Vad är uppringningsplaner för PSTN-samtal?

En uppringningsplan är en namngiven uppsättning normaliseringsregler som översätter telefonnummer som har ringts upp av en enskild användare till ett alternativt format (vanligtvis E.164) i syfte att utföra samtalsauktorisering och samtalsdirigering.

En uppringningsplan består av en eller flera normaliseringsregler som definierar hur telefonnummer som uttrycks i olika format översätts till ett alternativt format. Samma uppringningssträng kan tolkas och översättas på olika sätt i olika uppringningsplaner, så beroende på vilken uppringningsplan som har tilldelats en angiven användare kan samma uppringda nummer översättas och dirigeras på olika sätt.

Se Skapa och hantera uppringningsplaner i Skype för företag – Online för att skapa dina klientuppringningsplaner.

Omfattning för klientuppringningsplan

En uppringningsplans omfattning bestämmer den hierarkiska nivå som uppringningsplanen kan tillämpas på. Omfattningarna är inte samma som i den lokala distributionen av Skype för företag – Server 2015. Klienterna erhåller lämplig uppringningsplan via dynamiska inställningar som erhålls automatiskt när användare loggar in på Skype för företag – Online. Som administratör kan du hantera och tilldela omfattningsnivåer för uppringningsplaner med hjälp av Remote PowerShell.

I Skype för företag – Online finns det två typer av uppringningsplaner – serviceomfattande och klientomfattande (vilket gäller din organisation). En serviceomfattande uppringningsplan definieras för varje land/region där Cloud PBX finns tillgängligt. Varje användare tilldelas automatiskt servicelandets uppringningsplan baserat på den Office 365-användningsplats som har tilldelats användaren. Du kan inte ändra servicelandets uppringningsplan, men du kan skapa klientomfattande uppringningsplaner som höjer servicelandets uppringningsplan. När klienter etableras erhåller de en ”gällande uppringningsplan”, som är en kombination av servicelandets uppringningsplan och den korrekt omfattande klientuppringningsplanen. Därför är det inte nödvändigt att definiera alla normaliseringsregler i klientuppringningsplaner eftersom de kanske redan finns i servicelandets uppringningsplan.

Klientuppringningsplaner kan brytas ned ytterligare i två omfattningar – klientomfattning eller användaromfattning. Om en klient definierar och tilldelar en användaromfattande uppringningsplan så erhåller den användaren en gällande uppringningsplan över servicelandets uppringningsplan för användaren och den tilldelade användaruppringningsplanen. Om en klient definierar en klientomfattande uppringningsplan, men inte tilldelar en användaromfattande uppringningsplan, så erhåller den användaren en gällande uppringningsplan över servicelandets uppringningsplan för användaren och klientuppringningsplanen.

Nedan följer arvsmodellen för uppringningsplaner i Skype för företag – Online.

Hur uppringningsplaner ärvs i Skype för företag – Online.

Här följer de gällande uppringningsplaner som är möjliga:

Serviceland Om ingen klientomfattande uppringningsplan har definierats och ingen användaromfattande uppringningsplan för klienten har tilldelats den etablerade användaren, så får användaren en gällande uppringningsplan som mappas till det serviceland som är associerat med hans/hennes Office 365-användningsplats.

Global klient – Serviceland Om en uppringningsplan för klientanvändare har definierats och tilldelats – tar den etablerade användaren emot en gällande uppringningsplan som består av en sammanslagen klientuppringningsplan och servicelandets uppringningsplan tillsammans med deras Office 365-användningsplats.

Klientanvändare – Serviceland Om en uppringningsplan för klientanvändare har definierats och tilldelats, tar den etablerade användaren emot en gällande uppringningsplan som består av en sammanslagen klientuppringningsplan och servicelandets uppringningsplan tillsammans med deras Office 365-användningsplats.

Se Skapa och hantera uppringningsplaner i Skype för företag – Online för att skapa dina klientuppringningsplaner.

Planera för klientuppringningsplaner

Följ dessa steg om du vill planera egna uppringningsplaner:

  • Steg 1 Bestäm om en egen uppringningsplan behövs för att förbättra användarens uppringningsupplevelse – vanligtvis behövs en sådan för att stödja uppringningar som inte är av typen E.164, till exempel anknytningar eller förkortad inhemsk uppringning.

  • Steg 2 Bestäm om globala klientuppringningsplaner eller klientanvändaromfattande uppringningssplaner behövs, eller både och. Användaromfattande uppringningsplaner behövs om användare har olika lokala uppringningskrav.

  • Steg 3 Identifiera giltiga nummermönster för varje uppringningsplan som krävs. Endast nummermönster som inte är identifierade i servicelandets uppringningsplaner på servicenivå krävs.

  • Steg 4 Utveckla ett organisationsschema för hela organisationen för att namnge uppringningsplaner. Genom att tillämpa standardnamnscheman garanteras konsekvens över en organisation och gör underhåll och uppdatering enklare.

Skype Operations Framework innehåller ytterligare resurser och partner som kan hjälpa dig att implementera klientuppringningsplaner.

Skapa din nya klientuppringningsplan

När du skapar en ny uppringningsplan måste du ange den information som krävs.

Namn och enkelt namn

För användaruppringningsplaner bör du ange ett beskrivande namn som identifierar de användare som uppringningsplanen ska tilldelas till. Enkelt namn i uppringningsplanen fylls i förväg i med en sträng som härleds från uppringningsplannamnet. Fältet Enkelt namn kan redigeras, vilket gör det möjligt att skapa en mer beskrivande namnkonvention för dina uppringningsplaner. Värdet Enkelt namn kan inte vara tomt och måste vara unikt. Ett metodtips är att utveckla en namnkonvention för hela organisationen och sedan använda den här konventionen konsekvent över alla platser och användare.

