Anpassa standardinställningarna för dina databaser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa olika inställningar i din Access-databaser genom att klicka på Arkiv > Alternativ > Klientinställningar. De inställningar som du gör från den här kategorin gäller för alla Access skrivbordsdatabas filer som finns på datorn.

Obs!: Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Alternativ > Avancerat för att visa dessa alternativ och inställningar.

Obs!: Den här artikeln gäller inte för Access-webbappar – den sortens databas som du utformar med Access och publicerar online.

Vad vill du göra?

Anpassa funktioner för markör och tangenter

Ange alternativ för visning av funktioner

Ändra alternativ för utskriftsformat

Ange vanliga alternativ för din databas

Göra avancerade anpassade inställningar för ditt program

Ange alternativ för språkspecifik visning

Anpassa funktioner för markör och tangenter

Använd följande alternativ om du vill ange beteendet markören när du använder vissa tangenter. Information om hur du ställer in språkspecifika markören finns i avsnittet Markörens förflyttning i Ange alternativ för språkspecifik visning senare i den här artikeln.

Så här anger du hur markören ska förflyttas när du har tryckt på RETUR:

Alternativ

Beskrivning

Inte alls

Markören stannar kvar i det aktuella fältet.

Till nästa fält

Flyttar markören till nästa fält. Nästa fält finns som standard till höger eller vänster om det aktuella fältet, beroende på hur textriktningen är inställd. Detta är standardinställningen.

Till nästa post

Flyttar markören till det aktuella fältet i nästa post. När du visar flera poster är nästa post den som finns direkt under den aktuella posten.

Om du vill ange hur markören flyttas i formulär och datablad när du använder RETUR-, TABB- och piltangenterna väljer du ett alternativ i avsnittet Vid förflyttning till fält:

Alternativ

Beskrivning

Markera hela fältet

Markerar hela fältet när markören placeras någonstans i fältet.

Placera markören i början

Flyttar markören till början av fältet när den placeras någonstans i fältet.

Placera markören i slutet

Flyttar markören till slutet av fältet när den placeras i fältet.

Anpassa hur markören ska röra sig när du använder piltangenterna genom att använda alternativen för Piltangenterna flyttar:

fokusering med olika alternativ för flyttning med piltangenterna

Alternativ

Beskrivning

Till nästa fält

Flyttar markören till nästa eller föregående fält när du trycker på höger- respektive vänsterpil, beroende på dina språkinställningar.

Till nästa tecken

Flyttar markören till nästa eller föregående tecken i ett fält när du trycker på höger- eller vänsterpil.

Markören stannar i första/sista fältet

Hindrar markören från att flyttas från det första eller sista fältet till föregående eller nästa post när du använder vänster- och högerpil.

Överst på sidan

Ange alternativ för visning av funktioner

Du kan anpassa följande inställningar om du vill visa användbara funktioner som animeringar och statusfält från alternativen för Visning.

Alternativ

Beskrivning

Visa detta antal senast använda databaser

Ange eller ändra antalet senast använda filer som visas i fönstret Senast använda databaser.

Snabbt komma åt detta antal senast använda databaser

Ange eller ändra antalet senast använda filer som visas under Alternativ i Backstage-vyn. Observera att det här alternativet är tillgängligt för Access 2013 och senare versioner.

Visa detta antal inte har fästs senaste mappar

Ange eller ändra antalet inte har fästs senaste mappar som visas i fönstret Senast använda databaser. Observera att det här alternativet är tillgängligt för Access 2013 och senare versioner.

Visa inte Backstage-vyn när du öppnar eller sparar filer

Döljer Backstage-vyn när du öppnar eller sparar filer. Observera att det här alternativet är tillgängligt för Access 2013 och senare versioner.

Statusfält

Visar statusfältet längst ned i Access-fönstret.

Visa animering

Aktiverar animerade funktioner, t.ex. animerad infogning av nya kolumner i databladen.

Visa åtgärdsetiketter på datablad

Visar åtgärdsetiketter på dina datablad.

Visa åtgärdsetiketter i formulär och rapporter

Visar åtgärdsetiketter i formulär och rapporter.

Visa vid makrodesign - namnkolumn

Access-2007. Visar kolumnen Makronamn i Makrodesigner. Du kan också visa eller dölja den här kolumnen genom att klicka på Makronamn i gruppen Visa/Dölj på fliken Design Observera att om du stänger av det här alternativet, men du öppna ett makro (i designvyn) som innehåller Makronamn, dold kolumn synliga. Den här inställningen gäller för alla databaser, men du kan använda kommandot Makronamn så här inaktiverar du den här inställningen för det aktuella makrot.

