Visa synkroniseringsstatus för anteckningsbok

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du delar anteckningsböcker online OneNote att behålla dem automatiskt synkroniserade och uppdaterade. Om du vill synkronisera ändringar manuellt – när du har gjort många ändringar i en delad anteckningsbok och du vill kontrollera att allt har överförts till OneDrive eller SharePoint innan du stänger av datorn, till exempel – här finns information om hur:

 1. Gå till en delad anteckningsbok och välj Arkiv > Info > Visa synkroniseringsstatus.

 2. I dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok kontrollerar du vilka delade anteckningsböcker du är ansluten till.

 3. Om det verkar som om en anteckningsbok inte är synkroniserad kan du välja Synkronisera nu eller Synkronisera alla.

Obs!: När du gör detta hämtas även eventuella ändringar som andra behöriga användare har gjort i den delade anteckningsboken sedan din senaste uppdatering.

Om du har problem med synkronisering av anteckningsböckerna kan du felsöka synkroniseringsfel.

I den här artikeln

Om anteckningsbokssynkronisering av

Kontrollera synkroniseringsstatus för anteckningsbok

Felsöka synkroniseringsfel

Flytta eller ta bort felplacerade avsnitt

Om synkronisering av anteckningsböcker

När du arbetar med anteckningsböcker som du har sparat på datorn sparas dina ändringar kontinuerligt och automatiskt i Microsoft OneNote 2010 medan du arbetar. Om du däremot har konfigurerat en delad anteckningsbok på webben eller i din organisations nätverk för att kunna dela en anteckningsbok på en annan dator eller med andra personer sker sparandet och ändringshanteringen lite annorlunda.

I OneNote sparas en lokalt cachelagrad kopia av en delad anteckningsbok på varje dator där den öppnas och eventuella ändringar i anteckningsboken synkroniseras med jämna mellanrum med de anteckningsbokfiler som lagras på den delade platsen. Du kan justera inställningarna som styr den här processen. Du kan också lösa vissa konflikter som kan uppstå för att se till att allas ändringar utförs i den delade anteckningsboken.

Överst på sidan

Kontrollera synkroniseringsstatusen för en anteckningsbok

Under normala förhållanden synkroniseras delade anteckningsböcker automatiskt med regelbundna intervall i OneNote. I navigeringsfältet visas den aktuella synkroniseringsstatusen genom en synkroniseringsstatusikon ovanför ikonerna för de delade anteckningsböckerna:

Ändringar synkroniseras    En ikon med två gröna pilar som formar en cirkel visas när dina ändringar synkroniseras med den anteckningsbokfil som lagras på den delade platsen.

Ändringarna har synkroniserats    En ikon med två gröna pilar som formar en cirkel och en grön bockmarkering visas när dina ändringar har synkroniserats med anteckningsbokfilen på den delade platsen. När synkroniseringen är klar kan andra användare se den senaste versionen av anteckningarna.

Ändringarna kan inte synkroniseras    En ikon med en gul varningstriangel visas om det inträffade fel vid det senaste synkroniseringsförsöket. Högerklicka på ikonen för den delade anteckningsboken i navigeringsfältet och klicka sedan på Synkroniseringsstatus för anteckningsbok om du vill visa felorsaken. Mer information finns i avsnittet "Felsöka synkroniseringsfel" i den här artikeln. I OneNote kommer de avsnitt i anteckningsboken där inga fel inträffade att fortsätta att synkroniseras. Du kan också fortsätta att göra ändringar i alla avsnitt och dina ändringar kommer att synkroniseras när felet har lösts.

Ändringarna kan inte synkroniseras    En ikon med en röd cirkel med ett snedstreck genom visas om du inte är ansluten till den plats där den delade anteckningsboken lagras. Du är kanske inte ansluten till nätverket eller kanske servern på den delade platsen inte svarar. Om du inte är ansluten till den delade platsen kan du ändå redigera din lokala kopia av den delade arbetsboken på datorn. De ändringar som du gör offline synkroniseras automatiskt nästa gång du ansluter till den delade platsen.

Obs!: Du måste köra OneNote för att kunna synkronisera delade anteckningsböcker. Om datorn är ansluten till den delade platsen i nätverket, men OneNote inte körs, synkroniseras inte de delade anteckningsböckerna på datorn förrän nästa gång du startar OneNote.