Beskrivning

Vi rekommenderar att du skriver det vanliga, igenkännbara namnet på en geografisk plats eller grupp användare som motsvarande plan gäller.

Externt åtkomstprefix

Varning: Externt åtkomstprefix stöds inte för närvarande.

Du kan ange ett externt åtkomstprefix på upp till fyra tecken (#, *, and 0-9) om användare behöver ringa en inledande siffra eller flera inledande siffror (till exempel 9) för att få en extern linje.

Obs!: Om du anger ett externt åtkomstprefix behöver du inte skapa en ytterligare normaliseringsregel för prefixet.

Se Skapa och hantera uppringningsplaner i Skype för företag – Online för att skapa dina klientuppringningsplaner.

Normaliseringsregler

Normaliseringsregler definierar hur telefonnummer som uttrycks i olika format ska översättas. Samma nummersträng kan tolkas och översättas på olika sätt, beroende på från vilken region samtalet görs. Normaliseringsregler kan vara nödvändiga om användare behöver kunna ringa förkortade interna eller externa nummer.

En eller flera normaliseringsregler måste tilldelas uppringningsplanen. Normaliseringsregler matchas uppifrån och ned, så det är av betydelse i vilken ordning de visas i en klientuppringningsplan. Om en klientuppringningsplan exempelvis har 10 normaliseringsregler görs ett försök att matcha det uppringda numret med varje normaliseringsregel med start med den första normaliseringsregeln, och om det inte finns någon matchning görs försök med den andra, och så vidare. Om en matchning har gjorts så används den regeln och inget försök görs att matcha några efterföljande regler. Det kan finnas högst 25 normaliseringsregler i en angiven klientuppringningsplan.

Bestämma vilka normaliseringsregler som krävs

Eftersom alla klientuppringningsplaner slås ihop med servicelandets uppringningsplan för en angiven användare, så är det troligt att normaliseringsreglerna för servicelandets uppringningsplan behöver utvärderas för att bestämma vilka normaliseringsplaner som behövs för klientuppringningsplanen. Cmdlet:en Get-CsEffectiveTenantDialPlan kan användas i detta syfte. Cdmlet:en tar en användares identitet som indataparameter och returnerar alla normaliseringsregler som är tillämpliga för användaren.

Skapa normaliseringsregler

Normaliseringsreglerna använder reguljära .NET Framework-uttryck för att ange numeriska matchningsmönster som servern använder för att översätta uppringningssträngar till E.164-format för att utföra omvänd nummersökning. Normaliseringsregler kan skapas genom att ange det reguljära uttrycket för matchningen och den översättning som ska göras om ingen matchning hittas. När du är klar kan du ange ett testnummer för att verifiera att normaliseringsregeln fungerar som förväntat.

Information om hur du använder reguljära .NET Framework-uttryck finns i Reguljära .NET Framework-uttryck.

Se Skapa och hantera uppringningsplaner i Skype för företag – Online för att skapa dina klientuppringningsplaner.

Exempelnormaliseringsregler

I följande tabell visas exempelnormaliseringsregler som är skrivna som reguljära .NET Framework-uttryck. Detta är endast exempel och är inte avsedda att vara någon referens för hur du skapar egna normaliseringsregler.

Normaliseringsregler som använder reguljära .NET Framework-uttryck

Regelnamn

Beskrivning

Nummermönster

Översättning

Exempel

4digitExtension

Översätter 4-siffriga tillägg.

^(\d{4})$

+1425555$1

0100 översätts till +14255550100

5digitExtension

Översätter 5-siffriga tillägg.

^5(\d{4})$

+1425555$1

50100 översätts till +14255550100

7digitcallingRedmond

Översätter 7-siffriga nummer till lokala Redmond-nummer.

^(\d{7})$

+1425$1

5550100 översätts till +14255550100

RedmondOperator

Översätter 0 till Redmond-operatör.

^0$

+14255550100

0 översätts till +14255550100

RedmondSitePrefix

Översätter nummer med nätprefix (6) och Redmond-platskod (222).

^6222(\d{4})$

+1425555$1

62220100 översätts till +14255550100

5digitRange

Översätter 5-siffriga tillägg med start från sifferintervallet 3 till och med 7.

^([3-7]\d{4})$

+142570$1

54567 översätts till +14255554567

PrefixAdded

Lägger till ett landsprefix framför ett 9-siffrigt nummer med restriktioner för den första och tredje siffran.

^([2-9]\d\d[2-9]\d{6})$

1$1

4255554567 översätts till 14255554567

NoTranslation

Matcha 5 siffror, men ingen översättning.

^(\d{5})$

$1

34567 översätts till 34567

Redmond-uppringningsplan baserat på normaliseringsregler visas ovan.

I följande tabell illustreras en exempeluppringningsplan för Redmond, Washington, USA, baserat på de normaliseringsregler som visas i föregående tabell.

Redmond-uppringningsplan

5digitExtension

7digitcallingRedmond

RedmondSitePrefix

RedmondOperator

Obs!: De normaliseringsregelnamn som visas i efterföljande tabell inkluderar inte blanksteg, men detta är valfritt. Det första namnet i tabellen kan till exempel ha skrivits "5-siffrigt tillägg" eller "5-siffrigt Tillägg" och fortfarande vara giltigt.

Närliggande avsnitt

Skapa och hantera uppringningsplaner i Skype för företag – Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×