Ange tabellbeteendeegenskaper för Power View-rapporter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du använder Power View kan du ange tabellbeteendeegenskaperna så att grupperingsbeteendet för detaljrader ändras, vilket ger en bättre standardplacering av ID-information (till exempel namn, foto-ID och logotypbilder) i brickbehållare, kort och diagram.

Obs!: Du måste ange radidentifieraren innan du kan ställa in andra egenskaper.

 1. Öppna Power Pivot. Mer information finns i Starta Power Pivot in Microsoft Excel 2013-tilläggsprogrammet.

 2. Klicka på tabellfliken längst ned i fönstret och välj den tabell som du skapar egenskaper för.

 3. Klicka på Avancerat > Tabellfunktioner.

 4. I Radidentifierare väljer du en kolumn i tabellen som bara innehåller unika värden och inga tomma värden. Det första du gör när du anger andra egenskaper är att ange en radidentifierare.

 5. I Behåll unika rader väljer du kolumner som ska behandlas som unika även om de är dubbletter (till exempel en medarbetares för- och efternamn om det finns två eller fler medarbetare med samma namn).

 6. Standardetikett anger vilken kolumn som innehåller ett visningsnamn som representerar raddata (till exempel medarbetarens namn i en personalpost).

  I vissa Power View-visualiseringar, t.ex. kort visas standardetiketten visas med en större teckenstorlek. Om du också har angett en standardbild visas standardetiketten under standardbilden på flikarna i en panelbehållare.

 7. I Standardbild anges vilken kolumn som innehåller en bild som representerar raddata (till exempel ett foto-ID i en personalpost).

Artikelinnehåll

Varför ska jag ange tabellbeteendeegenskaper?

Standardfält

Egenskapen Radidentifierare

Egenskapen Behåll unika rader

Standardetiketter

Standardbilder

Optimera för specifika layouter

Bilder saknas

Så här anger du att en kolumn innehåller webbadresser till bilder

Så här anger du att en kolumn innehåller binära bilder

En eller flera rader saknas i tabeller

Matrislayouten är överbelamrad

Diagram som visar för många objekt och nivåer på axeln

Nästa steg

Se även

Varför ska jag ange tabellbeteendeegenskaper?

Power View grupperar objekt automatiskt baserat på de fält och det presentationsformat du använder. I de flesta fall får du ett optimalt resultat med standardgrupperingen. Men för en del tabeller, framförallt sådana som innehåller detaljdata, händer det att standardgrupperingsbeteendet grupperar rader som inte ska grupperas (till exempel personal- eller kundposter som bör anges enskilt i listan, särskilt när två eller flera personer har samma för- och efternamn). För sådana tabeller kan du ange egenskaper som gör att raderna listas enskilt istället för att grupperas tillsammans.

Obs!: Ändra inte standardbeteendet för tabeller som fungerar som uppslagstabeller (till exempel en datumtabell, produktkategoritabell eller avdelningstabell, där tabellen består av ett relativt litet antal rader och kolumner) och sammanfattningstabeller som innehåller rader som bara är intressanta när de sammanfattas (till exempel statistikdata som summeras efter kön, ålder och geografi). Det bästa resultatet för uppslags- och sammanfattningstabeller får du med standardgrupperingsbeteendet.

Överst på sidan

Standardfält

Du kan ange vilka fält som ska läggas till automatiskt i Power View när någon klickar på tabellnamnet i fältlistan i Power View. En tabell kan ha flera fält, men en del av dem används troligen oftare än andra.

 1. Gå till Power Pivot-fönstret > fliken Avancerat > Standardfältuppsättning.

 2. Markera ett fält i Fält i tabellen och klicka på Lägg till.

 3. Fältet flyttas till Standardfält, i ordning.

 4. När du har alla de fält du vill ha kan du ändra vilken ordning de visas i. Markera ett fält och klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Egenskapen Radidentifierare

I tabellen anger radidentifieraren en enskild kolumn som innehåller enbart unika värden och inga tomma värden. Egenskapen Radidentifierare används för att ändra grupperingen, så att en grupp inte baseras på en rads fältsammansättning utan på en fast kolumn som alltid används för att identifiera en rad unikt, oavsett vilka fält som används i en viss rapportlayout.

Om du anger den här egenskapen ändras standardgrupperingsbeteendet från dynamisk gruppering baserat på kolumnerna som finns i vyn, till fast gruppering som sammanfattar baserat på radidentifieraren. Standardgrupperingsbeteendet kan ändras för rapportlayouter, till exempel en matris, som annars skulle gruppera (eller visa delsummor) för varje kolumn i raden.

Om du anger en radidentifierare aktiveras följande egenskaper: Behåll unika rader, Standardetikett och Standardbild. Var och en av dem påverkar fältbeteendet i Power View.

