Aggregeringar i PowerPivot

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Aggregeringar är ett sätt att dölja, summera eller gruppering av data. När du börjar med oformaterade data från tabeller eller andra datakällor är data ofta platt, vilket innebär att det finns många detaljer, men det har inte ordning eller grupperade på något sätt. Denna brist på sammanfattningar eller strukturer kan göra det svårt att upptäcka mönster i dina data. En viktig del av datamodellering är att definiera aggregeringar som förenklar, abstrakt eller summera mönster i svaret på en specifik företag fråga.

De vanligaste aggregeringar, till exempel kontakter med hjälp av medel, antal, DISTINCTCOUNT, MAX, MINeller Summa kan skapas i ett mått automatiskt med hjälp av Autosumma. Andra typer av aggregeringar som AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSeller SUMXreturnerar en tabell, och kräver en formel som skapats med hjälp av Data Analysis Expressions (DAX).

Förstå aggregeringar i Power Pivot

Välja grupper för aggregering

När du aggregerar data grupperar du data efter attribut, till exempel produkt, pris, region eller datum, och definierar sedan en formel som fungerar för alla data i gruppen. Om du till exempel skapar en summa för ett år skapar du en aggregering. Om du sedan skapar ett förhållande för året gentemot föregående år och visar detta som procentvärden är det en annan typ av aggregering.

Beslutet om hur data ska grupperas styrs av affärsfrågan. Aggregeringar kan t.ex. ge svar på följande frågor:

Räknar   Hur många transaktioner gjordes på en månad?

Medelvärden    Vad var den genomsnittliga försäljningen under den här månaden, per försäljare?

Lägsta och högsta värden    Vilka Säljregioner är fem bästa vad gäller sålda enheter?

Om du vill skapa en beräkning som besvarar de här frågorna måste du ha detaljerade data som innehåller antalet som ska räknas eller summeras. Dessa numeriska data måste på något sätt vara relaterade till de grupper som du ska använda för att ordna resultatet.

Om informationen inte redan innehåller värden som du kan använda för gruppering, till exempel en produktkategori eller namnet på geografiskt område där arkivet finns kanske du vill presentera grupper för dina data genom att lägga till kategorier. Om du har skapat grupper i Excel måste du manuellt skriver eller markerar de grupper som du vill använda bland genom kolumnerna i kalkylbladet. Dock i ett relationella system lagras hierarkier, till exempel kategorier för produkter ofta i en annan tabell än fakultet eller tabellen värde. Vanligtvis är tabellen category länkat till fakultet data med någon typ av nyckel. Anta att du söka efter att dina data innehåller produkt-ID, men inte namn på produkter eller deras kategorier. Om du vill lägga till kategorin i en platt Excel-kalkylblad måste du kopiera i kolumnen som innehåller kategorinamn. Du kan använda Power Pivot för att importera tabellen product category till datamodellen, skapa en relation mellan tabeller med numeriska data och kategori produktlistan och sedan använda kategorierna för att gruppera data. Mer information finns i Skapa en relation mellan tabeller.

Välja en funktion för aggregering

När du har identifierat och lagt till de grupperingar som ska användas måste du bestämma vilka matematiska funktioner som ska användas för aggregering. Ofta används ordet aggregering som en synonym för de matematiska eller statistiska operationer som används i aggregeringar, till exempel summa, medelvärden, lägsta värde eller antal. I Power Pivot kan du dock skapa anpassade formler för aggregering utöver de standardaggregeringar som finns i både Power Pivot och Excel.

Om vi använder samma uppsättning värden och grupperingar som i det föregående exemplet kan du exempelvis skapa anpassade aggregeringar som svarar på följande frågor:

Filtrerad räknar   Hur många transaktioner gjordes på en månad, utom i slutet av månaden Underhåll fönstret?

Förhållanden med medelvärden över tid    Vad var procent ökningen eller minskningen av försäljningen i procent jämfört med samma period föregående år?

Gruppera lägsta och högsta värden    Vilka Säljregioner har rangordningen upp för varje produktkategori eller för varje försäljning kampanjen?

