Anpassade egenskaper för webbdelen Excel Web Access

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använda anpassade egenskaper för att anpassa vyn, layout, verktygsfält och interaktivitet av Microsoft Office Excel Web Access-webbdel. I följande avsnitt finns referensinformation för varje egenskap.

I den här artikeln

Arbetsboken Visa avsnitt

Avsnittet verktygsfält och rubrik

Navigering och interaktivitet

Avsnittet för visning av arbetsbok

Arbetsbok (WorkbookUri)

Skriv URL:en eller UNC för den arbetsbok som ska visas i Excel Web Access i textrutan.

Klicka på Välj någon av länkarna Knappen Verktyg och använda fönstret markerar du en länk – dialogrutan webbsida för att söka efter arbetsboken du enkelt hittar en arbetsbok genom.

Mer information finns i Visa en Excel-arbetsbok i Office Excel Web Access.

Namngivna objekt (VisibleItem)

Ange det namngivna området, eller namnet på ett kalkylblad, en tabell, ett diagram, en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport som du vill visa i Excel Web Access.

Om du vill göra det lättare att redigera långa strängar, klicka på Välj någon av länkarna Knappen Verktyg och använda fönstret Textverktyget--Webbsidedialogrutan redigera strängen.

Obs!: Du kan använda den här egenskapen oavsett om du valde specifika kalkylblad eller namngivna objekt när du sparade arbetsboken till Excel Services.

Mer information finns i Visa ett namngivet objekt i Excel Services.

Rader (RowsToDisplay)

Ange hur många rader som ska visas när du bläddrar uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger i ett kalkylblad. Giltiga värden är 1 till och med 500. Standardvärdet är 75. Ett större värde kan resultera i en mindre teckenstorlek.

Mer information finns i Analysera en arbetsbok i Excel Services.

Det här värdet kan ändras. Mer information om hur du anpassar en webbdel finns i Microsoft Windows SharePoint Services-hjälpen.

Kolumner (ColumnsToDisplay)

Ange hur många rader som ska visas när du bläddrar uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger i ett kalkylblad. Giltiga värden är 1 till och med 500. Standardvärdet är 75. Ett större värde kan resultera i en mindre teckenstorlek.

Det här värdet kan ändras. Mer information om hur du anpassar en webbdel finns i Windows SharePoint Services-hjälpen.

Mer information finns i Analysera en arbetsbok i Excel Services.

Överst på sidan

Avsnittet för verktygsfält och titel

Namnlist:   

Generera automatiskt rubrik för webbdel (AutoGenerateTitle)

Markera den här kryssrutan om du automatiskt vill skapa en rubrik baserat på filnamnet för arbetsboken som definierats i egenskapen Titel i avsnittet Utseende och sedan lägga till rubriken till namnlisten för webbdelen. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill använda det aktuella värdet som angetts i egenskapen Titel eller om du vill dölja en rubrik om egenskapen saknar värde.

Automatiskt skapa en del rubrik Webbadress (AutoGenerateDetailLink)

Markera den här kryssrutan om du automatiskt vill skapa en hyperlänk i namnlisten för webbdelen som, när användaren klickar på den, visar arbetsboken i webbläsarens fönster. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill använda ett annat värde i egenskapen Titel-URL i avsnittet Avancerat, t.ex. en giltig URL-adress eller inget värde, som kan anges när kryssrutan har avmarkerats. Om du avmarkerar den här kryssrutan tas även det aktuella värdet i egenskapen Titel-URL bort.

Typ av verktygsfält (ToolBarStyle)

Använd något av följande alternativ om du vill visa eller dölja kommandon och knappar i verktygsfältet:

Fullständigt     Visar hela verktygsfältet. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Fullständigt verktygsfält innehåller följande: Öppna-menyn (kommandotÖppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i Excel-kommandot), Update-menyn (kommandotUppdatera markerad anslutning, Uppdatera alla anslutningar kommandot, kommandot Beräkna arbetsbok och Läs in arbetsbok igen kommandot), hitta Bild av knapp knappen, listrutan vy i namngivna objektsvy och Hjälp.

Du kan använda det fullständiga verktygsfältet när du visar Excel Web Access för sig självt på en webbdelssida och när du vill att användaren ska ha åtkomst till alla tillgängliga kommandon och knappar.

Sammanfattning     Visar enbart följande: Öppna-meny (Öppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i Excel), Uppdatera-menyn (Uppdatera markerad anslutning och Läs in arbetsbok igen), listrutan Visa i vyn för namngivna objekt, navigeringsknappar om det behövs och Hjälp.

Du kan använda det sammanfattade verktygsfältet när du kopplar Excel Web Access till andra webbdelar på en instrumentpanel eller en annan webbdelssida och du bara behöver den här begränsade uppsättningen kommandon och knappar.