Aktivera och inaktivera automatisk synkronisering av anteckningar

Om en delad plats för anteckningsböcker är tillfälligt otillgänglig eller om du inte vill visa andra personers ändringar i den anteckningsbok som du för tillfället arbetar med gör du så här för att stänga av automatisk synkronisering av anteckningsböcker:

 1. Välj InformationArkiv-menyn.

 2. På höger sida klickar du på Visa synkroniseringsstatus.

 3. I dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok som visas klickar du på alternativknappen Arbeta offline. Då kommer inte dina ändringar att synkroniseras längre i OneNote och du kommer inte heller att se andras ändringar i anteckningsboken förrän du manuellt synkroniserar anteckningsboken eller åter aktiverar automatisk synkronisering.

Överst på sidan

Felsöka synkroniseringsfel

Om ett visst avsnitt i en delad anteckningsbok inte synkroniseras korrekt visas ett felmeddelande i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok.

 1. Högerklicka på ikonen för den delade anteckningsboken som du vill kontrollera i navigeringsfältet och klicka sedan på Synkroniseringsstatus för anteckningsbok.

 2. I dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok som visas klickar du på fliken Fel.

Obs!: Även om ett fel uppstår i ett visst avsnitt kommer de övriga avsnitten i samma anteckningsbok att synkroniseras korrekt.

Överst på sidan

Flytta eller ta bort felplacerade avsnitt

Anteckningar kan placeras på fel ställen när ett försök görs i OneNote 2010 att synkronisera ändringar som har gjorts i ett avsnitt i en anteckningsbok där avsnittsfilen inte kan hittas. I så fall visas ikonen Felplacerade avsnitt nästan längst ned i navigeringsfältet:

Bild av knapp

Felplacerade avsnitt kan visas även i följande situationer:

 • Du gjorde ändringar i ett avsnitt som togs bort på den delade platsen av en annan användare.

 • Du har gjort ändringar i ett avsnitt som har flyttas till en annan plats av en annan användare. Om avsnittet har flyttats till en annan delad anteckningsbok som är öppen på din dator, kan OneNote identifiera avsnittsfilen igen och synkronisera dina ändringar med den på den nya platsen. I så fall försvinner ikonen Felplacerade avsnitt när ändringarna har synkroniserats.

Felplacerade avsnitt finns kvar i den delade anteckningsboken tills den nya platsen identifieras, eller tills du eller en användare flyttar eller ta bort det felplacerade avsnittet.

Flytta ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok inte längre kan synkroniseras, men du vill behålla informationen i det, kan du flytta det osynkroniserade avsnittet till en annan anteckningsbok. Avsnittet tas då bort från den delade anteckningsboken medan innehållet bevaras.

 1. Högerklicka på fliken för det felplacerade avsnitt som du vill flytta och klicka på Flytta på snabbmenyn.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Flytta avsnitt till:

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet framför en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta före.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet bakom en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta efter.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet till en avsnittsgrupp eller en anteckningsbok utan befintliga avsnitt, klickar du på målavsnittsgruppen eller anteckningsboken i listan och sedan på Placera i.

   Tips: Om du vill skapa en ny avsnittsgrupp väljer du en plats i listan och klickar på Skapa ny avsnittsgrupp innan du flyttar det aktuella avsnittet.

Ta bort ett felplacerat avsnitt från anteckningsboken

Gör följande om ett avsnitt i en delad anteckningsbok har tagits bort med flit och du inte längre behöver synkronisera eller spara ändringarna:

 1. Klicka på Felplacerade avsnitt Bild av knapp längst ned i navigeringsfältet.

 2. Högerklicka på namnet för det avsnitt som du vill ta bort i listan över felplacerade avsnitt, och klicka på Ta bort.

  Viktigt!: När du tar bort ett felplacerat avsnitt tas informationen i det bort permanent. Om du är osäker på om du vill ta bort ett felplacerat avsnitt permanent, kan du flytta det till en annan del av anteckningsboken i stället för att ta bort det.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Visa synkroniseringsstatus

Ändra inställningar för synkronisering

Lösa eventuella synkroniseringskonflikter

Granska alla felplacerade avsnitt

Visa synkroniseringsstatus

Under normala förhållanden synkroniseras delade anteckningsböcker automatiskt med regelbundna intervall i OneNote. I navigeringsfältet Anteckningsböcker visas en synkroniseringsstatusikon som anger aktuell synkroniseringsstatus för varje delad anteckningsbok.

