Ange hur data ska visas genom att använda anpassad formatering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du har data i ett fält visas i ett särskilt format genom att använda anpassade format. Anpassad formatering endast ändra hur data visas och påverkar inte hur data lagras i en Microsoft Access-databas eller hur användare kan skriva eller redigera data.

Använda ett anpassat format är ett alternativ när du arbetar med datatyper att antingen inte har en fördefinierad åtkomst formateringsalternativ eller om ett fördefinierat format inte uppfyller dina behov. Du kan använda anpassade format genom att ange uppsättningar med strängtecken och platshållartecken till ett fält. När du använder ett format för ett tabellfält används samma formatet automatiskt i ett formulär eller rapportkontroll du binder (länk) i det tabellfältet.

I den här artikeln beskrivs typerna av literal och platshållare tecken som du kan använda med specifika datatyper och visar hur du använder formateringen.

Vad vill du göra?

Mer om anpassade format

Ange ett format för datatyperna tal och valuta

Ange ett format för datatyperna Text och PM

Ange ett format för datum/tid-data typ

Läs mer om formateringsalternativ

Mer om anpassade format

När du skapar ett anpassat format kan ange du olika tecken i egenskapen Format för ett tabellfält. Tecknen består av platshållare (till exempel 0 och #) avgränsare (till exempel perioder och kommatecken), strängtecken och färger.

Dessutom kan du ange format för fyra typer av numeriska värden, positiva och negativa, noll (0) och null (odefinierat). Om du väljer att skapa ett format för varje typ av värde måste du placera formatet för positiva värden först, formatet för negativa värden för det andra formatet för noll värden tredje och format för null-värden sista. Du måste också avgränsa varje format med ett semikolon.

Exempel på anpassade format   

#, ###. ##;(#,###.##) [Röd]; 0,000.00 ”; Odefinierat ”

Den här strängen har fyra anpassade format så visas följande:

 • Positiva värden visas med två decimaler.

 • Negativa värden visas med två decimaler, inom parentes samt med röd teckenfärg.

 • Nollvärden visas som siffran 0 och alltid med två decimaler.

 • Null-värden som ordet ”odefinierat”.

Var och en av de fyra avsnitt i strängen är avgränsade med semikolon (;).

Den följer en beskrivning av varje avsnitt:

 • Nummertecken (#) är en platshållare för siffror. Om formatet upptäcker några värden, visas ett tomt utrymme. Om du vill visa nollor i stället för blanksteg (till exempel visa 1234 som 1234.00) använder du siffran 0 som platshållare.

 • Som standard visar det första avsnittet positiva värden. Om du vill använda ett format med högre värden eller fler decimaler kan du lägga till fler platshållare för det decimala värdet, till exempel #, ###. ###. Som ett exempel visas 1234.5678 som 1,234.568. Meddelande om att det här formatet används ett kommatecken som tusentalsavgränsare avgränsaren och tid som decimaltecknet.

  Om decimalvärden i posten som överskrider antalet platshållartecken i det anpassade formatet kan Access Avrundar värdena och visar endast antalet värden som anges av format. Om fältet innehåller 3,456.789, men dess format anger två decimaler, rundas Access decimaltal till.79.

 • Det andra avsnittet visas som standard endast negativa värden. Om dina data inte innehåller negativa värden lämnar Access fältet tomt. Formatet föregående exempel omger negativa värden med strängtecken – inledande och avslutande parenteser. Också använder färg-deklarationer [röd] för att visa negativa värden i röd teckenfärg.

 • Som standard anger det tredje avsnittet formatet för alla nollvärden (0). Om fältet innehåller värdet noll, visas i det här fallet 0 000,00. Du kan använda ”noll” (omges av dubbla citattecken) i stället för att visa text i stället för ett tal.

 • Som standard definierar det fjärde avsnittet vad användarna ser när en post innehåller ett null-värde. I det här fallet ser användarna ordet ”odefinierat”. Du kan också använda annan text, till exempel ”Null” eller ”***”. Kom ihåg att omgivande tecken med dubbla citattecken orsakar format för att hantera dessa tecken som strängar och visa dem exakt som du angett.

Obs!: Kom ihåg att du inte behöver använda alla fyra avsnitt. Om din tabellfält accepterar null-värden, kan du utelämna det fjärde avsnittet.

Överst på sidan

Ange ett format för datatyperna tal och valuta

Om du inte anger ett anpassat format för numeriska och valuta värden visas tal i rutan talformat och valutor i formatet valuta.

Om du vill skapa ett anpassat format använder du de formateringstecken som visas i följande tabell. Du kan också ange en färg som du vill ha tal och valuta.

Tecken

Beskrivning

#

Visar en siffra. Varje förekomst av tecknet representerar en position för ett tal. Om det inte finns något värde i en viss position visas talet noll (0). # kan också användas som ett platshållartecken.

Om du använder på formatet ### och anger ett värde i 45 i fältet visas 45. Om du anger 12,145 i ett fält visas 12,145 – även om du har definierat bara en platshållare till vänster om tusentalsavgränsare avgränsare.

