WHERE-satser

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Anger vilka poster i tabellen som anges i en FROM-sats som påverkas av ett SELECT-, UPDATE- eller DELETE-kommando.

Syntax

SELECT fältlista
FROM tabelluttryck
WHERE villkor

Ett SELECT-kommando som innehåller en WHERE-sats består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

fältlista

Namnet på det eller de fält som ska hämtas tillsammans med andra fältnamn alias, urvalspredikat (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP), eller andra SELECT-alternativ.

tabelluttryck

Namnet på den eller de tabeller som data ska hämtas från.

villkor

Ett uttryck som definierar det villkor posterna måste uppfylla för att tas med i resultatmängden.


Kommentarer

Microsoft Access-databasmotorn hämtar de poster som uppfyller villkoret i WHERE-satsen. Om du inte anger en WHERE-sats returnerar frågan alla rader i tabellen. Om du anger fler än en tabell i frågan och inte använder en WHERE- eller JOIN-sats, returnerar frågan en Kartesiansk produkt av tabellerna.

WHERE är valfritt, men om satsen används skrivs den efter FROM. Du kan till exempel hämta alla anställda på säljavdelningen (WHERE Dept = 'Sales') eller alla kunder mellan 18 och 30 (WHERE Age Between 18 And 30).

Om du inte använder en JOIN-sats för att kombinera flera tabeller, går det inte att uppdatera Recordset-objektet som blir frågans resultat.

WHERE fungerar på ungefär samma sätt som HAVING. WHERE anger vilka poster som finns med i urvalet. När posterna grupperats med GROUP BY, används HAVING för att avgöra vilka poster som ska visas:

Du kan använda WHERE-satser för att undvika de poster som inte ska grupperas med en GROUP BY-sats.

Du kan använda olika uttryck för att avgöra vilka poster SQL-kommandot returnerar. Följande exempel hämtar posterna för alla anställda som har en lön som överstiger 410 000 kr:

SELECT LastName, Salary FROM Employees WHERE Salary > 21000;

En WHERE-sats kan innehålla upp till 40 olika uttryck som kombinerats med logiska operatorer, t.ex. And och Or.

Om du ska ange ett fältnamn som innehåller ett blanksteg eller ett skiljetecken skriver du namnet inom hakparenteser ([ ]). I följande exempel innehåller en kunddatabas information om specifika kunder:

SELECT [Customer’s Favorite Restarant]

När du anger villkorsargumentet måste datum strängar vara i amerikanskt format, även om du inte använder den amerikanska versionen av Microsoft Access-databasmotorn. Till exempel skrivs 10 maj 1996 10/5/96 i Storbritannien och 5/10/96 i USA. Se till att omge din datum strängar med nummertecken (#) som visas i följande exempel.

Om du vill hitta poster som är daterade den 10 maj 1996 i en svensk databas, använder du följande SQL-kommando:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = #5/10/96#;

Du kan också använda funktionen DateValue som använder de nationella inställningar som gjorts i Microsoft Windows®. Du kan till exempel använda följande kommando i en amerikansk databas:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('5/10/96');

Och följande kod för samma databas med en svensk version av Microsoft Jet:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('10/5/96');

Obs!: Om den kolumn som refereras i villkorssträngen är en GUID-typ används en något annorlunda syntax i villkorsuttrycket:

WHERE ReplicaID = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}

Du måste ange parenteserna och bindestrecken som de skrivs i exemplet.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×