Anpassa och låsa navigeringsfönstret

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan förbättra användarvänlighet av en Access-databas genom att anpassa och styra innehållet och organisering av navigeringsfönstret. Anpassad navigering kan öka effektiviteten genom att gruppera, markera eller dölja objekt. Den här artikeln dokument sätt som du kan anpassa och styra navigeringsfönstret om du vill förbättra användarvänlighet genom att göra det lättare för användarna att hitta bara databasobjekt som de behöver för att använda.

Obs!: I den här artikeln gäller inte för Access-webbprogram.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Anpassa navigeringsfönstret

Styra navigeringsfönstret med ett makro

Inaktivera designvyn för ett objekt

Dölja ett databasobjekt

Översikt

Finns längs sidan av skärmen navigeringsfönstret innehåller ett gränssnitt för objekt i en databas och innehåller flera funktioner som hjälper dig att anpassa användarens upplevelse.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

I navigeringsfönstret ordnas objekten i grupper. Du väljer hur du vill gruppera objekten genom att ange en kategori, till exempel Objekttyp eller Skapad. I bilden ovan visas gruppen Alla Access-objekt för kategorin Objekttyp, där några av objekttypgrupperna, till exempel Tabeller och Frågor, är stängda.

Anpassa kategorier och grupper

Du kan också skapa egna kategorier och egna grupper inom dessa kategorier. I de egna grupperna kan du sedan skapa genvägar som pekar på databasobjekten.

Anta att du har många rapporter i databasen, och att du kör rapporterna olika ofta, till exempel varje dag eller en gång i kvartalet. Du kan då skapa kategorin Rapporter och sedan grupperna Varje dag, Varje vecka, Varje månad, Varje kvartal och Varje år. I varje grupp kan du sedan skapa genvägar till lämpliga rapporter.

Du kan skapa flera genvägar till ett databasobjekt, där varje genväg finns i olika egna grupper.

Visa och dölja kategorier och grupper

I dialogrutan Navigeringsalternativ kan du visa eller dölja några av kategorierna och grupperna i navigeringsfönstret.

Du kan också använda makroåtgärder kan styra visningen av navigeringsfönstret kategorier som en databas öppnas i Access.

 • AngeVisadeKategorier    Med den här instruktionen visar du eller döljer en kategori. Du kan bara visa eller dölja en kategori i taget när du använder den här instruktionen. Däremot kan du använda den flera gånger i ett makro om du vill visa eller dölja olika kategorier.

 • LåsNavigeringsfönster    Med den här instruktionen låser du navigeringsfönstret. Då förhindrar du att användarna av misstag lägger till, flyttar eller tar bort objekt i navigeringsfönstret.

  Obs!: Att låsa navigeringsfönstret förhindrar emellertid inte användarna från att kopiera databasobjekt till Urklipp.

Navigera till en kategori eller grupp automatiskt när databasen öppnas

Med makroinstruktionen NavigeraTill kan du navigera till en kategori eller grupp. Om du använder den här makroinstruktionen i makrot autoexec, kan du navigera automatiskt till en kategori eller grupp när databasen öppnas.

Inaktivera designvyn

De objekt som visas i de anpassade kategorierna och grupperna är egentligen genvägar som pekar på databasobjekt.

Genvägarna i navigeringsfönstret har egenskapen Inaktivera genvägar till designvyn som du kan ställa in. Högerklicka på genvägen, klicka på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper på snabbmenyn och markera sedan kryssrutan Inaktivera genvägar till designvyn. Om den här egenskapen aktiveras kan genvägen inte användas för att öppna målobjektet i designvyn eller layoutvyn. Om du till exempel aktiverar den här egenskapen för en genväg till ett formulär kan användarna inte ändra design eller layout för formuläret genom med hjälp av genvägen.

Dölja databasobjekt

De inbyggda kategorierna och grupperna i navigeringsfönstret har inga genvägar, utan det är de faktiska databasobjekten som visas. Dessa grupper är:

 • Alla grupper i alla inbyggda kategorier.

 • Gruppen Objekt som inte tilldelats i alla anpassade kategorier.

Databasobjekt som inte har egenskapen Inaktivera genvägar till designvyn. Du kan dölja databasobjekt om du vill förhindra att designen ändras, och sedan ange en genväg till dem i anpassade kategorier och grupper.

Innan du börjar

Genom att använda en kombination av dessa funktioner kan du på ett effektivt sätt styra hur navigeringsfönstret ordnas så att det blir enklare att använda. Dessa funktioner hindrar däremot inte en illvillig användare från att göra oönskade designändringar av databasen. Dessa funktioner förhindrar heller inte obehörig tillgång till data. Tänk på följande:

Användbarhetsfunktioner kan hoppas över.   

 • Om du använder ett makro för att styra och låsa navigeringsfönstret bör du komma ihåg att användarna kan inaktivera makrot när systemet startar genom att trycka på och hålla ned Skift.

