Ange kostnader för resurser

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project beräknas kostnaderna för resurser utifrån kostnader, kostnad per tillfälle, fasta kostnader eller summor för kostnadsresurser (till exempel flyg eller restaurangbesök) som har tilldelats aktiviteter.

Obs!: Innan du kan spara ändringar för att kostnadsinformation för en företagsresurs öppnas resursen för redigering.

Vad vill du göra?

Ange kostnader för en arbetsresurs

Ange kostnad per tillfälle för en arbetsresurs

Ange en fast kostnad för en aktivitet eller för projektet

Ange kostnader för en kostnadsresurs

Ange pris för en materialresurs

Ange kostnad per tillfälle för en materialresurs

Ange kostnader för en arbetsresurs

 1. Klicka på Resurslista på fliken Visa.

 2. Markera en resurs eller skriv ett nytt resursnamn i fältet Resursnamn.

 3. I fälten Standardkostnad och Övertidskostnad skriver du standardkostnad och övertidskostnad för resursen.

Har kostnader mer komplex än som? Ibland kan en uppsättning resurskostnaderna räcker inte att samla in komplexa faktureringsplaner (”blandade kostnader”).

En resurs kan till exempel ha variabla kostnader som beror på:

 • Typ av arbete

 • Arbetsplats

 • Mängdrabatt i samband med arbetet

 • Ändringar över tid

 • Använda resurser, till exempel utbildade eller inte formellt utbildade

Du kan modellera dessa mer komplexa faktureringsplaner med hjälp av kostnadstabeller i Project:

 1. Dubbelklicka på resursen om du vill öppna dialogrutan Resursinformation och klicka sedan på fliken kostnader.

 2. Ange det datum då kostnadsändringen effekt i kolumnen Gäller på fliken A (standard) under kostnadstabeller.

 3. Skriv resurskostnaderna i kolumnerna Standardkostnad och Övertidskostnad.

 4. Du kan ange en kostnadsändring för ett annat datum genom att skriva eller markera det nya datumet och ange nya standardkostnader och övertidskostnader på de extra raderna i kostnadstabellerna.

 5. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader för samma resurs klickar på fliken B och upprepar sedan steg 2 – 4.

Meddelanden: 

 • Använd kostnadstabeller så att det speglar kostnadsförändringar som starta efter ett visst datum. Undviker gamla data som beräknas.

 • Om du använder kostnadstabeller regelbundet kan du lägga till kolumnen Kostnadstabell i vyn Aktivitetsanvändning för att visa och välja kostnadstabell för tilldelningen.

 • Totalkostnader beräknas när taxabaserade resurser, resurser med kostnader per tillfälle och kostnadsresurser kopplas till aktiviteter. Resursernas påförs inställningen göra ett avtryck i det här.

 • Om standardkostnaden för en resurs ändras påverkas kostnaderna för aktiviteter som är 100% klart och som har samma tilldelade resurs.

 • När du har angett flera taxor för en enskild resurs med hjälp av kostnadstabellerna kan du ändra resurskostnaderna för den resursen för valfri tilldelning genom att använda en annan kostnadstabell. Om du vill ändra kostnadstabellen för en viss tilldelning väljer du den resurs som är tilldelad till aktiviteten i vyn Aktivitetsanvändning och väljer Information genom att högerklicka. Klicka på den kostnadstabell du vill använda i listan Kostnadstabell på fliken Kostnader.

Ange kostnad per tillfälle för en arbetsresurs

 1. Klicka på Resurslista på fliken Visa.

 2. Klicka på tabeller > inmatning.

 3. Fyll i kolumnen Kostnad per tillfälle för resurs som har en uppsättning avgift för varje tilldelning. Resurser kan ha en kostnad per tillfälle förutom taxabaserade betala.

Du kan ange fler än en kostnad per tillfälle för varje resurs för planer med blandade kostnader:

 1. Dubbelklicka på resursen om du vill öppna dialogrutan Resursinformation och klicka sedan på fliken kostnader.

 2. Ange det datum då kostnadsändringen effekt i kolumnen Gäller på fliken A (standard) under kostnadstabeller.

 3. Fyll i kolumnen Kostnad Per tillfälle.

 4. Du kan ange en kostnad per tillfälle för ett annat datum genom att skriva eller markera det nya datumet och den nya kostnaden per tillfälle på de extra raderna i kostnadstabellerna.

 5. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader för samma resurs, klicka på fliken B och upprepar sedan steg 2 – 4.

Tips:  Värdet i Kostnaden påförs gäller inte specifikt för en viss kostnadstabell, utan är en egenskap på resursnivå.

