Aggregeringar i PowerPivot

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Agg regeringar är ett sätt att dölja, summera och gruppera data. När du börjar med rå data från tabeller eller andra data källor är data ofta fasta, vilket betyder att det finns massor av detaljer men inte ordnats eller grupperat på något sätt. Detta avsaknad av sammanfattningar eller struktur kan göra det svårt att hitta mönster i data. En viktig del av data modellering är att definiera agg regeringar som fören klar, sammanfattar eller sammanställer mönster med svar på en specifik affärs fråga.

De vanligaste agg regeringar, till exempel de som använder medel, Count, DISTINCTCOUNT, Max, mineller Summa kan skapas i ett mått automatiskt med hjälp av Autosumma. Andra typer av agg regeringar, till exempel AVERAGEX,, COUNTX,, COUNTROWSeller SUMXreturnerar en tabell och kräver en formel som skapats med data analys uttryck (DAX).

Förstå agg regeringar i Power Pivot

Välja grupper för agg regering

När du aggregerar data kan du gruppera data efter attribut som produkt, pris, region eller datum och sedan definiera en formel som fungerar på alla data i gruppen. När du till exempel skapar en total summa för ett år skapar du en agg regering. Om du sedan skapar ett förhållande mellan det här året under det föregående året och visar dem som procenttal är det en annan typ av agg regering.

Beslut om hur du grupperar data styrs av affärs frågan. Agg regeringar kan till exempel besvara följande frågor:

Räknas   Hur många transaktioner fanns i en månad?

Medelvärden    Vad var genomsnitts försäljningen under den här månaden, per säljare?

Lägsta och högsta värden    Vilka försäljnings distrikt var de fem främsta i villkoren för sålda enheter?

Om du vill skapa en beräkning som svarar på de här frågorna måste du ha detaljerade data som innehåller talen som ska räknas eller summeras och att dessa numeriska data måste vara relaterade till de grupper som du vill använda för att ordna resultaten.

Om data inte redan innehåller värden som du kan använda för gruppering, till exempel en produkt kategori eller namnet på det geografiska område där butiken finns, kanske du vill lägga till grupper i dina data genom att välja kategorier. När du skapar grupper i Excel måste du skriva in eller markera de grupper som du vill använda bland kolumnerna i kalkyl bladet. Hierarkier, till exempel kategorier för produkter, lagras i en annan tabell än faktumet eller värde tabellen. Vanligt vis är kategori tabellen länkad till fakta uppgifter som en sortens huvud. Anta till exempel att du upptäcker att dina data innehåller produkt-ID: n, men inte namnen på produkterna eller deras kategorier. Om du vill lägga till kategorin i ett plant Excel-kalkylblad måste du kopiera i kolumnen som innehåller kategori namnen. Med Power Pivot kan du importera tabellen produkt kategori till data modellen, skapa en relation mellan tabellen med listan med data och produkt kategori och sedan använda kategorierna för att gruppera data. Mer information finns i skapa en relation mellan tabeller.

Välja en funktion för agg regering

När du har identifierat och lagt till de grupperingar som ska användas måste du bestämma vilka matematiska funktioner som ska användas för agg regering. Ord agg regering används ofta som en synonym för de matematiska eller statistiska operationer som används i agg regeringar, till exempel summor, medelvärden, minimum och antal. Med Power Pivot kan du skapa anpassade formler för agg regering, utöver de standard agg regeringar som finns i både Power Pivot och Excel.

Om du till exempel har en uppsättning värden och grupperingar som användes i de föregående exemplen kan du skapa anpassade agg regeringar som besvarar följande frågor:

Filtrerade räknare   Hur många transaktioner fanns i en månad, exklusive underhålls perioden för en månad?

Procenttal med medelvärden över tid    Vad är procent andelen för tillväxt eller minskning av försäljningen jämfört med samma period förra året?

Grupperade minimi-och max värden    Vilka Sälj distrikt rankade Top för varje produkt kategori eller för varje Sälj erbjudande?

