Anpassa dataformat i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dina data i databasen har ett fördefinierat format men om du är ute efter något annat kan du använda anpassade format. Eftersom anpassade format bara ändrar hur data visas behöver du inte oroa dig för att data ändras. Den här artikeln förklarar vilka typer av tecken som är tillgängliga och hur du kan använda dem.

Obs!:  Det finns inte anpassade formatalternativ för Access-appar.

Vad vill du göra?

Mer information om anpassade format

Format för datatyperna Tal och Valuta

Format för Text-datatyperna

Formatera datatypen Datum/tid

Mer om anpassade format

När du skapar ett anpassat format anger du olika tecken i egenskapen Format för ett tabellfält. Tecknen består av platshållare (till exempel 0 och #), avgränsare (till exempel punkter eller komman), strängtecken och färger. Kom dock ihåg att anpassade format som du använder i tabellfält automatiskt tilldelas till en kontroll i formulär eller rapporter som är bundna (länkade).

Du kan ange format för fyra typer av numeriska värden – positiva, negativa, noll (0) och null (odefinierat). Om du väljer att skapa format för varje typ av värde måste du placera formatet för positiva värden först, därefter formatet för negativa värden, sedan formatet för noll och till sist nullvärden. Du måste dessutom avgränsa varje format med ett semikolon.

Exempel på anpassat format: # ###,##;(#,###.##)[Röd];0,000.00;"Odefinierat"

Visas som: 1 234,568-1.234.568 = 0

Det här betyder formateringen

 • Nummertecknet (#) är en platshållare för siffror. Om det inte finns några värden visas ett tomt utrymme i Access. Om du vill visa nollor i stället för blanksteg.
  Exempel: Om du vill visa 1234 som 1234.00 använder du siffran 0 som platshållare, ####.00.

 • Positiva värden visas med två decimaler.

 • Negativa värden visas med två decimaler, inom parentes samt med röd teckenfärg.

 • Nollvärden visas som siffran 0 och alltid med två decimaler.

 • Null-värden som ordet ”odefinierat”.

Du kan använda upp till fyra avsnitt för en sträng som du avgränsar med semikolon (;). Om tabellfältet inte medger nullvärden kan du utelämna det fjärde avsnittet.

Avsnitt

Formatbeskrivning

Exempel

Om det första avsnittet innehåller #,###.##

Positiva värden visas.

1234.5678 visas som 1,234.568

I det här formatet används blanksteg som tusentalsavgränsare och komma som decimaltecken. Om decimalvärdena i posten överskrider antalet platshållartecken i det anpassade formatet, rundas talet av till det antal siffror som anges i formatet. Om fältet till exempel innehåller 3 456,789, men formatet anger två decimaler, rundas decimalvärdet av till ,79.

Tips: Om du vill använda ett format med större värden eller fler decimaler, lägger du till fler platshållare för decimalvärdet, t.ex. # ###,###.

Om det andra avsnittet innehåller (# ###,##)[Röd]

Endast negativa värden visas. Om dina data inte innehåller negativa värden blir detta fält tomt.

Det negativa värdet omsluts av strängtecken eller parenteser. I detta exempel visas alla negativa värden i rött.

Om det tredje avsnittet innehåller 0 000,00

Anger formatet för alla nollvärden (0).

Om fältet innehåller ett nollvärde visas 0 000,00. Om du vill visa text i stället för ett tal, skriver du "Noll" (omslutet med dubbla citattecken) i stället.

Om det fjärde avsnittet innehåller "Odefinierat"

Definierar vad användarna ser när en post innehåller ett nullvärde. I det här fallet visas ordet "Odefinierat".

Du kan även använda annan text, t.ex. "Null" eller "****". Om du omsluter tecknen med dubbla citattecken behandlas de som strängar och visas exakt så som du skriver dem.

Överst på sidan

Format för datatyperna Tal och Valuta

Om du vill skapa ett anpassat format använder du de formateringstecken som visas i följande tabell.

Tecken

Beskrivning

#

Visar en siffra. Varje förekomst av tecknet representerar en position för ett tal. Om det inte finns något värde i en viss position visas talet noll (0). # kan också användas som ett platshållartecken.

