Växla mellan gränssnitten för Skype för företag och Lync-klienten

I organisationer med Skype för företag – Online kan du använda Remote PowerShell i Office 365 för att låta Skype för företag-användarna arbeta i Skype för företag-klientens gränssnitt eller Skype för företag (Lync)-klientens gränssnitt. Standard är att användarna använder Skype för företag-klientens gränssnitt. Om du hellre vill använda Lync-klientmiljön kan du ange att Lync-gränssnittet ska visas när klienten startas. Följ då anvisningarna längre fram i artikeln.

Obs!: Lync 2013-klientmiljön går inte att använda i Skype för företag 2016-klientversionerna. Innan du försöker konfigurera klientmiljön så att Lync 2013-klienten används bör du kontrollera att klientens versionsnummer inte börjar med 16, till exempel 16.x.x.x.

Tips: Om du lätt vill kunna byta användargränssnitt utan att behöva göra det manuellt finns ett PowerShell-skript för detta i Microsoft Download Center.

Växla Skype för företag-gränssnitt för användarna

Med Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online kan du skapa en Windows PowerShell-fjärrsession där du ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast stöds på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center på Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Mer information finns i Konfigurera datorn för Skype för företag – Online-hantering.

Viktigt!: Global-principinställningen för gränssnittsväxling tillämpas inte för användare som redan har en egen principinställning. Om du vill kunna växla gränssnitt måste du köra följande för varje användare som har en egen principinställning:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Varning!: Principinställningen för ClientPolicyEnableSkypeUI ersätter användarens befintliga anpassade principinställning.

Om du vill låta alla användare i organisationen använda Skype för företag-klienten öppnar du Remote PowerShell och skriver följande:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Om du ställer in principen på rätt sätt visas följande:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Om du vill låta alla användare i organisationen använda Skype för företag (Lync)-klienten öppnar du Remote PowerShell och skriver följande:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Om du ställer in principen på rätt sätt visas följande:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Om du vill låta en enskild användare i organisationen använda Skype för företag-klienten öppnar du Remote PowerShell och skriver följande:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Om du ställer in principen på rätt sätt visas följande:

Skype för företag – Online – Aktivera användargränssnitt

Om du vill låta en enskild användare i organisationen använda Skype för företag (Lync)-klienten öppnar du Remote PowerShell och skriver följande:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Om du ställer in principen på rätt sätt visas följande:

Skype för företag – Online – gränssnitt inaktiverat

Om du vill låta flera användare i organisationen använda Skype för företag-klienten öppnar du Remote PowerShell och skriver följande:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Om du vill låta flera användare i organisationen använda Skype för företag (Lync)-klienten öppnar du Remote PowerShell och skriver följande:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Om du vill låta en grupp användare i organisationen använda Skype för företag-klienten öppnar du Remote PowerShell och skriver följande:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Om du vill låta en grupp användare i organisationen använda Skype för företag (Lync)-klienten öppnar du Remote PowerShell och skriver följande:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Meddelanden: Användarens namn är namnet på det användarkonto som principen ska kopplas till. Användarkontots namn kan anges i något av följande format:

 • Användarens SIP-adress

 • Användarens huvudnamn (UPN-namn)

 • Användarens domän\användarnamn

 • Användarens visningsnamn i Active Directory

Använda Windows PowerShell för att hantera Lync Online

Principinställningar för Skype för företag – Online

I tabellen visas användarupplevelsen när principen tillämpas för användarna för första gången:

Adminprincipinställning

Användargränssnitt som visas

Principen har inte konfigurerats.

Användaren fortsätter använda Skype för företag-klientens gränssnitt.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Användaren fortsätter använda Skype för företag-klientens gränssnitt.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Användaren uppmanas att växla till Skype för företag (Lync)-klientens gränssnitt. Det går att växla senare.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Användaren använder Skype för företag-klientens gränssnitt.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Användaren uppmanas att växla till Skype för företag (Lync)-klientens gränssnitt. En administratör kan senare ändra inställningen som växlar till gränssnittet i Skype för företag-klienten.

I tabellen visas användarupplevelsen när principen ändras:

Adminprincipinställning

Användargränssnittet i Skype för företag (Lync)

Användargränssnittet i Skype för företag

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Användaren uppmanas att växla till Skype för företag-klientens gränssnitt.

Användaren fortsätter använda Skype för företag-klientens gränssnitt.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Användaren fortsätter använda gränssnittet i Skype för företag (Lync).

Användaren uppmanas att växla till Skype för företag (Lync)-klientens gränssnitt.

Principen har inte konfigurerats.

Användarna ser aldrig Skype för företag (Lync)-klientens gränssnitt om inte principen har konfigurerats. De använder då alltid Skype för företag-klientens gränssnitt.

Användaren fortsätter använda Skype för företag-klientens gränssnitt.

I den här tabellen visas alla tillgängliga anpassade Online-principer. Det finns nya flexibla principer för de administratörer som vill behålla de gamla anpassade principerna parat med växling mellan EnableSkypeUI-flaggor. Använd ovanstående cmdlets om du vill koppla någon av nedanstående principer till användarna.

Principnamn

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

False

Läs de här avsnitten när du vill komma igång med Windows PowerShell:

Funktionssätt vid klientstart

När användarna öppnar Skype för företag för första gången visas som standard Skype för företag-användargränssnittet – även om du har valt Lync-klientmiljön genom att ställa in klientprincipen på Lync-klientmiljön (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) enligt föregående beskrivning. Efter några minuter uppmanas användarna att byta till Lync-läget.