Lägga till agg regeringar i formler och pivottabeller

När du har en allmän uppfattning om hur dina data ska grupperas för att vara meningsfulla och vilka värden du vill arbeta med kan du bestämma om du vill skapa en pivottabell eller skapa beräkningar i en tabell. Power Pivot utökar och förbättrar den ursprungliga Excel-kapaciteten för att skapa agg regeringar som summor, antal eller medelvärden. Du kan skapa egna agg regeringar i Power Pivot antingen i Power Pivot-fönstret eller i Excel-pivottabellen.

  • I en beräknad kolumnkan du skapa agg regeringar som tar hänsyn till den aktuella rad kontexten för att hämta relaterade rader från en annan tabell och sedan summera, räkna eller beräkna medelvärdet för dessa värden i de relaterade raderna.

  • I ett måttkan du skapa dynamiska agg regeringar som använder båda filtren definierade i formeln och filter som skapas av pivottabellens design och valet av utsnitt, kolumn rubriker och rad rubriker. Det går att skapa mått med standard agg regeringar i Power Pivot genom att använda Autosumma eller genom att skapa en formel. Du kan också skapa implicita mått med standard agg regeringar i en pivottabell i Excel.

Lägga till grupperingar i en pivottabell

När du utformar en pivottabell drar du fält som representerar grupper, kategorier eller hierarkier till avsnittet kolumner och rader i pivottabellen för att gruppera data. Du drar sedan fält som innehåller numeriska värden till området värden så att de kan räknas, beräknas eller summeras.

Om du lägger till kategorier i en pivottabell men kategori data inte är relaterade till fakta uppgifter, kan det hända att du får fel eller särskilda resultat. Vanligt vis försöker Power Pivot åtgärda problemet genom att automatiskt identifiera och föreslå relationer. Mer information finns i arbeta med relationer i pivottabeller.

Du kan också dra fält till utsnitt för att välja vissa grupper med data som ska visas. Med utsnitt kan du interaktivt gruppera, sortera och filtrera resultatet i en pivottabell.

Arbeta med grupperingar i en formel

Du kan också använda grupperingar och kategorier för att samla data som lagras i tabeller genom att skapa relationer mellan tabeller och sedan skapa formler som utnyttjar dessa relationer för att slå upp relaterade värden.

Om du vill skapa en formel som grupperar värden efter en kategori använder du först en relation för att koppla tabellen som innehåller detalj data och de tabeller som innehåller kategorierna och skapar sedan formeln.

Mer information om hur du skapar formler som använder uppslag finns i uppslag iPowerPivot-formler.

Använda filter i agg regeringar

Med en ny funktion i Power Pivot kan du använda filter på kolumner och tabeller med data, inte bara i användar gränssnittet och i en pivottabell eller ett diagram, utan även i de formler som du använder för att beräkna agg regeringar. Filter kan användas i formler både i beräknade kolumner och i s.

I de nya DAX agg regerings funktionerna, i stället för att ange värden som ska summeras eller räknas, kan du till exempel ange en hel tabell som argument. Om du inte har tillämpat några filter på tabellen skulle agg regerings funktionen fungera mot alla värden i den angivna kolumnen i tabellen. I DAX kan du emellertid skapa antingen ett dynamiskt eller statiskt filter i tabellen så att agg regering fungerar mot en annan del av data beroende på filter villkoret och den aktuella kontexten.

Genom att kombinera villkor och filter i formler kan du skapa agg regeringar som ändras beroende på vilka värden som anges i formler, eller som ändras beroende på urval av rad rubriker och kolumn rubriker i en pivottabell.

Mer information finns i filtrera data i formler.

Jämförelse av funktioner i Excel, agg regering och DAX agg regering

I följande tabell visas några av de standard mängd funktioner som tillhandahålls av Excel och länkar till implementeringen av de här funktionerna i Power Pivot. DAX-versionen av dessa funktioner fungerar på samma sätt som Excel-versionen, med vissa mindre skillnader i syntax och hantering av vissa data typer.

Standard mängd funktioner

Funktion

Användning

Medel

Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) av alla talen i en kolumn.

