Anpassa datavyer och formulär med SharePoint Designer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En datavy är en live, anpassningsbara vy av en datakälla från en SharePoint-webbplats. SharePoint Designer 2010 hämtar data från en datakälla i form av Extensible Markup Language (XML) och visar eller tillhandahåller data i ett fält med hjälp av Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). Datavyn kan visa data från en mängd olika källor, bland annat SharePoint-listor och bibliotek, databasfrågor, XML-dokument, webbtjänster och serverbaserade skript. Lägga till och anpassa datavyer med hjälp av SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 innehåller en omfattande uppsättning verktyg som du kan använda för att anpassa lista och datavyer enligt följande exempel.

Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

WYSIWYG-verktyg i SharePoint Designer 2010 Infoga Extensible Stylesheet Language (XSL) direkt på sidan så att du inte behöver veta XSL att skapa kraftfulla anpassade datavyer. Om du behöver anpassa koden kan du alltid redigera XSL direkt i kodvyn i SharePoint Designer 2010.

Det finns en rad olika sätt att skapa vyer och formulär i SharePoint Designer 2010. Du kan skapa en listvy som är kopplad till en SharePoint-lista eller ett bibliotek, Du kan skapa en datavy och koppla den till samma lista eller en annan datakälla. Du kan skapa ett formulär genom att lägga till en datavy på sidan Infoga varje fält som ett formulär. och så vidare. Läs mer om hur du skapar vyer och formulär i avsnittet Se även.

De här resultatet i en kombination av listvyer (XSLT-listvywebbdelen) och datavyer (webbdel för dataformulär) på anteckningssidor och när det finns skillnader mellan två kan du anpassa dem på liknande sätt. Du lägga till och ta bort kolumner, använda filter, sortera och gruppera fält, tillämpa villkorsstyrd formatering och mycket mer med hjälp av verktygen i SharePoint Designer 2010.

I den här artikeln beskrivs de vanligaste anpassningarna blir till listan eller datavyer med hjälp av SharePoint Designer 2010.

I den här artikeln

Öppna list- och datavyer

Lägga till, ta bort och ordna om kolumner

Sortera och gruppera

Filter

Villkorsstyrd formatering

Sidväxling

Aktivera direktredigering

Aktivera asynkrona uppdateringar

Lägga till verktygsfältsalternativ

Använda vyformat

Fler anpassningsalternativ

Öppna list- och datavyer

Listvyer och datavyer kan skapas och öppnas i ett antal olika sätt i SharePoint Designer 2010 (enligt anvisningarna i början av den här artikeln). Du kan till exempel öppnar en listvy från listan eller biblioteket som den för närvarande är kopplad till, eller du kan öppna en datavy från sidan där den finns. Båda alternativen finns på menyn navigering. (Som är associerad med en lista eller bibliotek eller valfritt antal datakällor. Använda någon av nedanstående metoder för att öppna en listvy eller datavy i SharePoint Designer 2010.)

Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

Så här öppnar du en listvy associerad med en lista:

 1. Öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010.

 2. Klicka på Listor och bibliotek i fönstret Navigering.

 3. Öppna listan som innehåller listvyn.

 4. Klicka på fliken Alternativ och anpassa listvyn med redigeringsalternativen för vyn.

  Obs!: Du kan behöva första Klicka inuti vyn för att visa vyn redigeringsalternativ i SharePoint Designer 2010

Så här öppnar du en datavy eller en listvy från en webbplatssida

 1. Öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010.

 2. Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering.

 3. Öppna den sida som innehåller datavyn eller listvyn.

 4. Klicka på fliken Alternativ och anpassa listvyn eller datavyn med redigeringsalternativen för vyn.

  Obs!: Du kan behöva första Klicka inuti vyn för att visa vyn redigeringsalternativ i SharePoint Designer 2010.

Fortsättningsvis i den här artikeln förutsätts det att du har öppnat vyn för redigering med dessa eller liknande steg.

Överst på sidan

Lägga till, ta bort och ordna om kolumner

Något av de första du gör med en datavy är att lägga till och ta bort kolumner. När du ändrar kolumnerna i en datavy lägger du till, tar bort eller flyttar fälten så som de visas i datavyn. Du använder dialogrutan Redigera kolumner när du lägger till, tar bort och ordnar om kolumner, både för rader och kolumner. Du kan också ändra kolumner med kommandona för tabellredigering på fliken Tabell. Tabellayout beskrivs senare i den här artikeln.