Lägga till aggregeringar i formler och pivottabeller

När du har en allmän bild av hur data ska grupperas på ett meningsfullt sätt och vilka värden du vill arbeta med, kan du bestämma dig för om du vill skapa en pivottabell eller skapa beräkningar i en tabell. I Power Pivot utökas och förbättras den inbyggda möjligheten i Excel att skapa aggregeringar som summor, antal eller medelvärden. Du kan skapa anpassade aggregeringar i Power Pivot antingen i Power Pivot-fönstret eller i Excel-pivottabellområdet.

  • Du kan skapa aggregeringar som tar hänsyn till den aktuella rad kontexten att hämta relaterade rader från en annan tabell och sedan summera, räkna eller medelvärdet av värdena i de relaterade raderna i en beräknad kolumn.

  • Du kan skapa dynamiska aggregeringar som använder både filter som definierats i formeln och filter som design för pivottabellen och urval av utsnitt, kolumnrubriker och radrubriker i ett mått. Mått med hjälp av standard aggregeringar kan skapas i Power Pivot med hjälp av Autosumma eller genom att skapa en formel. Du kan också skapa implicit åtgärder med hjälp av standard aggregeringar i en pivottabell i Excel.

Lägga till grupperingar i en pivottabell

När du designar en pivottabell drar du fält som representerar grupperingar, kategorier eller hierarkier till kolumn- och radområdet i pivottabellen när du vill gruppera data. Du drar sedan fält som innehåller numeriska värden till värdeområdet så att de kan räknas, snittberäknas eller summeras.

Om du lägger till kategorier i en pivottabell men kategoridata inte avseende fakultet data kan få du ett fel eller särskilda resultat. Vanligtvis försöker Power Pivot korrigera problemet genom att automatiskt identifiera och förslag på relationer. Mer information finns i arbeta med relationer i pivottabeller.

Du kan även dra fält till utsnitt om du vill markera vissa grupper med data som ska visas. Med utsnitt kan du gruppera, sortera och filtrera resultatet i en pivottabell interaktivt.

Arbeta med grupperingar i en formel

Du kan även använda grupperingar och kategorier när du vill aggregera data som lagras i tabeller genom att skapa relationer mellan tabeller och sedan skapa formler som drar nytta av dessa relationer när relaterade värden slås upp.

Om du vill skapa en formel där värden grupperas efter en kategori måste du med andra ord först använda en relation för att koppla tabellen med detaljerade data och tabellerna med kategorierna och sedan skapa formeln.

Mer information om hur du skapar formler som använder uppslag finns i uppslag i PowerPivot-formler.

Använda filter i aggregeringar

En ny funktion i Power Pivot är möjligheten att använda filter för kolumner och tabeller med data, inte bara i användargränssnittet och i en pivottabell eller ett diagram, utan också i mycket formler som du använder för att beräkna aggregeringar. Filter kan användas i formler i beräknade kolumner och s.

I de nya DAX-aggregeringsfunktionerna kan du till exempel ange en hel tabell som argument i stället för att ange värden som ska summeras eller räknas. Om du inte använder något filter i tabellen omfattar aggregeringsfunktionen alla värden i den angivna tabellkolumnen. I DAX kan du emellertid skapa antingen ett dynamiskt eller statiskt filter i tabellen, så att aggregeringen omfattar en annan delmängd av data beroende på filtervillkor och det aktuella sammanhanget.

Genom att kombinera villkor och filter i formler kan du skapa aggregeringar som ändras beroende på vilka värden som finns i formler, eller som ändras beroende på vilka radrubriker och kolumnrubriker som markerats i en pivottabell.

Mer information finns i Filtrera Data i formler.

Jämförelse av Excel-aggregeringsfunktioner och DAX-aggregeringsfunktioner

I tabellen nedan visas några av standardaggregeringsfunktionerna i Excel med länkar till implementeringen av de här funktionerna i Power Pivot. DAX-versionen av de här funktionerna fungerar på ungefär samma sätt som Excel-versionen, med ett par mindre skillnader i syntax och hantering av vissa datatyper.

Standardmängdfunktioner

Funktion

Använd

MEDELVÄRDET

Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) av alla tal i en kolumn.

