Visa dina data i ett ringdiagram

I Microsoft Office Excel 2007 kan du snabbt omvandla data till ett ringdiagram, och sedan göra ringdiagrammet enklare att läsa med de nya formateringsfunktionerna. Genom att till exempel lägga till en förklaring, dataetikett och textruta som pekar ut vad de olika ringarna i ett ringdiagram representerar förstår du snabbt vilka data som ritas i diagrammet.

Formaterat ringdiagram

När du har skapat ett ringdiagram kan du få fram olika perspektiv genom att rotera sektorerna, fokusera på vissa sektorer genom att dra ut dem från ringdiagrammet eller ändra ringhålets storlek så att sektorerna krymper eller förstoras.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om att visa data i ett ringdiagram

Skapa ett avancerat ringdiagram

Rotera sektorerna i ett ringdiagram

Dra ut sektorer ur ett ringdiagram

Ändra storlek på ringhål i diagram

Spara ett diagram som mall

Lär dig mer om att visa data i ett ringdiagram

Data som ordnas i bara kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i ett ringdiagram. På samma sätt som ett cirkeldiagram visar ringdiagrammet förhållandet mellan delarna och helheten, men ett ringdiagram kan innehålla flera dataserie. Varje dataserie som du ritar i ett ringdiagram tillför en ring till diagrammet. Den första dataserien visas i diagrammets mitt.

Eftersom ringdiagram är runda är de enklare att läsa, särskilt när de visar flera dataserier. Egenskaperna för de yttre och inre ringarna representerar inte storleken på informationen exakt – datapunkter för de yttre ringarna kan verka vara större än datapunkterna för de inre ringarna, fastän deras faktiska värden kanske är mindre. Att visa värden eller procent i dataetiketter kan därför vara praktiskt i ett ringdiagram, men om du vill jämföra datapunkterna sida vid sida bör du använda ett staplat stapeldiagram eller staplat liggande diagram i stället.

Använd ringdiagram i följande situationer:

 • När du vill rita en eller flera dataserier.

 • När inget av värdena som du vill visa är negativt.

 • När inget av värdena som du vill visa är noll (0).

 • När det inte finns fler än sju kategorier per dataserie.

 • När kategorierna representerar delar av helheten i varje ring i diagrammet.

Du kan välja en av följande undertyper för ringdiagrammet:

 • Ringdiagram    Ringdiagram visar data i ringar, där varje ring representerar en dataserie. Om procent visas i dataetiketterna innebär varje ring 100 %.

  Diagramtypen Ring

 • Uppdelad ring    Uppdelade ringdiagram visar liksom uppdelade cirkeldiagram hur mycket varje värde bidrar med till en helhet, där enskilda värden betonas. Denna typ kan emellertid omfatta flera dataserier.

  Diagramtypen Uppdelad ring

Ringdiagram och uppdelade ringdiagram finns inte som 3D, men du kan göra så att de får ett 3D-utseende med hjälp av 3D-formatering.

Överst på sidan

Skapa ett avancerat ringdiagram

Formaterat ringdiagram

Hur skapades då det här ringdiagrammet? Med hjälp av instruktionerna nedan skapar du ett liknande ringdiagram. Vi använde data ur exempelkalkylbladet. Du kan kopiera dessa data eller använda egna.

 1. Öppna kalkylbladet som innehåller de data du vill rita som ett ringdiagram, eller kopiera data från exempelkalkylbladet till ett tomt kalkylblad.

  Så här kopierar du data från exempelkalkylbladet

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

   Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

   Markera ett exempel i hjälpen

   Markera ett exempel från hjälpen

  3. Tryck på CTRL+C.

  4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

1

2

3

4

A

B

C

2005

2006

Europa

$12 704 714,00

$17 987 034,00

Asien

$8 774 099,00

$12 214 447,00

USA

$12 094 215,00

$10 873 099,00

 1. Markera de data som du vill visa i ringdiagrammet.

 2. Klicka på Andra diagram i gruppen Diagram på fliken Infoga.

  Gruppen Diagram på menyflik i Excel

 3. Klicka på Ringdiagram under Ringdiagram.

 4. Klicka på ringdiagrammets rityta.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 5. Markera den layout som du vill använda i gruppen Snabblayout på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: I exempeldiagrammet används Layout 6.

