Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer

Office 365-prenumeration, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Ett makro är en serie kommandon som du kan använda för att automatisera en åtgärd och kan köras när du måste utföra åtgärden. I den här artikeln beskrivs riskerna med makron och du får lära dig hur du aktiverar och inaktiverar makron i Säkerhetscenter.

Letar du efter information om hur du skapar makron läser du i Snabbstart: Skapa ett makro.

Artikelinnehåll

Aktivera makron när meddelandefältet visas

Aktivera makron i Backstage-vyn

Aktivera makron en gång när en säkerhetsvarning visas

Ändra makroinställningarna i Säkerhetscenter

Så här fungerar makroinställningarna

Vad är ett makro, vem skapar dem och vilken säkerhetsrisk medför det?

Aktivera makron när meddelandefältet visas

När du öppnar en fil som innehåller makron visas det gula meddelandefältet med en sköldikon och knappen Aktivera innehåll. Om du vet att makrot eller makrona kommer från en pålitlig källa följer du de här anvisningarna:

 • Klicka på Aktivera innehåll i Meddelandefält.
  Filen öppnas och är ett betrott dokument.

Följande bild visar ett exempel på meddelandefältet när filen innehåller makron.

Säkerhetsvarning om makron i meddelandefältet

Aktivera makron i Backstage-vyn

Ett annat sätt att aktivera makron i en fil är att använda vyn Microsoft Office Backstage, som visas när du har klickat på fliken Arkiv, när det gula meddelandefältet visas.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktivera innehåll i delen Säkerhetsvarning.

 3. Klicka på Aktivera alltid det här dokumentets aktiva innehåll under Aktivera allt innehåll.
  Filen blir ett betrott dokument.

Följande bild visar ett exempel på alternativen för Aktivera innehåll.

Listruta för säkerhetsvarning

Aktivera makron en gång när en säkerhetsvarning visas

Följ dessa anvisningar för att aktivera makron under den tid filen är öppen. När du stänger filen och sedan öppnar den igen visas varningen igen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktivera innehåll i delen Säkerhetsvarning.

 3. Välj Avancerade alternativ.

 4. Klicka på Aktivera innehåll för den här sessionen i dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office för alla makron.

 5. Klicka på OK.

Ändra makroinställningarna i Säkerhetscenter

Inställningarna för makron finns i Säkerhetscenter. Om du arbetar på ett företag har systemadministratören kanske ändrat standardinställningarna så att du inte kan ändra några alternativ.

Viktigt!: När du ändrar makroinställningarna i Säkerhetscenter ändras de bara för de Office-program som du använder för närvarande. Makroinställningarna ändras inte för alla Office-program.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Makroinställningar i Säkerhetscenter.

 5. Markera de alternativ du vill använda.

 6. Klicka på OK.

Följande bild visar delen Makroinställningar i Säkerhetscenter.

Delen Makroinställningar i Säkerhetscenter

Använd informationen i följande avsnitt för att lära dig mer om makroinställningar.

Så här fungerar makroinställningarna

 • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande     Makron och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras.

 • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande     Makron inaktiveras, men ett säkerhetsmeddelande visas om filen innehåller makron. Aktivera makron från fall till fall.

 • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron     Makron inaktiveras, men säkerhetsmeddelanden visas om det finns makron. Om makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare, körs makrot om du har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill aktivera det signerade makrot och lita på utgivaren.

 • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig körs)     Alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod.

 • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd     Neka eller tillåt programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen (Visual Basic for Applications) från en automatiseringsklient. Den här inställningen fungerar som ett säkerhetsalternativ för kod som skrivits i syfte att automatisera ett Office-program och manipulera VBA-miljön och objektmodellen. Inställningen anges för varje enskild användare och för varje program och nekar åtkomst som standard så att obehöriga program inte kan skapa skadlig självreplikerande kod. För att automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen måste användaren som kör koden bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

Obs!: Alternativet Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd är inte tillgängligt i Microsoft Publisher och Microsoft Access.

Vad är ett makro, vem skapar dem och vilken säkerhetsrisk medför det?

Med makron kan du automatisera uppgifter som utförs ofta så att du inte behöver göra alla steg manuellt varje gång. Många makron skapas med VBA (Visual Basic for Applications) och skrivs av programutvecklare. Vissa makron kan dock vara en säkerhetsrisk. En person som vill skada systemet, eller en hackare, kan lägga till ett skadligt makro i en fil som kan sprida ett virus på datorn eller i nätverket.

Artikelinnehåll

Vad är ett makro och vilka säkerhetsrisker medför det?

