Välja SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Varje i SmartArt innehåller ett annat sätt att uttrycka din innehåll och förstärka budskapet. Vissa layouter helt enkelt lägga till visuella polska i en punktlista och andra layouter (till exempel organisationsscheman och Venndiagram) är utformad för att skildra specifika typer av information.

Tips: Klicka på följande rubriker för mer information om varje avsnitt.

Innan du väljer en layout för SmartArt-grafik bör du fråga dig själv vad du vill förmedla och om du vill att informationen ska visas på ett särskilt sätt. Du kan snabbt och lätt byta layout och prova olika layouter (och olika typer av layouter) tills du hittar en som passar ditt budskap. En typ liknar en kategori som du kan använda för att snabbt välja lämplig layout för din information. Tabellen nedan är inte uttömmande, men kan användas som en utgångspunkt när du experimenterar med olika typer.

Om du vill

Använder du denna typ

Visa information som inte är sekventiell.

Lista

Visa steg i en process eller tidslinjen. Skapa ett flödesschema.

Process

Visa kontinuerlig process.

Cyklisk

Skapa organisationsschema.

Hierarki

Visa beslutsträd.

Hierarki

Visa samband.

Relation

Visa hur delar relaterar till en helhet.

Matris

Visa proportionella relationer med den största komponenten upptill eller nedtill.

Pyramid

Använda bilder främst för att visa eller betona innehåll.

Bild

Även överväga mängd text som du har, eftersom mängden text påverkar utseendet och antalet former som du behöver i en layout. Finns det flera viktigaste punkterna med understycken under dem? Gör antalet information mer vikter än sammanfattande punkter eller tvärtom? SmartArt-grafik finns i allmänhet uppnå effektivast möjliga när antalet former samt mängden text är begränsade till viktiga punkter. Större mängder text kan stör snyggare på SmartArt-grafiken och göra det svårare att förmedla ditt meddelande visuellt. Emellertid fungera vissa layouter, till exempel layouten Lista med Parallelltrapets i den aktuella listtypen väl med större mängder text.

Det finns många unika layouter för varje typ av SmartArt-grafik. Vissa har bildplatshållare. Vissa layouter består av separata figurer för varje informationsobjekt, inklusive underpunkter. I andra layouter kombineras underpunkter med sammanfattningspunkterna. Du kan titta på sammanfattningsinformationens placering i relation till detaljerna för att uppfatta vilka informationsdelar som målgruppen ägnar mest uppmärksamhet åt. Se till att den viktigaste informationen placeras för att få störst uppmärksamhet.

Vissa SmartArt-layouter innehåller ett begränsat antal figurer. Till exempel är layouten Motviktspilar i typen Relation utformad för två motstående idéer eller koncept. Endast två figurer får innehålla text och layouten kan inte ändras så att den visar fler idéer eller koncept. Om du väljer en layout med ett begränsat antal figurer kan du se vilket innehåll som inte visas i SmartArt-grafiken, eftersom ett rött X (i stället för en punkt) visas bredvid dessa objekt i textfönstret.

Textfönster med röda X

Layouten Motviktspilar

Om du behöver visa fler än två idéer kan du byta till en annan layout som har fler än två figurer för text, till exempel layouten Enkel pyramid i typen Pyramid. Tänk på att betydelsen i din information kan förändras om du ändrar SmartArt-layout eller -typ. En layout med pilar som pekar åt höger, till exempel Enkel process i typen Process, har en annan betydelse än en SmartArt-grafik med pilar som går i en cirkel, som Löpande cykliskt i typen Cykel.

När du byter till en annan layout för SmartArt-grafik förs större delen av text och annat innehåll, färger, format, effekter och textformatering automatiskt över till den nya layouten.

Du kan också omvärdera innehållet för att se om någon information är mindre viktig för ditt budskap. SmartArt-grafik med färre koncept och färre ord är ofta effektivast.

