Ange kostnader för resurser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project beräknas kostnaderna för resurser baserat på löne satser, avgifter per tillfälle, fasta kostnader eller summor för kostnads resurser (till exempel Airfare eller matsal) som är tilldelade till aktiviteter.

Obs!: Innan du kan spara ändringar av kostnadsinformation för en företagsresurs måste resursen öppnas för redigering.

Vad vill du göra?

Ange kostnader för en arbetsresurs

Ange kostnad per tillfälle för en arbetsresurs

Ange en fast kostnad för en aktivitet eller för projektet

Ange kostnader för en kostnadsresurs

Ange pris för en materialresurs

Ange kostnad per tillfälle för en materialresurs

Ange AC (Actual Cost) manuellt

Felsökning

Ange kostnader för en arbetsresurs

 1. Välj Visa _GT_ resurs lista.

  Resurslista på fliken Visa

 2. Om du inte ser tabellen Inmatning klickar du på Visa _GT_- tabeller >- posten.

  Knappen Tabeller på fliken Visa

 3. Skriv personens namn i fältet resurs namn eller välj namnet om personen redan finns i resurs listan.

 4. Kontrol lera att arbetet visas i fältet typ .

  Typfältet med Arbete

 5. I fälten Std. ränta anger du den vanliga löne satsen för den personen. Till exempel $25,00/timmeeller $200,00/dag.

  Tryck på TABB för att gå till det här fältet om det inte visas.

 6. Om du planerar att spåra övertid i ditt projekt och din person kan arbeta övertid skriver du in övertids kostnaden i OVT. Pris radfält.

 7. I fältet påförs beräknas kostnaden som standard, men du kan välja Start -eller slutdatum för att Periodisera kostnadbaserade resurs kostnader vid början eller slutet av projektet.

 8. Tilldela resursen till en aktivitet. Microsoft Project beräknar automatiskt resurs kostnaden för den uppgiften.

  Tips: Information om hur du anger mer än en kostnad per resurs finns i ange variabel priser för personer eller material resurser i slutet av den här artikeln.

Har du priser som mer komplexa än det? Ibland räcker det inte med en uppsättning resurs avgifter för att hämta komplexa fakturerings scheman ("blandade priser").

En resurs kan till exempel ha varierande priser som beror på:

 • Typ av arbete

 • Arbetsplats

 • Mängdrabatt i samband med arbetet

 • Ändringar över tid

 • Använda resurser, till exempel utbildade eller inte formellt utbildade

Du kan modellera dessa mer komplexa faktureringsplaner med hjälp av kostnadstabeller i Project:

 1. Dubbelklicka på resursen för att öppna dialog rutan Resursinformation och klicka sedan på fliken kostnad .

 2. Under kostnads tabellerpå fliken a (standard) anger du det datum då avgifts ändringen börjar gälla i kolumnen giltighets datum .

 3. Skriv resurskostnaderna i kolumnerna Standardkostnad och Övertidskostnad.

 4. Du kan ange en kostnadsändring för ett annat datum genom att skriva eller markera det nya datumet och ange nya standardkostnader och övertidskostnader på de extra raderna i kostnadstabellerna.

 5. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med löne satser för samma resurs klickar du på fliken B och upprepar sedan steg 2-4.

Meddelanden: 

 • Använd kostnads tabeller för att återspegla eventuella ändringar som påträder efter ett visst datum. På så sätt undviker du att beräkningen görs utifrån gamla data.

 • Om du använder kostnads tabeller regelbundet kan du lägga till kolumnen kostnads tabell i vyn aktivitets användning för att se och välja tilldelningens kostnads tabell.

 • I Project beräknas totalkostnader När kostnadsbaserade resurser, resurser med kostnader per tillfälle och kostnads resurser kopplas till aktiviteter. Beräkningen påverkas av Påförs-inställningen.

 • Om du ändrar standard taxan för en resurs påverkas kostnaden för aktiviteter som är 100% färdig och som har samma resurs tilldelad.

 • När du har angett flera taxor för en enskild resurs med hjälp av kostnadstabellerna kan du ändra resurskostnaderna för den resursen för valfri tilldelning genom att använda en annan kostnadstabell. Om du vill ändra kostnadstabellen för en viss tilldelning väljer du den resurs som är tilldelad till aktiviteten i vyn Aktivitetsanvändning och väljer Information genom att högerklicka. Klicka på den kostnadstabell du vill använda i listan Kostnadstabell på fliken Kostnader.