Bild av ikon OneNote synkroniserar ändringar    Den här ikonen visas när OneNote försöker synkronisera ändringar som du gjort med de andra användare som redigerar den delade anteckningsboken samtidigt. Under synkroniseringen är det bäst inte koppla från nätverket eller Stäng av datorn. 

Bild av ikon OneNote har sökts synkroniserar ändringar    Den här ikonen visas när de ändringar du gjort i den delade anteckningsboken har synkroniserats med anteckningsboksfilen på den delade platsen. När synkroniseringen är slutförd, kan andra användare se den senaste versionen av dina anteckningar. 

Bild av ikon OneNote kan inte helt synkronisera ändringar    Den här ikonen visas när du inte är ansluten till den plats där den delade anteckningsboken lagras eller om fel uppstod när de senaste synkroniseringen. Om du vill visa orsaken till ett fel, håller du pekaren över anteckningsbokens namn i navigeringsfältet anteckningsböcker och vänta tills ett skärmtips ska visas. Du kan redigera den lokala kopian av den valda anteckningsboken på datorn även om du inte är ansluten till den delade platsen. Ändringar som du gör offline synkroniseras automatiskt nästa gång du ansluter till den delade platsen. 

Obs!: OneNote måste köras för att synkronisering av delade anteckningsböcker ska kunna utföras. Om datorn är ansluten till den delade platsen i nätverket, men OneNote inte körs, synkroniseras inte delade anteckningsböcker på datorn.

Visa synkroniseringsfel

 1. Peka på SynkArkiv-menyn och klicka på Synkroniseringsstatus för anteckningsbok.

 2. Klicka på fliken Fel i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok.

Obs!: Om ett visst avsnitt i en delad anteckningsbok inte kan synkroniseras, synkroniseras ändå de övriga avsnitten i samma anteckningsbok.

Överst på sidan

Ändra synkroniseringsinställningarna

Även om det är bäst att synkronisera anteckningsböcker automatiskt i de flesta fall kan du bestämma när du vill att ändringarna i en anteckningsbok på den delade platsen ska synkroniseras i OneNote. Detta är användbart när du vill säkerställa att synkroniseringen sker snabbt (till exempel när du stänger av datorn). Du kan också skjuta upp automatisk synkronisering om du inte vill att andra anteckningsbokanvändare ska kunna se dina ändringar eller tillägg förrän du är redo att göra dem allmänna.

Synkronisera en delad anteckningsbok manuellt

 • Peka på SynkArkiv-menyn och gör något av följande:

  • Klicka på Synkronisera alla anteckningsböcker när du vill synkronisera alla delade anteckningsböcker i navigeringsfältet Anteckningsböcker.

  • Klicka på Synkronisera aktuell anteckningsbok när du vill synkronisera endast den anteckningsbok som du för närvarande redigerar.

Inaktivera automatisk synkronisering av anteckningsböcker

Automatisk synkronisering av delade anteckningsböcker aktiveras som standard. Om du inte vill att andra ska kunna se de ändringar som du gör i en delad anteckningsbok förrän du har redigerat klart (du kanske fortfarande kontrollerar fakta), kan du inaktivera den automatiska synkroniseringen.

 1. Öppna den delade anteckningsbok som du vill inaktivera automatisk synkronisering för mellan datorn och den delade anteckningsfilen.

 2. Peka på SynkroniseraArkiv-menyn och klicka på Arbeta offline.

  Viktigt!: När du arbetar offline synkroniseras inte längre anteckningsbokändringar som du gör på datorn, även om du avslutar och startar om OneNote vid ett senare tillfälle. Ingen annan kan se dina ändringar i anteckningsböckerna förrän du aktiverar funktionen för automatisk synkronisering igen.

Aktivera automatisk synkronisering av anteckningsböcker igen

 1. Öppna den delade anteckningsboken som du vill aktivera automatisk synkronisering för mellan datorn och den delade anteckningsfilen.