Endast navigering     Beroende på följande omständigheter visas följande kommandon och knappar:

  • Om Excel Web Access är i vyn för namngivna objekt: navigeringsknapparna om knapparna behövs och Hjälp.

  • Om Excel Web Access är i vyn för namngivna objekt: listrutan Visa, navigeringsknapparna om de behövs och Hjälp.

Inget     Döljer verktygsfältet.

Du kan markera Inget när du har valt ett specifikt namngivet objekt, t.ex. ett namngivet område eller ett diagram, som bara ska visas men som varken kräver interaktion eller hjälp, till exempel om du skapar en instrumentpanel eller en webbdelssida.

Verktygsfältskommandona:   

Öppna i Excel, öppna ögonblicksbild i Excel (AllowInExcelOperations)

Markera den här kryssrutan om du vill visa kommandona Öppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i ExcelÖppna-menyn i verktygsfältet så att användarna kan öppna arbetsboken i Microsoft Office Excel, om Excel är installerat på användarens dator. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja kommandona Öppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i Excel och hindra användarna från att öppna arbetsboken i Excel.

Mer information finns i Öppna en arbetsbok eller en ögonblicksbild i Excel från Excel Services.

Uppdatera markerad anslutning, uppdatera alla anslutningar (AllowManualDataRefresh)

Markera den här kryssrutan om du vill visa kommandona Uppdatera markerad anslutning och Uppdatera alla anslutningarUppdatera-menyn i verktygsfältet och om du vill att användarna ska kunna uppdatera alla eller vissa anslutningar till externa datakällor manuellt. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja kommandona Uppdatera markerad anslutning och Uppdatera alla anslutningarUppdatera-menyn i verktygsfältet.

Obs!: En manuell uppdatering kan också utföras i samband med en interaktion som kör en OLAP-fråga i en pivottabellrapport (Online Analysis Processing).

Mer information finns i uppdatera externa data i Excel Services.

Beräkna arbetsbok (AllowRecalculation)

Markera den här kryssrutan om du vill att kommandot Beräkna arbetsbok ska visas på Uppdatera-menyn i verktygsfältet. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att kommandot Beräkna arbetsbok ska visas på Uppdatera-menyn i verktygsfältet.

Obs!: Den här egenskapen endast påverkar visningen av kommandot och har ingen effekt på den aktuella inställningen för beräkningar i arbetsboken.

Mer information finns i beräkna och beräkna om data i Office Excel Web Access.

Namngivna objekt listrutan (ShowVisibleItemButton)

Markera den här kryssrutan om du vill via listrutan Visa i verktygsfältet. Den här kryssrutan är markerad som standard. Excel Web Access måste också vara i vyn för namngivna objekt.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja listrutan Visa i verktygsfältet. Du kanske vill inaktivera listrutan om du arbetar i vyn Namngivet objekt, men du vill att användaren ska kunna ändra objekt och vill att ett visst objekt ska visas i en instrumentpanel eller på en webbdelssida.

Mer information finns i Visa ett namngivet objekt i Excel Web Access.

Överst på sidan

Avsnittet för navigering och interaktivitet

Navigering:   

Arbetsboksnavigering (AllowNavigation)

Markera den här kryssrutan för att ge användarna möjlighet att flytta runt arbetsboken med hjälp av sidan knappar och bladflikar sida eller flytta till olika blad och med hjälp av hitta Bild av knapp . Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att användarna ska kunna förflytta sig i arbetsboken med hjälp av sidknapparna, bladflikarna och sökknapparna. Du kan avmarkera den här kryssrutan om du använder Excel Web Access för att bara visa ett särskilt namngivet objekt, t.ex. ett namngivet område eller ett diagram, eller om Excel Web Access är kopplat till en annan webbdel på en instrumentpanel eller webbdelssida.

Hyperlänkar (AllowHyperlinks)

Markera den här kryssrutan om du vill aktivera hyperlänkar till platser i arbetsboken eller till filer och dokument som finns utanför arbetsboken. Egenskapen Arbetsboksnavigering måste också vara aktiverat för att det ska gå att aktivera hyperlänkar till platser i arbetsboken.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill inaktivera hyperlänkar till platser i arbetsboken eller till filer och dokument som finns utanför arbetsboken. Hyperlänken konverteras till en inaktiv textsträng.

Mer information finns i hyperlänkar i kalkylblad i Excel för Windows.

Interaktivitet:   

Arbetsboksinteraktivitet (AllowInteractivity)

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera interaktion med arbetsboken. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Interaktion med arbetsboken omfattar följande åtgärder: manuell, regelbunden och automatisk uppdatering av externa data, inställning av parametervärden, sortering, filtrering, disposition och expandering eller komprimering av datanivåer i en pivottabellrapport.