Om du inte kan hitta exakt den layout som du vill använda, kan du lägga till och ta bort figurer i SmartArt-grafik om du vill anpassa layoutens struktur. Layouten Enkel process i typen Process innehåller exempelvis tre figurer, men du behöver kanske två eller fem figurer. När du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten uppdateras figurernas disposition och mängden text inom figurerna automatiskt, och den ursprungliga designen och kantlinjen för SmartArt-grafiklayouten behålls.

När du väljer en ny layout visas platshållartext (till exempel [text]). Platshållartext skrivs inte ut och visas inte under en PowerPoint-presentation. Du kan ersätta platshållartexten med eget innehåll. Om du byter layout med platshållartext visas platshållartexten i den nya layouten. Observera att figurerna alltid visas och skrivs ut om du inte tar bort dem.

Överväg också storleken på den yta som du ska placera SmartArt-grafiken på. Om du exempelvis har en hög och smal yta, bör du välja en lodrät layout som Spridd process i typen Process i stället för en vågrät layout som Processpilar i typen Process.

Vissa layouter har fast höjd-/breddförhållande, så de kanske inte fyller hela ytan. Med höjd-/breddförhållande avses förhållandet mellan bredd och höjd. Om du till exempel placerar layouten Matris med rutnät i typen Matris på en yta som är bredare än den är hög, använder inte SmartArt-grafiken hela den tomma ytan för bredden. Om du vill ändra höjd-/breddförhållandet kan du ändra layouten för bilden eller dokumentet, ändra storleken på den yta som du placerar SmartArt-grafiken på (då ändras SmartArt-grafikens utseende) eller byta till en annan layout för SmartArt-grafik med ett annat höjd-/breddförhållande.

Galleriet Välj SmartArt-grafik visas alla tillgängliga layouter uppdelade 11 olika typer – alla, lista, Process, cykliskt, hierarki, relation, matris, Pyramid, bild, Office.com och andra. ( Office.com-typ visas ytterligare layouter som är tillgängliga på Office.com. Den andra typen visas endast om du lägger till anpassad SmartArt-grafik och inte lägger till dem på något av de andra typerna.) Beskrivningar som symboliserar vilken typ av information är lämpligt för en viss layout visas under den större bilden på ena sidan av galleriet Välj SmartArt-grafik.

En lista med layoutnamn och beskrivningar finns i avsnittet Beskrivningar av SmartArt-grafik.

Välj en layout

Alla tillgängliga layouter för SmartArt-grafik visas i typen Alla.

Tänk på följande när du väljer en layout:

  • I layouter som innehåller pilar avses flöde eller förlopp i en viss riktning.

  • I layouter som innehåller kopplingslinjer i stället för pilar avses samband men inte nödvändigtvis flöde eller förlopp.

  • I layouter som inte innehåller kopplingslinjer eller pilar visas en samling objekt eller idéer som inte har någon stark relation till varandra.

En lista med layoutnamn och beskrivningar finns i avsnittet Beskrivningar av SmartArt-grafik.

Om du vill framhäva punktlistor kan du enkelt överföra text till figurer som du kan färglägga, dimensionera och framhäva med visuella effekter eller animering. När du använder en layout i typen Lista syns huvudpunkterna bättre och blir effektivare i form av färgstarka figurer som betonar betydelsen. I Lista-layouter grupperas information som inte följer en stegvis eller sekventiell process. Till skillnad från Process-layouter har Lista-layouter vanligtvis inte pilar eller ett riktat flöde.

Vilket framgår av exemplet nedan kan en punktlista vara mycket mer dramatisk när du konverterar den till en SmartArt-grafik.

Punktlista och motsvarande SmartArt-grafik

Vissa Lista-layouter tar med bildfigurer så att du kan betona texten med en liten bild eller ritobjekt. Även om bildplatshållarfigurer har utformats för att visa bilder kan du lägga till en bild som en fyllning i en figur.