Aktivera eller inaktivera makron med Säkerhetscenter

Vilket program använder du?

Hur kan Säkerhetscenter hjälpa till att skydda mig från osäkra makron?

En säkerhetsvarning frågar om jag vill aktivera eller inaktivera ett makro. Vad ska jag göra?

Vad är ett makro och vilka säkerhetsrisker medför det?

Makron automatiserar ofta återkommande uppgifter. många har skapats med VBA och är skrivna av program varu utvecklare. Vissa makron utgör en potentiell säkerhets risk. En person med skadlig avsikt kan introducera ett destruktivt makro, i ett dokument eller en fil, som kan sprida en virus på din dator.

Aktivera eller inaktivera makron med Säkerhetscenter

Säkerhetsinställningarna för makron finns i Säkerhetscenter. Om du arbetar på ett företag har systemadministratören kanske ändrat standardinställningarna så att du inte kan ändra några inställningar.

Obs!: När du ändrar makroinställningarna i Säkerhetscenter ändras de bara för de Office-program som du använder för närvarande. Makroinställningarna ändras inte för alla Office-program.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, på Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Makroinställningar.

 3. Klicka på de alternativ du vill använda:

  • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande Klicka på det här alternativet om du inte litar på makron. Alla makron i dokument och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du lägga till dem i en Lägg till, ta bort eller ändra en betrodd plats. Dokument på betrodda platser körs utan att kontroll krävs av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men du vill få säkerhetsvarningar om de makron som finns. På så sätt kan du välja utifrån varje enskilt fall när du vill aktivera makron.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Denna inställning är densamma som Inaktivera alla makron och visa ett meddelande; förutom att makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. På så sätt kan du välja att aktivera dessa signerade makron eller lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att något meddelande visas.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte då skadlig kod kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta att alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod och rekommenderas inte.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, på Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Makroinställningar.

 3. Klicka på de alternativ du vill använda:

  • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande Klicka på det här alternativet om du inte litar på makron. Alla makron i dokument och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du lägga till dem i en Lägg till, ta bort eller ändra en betrodd plats. Dokument på betrodda platser körs utan att kontroll krävs av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men du vill få säkerhetsvarningar om de makron som finns. På så sätt kan du välja utifrån varje enskilt fall när du vill aktivera makron.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Denna inställning är densamma som Inaktivera alla makron och visa ett meddelande; förutom att makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. På så sätt kan du välja att aktivera dessa signerade makron eller lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att något meddelande visas.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte då skadlig kod kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta att alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är till för utvecklare och används för att avsiktligt låsa eller tillåta programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen från alla automatiseringsklienter. Det är med andra ord ett säkerhetsalternativ för kod som är skriven för att automatisera ett Office-program och programmässigt manipulera Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljön och -objektmodellen. Det här måste ställas in för varje användare och för varje program och som standard nekas åtkomst. Det här säkerhetsalternativet gör det svårare för obehöriga program att skapa "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Om alla automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmässigt måste användaren som kör koden uttryckligen bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst.

Tips: Du kan öppna dialogrutan för makrosäkerhetsinställningar på fliken Utvecklare i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Om fliken Utvecklare inte är tillgänglig klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ. Klicka på Populära och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Outlook

 1. Gå till Verktyg-menyn och klicka på Säkerhetscenter.

 2. Klicka på Makroinställningar.

 3. Klicka på de alternativ du vill använda:

  • Inga varningar och inaktivera alla makron Klicka på det här alternativet om du inte litar på makron. Alla makron och säkerhetsvarningar om makron inaktiveras.

  • Varningar för signerade makron, alla makron är inaktiverade Det här är standardinställningen och är densamma som Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, förutom att makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. På så sätt kan du välja att aktivera dessa signerade makron eller lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att något meddelande visas.

  • Varningar för alla makron Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men du vill få säkerhetsvarningar om de makron som finns. På så sätt kan du välja utifrån varje enskilt fall när du vill aktivera makron..

  • Ingen säkerhetskontroll för makron (rekommenderas inte) Klicka på det här alternativet så att alla makron kan köras. Den här inställningen gör datorn känslig för potentiellt skadlig kod och rekommenderas inte.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, på Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Makroinställningar.