Om du vill att Lync-användargränssnittet visas när användarna startar Skype för företag-klienten för första gången följer du bara nedanstående anvisningar innan klienten startas för första gången efter uppdatering:

 1. Följ anvisningarna tidigare i den här artikeln. Se till att du har inaktiverat Skype för företag-användargränssnittet i klientprincipen.

 2. Uppdatera systemregistret på användarens dator. Du bör göra det innan användarna startar Skype för företag-klienten för första gången – och du bör göra det endast en gång. Information om hur du skapar ett grupprincipobjekt (GPO) för att uppdatera registret på en domänkopplad dator finns i ett avsnitt längre fram i den här artikeln.

  Gå till nyckeln [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Skapa ett nytt binärt värde.

  Som Värdenamn måste du ange EnableSkypeUI   . Som Värdedata måste du ange 00 00 00 00   .

  Nyckeln ska se ut så här:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Lync-användargränssnittet kommer nu att visas när användarna startar Skype för företag-klienten för första gången.

Reglera visningen av självstudiekursen på välkomstskärmen

När användarna öppnar Skype för företag-klienten visas som standard en välkomstskärm med 7 snabba tips som många frågar efter. Genom att lägga till följande registervärden på klientdatorn kan du stänga av visningen av välkomstskärmen, men ändå ge användarna chansen att öppna självstudiekursen:

Gå till nyckeln [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   . Skapa ett nytt 32-bitarsvärde (DWORD)   . Som Värdenamn    måste du ange IsBasicTutorialSeenByUser   . Som Värdedata    måste du ange 1   .

Nyckeln ska se ut så här:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Stänga av självstudiekursen i klienten

Om du inte vill att användarna ska kunna öppna självstudiekursen kan du stänga av den med hjälp av följande registervärde:

Gå till nyckeln [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   . Skapa ett nytt 32-bitarsvärde (DWORD)   . Som Värdenamn    måste du ange TutorialFeatureEnabled   . Som Värdedata    måste du ange 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Du kan aktivera självstudiekursen igen genom att ange att Värdedata    ska vara 1   .

Ändra registret på en domänkopplad dator genom att skapa ett grupprincipobjekt

Uppdateringen av registret för att visa Lync-klientmiljön första gången användarna startar Skype för företag-klienten ska utföras endast en gång. Om du uppdaterar registret med ett grupprincipobjekt (GPO), måste du ange att ett nytt värde ska skapas – det handlar alltså inte om att uppdatera befintliga värdedata. Om det nya värdet inte finns när GPO:t används skapas det och 0 anges som Värdedata.

I följande vägledning beskriver vi hur du ändrar registret så att Lync-klientmiljön visas första gången en användare startar Skype för företag. Du kan även använda den här vägledningen om du vill uppdatera registret för att inaktivera självstudiekursen på välkomstskärmen, så som beskrivits ovan.

Så här skapar du ett GPO
 1. Öppna konsolen Grupprinciphantering.

  Information om hur du använder den konsolen finns i Konsolen för hantering av grupprincip.

 2. Högerklicka på noden grupprincipobjekt. Välj Nytt i menyn.

 3. I dialogrutan Nytt GPO anger du ett namn på GPO:t – till exempel MakeLyncDefaultUI – och klickar sedan på OK.

 4. Högerklicka på det nya GPO du nyss skapade. Välj Redigera i menyn.

 5. Gå till redigeraren för hantering av grupprinciper, visa Användarkonfiguration, visa Inställningar, visa Windows-inställningar och välj noden Register.

 6. Högerklicka på noden Register. Välj Ny > Registerpost.

 7. Uppdatera följande i dialogrutan Nya registeregenskaper:

  Fält

  Värde som ska väljas eller anges

  Åtgärd

  Skapa

  Registreringsdatafil

  HKEY_CURRENT_USER

  Nyckelsökväg

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Värdenamn

  EnableSkypeUI

  Värdetyp

  REG_BINARY

  Värdedata

  00000000

 8. Klicka på OK för att spara ändringarna. Stäng GPO:t.

Nu måste du koppla det GPO du skapade till den grupp användare – till exempel en OU (organisationsenhet) – där du vill använda principen.

Så här kopplar du principen med hjälp av GPO:t
 1. Gå till konsolen för grupprinciphantering. Högerklicka på den OU som du vill koppla principen till. Välj Länka till ett befintligt GPO.

 2. I dialogrutan Välj GPO väljer du först det GPO du skapat och väljer sedan OK.

 3. Gå till målanvändarens dator, öppna en kommandotolk och skriv följande kommando:

  gpupdate /target:user   

  Meddelandet "Uppdaterar princip ..." visas medan GPO:t tillämpas. När åtgärden har slutförts visas meddelandet "Användarprincipen har uppdaterats".

 4. Skriv då följande kommando i kommandotolken:

  gpresult /r   

  Nu borde namnet på det GPO du skapat samt ”Kopplade grupprincipobjekt” visas nedan.

Du kan också gå in i registret på användarens dator om du vill kontrollera att det har uppdaterats genom GPO:t. Öppna registereditorn. Gå till nyckeln [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Om du har uppdaterat registret med GPO:t visas ett 0-värde med namnet EnableSkypeUI.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×