Ange kostnad per tillfälle för en arbetsresurs

 1. Välj Visa _GT_ resurs lista.

  Resurslista på fliken Visa

 2. Om du inte ser tabellen Inmatning klickar du på Visa _GT_- tabeller >- posten.

  Knappen Tabeller på fliken Visa

 3. Fyll i kolumnen kostnad/Använd för den resurs som har en angiven avgift för varje tilldelning. Resurserna kan ha en kostnad per tillfälle utöver betald betalning.

Du kan ange fler än en kostnad per tillfälle för varje resurs för planer med blandade kostnader:

 1. Dubbelklicka på resursen för att öppna dialog rutan Resursinformation och klicka sedan på fliken kostnad .

 2. Under kostnads tabellerpå fliken a (standard) anger du det datum då avgifts ändringen börjar gälla i kolumnen giltighets datum .

 3. Fyll i kolumnen kostnad per tillfälle .

 4. Du kan ange en kostnad per tillfälle för ett annat datum genom att skriva eller markera det nya datumet och den nya kostnaden per tillfälle på de extra raderna i kostnadstabellerna.

 5. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader för samma resurs klickar du på fliken B och upprepar sedan steg 2-4.

Tips:  Värdet i Kostnaden påförs gäller inte specifikt för en viss kostnadstabell, utan är en egenskap på resursnivå.

I Project kan totalkostnader beräknas när taxabaserade resurser, resurser med kostnader per tillfälle och kostnadsresurser kopplas till aktiviteter.

Meddelanden: 

 • När du har angett flera kostnader för en enskild resurs med hjälp av kostnadstabellerna kan du ändra resurskostnaderna för en tilldelning genom att använda en annan kostnadstabell. Om du vill ändra kostnadstabellen för en viss tilldelning väljer du den resurs som är tilldelad till aktiviteten i vyn Aktivitetsanvändning och väljer Information genom att högerklicka. Klicka på den kostnadstabell du vill använda i listan Kostnadstabell på fliken Kostnader.

 • Om du använder kostnads tabeller regelbundet kan du lägga till kolumnen kostnads tabell i vyn aktivitets användning för att se och välja tilldelningens kostnads tabell.

Ange en fast kostnad för en aktivitet eller för projektet

Fasta kostnader tilldelas till en aktivitet och är användbara för att planera och registrera aktivitetskostnader utöver de kostnader som uppstår i samband med tilldelade resurser. Fasta kostnader tillämpas på en aktivitet, och inte en resurs.

 1. Välj Visa _GT_Gantt-schema.

  Knappen Gantt-schema på fliken Visa

 2. Välj tabeller > kostnad.

  Kostnadstabellen på menyn Tabeller

 3. I fältet aktivitets namn väljer du den aktivitet som har en fast kostnad.

 4. Skriv ett kostnadsvärde i fältet Fast kostnad.

Tips:  Genom värdet Fast kostnad påförs kan du styra när fasta kostnader ska påföras, och med hjälp av Använd kostnadsresurs-tilldelningar får du bättre kontroll över kostnaderna.

Du kan också ange fasta kostnader för hela projektet. Det kan du göra om du bara är intresserad av totalkostnaderna för projektet (och inte kostnader på aktivitetsnivå), eller om du vill lägga till fasta utgifter som el och värme.

 1. Markera kryss rutan projekt sammanfattnings aktivitet på fliken format .

  Projektsammanfattningsaktivitet på fliken Format

 2. Ange en kostnad för projektet i fältet fast kostnad för projekt sammanfattningen.

Ange kostnader för en kostnadsresurs

Med en kostnadsresurs kan du tillämpa en kostnad på en aktivitet genom att tilldela ett kostnadsobjekt (t.ex. investeringar i utrustning eller rörliga kostnader för flygbiljetter eller boende) för aktiviteten i fråga. Till skillnad från fasta kostnader kan du tillämpa så många kostnadsresurser du vill på en aktivitet. Med kostnadsresurser får du mer kontroll när du tillämpar olika typer av kostnader på aktiviteter.

Innan du anger en kostnad för en kostnadsresurs måste du skapa kostnadsresursen:

 1. Välj Visa _GT_ resurs lista.

  Resurslista på fliken Visa

 2. I fältet resurs namn skriver du ett namn på kostnads resursen (till exempel logi) och högerklickar sedan för att välja information.