 3. Klicka på de alternativ du vill använda:

  • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande Klicka på det här alternativet om du inte litar på makron. Alla makron i dokument och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du lägga till dem i en Lägg till, ta bort eller ändra en betrodd plats. Dokument på betrodda platser körs utan att kontroll krävs av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men du vill få säkerhetsvarningar om de makron som finns. På så sätt kan du välja utifrån varje enskilt fall när du vill aktivera makron.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Denna inställning är densamma som Inaktivera alla makron och visa ett meddelande; förutom att makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. På så sätt kan du välja att aktivera dessa signerade makron eller lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att något meddelande visas.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte då skadlig kod kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta att alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är till för utvecklare och används för att avsiktligt låsa eller tillåta programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen från alla automatiseringsklienter. Det är med andra ord ett säkerhetsalternativ för kod som är skriven för att automatisera ett Office-program och programmässigt manipulera Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljön och -objektmodellen. Det här måste ställas in för varje användare och för varje program och som standard nekas åtkomst. Det här säkerhetsalternativet gör det svårare för obehöriga program att skapa "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Om alla automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmässigt måste användaren som kör koden uttryckligen bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst.

Tips: Du kan öppna dialogrutan för makrosäkerhetsinställningar på fliken Utvecklare i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Om fliken Utvecklare inte är tillgänglig klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på PowerPoint-alternativ. Klicka på Populära och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Publisher

 1. Gå till Verktyg-menyn och klicka på Säkerhetscenter.

 2. Klicka på Makroinställningar.

 3. Klicka på de alternativ du vill använda:

  • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande Klicka på det här alternativet om du inte litar på makron. Alla makron i dokument och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du lägga till dem i en Lägg till, ta bort eller ändra en betrodd plats. Dokument på betrodda platser körs utan att kontroll krävs av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men du vill få säkerhetsvarningar om de makron som finns. På så sätt kan du välja utifrån varje enskilt fall när du vill aktivera makron.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Denna inställning är densamma som Inaktivera alla makron och visa ett meddelande; förutom att makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. På så sätt kan du välja att aktivera dessa signerade makron eller lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att något meddelande visas.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte då skadlig kod kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta att alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är till för utvecklare och används för att avsiktligt låsa eller tillåta programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen från alla automatiseringsklienter. Det är med andra ord ett säkerhetsalternativ för kod som är skriven för att automatisera ett Office-program och programmässigt manipulera Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljön och -objektmodellen. Det här måste ställas in för varje användare och för varje program och som standard nekas åtkomst. Det här säkerhetsalternativet gör det svårare för obehöriga program att skapa "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Om alla automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmässigt måste användaren som kör koden uttryckligen bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst.

Överst på sidan

Visio

 1. Gå till Verktyg-menyn och klicka på Säkerhetscenter.

 2. Klicka på Makroinställningar.

 3. Klicka på de alternativ du vill använda:

  • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande Klicka på det här alternativet om du inte litar på makron. Alla makron i dokument och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du lägga till dem i en Lägg till, ta bort eller ändra en betrodd plats. Dokument på betrodda platser körs utan att kontroll krävs av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men du vill få säkerhetsvarningar om de makron som finns. På så sätt kan du välja utifrån varje enskilt fall när du vill aktivera makron.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Denna inställning är densamma som Inaktivera alla makron och visa ett meddelande; förutom att makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. På så sätt kan du välja att aktivera dessa signerade makron eller lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att något meddelande visas.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte då skadlig kod kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta att alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är till för utvecklare och används för att avsiktligt låsa eller tillåta programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen från alla automatiseringsklienter. Det är med andra ord ett säkerhetsalternativ för kod som är skriven för att automatisera ett Office-program och programmässigt manipulera Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljön och -objektmodellen. Det här måste ställas in för varje användare och för varje program och som standard nekas åtkomst. Det här säkerhetsalternativet gör det svårare för obehöriga program att skapa "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Om alla automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmässigt måste användaren som kör koden uttryckligen bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, på Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Makroinställningar.

 3. Klicka på de alternativ du vill använda:

  • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande Klicka på det här alternativet om du inte litar på makron. Alla makron i dokument och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du lägga till dem i en Lägg till, ta bort eller ändra en betrodd plats. Dokument på betrodda platser körs utan att kontroll krävs av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men du vill få säkerhetsvarningar om de makron som finns. På så sätt kan du välja utifrån varje enskilt fall när du vill aktivera makron.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Denna inställning är densamma som Inaktivera alla makron och visa ett meddelande; förutom att makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. På så sätt kan du välja att aktivera dessa signerade makron eller lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att något meddelande visas.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte då skadlig kod kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta att alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är till för utvecklare och används för att avsiktligt låsa eller tillåta programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen från alla automatiseringsklienter. Det är med andra ord ett säkerhetsalternativ för kod som är skriven för att automatisera ett Office-program och programmässigt manipulera Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljön och -objektmodellen. Det här måste ställas in för varje användare och för varje program och som standard nekas åtkomst. Det här säkerhetsalternativet gör det svårare för obehöriga program att skapa "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Om alla automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmässigt måste användaren som kör koden uttryckligen bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst.