Obs!:  Kommandot Redigera kolumner är bara tillgängligt när datavyn innehåller data i en HTML-tabell.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till, ta bort eller ordna om kolumner i en listvy eller datavy.

 1. Öppna i SharePoint Designer 2010 med din vy, klicka på fliken Alternativ och klicka sedan på Lägg till/ta bort kolumner Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 .

  Obs!: Kommandot Redigera kolumner är inte tillgängligt om datavyn är en HTML-tabell som använder attributet rowspan eller colspan tillsammans med ett värde som är större än 1.

 2. Dialogrutan Redigera kolumner öppnas.
  Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en kolumn markerar du kolumnfältet under Tillgängliga fält och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill välja flera fält samtidigt trycker du på och håller ned CTRL medan du klickar på fälten.

  • Om du vill ta bort en befintlig kolumn markerar du kolumnen under Visade kolumner och klickar sedan på Ta bort.

  • Om du vill markera flera fält samtidigt håller du ned CTRL medan du klickar på fälten.

  • Om du vill ändra ordning på kolumnerna markerar du kolumnen under Visade kolumner och klickar sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

 4. Klicka på OK om du vill tillämpa ändringarna på vyn.

Obs!:  I dialogrutan Redigera kolumner visas endast de fält som ingår i datakällfrågan för datavyn. Den faktiska datakällan kan innehålla ytterligare fält. Om du vill inkludera dessa fält måste du uppdatera datakällfrågan.

Mer information om datavyer finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Sortera och gruppera

När du sorterar data i en datavy ändra i vilken ordning som data visas så att det blir lättare för dig själv och dina besökare att förstå informationen. Exempel på sorteringsordning är i alfabetisk ordning och numerisk ordning. Du kan skapa ytterligare sortera order med hjälp av dialogrutan Avancerat sortering i SharePoint Designer 2010.

Du kan också gruppera data. När du grupperar data kan du visa ett grupphuvud eller en gruppfot för en grupp av fält i sorteringsordningen och välja om gruppen ska döljas eller visas som standard. Du kan också välja om du vill hålla ihop grupperna vid sidväxlingar och visa kolumnnamn eller totalsummor för varje grupp.

Så här sorterar du kolumner i en listvy eller datavy:

Öppna i SharePoint Designer 2010 med din vy, klicka på fliken Alternativ och klicka sedan på Sortera och gruppera Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 .

Dialogrutan Sortera och gruppera öppnas.
Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

 1. Klicka på det fält du vill sortera efter under Tillgängliga fält och klicka sedan på Lägg till.

 2. Välj hur du vill sortera fälten under Sorteringsegenskaper genom att välja Stigande (lägsta till högsta) eller Fallande (högsta till lägsta).

  Du kan också ändra stigande eller fallande sorteringsordning genom att helt enkelt Dubbelklicka på fältet i listan sorteringsordning.

 3. Klicka på Redigera sorteringsuttryck om du vill använda mer avancerade sortering än stigande eller fallande. Då öppnas dialogrutan Avancerade sortera där du kan anpassa sorteringsordningen med hjälp av XPath-uttryck. Mer information finns i avancerade lista och datavy anpassa med hjälp av XPath-uttryck.

 4. Om du vill sortera efter flera fält väljer du flera fält under Tillgängliga fält och lägger sedan till dem i sorteringsordningen.

  Om du lägger till flera fält i sorteringsordningen och vill ändra vilket fält som sorteras först, markerar du fältet i listan Sorteringsordning och klickar på Flytta upp eller Flytta ned.

  Klicka på OK om du vill tillämpa ändringarna på vyn.

Så här grupperar du kolumner i en listvy eller datavy:

Öppna i SharePoint Designer 2010 med din vy, klicka på fliken Alternativ och klicka sedan på Sortera och gruppera Sortera och gruppera .

 1. Dialogrutan Sortera och gruppera öppnas.
  Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

 2. Klicka på det fält du vill gruppera efter i listan Sorteringsordning.
  Observera att varje fält i sorteringsordningen kan ha olika grupperingsegenskaper. Se till att du markerar fältet innan du använder grupperingsegenskaperna för det.

 3. Om du vill visa ett grupphuvud före varje grupp markerar du kryssrutan Visa grupphuvud under Grupperingsegenskaper och gör sedan något av följande:

  1. Om grupperna i vyn ska visas som standard klickar du på Visa grupp som standard.

  2. Om grupperna i datavyn ska döljas som standard klickar du på Dölj grupp som standard.

 4. Nedanstående alternativ gäller endast för datavyer och inte för listvyer. (Mer information om skillnaderna mellan listvyer och datavyer finns i avsnittet Se även.)