Layouten Lodrät bildaccentlista
Layouten Lodrät bildaccentlista med bildplatshållare (de små cirklarna till vänster)

Tips: I stället för att placera stora textmängder i en SmartArt-grafik placerar du endast huvudpunkterna i SmartArt-grafiken och låter en annan bild eller ett annat dokument utveckla huvudpunkterna.

Läs mer: Beskrivningar av SmartArt-objekt av typen lista

Till skillnad från Lista-layouter har layouter i typen Process vanligtvis ett riktat flöde och används för att illustrera steg eller skeden i en process eller ett arbetsflöde, till exempel sekventiella steg för att slutföra en uppgift, allmänna faser i utvecklingen av en produkt eller en tidslinje eller ett schema. Använd Process-layouter när du vill visa hur steg eller faser följer varandra för att producera ett resultat. Det finns Process-layouter för visning av en process i lodräta steg, vågräta steg eller en böjd kombination.

Layouten Lodrät process
En Lodrät process-layout

Layouten Enkel process

En Enkel process-layout (vågrät)

Bild av layouten Cirkelformad böjd process

En Cirkelformad böjd process-layout (både lodrät och vågrät)

Du kan också använda Process-layouter om du vill visa viktiga datum i ett produktionsschema eller en tidslinje med milstolpemarkörer.

Layouten Enkel tidslinje
En Enkel tidslinje-layout

En annan layout som fungerar bra för visning av datum eller numrerade steg i layouten Processpilar. Du kan placera nummer eller datum i de primära figurerna (cirklar) och text för stegen i de tillhörande pilfigurerna.

Layouten Processpilar
En Processpilar-layout

Obs!: Om du vill skapa ett flödesschema med layouten, till exempel Lodrät böjd Process och ersätter sedan olika figurer för flödesschema-former.

Layouten Lodrät böjd process
En Lodrät böjd process-layout

Läs mer: Processen Skriv beskrivningar av SmartArt-objekt

Även om du kan använda en Process-layout för att förmedla stegvis information, illustrerar en layout i typen Cyklisk vanligtvis en cirkulär eller upprepande process. Du kan använda Cyklisk-layouter för att visa cykler för produkter eller djurliv, inlärningscykler, upprepade eller pågående processer (till exempel cykel för kontinuerligt skrivande eller kontinuerlig publicering för en webbplats) eller en cykel för en anställds årliga målsättning och prestandagranskning.

Layouten Enkelt cykliskt
En Enkelt cykliskt-layout

Läs mer: Cyklisk beskrivningar av SmartArt-objekt

Den kanske vanligaste användningen för layouter i typen Hierarki är ett företags organisationsschema. Hierarki-layouter kan dock även användas för att visa beslutsträd, ett släktträd eller en produktfamilj.

Layouten Vågrät hierarki med etiketter
En Vågrät hierarki med etiketter-layout

Obs!: Om du vill skapa ett organisationsschema använda Organisationsschema-layout, namn och rubrik organisation layout eller layout för Organisationsschema med bilder. När du använder dessa layouter, fler funktioner, till exempel assistentfiguren och de hängande layouterna blir tillgänglig. Du kan läsa mer om hur du skapar organisationsscheman genom att läsa Skapa ett organisationsschema med SmartArt-grafik.

Layouten Organisationsschema
LayoutenOrganisationsschema

Layouten Organisationsschema med namn och rubrik

Layouten Organisationsschema med namn och rubrik

Layouten Organisationsschema med bilder

Layouten Organisationsschema med bilder

Läs mer: Hierarki Skriv beskrivningar av SmartArt-objekt

Layouter i typ av relation visa nonprogressive, nonhierarchical relationer mellan parter (till exempel sammanhängande eller överlappande koncept) och vanligtvis skildra konceptuell relationer eller anslutningar mellan två eller flera uppsättningar med saker. Bra exempel på relationslayouter är Venndiagram som visar hur områden eller begrepp överlappar och samlas i ett center skärningspunkt; Target layouter som visar inneslutningen. och radiella layouter som visar relationer till en central core eller koncept. Du kan läsa mer om hur du skapar Venndiagram genom att läsa Skapa ett Venndiagram.