Visa vid makrodesign - Villkorskolumn

Access-2007. Visar kommandot villkor i designern makro. Du kan också visa eller dölja den här kolumnen genom att klicka på villkor i gruppen Visa/Dölj på fliken Design Observera att om du stänger av det här alternativet, men du sedan öppnar ett makro (i designvyn) som innehåller ett eller flera villkor, dold kolumn kommer att visas. Den här inställningen gäller för alla databaser, men du kan använda kommandot villkor för att stänga av den här inställningen för det aktuella makrot.

Överst på sidan

Ändra alternativ för utskriftsformat

Du kan ange standardmarginaler genom att använda alternativen under Utskrift. Du kan också anpassa utskriftsformat och utskriftsalternativ i samband med att du ska skriva ut en rapport eller ett datablad.

Alternativ

Beskrivning

Vänstermarginal

Ändrar den vänstra standardmarginalen för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på fliken Arkiv, klicka på Skriv ut, klicka på Skriv ut igen, och ange sedan alternativen i dialogrutan Skriv ut.

Högermarginal

Ändrar standard högermarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter klickar du på fliken Arkiv, klicka på Skriv ut, klicka på Skriv ut igen och klickar sedan på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut.

Toppmarginal

Ändrar standard toppmarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på fliken Arkiv klickar du på Skriv ut, klicka på Skriv ut igen och klickar sedan på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut.

Bottenmarginal

Ändrar standard bottenmarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på fliken Arkiv klickar du på Skriv ut, klicka på Skriv ut igen och klickar sedan på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut.

Obs!: Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter med hjälp av Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och använder kommandot Utskriftsformat.

Överst på sidan

Ange vanliga alternativ för din databas

Använd följande alternativ om du vill anpassa hur Access fungerar när du utför vanliga åtgärder:

Alternativ

Beskrivning

Visa användargränssnittsfel i tillägget

Detta alternativ finns under Allmänt och kan vara användbart om du arbetar med utveckling av lösningar i Access. Markera alternativet om du vill visa fel i användargränssnittets anpassningskod.

Ge feedback med ljud

Spelar upp de tillgängliga ljud som associeras med programhändelser i Microsoft Office, t.ex. när filer öppnas, sparas och skrivs ut och när felmeddelanden visas. Ljud som kopplats till olika händelser kan ändras i dialogrutan Egenskaper för ljud på Kontrollpanelen i Windows. Om du markerar eller avmarkerar kryssrutan Ge feedback med ljud i ett Office-program, aktiveras eller inaktiveras den för alla andra Office-program. Om du vill byta ut ljudet som associeras med en händelse, öppnar du mappen Ljud i Kontrollpanelen i Windows. För de flesta ljud krävs ett ljudkort i datorn.

Använd fyrsiffrigt år

I den här databasen: Anger standardårsformat för den öppna databasen till fyra siffror (åååå).

Obs!:  Den här inställningen gäller framför inställningen I alla databaser för den öppna databasen.

I alla databaser: Anger standardårsformat för alla databaser till fyra siffror (åååå).

Öppna senast använda databas när Access startas

Det här alternativet finns under Avancerat. När det är valt öppnas Access senast använda databas i stället för att visa sidan Microsoft Access. Det finns två lägen för att öppna senast använda databas: delade öppnas senast använda databas för delad användning. Det här är standardinställningen. Exklusivt öppnas senast använda databas för exklusiv användning av en enskild användare.

Postlåsning

De här alternativen finns i avsnittet Avancerat.

Inga lås: Låter posterna vara öppna för redigering.

Alla poster: Låser alla poster i det öppna formuläret eller databladet, och låser även posterna i den underliggande tabellen. Posterna förblir låsta så länge objekten är öppna.

Redigerad post: Låser bara posten som du redigerar.

Överst på sidan

Ange alternativ för sök och ersätt-åtgärderna

Ställa in rutan Sök och Sök och Ersätt-funktionerna med hjälp av följande alternativ i avsnittet Redigering.

Alternativ

Beskrivning

Snabbsökning

Söker i det aktuella fältet och matchar hela fältet mot söksträngen.

Fullständig sökning

Söker i alla fält och matchar valfri del av fältet.

Sök i början av fält

Söker i det aktuella fältet och matchar de första tecknen i fältet.

Överst på sidan

Ange alternativ för visning av bekräftelsemeddelanden

Använd följande alternativ om du vill ange vilket meddelande ska visas när särskilda användaråtgärder slutförts.

Alternativ

Beskrivning

Poständringar

Visar ett bekräftelsemeddelande när du ändrar en post.

Borttagna dokument

Visar ett bekräftelsemeddelande när du tar bort ett databasobjekt.

Redigeringsfrågor

Visar ett bekräftelsemeddelande när du kör en tilläggs-, uppdaterings-, borttagnings- eller tabellfråga mot en Access-databas.