  Obs!: I Layout 6 ingår en förklaring. Om det blir för många poster i förklaringen eller om förklaringen blir svår att urskilja kan det vara bättre att använda etiketter för datapunkterna i ringdiagrammet än att visa förklaringen (knappen Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout).

 6. Markera det diagramformat som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: I exempeldiagrammet används Format 26.

 7. Gör följande om du vill ändra storlek på diagrammet:

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Ange en storlek i rutan Figurhöjd och Figurbredd i gruppen Storlek på fliken Format.

   Tips: I exempeldiagrammet anges figurhöjden till 4 tum och figurbredden till 5,5 tum.

 8. Gör följande om du vill ändra storlek på ringhålet:

  1. Klicka på en dataserie, eller markera den i listan med diagramelement (fliken Format, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

   Menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.

  3. Klicka på Alternativ för serie och dra sedan skjutreglaget under Storlek på ringhål till önskad storlek, eller skriv ett procentuellt värde mellan 10 och 90 i rutan Procent.

   Tips: I exempeldiagrammet används 20 %.

 9. Gör följande om du vill att dataetiketterna ska bli mer framträdande:

  1. Klicka på en dataetikett så att dataetiketterna för hela dataserien markeras, eller markera dem i en lista med diagramelement (fliken Format, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

  2. Klicka på Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat på fliken Format och klicka sedan på ett figurformat.

   Figurformat på menyflik i Excel

   Tips: I exempeldiagrammet används Diskret - Mörk 1.

  3. Upprepa dessa steg för att formatera dataetiketterna för alla dataserier i ringdiagrammet.

 10. Gör följande om du vill ändra och formatera diagramrubriken:

  1. Klicka på en diagramrubrik, eller markera den i listan med diagramelement (fliken Format, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

  2. Skriv rubriken som du vill använda och tryck på RETUR.

  3. Klicka på Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat på fliken Format och klicka sedan på ett figurformat.

   Tips: I exempeldiagrammet används Måttlig - Dekorfärg 1.

  4. Om du vill flytta rubriken drar du den till önskad plats.

 11. Om du vill ändra format på förklaringen klickar du på den och markerar sedan önskat format i rutan Figurformat (fliken Format, gruppen Figurformat group, knappen Mer Bild av knapp ).

 12. Gör följande om du vill lägga till textetiketter med pilar som pekar mot ringarna:

  1. Klicka på Textruta i gruppen Infoga på fliken Layout.

  2. Klicka i diagrammet där du vill placera textrutan, skriv texten och tryck på RETUR.

  3. Markera textrutan och klicka på dialogruteikonen Bild på knapp i gruppen Figurformat på fliken Format.

  4. Klicka på Textruta och markera sedan kryssrutan Anpassa figurstorlek till text under Autopassa och klicka på OK.

  5. Markera önskat format i gruppen Figurformat.

  6. Klicka på Figurer i gruppen Infoga på fliken Layout.

  7. Klicka på Pil under Linjer.

  8. Rita pilen i diagrammet från hörnet av textrutan till ringen som du vill peka på.

  9. Om du vill ändra format på textrutor klickar du på en textruta och markerar önskat format i gruppen Figurformat (fliken Format, gruppen Figurformat).

   Upprepa dessa steg för alla ringar i ringdiagrammet.

 13. Gör följande om du vill ändra bakgrund på diagrammet:

  1. Klicka i diagramområdet, eller markera det i listan med diagramelement (fliken Format, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

  2. Klicka på Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat på fliken Format och klicka sedan på ett figurformat.

   Tips: I exempeldiagrammet används Diskret - Dekorfärg 3.

 14. Gör följande om du vill runda av hörnen i diagrammets bakgrund:

  1. Klicka på dialogruteikonen Bild på knapp i gruppen Figurformat på fliken Format.

  2. Klicka på Kantlinjetyper och markera sedan kryssrutan Rundade hörn.

 15. Om du vill använda andra färger än färgerna i arbetsbokens standardtema gör du följande:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Gruppen Teman i menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

   Tips: I exempeldiagrammet används temat Spetsigt.