Om du använder på formatet ### och anger ett värde i 45 i fältet visas 45. Om du anger 12,145 i ett fält visas 12,145 – även om du har definierat bara en platshållare till vänster om tusentalsavgränsare avgränsare.

0

Visar en siffra. Varje förekomst av tecknet representerar en position för ett tal. Om det inte finns något värde i en viss position visas talet noll (0).

Tusentals- och decimalavgränsare

Anger var du tusentals- och decimalavgränsare ska placeras.

tomma utrymmen, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -) och ekonomiska symboler (¥ £ $) där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) omsluter du dem med dubbla citattecken. Observera att du kan placera dem var du vill.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

!

Vänsterjusterar alla värden. När du framtvingar vänsterjustering kan du inte använda sifferplatshållarna # och 0, men du kan använda platshållare för texttecken.

*

Gör så att tecknet omedelbart efter asterisken (*) blir ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access högerjusteras numeriska data som standard och allt utrymme till vänster om värdet fylls med blanksteg. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng, och när du gör det fylls alla tomma utrymmen med det angivna tecknet.

Formatet £##*~,00 visar till exempel valutabelopp som £45~~~~~,15. Antalet tildetecken (~) som visas i fältet beror på antalet blanksteg i tabellfältet.

%

Används som det sista tecknet i en formatsträng. Multiplicerar värdet med 100 och visar resultatet med ett efterföljande procenttecken.

E+, E-

eller

e+, e-

Visar värden med matematisk notation (exponentformat).

Använd det här alternativet när den fördefinierade matematiska notationen inte rymmer hela värdet. Använd E+ eller e+ om du vill visa värden som positiva exponenter och E- eller e- om du vill visa negativa exponenter. Du måste använda dessa platshållare tillsammans med andra tecken.

Anta att du använder formatet 0,000E+00 på ett numeriskt fält och sedan skriver 612345. Då visas 6,123E+05. Först rundas antalet decimaler av till tre (antalet nollor till höger eller vänster om decimalavgränsaren). Sedan beräknas exponentvärdet från antalet siffror som finns till höger om (eller vänster, beroende på språkinställningarna) decimalavgränsaren i det ursprungliga värdet. I det här fallet placeras "612345" (sex siffror) till höger om decimalkommat. Därför visas 6,123E+05 och resultatet motsvarar 6,123 x 105.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Använda anpassade format för datatyperna Tal och Valuta:

 1. Öppna tabellen i Designvyn och markerar det fält som du vill formatera,

 2. Klicka på cellen bredvid rutan Formatera på fliken Allmänt och ange önskade tecken.

 3. Tryck på CTRL+S för att spara arbetet.

Överst på sidan

Format för Text-datatyperna

Datatyperna Text och PM accepterar inte fördefinierade format, men du kan använda anpassade format om du vill göra det enklare att läsa tabelldata. Om du använder ett webbformulär att samla in kreditkortsnummer och du lagrar dessa tal utan blanksteg kan använda du ett anpassat format att lägga till lämpliga blanksteg så att kreditkortsnummer blir lättare att läsa. Datatyperna Text och PM Tillåt två format avsnitt i en sträng. Den första delen av strängen anger hur texten ska visas, och det andra avsnittet styr hur tomma värden eller nollängdssträngar visas. Om du inte anger ett format, vänsterjusteras Access all text i datablad.

I följande tabell visas och förklaras de anpassade format som du kan använda för fält med Text-datatyper.

Tecken

Beskrivning

@

Visar valfritt tecken för dess position i formatsträngen. Om alla tecken i den underliggande informationen placeras in visas de resterande platshållarna som blanksteg.

Om formatsträngen till exempel är @@@@@ och den underliggande texten är ABC, vänsterjusteras texten och två blanksteg läggs in till vänster om tecknen.

&

Visar valfritt tecken för dess position i formatsträngen. Om alla tecken i den underliggande informationen placeras in, visar de resterande platshållarna ingenting.

Om formatsträngen till exempel är &&&&& och texten är ABC, visas bara den vänsterjusterade texten.