Du kan också använda Radidentifierare som en fristående egenskap, om du vill göra följande:

 • Använda binära bilder i en rapport. När tvetydigheterna kring radernas unikhet har eliminerats kan Power View bestämma hur standardbilder och standardetiketter ska tilldelas för en viss rad.

 • Ta bort oönskade delsummor i en matrisrapport. Standardgruppering på fältnivå skapar en delsumma för varje fält. Om du bara vill ha en enda delsumma som beräknas på radnivå, får du det resultatet genom att ange Radidentifierare.

Du kan inte ange Radidentifierare för tabeller som markeras som datumtabeller. För datumtabeller anges radidentifieraren när du markerar tabellen. Mer information finns i Dialogrutan Markera som datumtabell.

Överst på sidan

Egenskapen Behåll unika rader

Med den här egenskapen anger du vilka kolumner som visar identitetsinformation (till exempel en anställds namn eller en produktkod) på ett sätt som särskiljer de olika raderna. När rader verkar vara identiska (till exempel två kunder med samma namn) upprepas kolumnerna i rapporttabellen som du anger för den här egenskapen.

Beroende på vilka kolumner du lägger till i en rapport kan det förekomma rader som behandlas som identiska, eftersom värdena på respektive rad verkar vara samma (för till exempel två kunder med namnen Jon Yang). Detta kan inträffa eftersom andra särskiljande kolumner (till exempel mellannamn, adress eller födelsedatum) inte finns med i rapportvyn. I så fall är standardbeteendet att komprimera raderna som verkar vara identiska i en enda rad, och summera alla beräknade värden till ett enda större resultat utifrån de kombinerade raderna.

Genom att ange egenskapen Behåll unika rader kan du bestämma att en eller flera kolumner alltid ska upprepas när du lägger till den kolumnen i rapportvyn, även om det finns dubbletter. Beräknade värden för raden allokeras nu utifrån varje enskild rad, och sammanfattas inte till en enda rad.

Obs!: Eftersom kolumnerna som slutanvändaren väljer kan påverka grupperingen, vilket ändrar filterkontexten för uttrycksberäkningar, måste modelldesigners vara noga med att skapa mått som returnerar rätt resultat.

Överst på sidan

Standardetiketter

Med den här egenskapen anger du en etikett som visas tydligt på ett kort eller i ett diagram, eller tillsammans med standardbilden i en bildrutsrapports remsnavigering. När standardetiketten används tillsammans med en standardbild, visas den under bilden. När du väljer en standardetikett ska du välja den kolumn som visar mest information om raden (till exempel ett namn).

I flikremselayouten för en bandbehållare, där navigeringsremsan löper längs med överkanten, visas standardetiketten i rubrikområdet nedanför en bild. Detta definieras med egenskapen Standardbild. Om du till exempel har en lista över medarbetare kanske du vill visa information om dem sida vid sida, till exempel deras foto-ID som standardbild och Medarbetarens namn som standardetikett. Standardetikettkolumnen visas alltid under bilden i flikremsenavigeringen i en bandbehållare, även om du inte uttryckligen väljer den i rapportens fältlista.

I en bandbehållares omslagslayout, där navigeringen sker längs med bildrutornas underkant, visas standardbilden utan standardetiketten.

I en kortlayout visas standardetiketten med större teckensnitt i rubrikområdet högst upp på varje kort. Om du till exempel har en lista över medarbetare kanske du vill skapa kort med medarbetarinformation, och använda deras foto-ID som standardbild och Medarbetarens namn som standardetikett.

Överst på sidan

Standardbilder

Med den här egenskapen anger du en bild som visas som standard i en bildrutsrapports flikremsenavigering, eller tydligt under standardetiketten till vänster på ett kort. En standardbild ska ha visuellt innehåll. Det kan till exempel vara ett foto-ID i en personaltabell, en kundlogotyp i en kundtabell eller en landskontur i en geografisk tabell.

Obs!: Bilder kan hämtas via URL-adressen till en bildfil på en webbserver, eller vara binära data som bäddas in i arbetsboken. Om bilden baseras på en URL-adress måste du ange kolumnen som bildtyp så att Power View hämtar bilden och inte visar URL-adressen som textdata i rapporten.

Överst på sidan

Optimera för specifika layouter

I det här avsnittet beskrivs vad som händer när du anger tabellbeteendeegenskaper utifrån ett visst presentationsformat och dataegenskaperna. Om du försöker finjustera layouten för en matrisrapport, kan du till exempel använda den här informationen för att förstå hur du förbättrar matrisens presentation med hjälp av tabellbeteendeegenskaper i modellen.

Bilder saknas

Egenskaperna som du anger i modellen bestämmer om bilderna visualiseras i en rapport, eller visas som textvärden i rapporten. I följande exempel saknas bilder i rapporten. Där en bild borde visas, visas i stället bildfilens URL-plats. Detta sker eftersom texten i modellen tolkas som text i rapporten. Du ändrar det här beteendet genom att ange egenskaperna för en kolumn som innehåller bildens URL-adress. Egenskapen beordrar Power View att använda kolumnvärdet som en URL-adress i stället för att visa det som text.