Överst på sidan

Rotera sektorerna i ett ringdiagram

I vilken ordning dataserie i ett ringdiagram i Office Excel 2007 visas avgörs av hur informationen har ordnats i kalkylbladet. Om du vill visa informationen ur ett annat perspektiv kan du rotera sektorerna 360 grader i diagrammet.

Roterat ringdiagram

 1. Klicka på dataserien eller en datapunkt i ringdiagrammet eller gör något av följande om du vill välja serien eller en datapunkt från en lista med diagramelement.

  1. Klicka på diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på dataserien eller datapunkten.

   Menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.

 3. Under rutan Första sektorns vinkel drar du skjutreglaget till önskad roteringsgrad eller skriver ett värde mellan 0 (noll) och 360 för att ange i vilken vinkel den första sektorn ska visas.

Överst på sidan

Dra ut sektorer ur ett ringdiagram

Om du vill framhäva enskilda sektorer i ett ringdiagram kan du använda diagramtypen uppdelat ringdiagram. Uppdelade ringdiagram används för att illustrera hur mycket varje värde bidrar till det totala värdet och för att framhäva enskilda värden. Du kan ändra inställningarna för alla sektorer eller enskilda sektorer.

Uppdelat ringdiagram

Du kan även dra ut sektorerna manuellt.

Ringdiagram med utdragen sektor

Ändra inställningar för sektorer i uppdelat ringdiagram

 1. Klicka på en dataserie eller på en datapunkt i det uppdelade ringdiagrammet eller gör något av följande om du vill välja serien eller punkten från en lista med diagramelement:

  1. Klicka på diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på en dataserie.

   Menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.

 3. Dra skjutreglaget under Ringexplosion för att öka eller minska avståndet eller skriv ett procentuellt värde i rutan Procent.

Dra ut sektorer ur ett ringdiagram manuellt

Klicka på ringdiagrammet och gör något av följande:

 • Om du vill dra ut alla sektorer drar du markören utåt från diagrammets mitt.

 • Om du vill dra ut enskilda sektorer klickar du först på önskad sektor och drar sedan bort den från diagrammet.

Överst på sidan

Ändra storlek på ringhål i diagram

Genom att förstora eller minska ringhålets storlek i ett ringdiagram kan du minska eller förstora bredden på sektorerna. Du kanske till exempel vill visa bredare sektorer så att det blir mer plats för dataetiketter som innehåller långa serie- eller kategorinamn, eller en kombination av namn, värden och procent.

 1. Klicka på en dataserie i ringdiagrammet eller gör något av följande om du vill välja serien eller punkten från en lista med diagramelement.

  1. Klicka på diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på en dataserie.

   Menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.

 3. Dra skjutreglaget under Storlek på ringhål till önskad storlek, eller skriv ett procentuellt värde mellan 10 och 90 i rutan Procent.

Överst på sidan

Spara ett diagram som mall

Om du vill skapa ännu ett diagram som är likadant som det du just skapade kan du spara det sistnämnda diagrammet som en mall som du kan använda som bas för andra liknande diagram.

 1. Klicka på diagrammet som du vill spara som mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Gruppen Typ i menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips: Såvida du inte anger någon annan mapp sparas mallfilen (.crtx) i mappen Diagram och mallen blir tillgänglig under Mallar i både dialogrutan Infoga diagram (dialogruteikon i gruppen Diagram på fliken Infoga Bild på knapp ) och dialogrutan Ändra diagramtyp (Ändra diagramtyp i gruppen Typ på fliken Design).

  Mer information om hur du använder en diagrammall finns i avsnittet Återanvända ett favoritdiagram med hjälp av en diagrammall.

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok används diagrammallens färger i det nya diagrammet – inte färgerna i dokumenttemat som för närvarande används för arbetsboken. Om du vill använda dokumenttemats färger i stället för diagrammallens färger högerklickar du i diagramområde och klickar sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×