Tips: Du kan öppna dialogrutan för makrosäkerhetsinställningar på fliken Utvecklare i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Om fliken Utvecklare inte är tillgänglig klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ. Klicka på Populära och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Hur kan Säkerhetscenter hjälpa till att skydda mig från osäkra makron?

Innan du aktiverar ett makro i ett dokument söker Säkerhetscenter efter följande information:

 • Makrot har signerats av utvecklaren med digital signatur.

 • Den digitala signaturen är giltig.

 • Den digitala signaturen är aktuell (inte förfallen).

 • Certifikatet som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats av en känd certifikatutfärdare.

 • Utvecklaren som har signerat makrot är betrodd utgivare.

Om Säkerhetscenter identifierar ett problem med något av dessa inaktiveras makrot som standard och meddelandefältet visa, med information om ett potentiellt osäkert makro.

Meddelandefält

Om du vill aktivera makrot klickar du på Alternativ i meddelandefältet, så öppnas en säkerhetsdialogruta. I nästa avsnitt finns information om att fatta beslut om makron och säkerhet.

Obs!: I Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Office Publisher 2007 visas säkerhetsmeddelanden i dialogrutor och inte i meddelandefältet.

Överst på sidan

En säkerhetsvarning frågar om jag vill aktivera eller inaktivera ett makro. Vad ska jag göra?

När dialogrutan Säkerhetsalternativ visas kan du aktivera makrot eller lämna det inaktiverat. Du bör endast aktivera makrot om du är säker på att det är från en pålitlig källa.

Säkerhetsalternativ för Microsoft Office

Viktigt!: Om du är säker på att dokumentet och makrot kommer från en pålitlig källa och har en giltig signatur, och du inte vill få meddelanden om dem igen så kan du, istället för att ändra standardinställningarna för Säkerhetscenter till en mindre säker makrosäkerhetsinställning, klicka på Anse alla dokument från den här utgivaren som betrodda i säkerhetsdialogrutan. Utgivaren läggs då till i din lista över betrodda utgivare i Säkerhetscenter. All programvara från den utgivaren anges som betrodd. Om makrot inte har en giltig signatur, men du litar på det och inte vill bli meddelad igen, i stället för att ändra standardinställningarna för säkerhets inställningar till makron, är det bättre att flytta dokumentet till en lägga till, ta bort eller ändra en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

Beroende på situationen beskriver säkerhetsdialogrutan den specifika problemet. I följande tabell visas de möjliga problemen och ger råd om vad du ska och inte ska göra i varje fall.

Problem

Råd

Makro är inte signerat     Eftersom makrot inte är digitalt signerat kan makroutgivarens identitet inte verifieras. Därför går det inte att fastställa om makrot är säkert eller osäkert.

Innan du aktiverar ett osignerat makro bör du kontrollera om det kommer från en pålitlig källa. Du kan fortfarande arbeta i dokumentet även om du inte aktiverar makrot.

Makrosignaturen är inte betrodd     Makrot är potentiellt osäkert, eftersom det inte har signerats digitalt, signaturen är giltig och du inte har valt att lita på utgivaren som har signerat makrot.

Du kan uttryckligen förtroende på makroutgivaren genom att klicka på Anse alla dokument från den här utgivaren som betrodda i säkerhetsdialogrutan. Det här alternativet visas bara om signaturen är giltig. När du klickar på det här alternativet läggs utgivaren till i din lista över betrodda utgivare i Säkerhetscenter.

Makrosignaturen är ogiltig     Makrot är potentiellt osäkert, eftersom makrot har signerats digitalt och signaturen är ogiltig.

Vi rekommenderar att du inte aktiverar makron med ogiltiga signaturer. En möjlig orsak till att signaturen är ogiltig är att den har manipulerats.

Makrosignaturen har upphört     Makrot är potentiellt osäkert, eftersom makrot har signerats digitalt och signaturen har upphört.

Innan du aktiverar makron med signaturer som har upphört kontrollerar du att makrot kommer från en pålitlig källa. Om du har använt det här dokumentet tidigare utan några säkerhetsproblem är det potentiellt mindre riskabelt att aktivera makrot.

Mer information finns i

Ändra inställningar för makrosäkerhet i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×