Rapportegenskap

Så här anger du att en kolumn innehåller webbadresser till bilder

 • Gå till fönstret PowerPivot > fliken Avancerat > avsnittet Rapportegenskaper och kontrollera att Datakategori är inställt på Bild-URL (rekommenderas).

 • Klicka annars på nedpilen för Datakategori > Fler kategorier> Bild-URL.

Så här anger du att en kolumn innehåller binära bilder

 • Gå till fönstret PowerPivot > fliken Avancerat > avsnittet Rapportegenskaper > Tabellbeteende.

 • Välj en kolumn som innehåller unika värden som Radidentifierare.

En eller flera rader saknas i tabeller

Ibland kan standardgrupperingsbeteendet få motsatt effekt mot vad du hade tänkt. Till exempel kanske modellens detaljrader inte visas i rapporten. Power View grupperar som standard baserat på de kolumner som du lägger till i vyn. Om du lägger till Landsnamn i rapporten visas landet en gång i vyn, även om den underliggande tabellen kanske innehåller tusentals rader som omfattar flera instanser av respektive landsnamn. I så fall leder standardgrupperingsbeteendet till rätt resultat.

Dock tänka på ett annat exempel där du vill flera instanser av en rad som visas, eftersom faktiskt underliggande rader som innehåller information om olika enheter. I det här exemplet förutsätts det att du har två kunder båda namngivna Jon Yang. Med standard gruppering kan visas endast en instans av Jon Yang i rapporten. Eftersom endast en instans visas i listan är dessutom mått Årliga från summan av värdet för båda kunder. I detta fall där kunder som har samma namn är faktiskt olika personer, ger standard gruppering ett felaktigt resultat.

Rapportexempel som visar unika värden

Om du vill ändra standardinställningen genom att gruppera beteende, ange egenskaperna Radidentifierare och Behåll unika rader. Behåll unika rader, Välj i kolumnen Efternamn så att det här värdet ska upprepas för en rad, även om den redan visas i en annan rad. När du har ändrat egenskaperna och publicera arbetsboken skapa du samma rapport, men den här gången kommer du att se både kunder med namnet Jon Yangmed Årliga från korrekt har tilldelats till var och en.

Rapportexempel som visar kombinerade värden

Matrislayouten är överbelamrad

När du visar en detalj i en matris skapar standardgrupperingsbeteendet ett summerat värde för varje kolumn. Beroende på vilket syfte du har, kanske det innebär fler summeringar än du vill ha. Du ändrar det här beteendet genom att ange Radidentifierare. Du behöver inte ange några fler egenskaper. Det räcker med att ange radidentifieraren om du vill ändra grupperingen så att summeringar beräknas för varje rad baserat på dess unika radidentifierare.

Jämför följande före- och efter-bilder som visar vad som händer när du anger den här egenskapen för en matrislayout.

Före: Standardgruppering baserat på fälten i matrisen

Rapportegenskap
Efter: Gruppering efter radidentifierare

Rapportegenskap

Diagram som visar för många objekt och nivåer på axeln

Diagramrapporter som visar detaljdata ska använda en radidentifierare som axel. Utan radidentifierare går det inte att bestämma vad som ska användas som axel, vilket innebär att layouten baseras på gissningar och blir obegriplig. Du ändrar det här beteendet genom att ange Radidentifierare. Du behöver inte ange några fler egenskaper. Det räcker med att ange radidentifieraren om du vill ändra grupperingen så att summeringar beräknas för varje rad baserat på dess unika radidentifierare.

Jämför följande före- och efter-bilder som visar vad som händer när du anger den här egenskapen för en diagramlayout. Det är samma rapport, med identiska fält och identisk presentation. Den enda skillnaden är att den undre bilden visar en rapport efter att Radidentifierare har angetts i tabellen Items.

Rapportegenskap
Före: Standardgruppering baserat på fälten i ett diagram

Rapportegenskap

Efter: Gruppering efter radidentifierare (radidentifieraren blir axeln)

Överst på sidan

Fortsättning

När du har utvärderat tabellerna i modellen och angett tabellbeteendeegenskaper för dem som innehåller detaljrader och som alltid ska visas som enskilda objekt, kan du optimera modellen ytterligare via andra egenskaper eller inställningar. Mer information om Power View finns i Självstudiekurs: Optimera datamodellen för Power View-rapportering.

Meddelanden: Upphovsrätt för video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Populationsdata från UNData (data.un.org) på Microsoft Azure Marketplace

 • Piktogram över olympiska grenar från Thadius856 och Parutakupiu, distribuerade enligt licens för Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Överst på sidan

Mer information finns i

PowerPivot-rapporteringsegenskaper för Power View

PowerPivot: Kraftfull dataanalys och datamodellering i Excel

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Videoklipp om Power View och PowerPivot

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×