 5. Om du vill visa en sidfot efter varje grupp som anger hur många rader som finns i gruppen, markerar du kryssrutan Visa gruppfot.

 6. När du har markerat kryssrutan Visa grupphuvud eller Visa gruppfot kan knapparna för Avancerad gruppering användas.

 7. Klicka på Avancerad gruppering. (Det här alternativet blir tillgängligt när du markerar Visa grupphuvud eller Visa gruppfot).

 8. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja enskilda poster i listan markerar du kryssrutan Dölj alltid gruppinformation.

  • Om du vill visa alla objekt i en grupp på en enda sida, även om det totala antalet överskrider det angivna antalet objekt som visas i en lista, markerar du kryssrutan Bevara grupper vid sidväxling.

  • Om du vill infoga en rad med kolumnnamn för varje grupp markerar du kryssrutan Visa kolumnnamn per grupp.

  • Om du vill infoga en rad för varje grupp med det totala antalet poster inom respektive grupp markerar du kryssrutan Visa kolumnsummor per grupp.

Om du vill göra det möjligt för webbplatsanvändare att sortera eller gruppera data i webbläsaren kan du lägga till ett verktygsfält i vyn, vilket beskrivs senare i den här artikeln.

Överst på sidan

Filtrera

Du kan använda ett filter för vyn om du endast vill visa data som överensstämmer med särskilda kriterier i list- eller datavyn. Detta kan vara bra om du har en vy som innehåller hundratals eller tusentals poster och vill göra det lättare att ta del av informationen. När du skapar ett filter, skapar du ett eller flera uttryck som tillämpas på informationen. Detta består av tre standarddelar: fältnamnet (namnet på fältet som du vill filtrera), operatorn (regeln som du vill tillämpa på värdet) och värdet (de data som du söker efter).

Följ anvisningarna nedan om du vill filtrera en listvy eller datavy.

 1. Öppna i SharePoint Designer 2010 med din vy, klicka på fliken Alternativ och klicka sedan på Filter Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 .

 2. Dialogrutan Filterkriterier öppnas.
  Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

 3. Klicka på det fält som innehåller de värden du vill använda under Fältnamn.

 4. Klicka i rutan Jämförelse och klicka sedan på önskad operator.

 5. Klicka i rutan Värde och välj eller ange sedan önskade kriterier.

 6. Om du vill lägga till en annan instruktion i filtret klickar du i rutan Och/eller i slutet av instruktionen och gör sedan något av följande:

  1. Klicka på Och om du vill skapa ett filter där data måste matcha kriterierna i båda instruktionerna.

  2. Klicka på Eller om du vill skapa ett filter där data bara måste matcha kriterierna i den ena instruktionen.

 7. Klicka på texten Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion.

 8. Upprepa steg 3–6 om du vill skapa ytterligare en instruktion för filtret.

 9. Om du arbetar datavyer och vill använda mer avancerade villkor, markerar du rutan Lägg till XSLT-filtrering och klicka sedan på Redigera.
  Då öppnas dialogrutan Avancerade villkor där du kan anpassa sorteringsordningen med hjälp av XPath-uttryck.

 10. Klicka på OK.

Om du vill göra det möjligt för webbplatsbesökare att sortera och gruppera data i webbläsaren kan du lägga till ett verktygsfält i vyn, vilket beskrivs senare i den här artikeln. Filtrering i webbläsaren påverkar endast på vilket sätt data visas och begränsar inte den tillgängliga mängden data i vyn.

Obs!:  Vid filtrering av en datavy kan prestanda påverkas. Det är därför viktigt att den mängd data du filtrerar är hanterbar. När du använder grundläggande filtrering i dialogrutan Filterkriterier används filtret innan data returneras. Men om du använder alternativet för avancerad filtrering (tillgängligt för datavyer), används filtreringen i XSLT-presentationen efter att data har returnerats.

Överst på sidan

Villkorsstyrd formatering

Med villkorsstyrd formatering kan du använda formaterad text, bakgrundsfärger, anpassade ikoner med mera för en vald HTML-tagg eller ett datavärde när informationen uppfyller särskilda kriterier. Du kan också ange villkor som avgör om HTML-taggen eller datavärdet ska visas eller döljas. Villkorsstyrd formatering är ett effektivt sätt att markera objekt i en datavy som kräver en åtgärd av användaren. Du kan till exempel markera aktiviteter som är försenade, projekt som överskrider budget eller varor som håller på att ta slut.