Parameter ändringsdatum (AllowParameterModification)

Markera den här kryssrutan om du vill att åtgärdsfönstret Parametrar ska visas och om du vill att användarna ska kunna ändra parametervärden om sådana har definierats för arbetsboken. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att åtgärdsfönstret Parametrar ska visas och om du inte vill att eventuella parametervärden som definierats för arbetsboken ska kunna visas eller ändras. Om du avmarkerar den här kryssrutan kan du fortfarande ändra värdena genom att ändra parameterkoden.

Obs!: Om kryssrutan Arbetsboksinteraktivitet är avmarkerad är egenskapen Parameterändring nedtonad och kan inte markeras eller avmarkeras.

Mer information finns i Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services.

Visa åtgärdsfönstret parametrar (ShowWorkBookParameters)

Markera den här kryssrutan om du vill att åtgärdsfönstret Parametrar ska visas och om parametrar har definierats för arbetsboken. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att åtgärdsfönstret Parametrar ska kunna visas även om parametrar har definierats för arbetsboken. Du kan också avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att parametrarna ändras eftersom du vill att värdena ska kunna ändras med filterwebbdelar i stället.

Obs!: Om kryssrutan Parameterändring är avmarkerad är egenskapen Visa åtgärdsfönstret Parametrar nedtonad och kan inte markeras eller avmarkeras.

Mer information finns i Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services.

Sortering (AllowSorting)

Markera den här kryssrutan om du vill tillåta sortering av cellområden, Excel-tabeller och pivottabellrapporter. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill tillåta sortering av cellområden, Excel-tabeller och pivottabellrapporter. Observera att eventuell befintlig sortering i arbetsboken bevaras.

Mer information finns i Sortera data i Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Markera den här kryssrutan om du vill tillåta filtrering av cellområden, Excel-tabeller och pivottabellrapporter samt disposition. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra filtrering av cellområden, Excel-tabeller pivottabellrapporter, samt om du inte vill tillåta dispositioner. Observera att eventuell befintlig sortering i arbetsboken bevaras.

Mer information finns i filtrera data i Excel Services.

Alla pivottabellinteraktivitet (AllowPivotSpecificOperations)

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill tillåta eller förhindra följande interaktiva pivottabellåtgärder: expandera (visa fler detaljer) och komprimera (visa färre detaljer) datanivåer, sortera och filtrera. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Uppdatera regelbundet om aktiverat i arbetsboken (AllowPeriodicDataRefresh)

Markera den här kryssrutan om du vill bestämma hur meddelanden om regelbunden uppdatering ska visas längst ned i Excel Web Access-webbdelen. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att arbetsboken ska kunna uppdateras med externa data på en regelbunden basis och om du inte vill att meddelanden om regelbundna uppdateringar ska visas i längst ned i Excel Web Access-webbdelen.

Mer information finns i uppdatera externa data i Excel Services.

Visa periodiska Data Uppdatera fråga (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Klicka på något av följande alternativ om du vill styra de automatiska, regelbundna uppdateringarna:

Alltid    Visa Periodisk uppdatering uppmaningen utan alternativet alltid. Det här alternativet är markerad som standard. Använd det här alternativet om du vill att användaren ska bestämma om du vill uppdatera data vid varje schemalagda intervall, men som inte har möjlighet att välja alltid.

Valfritt    Visar meddelandet om regelbunden uppdatering med alternativet Alltid. Använd det här alternativet om du vill tillåta användarna att uppdatera data vid varje schemalagt intervall, och bestämma om uppdateringen vid varje schemalagt intervall ska kunna ske automatiskt utan några fler meddelanden.

Aldrig    Döljer meddelandet om regelbunden uppdatering och alternativet Alltid. Använd det här alternativet om du vill tillåta uppdatering av data vid varje schemalagt intervall utan några meddelanden.

Obs!: Kryssrutan Regelbundna uppdateringar om aktiverat i arbetsboken måste vara markerad för att du ska kunna definiera den här egenskapen.

Mer information finns i uppdatera externa data i Excel Services.

Stäng Session innan du öppnar ett nytt något (CloseWorkbookSessions)

Markera den här kryssrutan om du vill stänga den aktiva arbetsboken när du öppnat en ny arbetsbok. Du kan markera den här kryssrutan för att förbättra prestanda när många användare visar samma arbetsbok.

Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att den aktiva arbetsboken ska stängas när du öppnat en ny arbetsbok. Den här kryssrutan är markerad som standard. Du kan avmarkera kryssrutan för att upprätthålla eventuell interaktion med den aktiva arbetsboken, t.ex. inställningar för filtrering, sortering eller parametervärden, när en annan arbetsbok har öppnats.

Mer information finns i sessioner och tidsgräns för sessioner i Excel Services.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×