Överst på sidan

Göra avancerade anpassade inställningar för ditt program

Alternativ

Beskrivning

Öppna databaser med låsning på postnivå

Gör låsning på postnivå till standardvärdet för den öppna databasen. Om du avmarkerar den här kryssrutan blir låsning på sidnivå standardvärde för den öppna databasen. Ditt val gäller för data i formulär, datablad och i kod som använder ett Recordset-objekt för att göra en loop genom posterna. Det här alternativet gäller inte för redigeringsfrågor eller kod som utför massåtgärder via SQL-uttryck.

OLE/DDE-timeout (sek)

Styr intervall efter vilket Access försöker misslyckad OLE eller DDE försöket. Giltiga värden: 0-300. Standardvärde: 30.

Uppdateringsintervall (s)

Hur många sekunder efter vilken Access automatiskt uppdaterar poster i datablad eller formulär vyer. Giltiga värden: 0-32 766. Standardvärde: 60. Värdet 0 förhindrar uppdateringar.

Antalet update försök

Hur många gånger Access försöker spara en ändrad post som är låst av en annan användare. Giltiga värden: 0-10. Standardvärde: 2.

ODBC-uppdateringsintervall (s)

Intervall efter vilket Access automatiskt uppdaterar data som samlats in via en ODBC-anslutning. Den här inställningen börjar gälla när databasen delas i ett nätverk. Giltiga värden: 0-32 766. Standardvärde: 1 500. Värdet noll förhindrar uppdateringar.

Försök igen intervall (MS)

Hur många millisekunder efter vilken Access försöker spara en post som är låst av en annan användare. Giltiga värden: 0-1, 000. Standardvärde: 250.

DDE-åtgärder

Ignorera DDE-frågor gör så att Access kan ignorera DDE-frågor från andra program.

Aktivera DDE-uppdatering gör så att Access kan uppdatera DDE-länkar vid de intervall som anges i rutan Uppdateringsintervall (s).

Kommandoradsargument

Skriv argumenten som ska köras när du startar Access eller öppnar en Access-databas.

Krypteringsmetod

Följande två alternativ är tillgängliga i Access 2010 och senare versioner.

Använd äldre kryptering (bra för bakåtkompatibilitet och databaser med flera användare): använda äldre krypteringsmetoden finns i Access 2007.

Använd standard kryptering (högre säkerhet): krypteringsverktyget i Access 2010 och senare versioner kombineras och förbättrar på två äldre verktyg – kodning och databas lösenord. När du använder ett databaslösenord för att kryptera en databas kan du att alla data som inte kan läsas av andra verktyg och användare att ange ett lösenord för att använda databasen. Kryptering används i Access 2010 och senare versioner använder en starkare algoritm än den som används i tidigare versioner av Access.

Standardtema

Klicka på Bläddra och välj standardtema, teckensnittstema eller färger för databasen.

Överst på sidan

Ange alternativ för språkspecifik visning

Du hittar de här alternativen under avsnittet Redigering.

Alternativ

Beskrivning

Standardriktning

Vänster till höger: Anger att nya objekt ska visas i riktningen vänster till höger, som i europeiska språk. Den här inställningen visar till exempel det första fältet i en tabell i kolumnen längst till vänster och fyller på med nya fält till höger om den kolumnen, och placerar rutan för postnummer och navigeringsknapparna i databladsvyn i det vänstra hörnet.

Höger till vänster: Anger att nya objekt ska visas i riktningen vänster till höger, som i språk från Mellanöstern. Den här inställningen visar till exempel det första fältet i en tabell i kolumnen längst till höger och fyller på med nya fält till vänster om den kolumnen, och placerar rutan för postnummer och navigeringsknapparna i databladsvyn i det nedre högra hörnet.

Markörens förflyttning

Logisk: Anger att markören ska flyttas inom dubbelriktad text enligt riktningen på det språk som påträffas. Om du till exempel använder piltangenterna för att flytta genom en mening som inleds på arabiska och sedan fortsätter på svenska, flyttar insättningspunkten först i riktningen höger till vänster genom den arabiska texten och börjar sedan med tecknet längst till vänster i det svenska ordet och fortsätter sedan att flytta i riktningen vänster till höger.

Visuell: Anger att markören ska flyttas inom dubbelriktad text genom att flytta till nästa visuellt intilliggande tecken. Om du till exempel använder piltangenterna för att flyttar från höger till vänster genom en mening som inleds på arabiska och sedan fortsätter på svenska, flyttas insättningspunkten i riktningen höger till vänster genom den arabiska texten och fortsätter sedan med högra tecknet längst till höger i det engelska ordet och fortsätter sedan i riktningen höger till vänster.

Använd islamsk kalender

Om alternativet är tillgängligt kan du välja att basera den underliggande datumreferensen på månkalendern. Om detta inte markeras använder databasen den gregorianska kalendern.

Obs!:  Du uppmanas att välja en kalendertyp första gången du skapar en databas i Access och rekommenderas att inte ändra inställningen senare.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×