I Project kan totalkostnader beräknas när taxabaserade resurser, resurser med kostnader per tillfälle och kostnadsresurser kopplas till aktiviteter.

Meddelanden: 

 • När du har angett flera kostnader för en enskild resurs med hjälp av kostnadstabellerna kan du ändra resurskostnaderna för en tilldelning genom att använda en annan kostnadstabell. Om du vill ändra kostnadstabellen för en viss tilldelning väljer du den resurs som är tilldelad till aktiviteten i vyn Aktivitetsanvändning och väljer Information genom att högerklicka. Klicka på den kostnadstabell du vill använda i listan Kostnadstabell på fliken Kostnader.

 • Om du använder kostnadstabeller regelbundet kan du lägga till kolumnen Kostnadstabell i vyn Aktivitetsanvändning för att visa och välja kostnadstabell för tilldelningen.

Ange en fast kostnad för en aktivitet eller för projektet

Fasta kostnader tilldelas till en aktivitet och är användbara för att planera och registrera aktivitetskostnader utöver de kostnader som uppstår i samband med tilldelade resurser. Fasta kostnader tillämpas på en aktivitet, och inte en resurs.

 1. Klicka på Gantt-schema på fliken Visa.

 2. Klicka på tabeller > kostnad.

 3. Markera den uppgift som har en fast kostnad i fältet Aktivitetsnamn.

 4. Skriv ett kostnadsvärde i fältet Fast kostnad.

Tips:  Genom värdet Fast kostnad påförs kan du styra när fasta kostnader ska påföras, och med hjälp av Använd kostnadsresurs-tilldelningar får du bättre kontroll över kostnaderna.

Du kan också ange fasta kostnader för hela projektet. Det kan du göra om du bara är intresserad av totalkostnaderna för projektet (och inte kostnader på aktivitetsnivå), eller om du vill lägga till fasta utgifter som el och värme.

 1. Markera kryssrutan Projektsammanfattningsaktivitet på fliken Format.

 2. Ange en kostnad för projektet i fältet Fast kostnad för projektsammanfattningen.

Ange kostnader för en kostnadsresurs

Med en kostnadsresurs kan du tillämpa en kostnad på en aktivitet genom att tilldela ett kostnadsobjekt (t.ex. investeringar i utrustning eller rörliga kostnader för flygbiljetter eller boende) för aktiviteten i fråga. Till skillnad från fasta kostnader kan du tillämpa så många kostnadsresurser du vill på en aktivitet. Med kostnadsresurser får du mer kontroll när du tillämpar olika typer av kostnader på aktiviteter.

Innan du anger en kostnad för en kostnadsresurs måste du skapa kostnadsresursen:

 1. Klicka på Resurslista på fliken Visa.

 2. Skriv ett namn för kostnadsresurs (till exempel logi) i fältet Resursnamn och högerklicka sedan på Välj Information.

 3. På fliken Allmänt i dialogrutan Resursinformation markerar du kostnad i listan Filformat och klicka sedan på OK.

När kostnadsresursen har skapats kan du tilldela resursen till en aktivitet. När kostnadsresursen har tilldelats till en aktivitet kan du ange kostnader för resurstilldelningen i vyn Aktivitetsanvändning.

 1. Klicka på Aktivitetsanvändning på fliken Visa.

 2. Dubbelklicka på aktiviteten som kostnadsresursen tilldelas så öppnas dialogrutan Aktivitetsinformation.

 3. Klicka på fliken resurser och ange ett kostnadsvärde i fältet kostnad.

När en kostnad tillämpas via en kostnadsresurs som är tilldelad till en aktivitet, kan beloppet för kostnadsresursen variera beroende på hur kostnadsresursen används.

Meddelanden: 

 • Till skillnad från fasta kostnader skapas kostnadsresurser som en typ av resurs och tilldelas sedan till en aktivitet.

 • Till skillnad från arbetsresurser går det inte att tillämpa kalendrar på kostnadsresurser. Men om du tilldelar en kostnadsresurs till en aktivitet och lägger till ett valutavärde på ett visst datum som ligger utanför aktivitetens aktuella startdatum eller slutdatum, justeras datumet i Project 2010 så att datumet för den tilldelade kostnadsresursen omfattas. Exempel: Om en aktivitet påbörjas den 1 augusti och avslutas den 15 augusti och du tilldelar ett kostnadsresursbelopp på 4 000 kr den 21 augusti, så ändras aktivitetens slutdatum till den 21 augusti.