!

Gör så att platshållarna fylls med tecken från vänster till höger, i stället för från höger till vänster. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen.

<

Gör all text till gemener. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen, men du kan placera ett utropstecken (!) före det.

>

Gör all text till versaler. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen, men du kan placera ett utropstecken (!) före det.

*

När detta används blir tecknet omedelbart efter asterisken (*) ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access vänsterjusteras text som standard och allt utrymme till höger om värdet fylls med blanksteg. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng. När du gör detta fylls alla tomma utrymmen med angivet tecken.

Tomt utrymme, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -), ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, t.ex. snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) ska du omsluta dem med dubbla citattecken – observera att du kan placera de här tecknen var du vill i formatsträngen.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Obs!: När du anger ett format fylls platshållartecknen i med data från det underliggande fältet.

Använda anpassade format i textfält

 1. Öppna tabellen i Designvy.

 2. Markera fältet du vill formatera och klicka på cellen bredvid rutan Format på fliken Allmänt.

 3. Ange formatet. Vilka typer av anpassat format som du kan ange beror på vilken datatyp du har valt för fältet.

 4. Tryck på CTRL+S för att spara arbetet.

Överst på sidan

Formatera datatypen Datum/tid

Om du inte anger något fördefinierat eller eget format för datatypen Datum/tid tillämpas datumformatet – åååå-mm-dd hh:mm:ss. Anpassade format för fält med datatypen Datum/tid kan innehålla två avsnitt – ett för datum och ett för tid, och avsnitten ska avgränsas med semikolon. Du kan t.ex. återskapa det allmänna datumformatet på följande sätt: åååå-mm-dd hh:mm:ss.

Tecken

Beskrivning

Datumavgränsare

Används för att styra placeringen av avgränsare för dagar, månader och år.

c

Visar det allmänna datumformatet.

d eller dd

Visar dagen i månaden som en eller två siffror. För en siffra använder du en enda platshållare. För två siffror använder du två platshållare.

ddd

Förkortar dagen i veckan till tre bokstäver.

Måndag visas t.ex. som Mån.

dddd

Visar alla dagar i veckan, utan förkortningar.

ddddd

Visar det korta datumformatet.

dddddd

Visar det långa datumformatet.

w

Visar numret på dagen i veckan.

Måndag visas t.ex. som 2.

m eller mm

Visar månaden med en siffra eller två siffror.

mmm

Förkortar namnet på månaden till tre bokstäver.

Oktober visas t.ex. som Okt.

mmmm

Visar hela månadsnamnen.

q

Visar numret på det aktuella kalenderkvartalet (1–4).

För ett datum i maj visas 2 som kvartalsvärde.

y

Visar dagen under året, 1–366.

yy

Visar årets två sista siffror.

Obs!: Det rekommenderas att du anger och visar alla fyra siffror för ett givet år.

yyyy

Visar alla siffror i ett år inom intervallet 0100–9999.

Tidsavgränsare

Används för att styra placeringen av avgränsare för timmar, minuter och sekunder.

h eller hh

Visar timmar med en eller två siffror.

n eller nn

Visar minuter med en eller två siffror.

s eller ss

Visar sekunder med en eller två siffror.

ttttt

Visar det långa tidsformatet.

AM/PM

Visar tolvtimmarsklocka med efterföljande AM eller PM. Värdet anges utifrån datorns systemklocka.

A/P eller a/p

Visar tolvtimmarsklocka med efterföljande A, P, a eller p. Värdet anges utifrån datorns systemklocka.

AMPM

Visar värden för tolvtimmarsklocka, men indikatorerna för förmiddag och eftermiddag som finns i de nationella inställningarna i Windows används.

Tomt utrymme, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -), ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) ska du omsluta dem med dubbla citattecken. Observera att du kan placera dem var du vill.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

*

När detta används blir tecknet efter asterisken (*) ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access vänsterjusteras text som standard och allt utrymme till höger om värdet fylls med blanksteg. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng. När du gör det fylls alla tomma utrymmen med angivet tecken.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Mer information finns i formatera datum och tider.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×