 3. I dialog rutan Resursinformation , på fliken Allmänt , väljer du kostnad i listan typ och klickar sedan på OK.

När kostnadsresursen har skapats kan du tilldela resursen till en aktivitet. När kostnadsresursen har tilldelats till en aktivitet kan du ange kostnader för resurstilldelningen i vyn Aktivitetsanvändning.

 1. Välj Visa _GT_ aktivitets användning.

 2. Dubbelklicka på aktiviteten som kostnads resursen är tilldelad till för att öppna dialog rutan aktivitets information .

 3. Klicka på fliken resurser , ange ett kostnads värde i fältet kostnad och klicka sedan på OK.

När en kostnad tillämpas via en kostnadsresurs som är tilldelad till en aktivitet, kan beloppet för kostnadsresursen variera beroende på hur kostnadsresursen används.

Meddelanden: 

 • Till skillnad från fasta kostnader skapas kostnadsresurser som en typ av resurs och tilldelas sedan till en aktivitet.

 • Till skillnad från arbetsresurser går det inte att tillämpa kalendrar på kostnadsresurser. Om du tilldelar en kostnads resurs till en aktivitet och lägger till ett valuta värde på ett visst datum som infaller utanför aktivitetens aktuella start-eller slutdatum justeras datumet så att det inkluderar datumet för kostnaden. Exempel: Om en aktivitet påbörjas den 1 augusti och avslutas den 15 augusti och du tilldelar ett kostnadsresursbelopp på 4 000 kr den 21 augusti, så ändras aktivitetens slutdatum till den 21 augusti.

 • Om du har uppskattat flera värden för en kostnads resurs under en viss tids period och de faktiska värdena skiljer sig från uppskattningarna ersätts uppskattningarna med faktiska värden. Det här kostnads resurs beteendet skiljer sig från andra resurs typer eftersom kostnads resurserna inte är bundna till verkligt arbete.

 • Kostnadsresursernas valutavärde är inte beroende av hur mycket arbete som utförs för den aktivitet de är tilldelade till.

 • Kostnader som anges i ett projektschema är inte lika skyddade som dem som anges i ett projektredovisningssystem. I vissa fall kan kostnaderna ändras till följd av ändringar för aktiviteten i fråga. Om varaktigheten för aktiviteten ändras kan kostnadsfördelningen komma att ändras med tiden.

Ange pris för en materialresurs

 1. Välj Visa _GT_ resurs lista.

  Resurslista på fliken Visa

 2. Om du inte ser tabellen Inmatning klickar du på Visa _GT_- tabeller >- posten.

  Knappen Tabeller på fliken Visa

 3. Markera en materialresurs eller skriv ett nytt materialresursnamn i fältet Resursnamn.

 4. Om det är en ny materialresurs gör du så här:

  • Välj material i fältet typ .

  • Skriv ett namn på en mått enhet i fältet material , till exempel lit (för liter), cu. m (för kubikmeter) eller EA (för varje).

 5. I fälten Std. ränta Ange en kostnad.

Du kan ange fler än en kostnad per materialresurs:

 1. Dubbelklicka på resursen för att öppna dialog rutan Resursinformation och klicka sedan på fliken kostnad .

 2. Klicka på fliken a (standard) under kostnads tabelleroch ange sedan en kostnad i kolumnen standardkostnad.

 3. Skriv ett värde eller en procentuell förändring jämfört med föregående kostnad i kolumnen Standardkostnad på nästa rad. Skriv till exempel +10 % för att ange att kostnaden är 10 % högre än föregående kostnad.

 4. Ange datum då kostnadsändringen träder i kraft i kolumnen Gäller från.

 5. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med priser klickar du på fliken B och upprepar sedan steg 2-4.

Meddelanden: 

 • Ange priser för material resurser om du vill att Project ska beräkna material resurs kostnader baserat på material resurser. Om du till exempel vill tilldela en aktivitet en materialresurs med namnet cement som har ett enhetspris på 800 kr per ton markerar du resurstypen Material i fältet Typ och skriver eller markerar resursnamnet Cement, etiketten Ton och standardkostnaden 800 kr.

 • Ange flera kostnader för en materialresurs om du arbetar med olika materialkvaliteter eller om du behöver ange kostnadsändringar för materialet på specifika datum. Du kan till exempel använda Kostnadstabeller för att ange kostnader för olika kvaliteter av heltäckningsmatta och för att ta med kostnadsökningar eller rabatter som du förväntar dig vid vissa tidpunkter under projektets gång.