AVERAGEA

Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) av alla värden i en kolumn. Hanterar text och icke-numeriska värden.

ANTAL

Beräknar antalet numeriska värden i en kolumn.

ANTALV

Räknar antalet värden i en kolumn som inte är tomma.

MAX

Returnerar det största numeriska värdet i en kolumn.

MAXX

Returnerar det största värdet från en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

MIN

Returnerar det minsta numeriska värdet i en kolumn.

MINX

Returnerar det minsta värdet från en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

SUMMA

Adderar alla tal i en kolumn.

DAX-aggregeringsfunktioner

DAX omfattar aggregeringsfunktioner som du kan använda för att ange en tabell som aggregeringen ska utföras på. I stället för att bara addera eller beräkna medelvärdet på värdena i en kolumn, kan du med dessa funktioner skapa ett uttryck som dynamiskt definierar vilka data som ska aggregeras.

I tabellen nedan listas de aggregeringsfunktioner som är tillgängliga i DAX.

Funktion

Använd

AVERAGEX

Beräknar medelvärdet av ett uttryck som utvärderas för en tabell.

COUNTAX

Räknar en uppsättning uttryck som utvärderas för en tabell.

ANTAL.TOMMA

Räknar antalet tomma värden i en kolumn.

COUNTX

Räknar det totala antalet rader i en tabell.

COUNTROWS

Räknar antalet rader som returneras från en kapslad tabellfunktion, till exempel en filterfunktion.

SUMX

Returnerar summan för en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

Skillnader mellan aggregeringsfunktioner i DAX och Excel

Även om de här funktionerna har samma namn som deras motsvarigheter i Excel kan använda Power Pivot i minnet analytics motor och har skrivits om om du vill arbeta med tabeller och kolumner. Du kan inte använda en DAX-formel i en Excel-arbetsbok och vice versa. De kan endast användas i fönstret Power Pivot och i pivottabeller som baseras på Power Pivot data. Men funktionerna har samma namn, kan problemet också vara lite annorlunda. Mer information finns i avsnitten enskild funktion referens.

Sättet som kolumner utvärderas på i en aggregering skiljer sig också från hur aggregeringar hanteras i Excel. Ett exempel kan vara till hjälp.

Anta att du vill summera värdena i kolumnen Amount i tabellen Sales. Du skapar följande formel:

=SUM('Sales'[Amount])

I det enklaste fallet funktionen får värdena från en enda ofiltrerade kolumn och resultatet är detsamma som i Excel, som alltid bara adderar värdena i kolumnen Amount. Dock i Power Pivot tolkas formeln som ”hämta värdet i belopp för varje rad i tabellen Sales och sedan addera de enskilda värdena. Power Pivot utvärderar varje rad över vilka aggregering utförs och beräknar ett enskilt skalvärde för varje rad och utför en aggregering på dessa värden. Resultatet av en formel kan därför vara olika om filter har använts i en tabell, eller om värdena beräknas baserat på andra aggregeringar som kan filtreras. Mer information finns i kontext i DAX-formler.

Tidsinformationsfunktioner i DAX

Förutom tabell aggregeringsfunktioner som beskrivs i föregående avsnitt, DAX har aggregeringsfunktioner som arbetar med datum och tider du anger, om du vill ge inbyggda tidsinformation. De här funktionerna använda på datumintervall för att få relaterade värden och Aggregera värden. Du kan också jämföra värden över datumintervall.

I tabellen nedan listas de tidsinformationsfunktioner som kan användas för aggregering.

Funktion

Använd

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Beräknar ett värde vid kalenderslutet av den angivna perioden.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Beräknar ett värde vid kalenderslutet av perioden före den angivna perioden.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Beräknar ett värde över det intervall som börjar den första dagen av perioden och slutar vid det sista datumet i den angivna datumkolumnen.

De andra funktionerna i avsnittet funktionen tidsinformation (Tidsinformationsfunktioner) är funktioner som kan användas för att hämta datum eller anpassad områden med datum ska användas i aggregering. Du kan till exempel funktionen DATESINPERIOD för att returnera ett datumintervall och använda den uppsättningen datum som ett argument till en annan funktion för att beräkna en anpassad aggregering för just de datum.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×