 • Även om genvägarna i navigeringsfönstret har egenskapen Inaktivera genvägar till designvyn har inte själva databasobjekten det. Du kan dölja kategorierna och grupperna som innehåller databasobjekten och dölja själva objekten, men det är möjligt för användarna att visa dem igen.

Fokusera på användaren.   

 • När du planerar och designar databasens navigeringssystem ska du samarbeta med dem som ska använda databasen. Om det inte är praktiskt möjligt att arbeta med dem som ska använda databasen, bör du utgå från deras behov när du designar databasen.

 • Beroende på vilka resurser som finns bör du använda fokusgrupper vid planeringen, och sedan genomföra användbarhetstester under designfasen.

Målet är inte säkerhet.   

 • Ditt mål när du implementerar dessa funktioner är att förbättra databasens användbarhet. Funktionerna är inte till för att skydda en databas.

Överst på sidan

Anpassa navigeringsfönstret

Med dialogrutan Navigeringsalternativ anpassar du navigeringsfönstret.

Dialogrutan Navigeringsalternativ

Du utgår från följande grundläggande steg.

 1. Skapa en egen kategori. I Access finns en inbyggd anpassad kategori: Egen. Du kan byta namn på kategorin och lägga till eller ta bort grupper efter egna behov. Du kan också skapa nya egna kategorier.

 2. Skapa en egen grupp. När du har skapat en kategori kan du skapa en eller flera egna grupper för den nya kategorin.

 3. Tilldela objekt till den egna gruppen genom att skapa genvägar. I navigeringsfönstret drar du eller kopierar databasobjekten som du vill tilldela den egna gruppen. Du drar eller kopierar objekten från en specialgrupp i den nya kategorin med namnet Objekt som inte tilldelats, som skapas automatiskt när du skapar en egen kategori.

  Meddelanden: 

  • När du lägger till ett databasobjekt från gruppen Objekt som inte tilldelats skapas en genväg till det objektet – du flyttar inte eller kopierar själva objektet.

  • Om du byter namn på eller tar bort en genväg till en egen grupp, påverkar inte dessa ändringar själva objektet utan bara genvägen till det.

  • Du kan skapa ett valfritt antal genvägar till ett databasobjekt. Varje grupp bör bara ha en genväg till ett givet databasobjekt.

 4. Visa eller dölj grupper eller objekt i en egen kategori. När du har fyllt den egna gruppen eller grupperna kan du dölja gruppen Objekt som inte tilldelats och andra grupper som du inte vill visa. Du kan även dölja enskilda objekt.

  Du kan även använda makroinstruktionen AngeVisadeKategorier om du vill visa eller dölja en kategori. Med hjälp av makrot kan du visa eller dölja kategorier oavsett inställningarna i dialogrutan Navigeringsalternativ. Mer information finns i avsnittet Styra navigeringsfönstret med ett makro.

Skapa en egen kategori

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Klicka på Lägg till objekt under listan Kategorier i dialogrutan Navigeringsalternativ.

  En ny kategori visas i listan. I den här bilden visas en ny egen kategori:

  En ny egen kategori i navigeringsfönstret

 3. Skriv ett namn på den nya kategorin och tryck på RETUR.

  Tips: Försök att skapa ett namn som har en innebörd för dem som ska använda databasen. När du har skapat namnet ser du att beskrivningen av listan till höger ändras utifrån namnet. Om du till exempel ger den nya kategorin namnet Mitt menyformulär ändras beskrivningen i listan till Grupper för "Mitt menyformulär". Du ser också att listan innehåller en grupp med namnet Objekt som inte tilldelats. Den gruppen skapas automatiskt. Den innehåller alla objekt i databasen, och du använder dessa objekt när du fyller den egna gruppen.

  När du har skapat en egen kategori, skapar du en eller flera grupper för den kategorin. Du kan skapa ett valfritt antal grupper. Låt dialogrutan Navigeringsalternativ vara öppen och följ stegen nedan.

Skapa en egen grupp

 1. Klicka på Lägg till grupp under listan över grupper för ”gruppnamn” och skriv sedan ett namn för gruppen. Du kan upprepa proceduren så ofta du behöver. Till exempel Mina menyformulär kan innehålla tre grupper, formulär, rapporter och frågor. Behov av dina användare eller dina egna inställningar ska avgöra vilka grupper som du har lagt till.

 2. Låt kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats vara markerad och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Navigeringsalternativ stängs och den nya egna gruppen läggs till i navigeringsfönstret, men den nya gruppen visas inte.

 3. Gå till nästa steg där du ser till att den nya gruppen visas och lägger till objekt i gruppen.

Om du bara vill lägga till ett objekt i en ny egen grupp högerklickar du på objektet, pekar på Lägg till i grupp på snabbmenyn och klickar på Ny grupp.