 2. Peka på SynkArkiv-menyn och klicka på Synkroniseringsstatus för anteckningsbok.

 3. Klicka på Synkronisera automatiskt i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok och sedan på Stäng.

Överst på sidan

Lösa synkroniseringskonflikter

På grund av avbrutna anslutningar till delade anteckningsbokplatser samt andra nätverksförhållanden kan det vara nödvändigt för anteckningsbokägaren eller andra användare att lösa synkroniseringskonflikter manuellt.

Meddelanden om versionskonflikt visas oftast om du och en annan användare försöker att ändra samma anteckningsstycke samtidigt eller om du gör ändringar medan en annan användares ändringar synkroniseras. Ett felmeddelande kan även visas om du och en annan användare ändrade samma stycke medan ni båda var offline.

I sådana fall visas ett felmeddelande i det gula informationsfältet. Du ser också en ikon på en sida som har konflikten.

Så här hanterar du en konflikt för delade anteckningsböcker i OneNote:

 1. Klicka på det gula informationsfältet längst upp på sidan för att visa en sida som visar konfliktändringarna (markerade i rött).

 2. Överför ändringarna till huvudsidan om så behövs.

 3. När du har överfört ändringarna tar du bort sidan Konflikter genom att högerklicka på sidans flik och sedan klicka på Ta bort på snabbmenyn.

Obs!: Det är inte nödvändigt att lösa konflikter omedelbart. Sidor som orsakar särskilda konflikter fortsätter att synkroniseras när du eller andra användare gör ytterligare ändringar i den delade anteckningsboken. Sidorna som visar konflikterna är kvar i anteckningsbokavsnittet tills du beslutar dig för att vidta en åtgärd för konflikterna. Konfliktsidor för en särskild delad anteckningsbok visas på alla användares datorer, och vem som helst som använder den delade anteckningsboken i fråga kan lösa konflikten.

Överst på sidan

Granska felplacerade avsnitt

Felplacerade avsnitt kan visas när försök görs att synkronisera ändringar som gjorts i ett anteckningsbokavsnitt vars avsnittsfil inte kan hittas. I sådana fall visas Felplacerade avsnitt långt ned i navigeringsfältet Anteckningsböcker, ovanför ikonen Alla anteckningsböcker.

Felplacerade avsnitt kan visas även i följande situationer:

 • Du gjorde ändringar i ett avsnitt som togs bort på den delade platsen av en annan användare.

 • Du gjorde ändringar i ett avsnitt som flyttades till en annan plats av en annan användare. Om avsnittet flyttades till en annan delad anteckningsbok som är öppen på datorn, kan avsnittsfilen återupptäckas i OneNote och ändringarna kan synkroniseras korrekt till den på den nya platsen. I så fall försvinner ikonen Felplacerade avsnitt när ändringarna har synkroniserats.

Felplacerade avsnitt är kvar i den delade anteckningsboken tills den nya platsen för avsnittet upptäcks i OneNote eller tills du eller en annan användare tar bort eller flyttar det felplacerade avsnittet.

Ta bort ett felplacerat avsnitt

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok togs bort avsiktligt och du inte längre behöver synkronisera eller spara ändringarna, gör du följande:

 1. Klicka på Felplacerade avsnitt längst ned i navigeringsfältet Anteckningsböcker.

 2. Högerklicka på namnet för det avsnitt som du vill ta bort i listan över felplacerade avsnitt, och klicka på Ta bort.

  Viktigt!: När du tar bort ett felplacerat avsnitt tas informationen i det bort permanent. Om du är osäker på om du vill ta bort ett felplacerat avsnitt permanent, kan du flytta det till en annan del av anteckningsboken i stället för att ta bort det.

Flytta ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok inte längre kan synkroniseras, men du vill behålla informationen i det, kan du flytta det osynkroniserade avsnittet till en annan anteckningsbok. Avsnittet tas då bort från den delade anteckningsboken medan innehållet bevaras.

 1. Högerklicka på fliken för det felplacerade avsnitt som du vill flytta och klicka på Flytta på snabbmenyn.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Flytta avsnitt till:

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet framför en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta före.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet bakom en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta efter.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet till en avsnittsgrupp eller en anteckningsbok utan befintliga avsnitt, klickar du på målavsnittsgruppen eller anteckningsboken i listan och sedan på Placera i.

   Tips: Om du vill skapa en ny avsnittsgrupp väljer du en plats i listan och klickar på Skapa ny avsnittsgrupp innan du flyttar det aktuella avsnittet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×