excel Services.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×