 • Om du har uppskattade flera värden för en kostnadsresurs under en viss tidsperiod, och de verkliga värdena skiljer sig från beräkningar, ersätter Project uppskattningar med de verkliga värdena. Problemet kostnad resurs skiljer sig från andra typer av resurser eftersom kostnadsresurser inte är knutna till verkligt arbete.

 • Kostnadsresursernas valutavärde är inte beroende av hur mycket arbete som utförs för den aktivitet de är tilldelade till.

 • Kostnader som anges i ett projektschema är inte lika skyddade som dem som anges i ett projektredovisningssystem. I vissa fall kan kostnaderna ändras till följd av ändringar för aktiviteten i fråga. Om varaktigheten för aktiviteten ändras kan kostnadsfördelningen komma att ändras med tiden.

Ange pris för en materialresurs

 1. Klicka på Resurslista på fliken Visa.

 2. Klicka på tabeller > inmatning.

 3. Markera en materialresurs eller skriv ett nytt materialresursnamn i fältet Resursnamn.

 4. Om det är en ny materialresurs gör du så här:

  • Välj Material i fältet typ.

  • Ange ett måttenhetsnamn i fältet Material, till exempel lit (för liter), m3 (för kubikmeter) eller v (för varje).

 5. I fältet Standardkostnad skriver du en kostnad.

Du kan ange fler än en kostnad per materialresurs:

 1. Dubbelklicka på resursen om du vill öppna dialogrutan Resursinformation och klicka sedan på fliken kostnader.

 2. Klicka på fliken A (standard) under kostnadstabeller, och skriv sedan en diskonteringsränta i kolumnen Standardkostnad.

 3. Skriv ett värde eller en procentuell förändring jämfört med föregående kostnad i kolumnen Standardkostnad på nästa rad. Skriv till exempel +10 % för att ange att kostnaden är 10 % högre än föregående kostnad.

 4. Ange datum då kostnadsändringen träder i kraft i kolumnen Gäller från.

 5. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader på fliken B och upprepar sedan steg 2 – 4.

Meddelanden: 

 • Ange materialresurs om du vill att beräkna materialresurs utifrån materialresurskostnader. Till exempel om du vill tilldela en aktivitet en materialresurs med namnet cement som har ett enhetspris 100 kr per ton, i fältet typ väljer du resurstypen Material och Skriv eller välj resursnamnet Cement, etiketten Ton och Standardkostnad 100 kr.

 • Ange flera kostnader för en materialresurs om du arbetar med olika materialkvaliteter eller om du behöver ange kostnadsändringar för materialet på specifika datum. Du kan till exempel använda Kostnadstabeller för att ange kostnader för olika kvaliteter av heltäckningsmatta och för att ta med kostnadsökningar eller rabatter som du förväntar dig vid vissa tidpunkter under projektets gång.

Ange kostnad per tillfälle för en materialresurs

 1. Klicka på Resurslista på fliken Visa.

 2. Klicka på tabeller > inmatning.

 3. Markera en materialresurs eller skriv ett nytt materialresursnamn i fältet Resursnamn.

 4. Om det är en ny materialresurs markerar du Material i fältet Typ.

 5. Om det är en ny materialresurs anger du ett måttenhetsnamn i fältet Materialetikett som lyser (för liter), cu. m (för kubikmeter) eller ea (för var och en).

 6. Skriv ett kostnadsvärde i fältet Per tillfälle.

Du kan ange fler än en kostnad per tillfälle för varje resurs:

 1. Om det är en ny materialresurs markerar du Material i fältet Typ.

 2. Ange ett måttenhetsnamn i rutan Material.

 3. Dubbelklicka på resursen om du vill öppna dialogrutan Resursinformation och klicka sedan på fliken kostnader.

 4. Klicka på fliken A (standard) under kostnadstabeller, och Skriv ett kostnadsvärde i kolumnen Kostnad Per tillfälle.

 5. Skriv ett värde eller en procentuell förändring jämfört med föregående kostnad i kolumnen Kostnad per tillfälle.

 6. Ange datum då kostnadsändringen träder i kraft i kolumnen Gäller från.

 7. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader per tillfälle klickar på fliken B och upprepar sedan steg 4 – 6.

Meddelanden: 

 • Ange en kostnad per tillfälle för en materialresurs om du vill ange endast en kostnad per tillfälle för materialresursen och inte vill ta med framtida kostnadsändringar.

 • Ange flera kostnader per tillfälle för en materialresurs om du vill ange fler än en kostnad per tillfälle för materialresursen eller vill ta med framtida ändringar av kostnaden per tillfälle.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×