Tilldela objekt till den egna gruppen genom att skapa genvägar

 1. Klicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på den nya kategorin på menyns övre del.

  Gruppen eller grupperna som du har skapat bör kategorin visas på menyns nedre del, tillsammans med gruppen Objekt som inte tilldelats.

 2. Dra objekt från gruppen Objekt som inte tilldelats till en egen grupp.

  Om du vill flytta flera objekt samtidigt håller du ned Ctrl medan du klickar på objekten och drar dem sedan till en egen grupp.

Visa eller dölj grupper och objekt i en egen kategori

Du kan dölja vissa eller alla grupperna i en egen kategori och vissa eller alla objekt i en grupp. Tänk på följande när du fortsätter:

 • Du kan dölja objekt på två sätt. Du kan använda de kommandon som finns i navigeringsfönstret när du vill dölja en genväg i en grupp, eller så kan du ange databasobjektets egenskap Dold till att visa genvägar till objektet i alla grupperna och kategorierna i den öppna databasen, även inbyggda kategorier och grupper.

 • Du kan göra dolda objekt och grupper helt osynliga, eller visa dem i navigeringsfönstret som nedtonade, otillgängliga ikoner. Det gör du genom att markera eller avmarkera kryssrutan Visa dolda objekt i dialogrutan Navigeringsalternativ. Du använder också den kryssrutan när du behöver ta fram, eller återställa, en grupp eller ett objekt.

I anvisningarna i de följande styckena beskrivs hur du utför båda typer av åtgärder.

Dölja en grupp i en kategori

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på namnlisten till den grupp som du vill dölja och klicka sedan på Dölj.

  Du kan även dölja en grupp med hjälp av dialogrutan Navigeringsalternativ. Öppna dialogrutan (se de olika stegen i nästa avsnitt om du inte vet hur) och avmarkera kryssrutan bredvid den grupp som du vill dölja i listan grupper för ”kategori”.

Återställa en dold grupp till en kategori

 1. Högerklicka på menyraden högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera i listan Kategorier den kategori som innehåller den dolda gruppen.

 3. Markera kryssrutan bredvid den dolda gruppen i listan Grupper för kategori.

 4. Klicka på OK.

Dölja en genväg eller ett objekt enbart i dess grupp

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på genvägen eller objektet och klicka sedan på Dölj i den här gruppen.

  Obs!: Det här kommandot är inte tillgängligt för objekt i gruppen Objekt som inte tilldelats för en egen kategori.

Dölja ett objekt i alla kategorier och grupper

 1. Högerklicka på objektet som du vill dölja och klicka sedan på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper på snabbmenyn.

  Dialogrutan Egenskaper för objektnamn visas och namnet på objektet läggs till i dialogrutans namnlist. Om du till exempel öppnar ett formulär med namnet Order visas Egenskaper för Order i namnlisten. I bilden nedan visas dialogrutan.

  Dialogrutan Egenskaper för ett databasobjekt i Access

 2. Markera kryssrutan Dold.

 3. Klicka på OK.

Återställa (visa) ett dolt objekt

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Visa dolda objekt under Visningsalternativ.

 3. Klicka på OK och gå tillbaka till navigeringsfönstret.

  Fönstret visas som en nedtonad ikon för alla dolda objekt.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja en genväg i en grupp ska du högerklicka på snabbmenyn och sedan klicka på Visa i den här gruppen.

  • Om du vill dölja ett objekt från alla kategorier och grupper genom att ange egenskapen Dold ska du högerklicka på objektet, klicka på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper och sedan avmarkera kryssrutan Dold.

Ta bort och återställa genvägar i egna grupper

De egna grupperna kan ändras över tiden i och med att användarnas och verksamhetens behov ändras. Du kan när som helst lägga till eller ta bort genvägar i en grupp.

Ta bort en genväg från en egen grupp

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på genvägen som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Återställa en genväg i en egen grupp

 1. Visa gruppen Objekt som inte tilldelats om den är dold.

  Hur visar jag gruppen Objekt som inte tilldelats?

  1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

  2. I rutan Grupper för kategori markerar du kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats.

 2. Dra eller kopiera och klistra in objektet som du vill ha från gruppen Objekt som inte tilldelats till din egen grupp.

Byta namn på en genväg i en egen grupp

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på genvägen som du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn på genväg.

 2. Skriv genvägens nya namn och tryck på Retur.

Överst på sidan

Styra navigeringsfönstret med ett makro

I Access finns flera makroinstruktioner som du kan använda för att styra navigeringsfönstret. Du kan använda en makroinstruktion för att göra något av följande:

 • visa eller dölja kategorier utan att användaren ser det

 • låsa navigeringsfönstet så att oavsiktliga ändringar förhindras

 • navigera till en kategori eller grupp

 • dölja navigeringsfönstret

De här åtgärderna kan utföras när som helst. Du kan lägga till dem i ett befintligt makro eller skapa ett nytt makro för dem. Mer information om att skapa makron som styr användargränssnittet finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro.