Följ anvisningarna nedan om du vill använda villkorsstyrd formatering i en listvy eller datavy.

Öppna i SharePoint Designer 2010 vyn och klicka på rad eller kolumn där du vill använda villkorsstyrd formatering.

 1. Klicka på fliken Alternativ, klicka på Filter Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 och välj något av följande:

 2. Visa innehåll – om du vill visa de data i vyn som överensstämmer med de angivna kriterierna.

 3. Dölj innehåll – om du vill dölja de data i vyn som överensstämmer med de angivna kriterierna.

 4. Formatera rad – om du vill använda formatering på en rad som överensstämmer med de angivna kriterierna.

 5. Formatera kolumn – om du vill använda formatering på en kolumn som överensstämmer med de angivna kriterierna.

 6. Formatmarkering – om du vill använda formatering på en markering som överensstämmer med de angivna kriterierna. (Du måste först markera en del av datavyn innan du kan använda det här alternativet.)

  Alternativen för visa och dölj innehåll avgör om valda HTML-taggar eller datavärden ska visas eller döljas. Formateringsalternativen formaterar valda HTML-taggar eller datavärden till ett visst format.

 7. Dialogrutan Villkor öppnas.
  Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

 8. Klicka på det fält som innehåller de värden du vill använda under Fältnamn.

 9. Klicka i rutan Jämförelse och klicka sedan på önskad operator.

 10. Klicka i rutan Värde och välj eller ange sedan önskade kriterier.

 11. Klicka på Avancerat om du vill använda mer avancerade villkor i vyn.
  Då öppnas dialogrutan Avancerade villkor där du kan anpassa sorteringsordningen med hjälp av XPath-uttryck.

 12. Om du vill lägga till en annan instruktion i villkorskriterierna klickar du i rutan Och/eller i slutet av instruktionen och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Och om du vill skapa villkorskriterier där data måste matcha kriterierna i båda instruktionerna.

  • Klicka på Eller om du vill skapa villkorskriterier där data bara måste matcha kriterierna i den ena instruktionen.

 13. Klicka på texten Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion under den befintliga instruktionen.

 14. Upprepa steg 4–7 om du vill skapa ytterligare en instruktion för villkorskriterierna.

 15. Om villkoret används för att visa eller dölja data klickar du på OK för att stänga dialogrutan. Om du vill använda särskild formatering för villkoret klickar du på Ange formatmall.

 16. Dialogrutan Ändra formatmall öppnas.
  Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

 17. Välj vilka formateringsalternativ du vill använda för datavyn.
  Om du till exempel vill göra texten fet med gul bakgrund väljer du fet i menyn för teckengrovlek. Klicka sedan på kategorin Bakgrund och ange färgen gul i menyn för bakgrundsfärg eller välj en annan gul nyans.

 18. Klicka på OK.

Eftersom data visas i realtid i list- och datavyer tillämpas den villkorsstyrda formateringen omedelbart i designvyn.

Överst på sidan

Sidväxling

Med sidväxling kan du ändra antalet poster som visas på varje sida i en list- eller datavy. Du kan konfigurera vyn så att uppsättningar av fem, tio eller valfritt antal objekt visas i vyn. Länkar till föregående och nästa sida visas då för webbplatsbesökarna som kan använda dem för navigering i vyn. Du kan också ange en gräns för det maximala antalet objekt som kan visas i vyn, som också kan vara fem, tio eller valfritt antal.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till ett värde för sidväxling i en listvy eller datavy.

Öppna i SharePoint Designer 2010 med din vy, klicka på fliken Alternativ och sedan på sidindelning Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 .

 1. Välj något av följande sidväxlingsalternativ:

  1. Visa objektuppsättningar: Välj om du vill visa objekt i uppsättningar av 1, 5, 10 eller 30 objekt.

   Om du markerar det här alternativet visas navigeringslänkar i vyn när det totala antalet poster överskrider det värde som har angetts för alternativet.

  2. Begränsa till objekt: Välj det maximala antalet objekt som kan visas i vyn: 1, 5, 10 eller 30.

 2. Välj Fler alternativ för sidindelning om du vill ange ett anpassat värde för sidväxling för datavyn.

 3. Dialogrutan Egenskaper för datavy öppnas.
  Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

 4. Välj något av nedanstående alternativ på fliken Sidväxling.

  • Välj Visa objekten i grupper av storleken och ange sedan ett antal i rutan som visas.
   Standardvärdet för det här alternativet är 10 om det finns fler än 25 poster i vyn och 6 om det är färre än 25 poster.