AVERAGEA

Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla värden i en kolumn. Hanterar text och icke-numeriska värden.

Antal

Räknar antalet numeriska värden i en kolumn.

ANTALV

Räknar antalet värden i en kolumn som inte är tomma.

Max

Returnerar det största numeriska värdet i en kolumn.

Maxx,

Returnerar det största värdet från en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

Min

Returnerar det minsta numeriska värdet i en kolumn.

Minx,

Returnerar det minsta värdet från en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

Summa

Adderar alla tal i en kolumn.

Funktioner för DAX-aggregering

DAX inkluderar mängd funktioner som gör att du kan ange en tabell över vilken agg regeringen ska utföras. I stället för att bara lägga till eller beräkna medelvärdet för värdena i en kolumn kan du skapa ett uttryck som dynamiskt definierar de data som ska aggregeras.

I följande tabell visas de agg regeringar som är tillgängliga i DAX.

Funktion

Användning

AVERAGEX,

Beräknar medelvärdet för en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

COUNTAX

Räknar en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

COUNTBLANK

Räknar antalet tomma värden i en kolumn.

COUNTX,

Räknar antalet rader i en tabell.

COUNTROWS

Räknar antalet rader som returneras från en kapslad tabell, till exempel funktionen filter.

SUMX

Returnerar summan av en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

Skillnader mellan DAX-och Excel agg regerings funktioner

Även om de här funktionerna har samma namn som deras Excel-motsvarigheter används Power Pivot i minnet och har skrivits om för att fungera med tabeller och kolumner. Du kan inte använda en DAX-formel i en Excel-arbetsbok och vice versa. De kan endast användas i Power Pivot-fönstret och i pivottabeller som baseras på Power Pivot-data. Även om funktionerna har identiska namn kan beteendet vara lite annorlunda. Mer information finns i avsnitten om de enskilda funktionerna.

Det sätt som kolumner utvärderas i en agg regering skiljer sig också från det sätt som Excel hanterar agg regeringar. Ett exempel kan vara till hjälp att illustrera.

Anta att du vill få en summa av värdena i kolumnen belopp i tabellen försäljning, så att du kan skapa följande formel:

=SUM('Sales'[Amount])

I de enklaste fallen får funktionen värdena från en enstaka ofiltrerad kolumn och resultatet är samma som i Excel, som alltid summerar värdena i kolumnen, beloppet. I Power Pivot tolkas formeln som "Hämta värdet i belopp för varje rad i tabellen försäljning" och sedan adderas de enskilda värdena. Power Pivot utvärderar varje rad som agg regeringen utförs och beräknar ett enkelt skalärt värde för varje rad och utför sedan en agg regering för dessa värden. Resultatet av en formel kan alltså skilja sig om filter används för en tabell, eller om värdena beräknas baserat på andra agg regeringar som kan filtreras. Mer information finns i kontext i DAX-formler.

TidsInformations funktioner i DAX

Förutom tabell mängds funktionerna som beskrivs i föregående avsnitt har DAX funktioner som används för att arbeta med datum och tider som du anger för att ange inbyggd tidsinformation. De här funktionerna använder datum intervall för att hämta relaterade värden och summera värdena. Du kan också jämföra värden i datum intervall.

I följande tabell visas de tidsinformations funktioner som kan användas för agg regering.

Funktion

Användning

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Beräknar ett värde vid slutet av den angivna perioden.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Beräknar ett värde vid kalender slutet av perioden före den angivna perioden.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Beräknar ett värde över intervallet som börjar vid den första dagen i perioden och slutar vid det senaste datumet i den angivna datum-kolumnen.

De andra funktionerna i funktionen tidsInformation (Värdejämföring) är funktioner som kan användas för att hämta datum och anpassade intervall med datum som ska användas i agg regering. Du kan till exempel använda funktionen DATESINPERIOD om du vill returnera ett datum intervall och använda den uppsättningen datum som argument till en annan funktion för att beräkna en anpassad agg regering för de datumen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×