Om du vill köra makroinstruktioner automatiskt när en databas öppnas kan du lägga till åtgärderna i makrot autoexec.

Styra vad som visas i navigeringsfönstret med hjälp av makroinstruktioner

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett nytt makro klickar du på Makro i gruppen Makron och kod på fliken Skapa.

  • Om du vill lägga till instruktioner i ett befintligt makro högerklickar du på makrot i navigeringsfönstret och klickar sedan på Designläge.

 2. Klicka på Visa alla åtgärder i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 3. I makrodesignern klickar du på AngeVisadeKategorier i listrutan. Åtgärden visas i makrodesignern.

 4. Välj ett alternativ i rutan Visa. Välj Ja om du vill att kategorin ska visas i navigeringsfönstret. Välj Nej om du inte vill att kategorin ska visas i navigeringsfönstret.

 5. Klicka på den kategori som ska visas eller döljas i rutan Kategori.

 6. Upprepa steg 3 till och med 5 för varje kategori som du vill styra med ett makro.

 7. I makrodesignern klickar du på LåsNavigeringsfönster i listrutan. Åtgärden visas i makrodesignern.

 8. Ange ett värde för argumentet Lås. Välj Ja om du vill låsa navigeringsfönstret.

Navigera till en kategori eller en grupp med hjälp av en makroinstruktion

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett nytt makro klickar du på Makro i gruppen Makron och kod på fliken Skapa.

  • Om du vill lägga till instruktioner i ett befintligt makro högerklickar du på makrot i navigeringsfönstret och klickar sedan på Designläge.

 2. Klicka på Visa alla åtgärder i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 3. I makrodesignern klickar du på NavigeraTill i listrutan. Åtgärden visas i makrodesignern.

 4. Klicka på namnet på den kategori du vill gå till i listan Kategori.

 5. Om du vill navigera till en viss grupp i kategorin klickar du på pilen i rutan Grupp och klickar sedan på namnet på gruppen som du vill navigera till.

Dölja navigeringsfönstret med hjälp av en makroinstruktion

Om du föredrar att skapa ett eget navigeringssystem kan du dölja navigeringsfönstret genom att använda makroinstruktionen KörKommando i argumentet DöljFönster.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett nytt makro klickar du på Makro i gruppen Makron och kod på fliken Skapa.

  • Om du vill lägga till instruktioner i ett befintligt makro högerklickar du på makrot i navigeringsfönstret och klickar sedan på Designläge.

 2. Klicka på Visa alla åtgärder i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 3. I makrodesignern klickar du på KörMenykommando i listrutan. Åtgärden visas i makrodesignern.

 4. Välj DöljFönster i rutan Kommando.

Du kan också aktivera visningen av navigeringsfönstret eller inaktivera med hjälp av kryssrutan Visa navigeringsfönstret i dialogrutan Access-alternativ. Om du använder Körmenynkommandot makroåtgärden med argumentet Döljfönster döljs navigeringsfönstret om kryssrutan Visa navigeringsfönster markerad eller avmarkerad.

Överst på sidan

Inaktivera designvyn för ett objekt

I navigeringsfönstret kan du ange egenskapen Inaktivera genvägar till designvyn för ett objekt om du vill bestämma om användarna ska kunna använda genvägen för att öppna målobjektet i designvyn eller layoutvyn.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på genvägen som du vill inaktivera designvyn för och klicka sedan på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper.

 2. Markera kryssrutan Inaktivera genvägar till designvyn i dialogrutan Egenskaper för objektnamn.

Överst på sidan

Dölja ett databasobjekt

 1. Högerklicka på objektet som du vill dölja och klicka sedan på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper för objektnamn visas och namnet på objektet läggs till i dialogrutans namnlist. Om du till exempel öppnar ett formulär med namnet Order visas Egenskaper för Order i namnlisten. I bilden nedan visas dialogrutan.

  Dialogrutan Egenskaper för ett databasobjekt i Access

 2. Markera kryssrutan Dold.

 3. Klicka på OK.

Återställa (visa) ett dolt objekt

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Visa dolda objekt under Visningsalternativ.

 3. Klicka på OK och gå tillbaka till navigeringsfönstret. Fönstret visas som en nedtonad ikon för alla dolda objekt.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja en genväg eller ett objekt enbart från en grupp ska du högerklicka på objektet och sedan klicka på Visa i den här gruppen.

  • Om du vill dölja ett objekt från alla kategorier och grupper genom att ange egenskapen Dold ska du högerklicka på objektet, klicka på Visa egenskaper och sedan avmarkera kryssrutan Dold.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×