  • Välj Begränsa antalet objekt som visas till och ange sedan ett antal i rutan som visas.
   Standardvärdet för det här fältet är inställt på 100.

 5. Klicka på OK.

Du kan ändra antalet poster som visas i designvyn för SharePoint Designer 2010 förutom att ändra antalet poster som visas i vyn på en webbsida. Du kan göra det här om du vill se hur en vy återges med ett visst antal poster. Om du vill ändra antalet poster i designvyn, klicka på fliken Design och välj något av de tillgängliga alternativen i Förhandsgranska datavy i gruppen Förhandsgranska.

Överst på sidan

Aktivera direktredigering

När direktredigering är aktiverat kan webbplatsbesökare enkelt redigera varje post i vyn utan att behöva lämna sidan eller öppna ett nytt fönster. Allt de behöver göra är att klicka på redigeringsknappen bredvid kolumnen eller raden i datavyn om de vill redigera ett fält. Textrutor, menyer och fältkontroller finns tillgängliga för varje post på samma sätt som på nya objektformulär och formulär för redigering av objekt. Med direktredigering kombineras det bästa med vyer och formulär på en och samma plats.

Följ anvisningarna nedan om du vill aktivera direktredigering för en listvy eller datavy.

Öppna i SharePoint Designer 2010 med din vy, klicka på fliken Alternativ och sedan på Direktredigering Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 .
För listvyer, den här aktiverar nya och redigera länkar som besökare använda för att skapa och redigera poster.

 1. För datavyer väljer du ett eller samtliga nedanstående alternativ för direktredigering:

  1. Visa Redigera objekt-länkar: Aktiverar en länk som användare kan klicka på för att redigera posten direkt i vyn.

  2. Visa Infoga objekt-länkar: Aktiverar en länk som användare kan klicka på för att skapa nya poster direkt i vyn.

  3. Visa Ta bort objekt-länkar: Aktiverar en länk som användare kan klicka på för att ta bort poster direkt i vyn.

 2. Spara ändringarna i list- eller datavyn.

För listvyer ser nästa gång du öppnar vyn i en webbläsare och hovra över en rad eller kolumn, du en Redigera Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 . Datavyer finns en Redigera länk bredvid varje rad eller kolumn.

Klicka på länken om du vill redigera raden eller kolumnen av poster direkt i vyn som på bilden nedan.

Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

Överst på sidan

Aktivera asynkrona uppdateringar

Asynkrona uppdateringar är en kärnkomponent för ASP.NET AJAX-plattformen och kan aktiveras för list- och datavyer på din webbplats. När du aktiverar asynkrona uppdateringar hämtas data för list- eller datavyn från servern i realtid och återges i webbläsaren utan att användaren behöver uppdatera sidan. List- och datavyer med asynkrona uppdateringar är optimalt för avancerade och dynamiska webbsidor och instrumentpaneler.

Obs!:  Asynkrona uppdateringar kan inaktiveras i den centrala administrationen. Kontakta därför serveradministratören om alternativet inte är tillgängligt

.

Följ anvisningarna nedan om du vill aktivera asynkrona uppdateringar för en listvy eller datavy.

Öppna i SharePoint Designer 2010 med din vy, klicka på fliken Alternativ och markera sedan rutan Asynkron uppdatering.
Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

 1. Markera rutan Uppdatera-knappen om du vill lägga till en uppdateringsknappen på sidan.
  Gör att besökarna ska kunna klicka på en uppdatering knappen Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 för att manuellt uppdatera sidan.

 2. Välj en uppdateringsintervall: 15 sekunder och 30 sekunder eller 60 sekunder.

 3. Spara ändringarna i list- eller datavyn.

Överst på sidan

Lägga till verktygsfältsalternativ

Om en lista eller ett bibliotek används som datakälla för en vy kan du lägga till ett verktygsfält för SharePoint-lista i vyn, så att användarna kan arbeta mer effektivt med listan eller biblioteket. Verktygsfältet för SharePoint-listan är ett menyfält högst upp i en lista eller ett bibliotek med olika alternativ för att arbeta med listan eller biblioteket. Du kan lägga till två typer av verktygsfält:

 • SharePoint-verktygsfält innehåller alternativ för redigering av listan, till exempel för att lägga till nya objekt, skapa vyer och kolumner och redigera egenskaperna för listan.