Ange kostnad per tillfälle för en materialresurs

 1. Välj Visa _GT_ resurs lista.

  Resurslista på fliken Visa

 2. Om du inte ser tabellen Inmatning klickar du på Visa _GT_- tabeller >- posten.

  Knappen Tabeller på fliken Visa

 3. Markera en materialresurs eller skriv ett nytt materialresursnamn i fältet Resursnamn.

 4. Om det är en ny materialresurs markerar du Material i fältet Typ.

 5. Om det är en ny material resurs skriver du in ett mått enhets namn i fältet material etikett , till exempel lit (för liter), cu. m (för kubikmeter) eller EA (för varje).

 6. Skriv ett kostnadsvärde i fältet Per tillfälle.

Du kan ange fler än en kostnad per tillfälle för varje resurs:

 1. Om det är en ny materialresurs markerar du Material i fältet Typ.

 2. Ange ett måttenhetsnamn i rutan Material.

 3. Dubbelklicka på resursen för att öppna dialog rutan Resursinformation och klicka sedan på fliken kostnad .

 4. Klicka på fliken a (standard) under kostnads tabelleroch skriv sedan ett kostnads värde i kolumnen kostnad per tillfälle .

 5. Skriv ett värde eller en procentuell förändring jämfört med föregående kostnad i kolumnen Kostnad per tillfälle.

 6. Ange datum då kostnadsändringen träder i kraft i kolumnen Gäller från.

 7. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader per tillfälle klickar du på fliken B och upprepar sedan steg 4-6.

Meddelanden: 

 • Ange en kostnad per tillfälle för en materialresurs om du vill ange endast en kostnad per tillfälle för materialresursen och inte vill ta med framtida kostnadsändringar.

 • Ange flera kostnader per tillfälle för en materialresurs om du vill ange fler än en kostnad per tillfälle för materialresursen eller vill ta med framtida ändringar av kostnaden per tillfälle.

Ange AC (Actual Cost) manuellt

Du vill ange verkliga kostnader, men du får reda på att du inte kan göra det. Det beror på att Project automatiskt beräknar faktiska kostnader baserat på det verkliga arbetet eller det material som förbrukas för aktiviteter.

Du kan ange verkliga kostnader för tilldelade uppgifter som har slutförts (återstående arbete är noll) i alla vyer som har en kostnads tabell.

Om du vill ange eller redigera de verkliga kostnaderna manuellt när arbetet fortfarande pågår stänger du av den automatiska beräkningen av faktiska kostnader.

 1. Välj > alternativ > schema.

 2. Under beräknings alternativ för det här projektetavmarkerar du kryss rutan verklig kostnad räknas alltid ut efter projekt .

  Fliken Schema i dialogrutan Projektalternativ

Felsökning

Vara Resurserna som är tilldelade till din projekt aktivitet har associerade kostnader, men de totala kostnaderna för resurstilldelningar visar ett nollvärde.

Innebära Fel kostnadstabell kan användas i din uppgift.

Namnmatchningen

 • Kontrol lera att alla resurser har tilldelats till aktiviteter. Observera att kostnaderna endast beräknas efter att aktiviteter har tilldelats till uppgifter.

 • Kontrol lera den kostnads tabell som du har kopplat till aktiviteten. En kostnads tabell som inte innehåller priser kan ha använts. Du kan ändra kostnads tabellen för resurstilldelning.

  1. Välj Visaaktivitets användning.

   I vyn aktivitets användning grupperas resurserna efter de uppgifter som de är tilldelade till.

  2. Dubbelklicka på resursen som har tilldelats den aktivitet som du vill verifiera dess tillhör ande kostnads tabell för.

  3. I dialog rutan tilldelnings information i listan kostnads tabell kontrollerar du att kostnads tabellen är rätt för uppgiften.

Vara När du har angett kostnader och fasta kostnader för resurser kan du inte ange de faktiska kostnaderna.

Innebära Som standard beräknar Project automatiskt verkliga kostnader enligt det faktiska ackumulerade eller material som förbrukas för aktiviteter. Om du vill redigera verklig kostnads information måste du inaktivera den automatiska beräkningen av faktiska kostnader.

Obs!: Om uppgiften för en aktivitet är färdig (återstående arbete är noll) kan de verkliga kostnaderna för tilldelningen anges i alla vyer som har en kostnads tabell.

Namnmatchningen

 1. Välj > alternativ >schema.

 2. Avmarkera kryss rutan verklig kostnad är alltid beräknat på projekt .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×