Vy, egenskapssida

Den här egenskapssidan innehåller alternativ för att styra funktionerna för den vy som du skapar eller ändrar.

Vynamn

Visar den aktuella vyns namn. Om du inte har sparat vyn ännu visas standardnamnet. Du kan inte ändra namnet i den här rutan. Om du vill ge vyn ett namn väljer du Spara eller Spara somArkiv-menyn.

Utdata från alla kolumner

Anger att alla kolumner i alla tabeller som visas för närvarande ska ingå i vyn. Det här alternativet är likvärdigt med att ange en asterisk (*) i stället för de enskilda kolumnernas namn.

DISTINCT-värden

Anger att vyn ska filtrera ut dubbletter. Det här alternativet är användbart när du bara använder vissa av kolumnerna från en tabell och kolumnerna kan innehålla dubblettvärden eller när en sammankoppling av två eller flera tabeller leder till dubblettrader i resultatet. Alternativet är likvärdigt med att lägga till ordet DISTINCT i uttrycket i fönsterrutan SQL.

Bind till schema

Förhindrar att användarna ändrar de underliggande objekten som ingår i den här vyn på något sätt som kan göra vydefinitionen ogiltig.

Uppdatera med vyregler

Anger att alla uppdateringar och tillägg i vyn ska översättas av MDAC (Microsoft Data Access Components) till SQL-uttryck som refererar till vyn i stället för till SQL-uttryck som refererar direkt till vyns grundtabeller. (I vissa fall utför MDAC uppdaterings- och vytilläggsåtgärder som uppdateringar och tillägg i vyns underliggande grundtabeller. Om du markerar Uppdatera med vyregler utför MDAC uppdaterings- och tilläggsåtgärder i själva vyn.)

CHECK-alternativ

Anger att databasen ska kontrollera om tillagda eller ändrade data uppfyller vydefinitionens WHERE-instruktion varje gång en användare ändrar en rad i vyn.

GROUP BY-tillägg

Anger att ytterligare alternativ för vyer som bygger på mängdfrågor är tillgängliga.

WITH CUBE

Anger att mängdfrågan ska skapa sammanfattningsvärden för grupper som anges i instruktionen GROUP BY. Grupperna skapas genom att kolumner som ingår i instruktionen GROUP BY korsrefereras, och därefter används frågans mängdfunktion för att skapa sammanfattningsvärden för övermängdsraderna. Alternativet WITH CUBE är flerdimensionellt och skapar sammanfattningar för alla kombinationer av mängdfunktioner och kolumner i frågan.

  • WITH ROLLUP

Anger att mängdfrågan ska skapa sammanfattningsvärden för grupper som anges i instruktionen GROUP BY. Alternativet WITH ROLLUP liknar alternativet WITH CUBE men skapar bara en typ av sammanfattning för varje kombination av kolumn och mängdfunktion.

  • ALL

Anger att alla dubblettrader i sammanfattningen ingår i mängdfrågan.

Ägare

Visar namnet på vyns ägare. Ägarnamnet är antingen en SQL Server-roll eller en SQL Server-användare. Listan innehåller alla användare och roller som är definierade i databasen. I listan har användare och roller olika ikoner: rollikonen föreställer två ansikten, medan användarikonen föreställer ett ansikte.

TOP

(För SQL Server 7.0-databaser eller senare.) Anger att frågan innehåller en TOP-instruktion, som bara returnerar de första n raderna eller de första n procenten av alla rader i resultatet. Standardalternativet är att frågan returnerar de första tio raderna i resultatet.

Använd den här rutan om du vill ange att ett annat antal rader ska returneras eller om du vill ange en procentandel.

  • PERCENT

(För SQL Server 7.0-databaser eller senare.) Anger att frågan innehåller en TOP-instruktion, som bara returnerar de första n procenten av alla rader i resultatet.

  • WITH TIES

(För SQL Server 7.0-databaser eller senare.) Anger att vyn innehåller en WITH TIES-instruktion. WITH TIES är användbart om en vy innehåller en ORDER BY-instruktion och en TOP-instruktion som anger en procentandel. Om du anger det här alternativet och urvalet för procentandelen slutar mitt i en grupp rader med samma värden i ORDER BY-instruktionen utvidgas vyn så att alla sådana rader ingår.

SQL-kommentar:

Om du vill lägga till text i det här fältet kan du skriva direkt i det eller ange en kommentar i fönsterrutan SQL. När du anger text direkt i fältet skriver du bara texten. Om du i stället anger kommentarstext i fönsterrutan SQL måste du använda avgränsningstecken för kommentarer. Exempel:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Beskrivning

(Endast SQL Server 2000.)

Det här fältet skiljer sig från fältet SQL-kommentar: på två sätt. För det första lagras värden för Beskrivning som utökade egenskaper i SQL Server. För det andra kan du inte ange värden i Beskrivning i fönsterrutan SQL.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×