0

Visar en siffra. Varje förekomst av tecknet representerar en position för ett tal. Om det inte finns något värde i en viss position visas talet noll (0).

Tusentals- och decimalavgränsare

Används för att ange var du vill tusentalsavgränsare och decimalavgränsare ska placeras. Access använder avgränsare som har definierats för de nationella inställningarna i Windows. Information om dessa inställningar finns i Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra utseendet på vissa-datatyper som stöds.

tomma utrymmen, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -) och ekonomiska symboler (¥ £ $) där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) omsluter du dem med dubbla citattecken. Observera att du kan placera dem var du vill.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

!

Används för att tvinga den vänstra justeringen av alla värden. När du välja att begära justeringen vänster, du kan inte använda # och 0 sifferplatshållare, men du kan använda platshållare för texttecken. Mer information om dessa platshållare finns i anpassade format för Text och PM-datatyper som stöds.

*

Gör så att tecknet omedelbart efter asterisken (*) blir ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access högerjusteras numeriska data som standard och allt utrymme till vänster om värdet fylls med blanksteg. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng, och när du gör det fylls alla tomma utrymmen med det angivna tecknet.

Formatet £##*~,00 visar till exempel valutabelopp som £45~~~~~,15. Antalet tildetecken (~) som visas i fältet beror på antalet blanksteg i tabellfältet.

%

Används som det sista tecknet i en formatsträng. Multiplicerar värdet med 100 och visar resultatet med ett efterföljande procenttecken.

E+, E-

eller

e+, e-

Visar värden med matematisk notation (exponentformat).

Använd det här alternativet när den fördefinierade matematiska notationen inte rymmer hela värdet. Använd E+ eller e+ om du vill visa värden som positiva exponenter och E- eller e- om du vill visa negativa exponenter. Du måste använda dessa platshållare tillsammans med andra tecken.

Anta att du använder formatet 0,000E+00 på ett numeriskt fält och sedan skriver 612345. Då visas 6,123E+05. Först rundas antalet decimaler av till tre (antalet nollor till höger eller vänster om decimalavgränsaren). Sedan beräknas exponentvärdet från antalet siffror som finns till höger om (eller vänster, beroende på språkinställningarna) decimalavgränsaren i det ursprungliga värdet. I det här fallet placeras "612345" (sex siffror) till höger om decimalkommat. Därför visas 6,123E+05 och resultatet motsvarar 6,123 x 105.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Om du vill använda ett anpassat format för datatyperna tal och valuta, gör du följande:

 1. Högerklicka på tabellen som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Markera fältet du vill formatera och klicka på cellen bredvid rutan Format på fliken Allmänt.

 3. Ange önskade tecken baserat på dina formatering behov.

 4. Tryck på CTRL+S för att spara arbetet.

När du har använt ett anpassat format till ett fält kan testa du format genom att göra något eller allt av följande:

 • Ange värden utan tusentalsavgränsare avgränsare eller decimalavgränsare, och se hur formatet behandlar data. Formatet placera avgränsare på rätt plats?

 • Ange värden som är längre eller kortare än du förväntar dig (med och utan avgränsare) och se hur formatet fungerar. Lägger till formatet antingen oönskade blanksteg eller inledande eller avslutande nollor?

 • Ange en nolla eller ett null-värde i ett format som avsett för positivt eller negativt värde och se om du är nöjd med resultatet.

Överst på sidan

Ange ett format för datatyperna Text och PM

Datatyperna Text och PM accepterar inte fördefinierade format. Datatypen Text accepterar endast anpassade format, datatypen PM har accepterat anpassad och RTF-formatering.

Vanligtvis ska använda du anpassade format i datatyperna Text och PM så att tabelldata blir lättare att läsa. Om du använder ett webbformulär att samla in kreditkortsnummer och du lagrar dessa tal utan blanksteg kan använda du ett anpassat format att lägga till lämpliga blanksteg så att kreditkortsnummer blir lättare att läsa.

Anpassade format för datatyperna Text och PM kan bara två format avsnitt i en sträng. Den första delen av en Formatsträngen styr textens utseende och det andra avsnittet visar tomma värden eller nollängdssträngar. Om du inte anger ett format, vänsterjusteras Access all text i datablad.

I följande tabell visas och förklaras de anpassade format som du kan använda för fält med datatyperna Text och PM.

Tecken

Beskrivning

@

Visar valfritt tecken för dess position i formatsträngen. Om alla tecken i den underliggande informationen placeras in visas de resterande platshållarna som blanksteg.

Om formatsträngen till exempel är @@@@@ och den underliggande texten är ABC, vänsterjusteras texten och två blanksteg läggs in till vänster om tecknen.

&

Visar valfritt tecken för dess position i formatsträngen. Om alla tecken i den underliggande informationen placeras in, visar de resterande platshållarna ingenting.

Om formatsträngen till exempel är &&&&& och texten är ABC, visas bara den vänsterjusterade texten.

!

Gör så att platshållarna fylls med tecken från vänster till höger, i stället för från höger till vänster. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen.