 • Verktygsfältet Gruppera innehåller alternativ för visning av listan, till exempel för att ändra filtrering, sortering eller gruppering.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till verktygsfältet i en listvy eller datavy.

Öppna i SharePoint Designer 2010 med din vy, klicka på fliken Design och klicka sedan på Alternativ Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 .

 1. Klicka på SharePoint-verktygsfält om du vill lägga till ett fullständigt verktygsfält med alternativ för redigering av listan.

 2. Klicka på Verktygsfältet Gruppera om du vill lägga till ett verktygsfält med alternativ för visning av listan.

  Obs!:  Verktygsfältet filtrerar visningen av vyn och använder inte filtrering på frågenivå. Du bör därför inte använda det som din primära metod för filtrering av vyn. För detta bör du använda filtreringen som beskrivs tidigare i den här artikeln.

 3. Om du vill ta bort verktygsfältet klickar du på Inget.

 4. Spara ändringarna i list- eller datavyn.

När du öppnar vyn i webbläsaren visas verktygsfältet högst upp på sidan. Om du aktiverar både SharePoint-verktygsfältet och verktygsfältet Gruppera visas dessa alternativ högst upp i vyn.

Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

Överst på sidan

Använda vyformat

När du skapar en list- eller datavy visas data som standard vanligtvis i en grundläggande tabellayout. Du kan snabbt och enkelt ändra layouten för vyn genom att använda ett annat vyformat. Du kan till exempel ändra den grundläggande tabellayouten för vyn till en layout med kantlinjer, kolumner eller punktlistor.

Innan du använder ett vyformat för en list- eller datavy bör du vara medveten om att alla tidigare anpassningar och webbdelsanslutningar tas bort när du gör detta.

Följ anvisningarna nedan om du vill använda ett vyformat i en listvy eller datavy.

Klicka på fliken Design och klicka sedan på något av vyformat baserat på förhandsgranskning och hover textbeskrivning med vyn öppen i SharePoint Designer 2010.

Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010

Obs!:  De tillgängliga vyformaten som visas varierar beroende på om de ska användas för en listvy eller datavy. Antalet format beror också på vilka format som har överförts till formatgalleriet i webbplatssamlingen.

 1. Klicka på fler Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010 i det nedre högra hörnet av gruppen Visa format om du vill se fler format.

 2. Ett varningsmeddelande visas med information om att all anpassad formatering och alla webbdelsanslutningar kommer att tas bort om du ändrar vyformatet. Klicka på Ja om du vill fortsätta.

  Obs!:  Om du väljer ett format med färre fält än i den ursprungliga vyn, tas dessa fält bort från vyn.

 3. Spara ändringarna i list- eller datavyn.

Överst på sidan

Fler anpassningsalternativ

Förutom de anpassningar som beskrivs ovan kan du anpassa en list- eller datavy på följande sätt:

 • Skapa en formelkolumn     som visar resultatet av en beräkning av andra kolumner i vyn. Det här är ungefär på samma sätt som du använda formler i ett kalkylprogram. Du kan till exempel multiplicera enhetspriset för en produkt med antalet enheter i lager att visa det totala värdet av objekt i en separat kolumn.

 • Visa data från flera källor     i en enda vy. Det här är kraftfulla sätt att kombinera datakällor i en och samma plats. Du kan till exempel visa produktkategorier från en lista och produktnyckel information från en annan lista i samma vy.

 • Lägg till parametrar     i en lista eller datavy. Du kan till exempel vill skicka en parameter från en annan meny till datavy och filtrera data genom att parametervärde.

 • Lägg till serverkontroller     för listan eller datavy. Du kan binda SharePoint-kontroller, ASP.NET-kontroller och annat till en datakälla och lägger till dem till en vy för att skapa tilltalande och interaktiva data gränssnitt för användarna.

 • Ändra teckensnitt och formatering     för listan eller datavy. Du kan ändra teckenstorlek, teckenfärg, teckensnittsfamilj och annat med kolumnrubriker och fält. Du kan göra det manuellt med WYSIWYG verktygen i SharePoint Designer 2010 eller använda CSS-format i de här elementen på sidan.

 • Anpassa layouten Tabell     på listan eller datavy. Du kan lägga till och ta bort tabellceller, ändra bredd eller höjd på en rad eller kolumn, visa eller dölja kantlinjer eller fyllning och mycket mer med hjälp av tabellen redigeringsalternativ i SharePoint Designer 2010.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×