<

Gör all text till gemener. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen, men du kan placera ett utropstecken (!) före det.

>

Gör all text till versaler. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen, men du kan placera ett utropstecken (!) före det.

*

När detta används blir tecknet omedelbart efter asterisken (*) ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access vänsterjusteras text som standard och allt utrymme till höger om värdet fylls med blanksteg. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng. När du gör detta fylls alla tomma utrymmen med angivet tecken.

Tomt utrymme, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -), ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, t.ex. snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) ska du omsluta dem med dubbla citattecken – observera att du kan placera de här tecknen var du vill i formatsträngen.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Obs!: När du anger ett format fylls platshållartecknen i med data från det underliggande fältet.

Gör följande om du vill använda ett eget format:

 1. Högerklicka på tabellen som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Markera fältet du vill formatera och klicka på cellen bredvid rutan Format på fliken Allmänt.

 3. Ange formatet.

  Typ av anpassat format som du kan ange beror på vilken datatyp som du väljer för fältet.

 4. Tryck på CTRL+S för att spara arbetet.

Du kan testa din anpassad formatering i något av följande sätt:

 • Ange versaler eller gemener värden och se hur formatet behandlar data. Resultatet begriplig?

 • Ange värden som är längre eller kortare än du förväntar dig (med och utan avgränsare) och se hur formatet fungerar. Lägger till formatet antingen oönskade blanksteg eller inledande eller avslutande blanksteg eller oväntade tecken?

 • Ange en nollängdssträng eller ett null-värde och se om du är nöjd med resultatet.

Överst på sidan

Ange ett format för datum/tid-data typ

Om du inte anger ett fördefinierat eller anpassat format, Access tillämpas formatet Allmänt datum – m/åååå d: t.mm.ss fm/em.

Anpassade format för datum/tid-fält kan innehålla två delar – en för datumet och ett annat för tid – och avsnitten separeras med semikolon. Till exempel du kan återskapa det allmänna datumformatet enligt följande: m/åååå; h:nn:ss.

Tecken

Beskrivning

Datumavgränsare

Används för att styra placeringen av avgränsare för dagar, månader och år. Access använder avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Information om dessa inställningar finns i Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra utseendet på vissa-datatyper som stöds.

c

Visar det allmänna datumformatet.

d eller dd

Visar dagen i månaden som en eller två siffror. För en siffra använder du en enda platshållare. För två siffror använder du två platshållare.

ddd

Förkortar dagen i veckan till tre bokstäver.

Måndag visas t.ex. som Mån.

dddd

Visar alla dagar i veckan, utan förkortningar.

ddddd

Visar det korta datumformatet.

dddddd

Visar det långa datumformatet.

w

Visar numret på dagen i veckan.

Måndag visas t.ex. som 2.

m eller mm

Visar månaden med en siffra eller två siffror.

mmm

Förkortar namnet på månaden till tre bokstäver.

Oktober visas t.ex. som Okt.

mmmm

Visar hela månadsnamnen.

q

Visar numret på det aktuella kalenderkvartalet (1–4).

För ett datum i maj visas 2 som kvartalsvärde.

y

Visar dagen under året, 1–366.

yy

Visar årets två sista siffror.

Obs!: Det rekommenderas att du anger och visar alla fyra siffror för ett givet år.

yyyy

Visar alla siffror i ett år inom intervallet 0100–9999.

Tidsavgränsare

Används för att styra placeringen av avgränsare för timmar, minuter och sekunder. Access använder avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. .

h eller hh

Visar timmar med en eller två siffror.

n eller nn

Visar minuter med en eller två siffror.

s eller ss

Visar sekunder med en eller två siffror.

ttttt

Visar det långa tidsformatet.

AM/PM

Visar tolvtimmarsklocka med efterföljande AM eller PM. Värdet anges utifrån datorns systemklocka.

A/P eller a/p

Visar tolvtimmarsklocka med efterföljande A, P, a eller p. Värdet anges utifrån datorns systemklocka.

AMPM

Visar värden för tolvtimmarsklocka, men indikatorerna för förmiddag och eftermiddag som finns i de nationella inställningarna i Windows används.

Tomt utrymme, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -), ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) ska du omsluta dem med dubbla citattecken. Observera att du kan placera dem var du vill.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

*

När detta används blir tecknet efter asterisken (*) ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access vänsterjusteras text som standard och allt utrymme till höger om värdet fylls med blanksteg. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng. När du gör det fylls alla tomma utrymmen med angivet tecken.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Överst på sidan

Läs mer om formateringsalternativ

Om du vill att ett fält i ett datablad, skapa formulär eller en rapport om du vill visa ett visst värde när fältet lagrar ett annat värde, ett uppslagsfält. Om du vill veta mer om uppslagsfält kan du läsa Anpassa hur data visas genom att skapa ett uppslagsfält. Läs Skapa en indatamask om du vill ange fält eller ange värden i ett specifiktför att styra formatet data anges. Om du vill veta hur du lägger till RTF-formatering till ett fält kan läsa Infoga eller lägga till ett RTF-fält.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×