Layouten Enkelt Venndiagram
En Enkelt Venndiagram-layout

Layouten Enkelt måldiagram

En Enkelt måldiagram-layout

Layouten Enkelt radiellt

En Enkelt radiellt-layout

Radiella layouter kan även användas för att visa delar som strålar samman för att bilda en huvudsaklig eller central idé.

Layouten Konvergerande radiellt
En Konvergerande radiellt-layout

Läs mer: SmartArt-grafik beskrivningar av kategorin relation

Layouter i typen Matris klassificerar vanligtvis information och är tvådimensionella. De används för att visa relationer mellan delar som en helhet eller ett centralt koncept. Matris-layouter är ett bra val om du har fyra eller färre huvudpunkter och stora mängder text.

Layouten Enkel matris
En Enkel matris-layout

Läs mer: Beskrivningar av SmartArt-objekt i kategorin matris

I layouter i typen Pyramid visas proportionella eller hierarkiska relationer som normalt byggs uppåt. De fungerar bäst med information som du vill visa uppifrån och ned eller nedifrån och upp. Om du vill visa en vågrät hierarki bör du välja en Hierarki-layout.

Layouten Enkel pyramid
En Enkel pyramid-layout

Du kan också använda Pyramid-layouter om du vill förmedla konceptuell information, till exempel layouten Pyramidlista som du kan använda för att skriva text i figurer utanför pyramiden.

Layouten Pyramidlista
En Pyramidlista-layout

Läs mer: SmartArt-grafik beskrivningar av kategorin pyramid

Använd layouter i typen Bild när du vill att en bild ska visa ditt meddelande med eller utan en förklarande text eller om du vill använda bilder för att komplettera en lista eller en process.

SmartArt-grafiklayouten Inramad text och bild
Layouten Inramad text och bild

Bild av layouten Lista med bildrubriker

Layouten Lista med bildrubriker

SmartArt-grafiklayouten Stigande bildaccentprocess

Layouten Stigande bildaccentprocess

Läs mer: Beskrivningar av SmartArt-objekt i kategorin bild

Ytterligare layouter från Office.com visas i typen Office.com. Den här typen uppdateras regelbundet med nya layouter.

Läs mer: Office.com Skriv beskrivningar av SmartArt-objekt

Denna typ kan användas för anpassad SmartArt-grafik som inte passar i någon av typerna som beskrivs ovan.

När du har valt den SmartArt-grafik som passar bäst för dig kan du redigera och anpassa den till ytterligare uppfyller dina behov. Finns i följande artiklar för mer information om hur du arbetar med SmartArt-grafik som du skapar:

Se även

Ersätta en punktlista med en snygg grafisk lista

Konvertera bilder på en presentationsbild till SmartArt-grafik

Konvertera bildtext till SmartArt-grafik

När ska jag använda SmartArt-grafik och när ska jag använda ett diagram?

Varje i SmartArt innehåller ett annat sätt att uttrycka din innehåll och förstärka budskapet. Vissa layouter helt enkelt lägga till visuella polska i en punktlista och andra layouter (till exempel organisationsscheman och Venndiagram) är utformad för att skildra specifika typer av information.

I den här artikeln

Saker att tänka på när du väljer en layout för SmartArt-grafik

Layouttyper

Saker att tänka på när du väljer en layout för SmartArt-grafiken

Innan du väljer en layout för SmartArt-grafiken fundera över vad du vill överföra och om du vill att informationen ska visas ett visst sätt. Eftersom du kan snabbt och enkelt byter layout, prova olika layouter (över typer) tills du hittar visar något som bäst ditt meddelande. En typ liknar en kategori som kan hjälpa dig att snabbt välja lämplig layout för din information. Experimentera med olika typer genom att använda tabellen nedan som utgångspunkt.

Obs!: Tabellen är avsedda att hjälpa dig att komma igång och är inte en komplett lista.

Om du vill

Använder du denna typ

Visa information som inte är sekventiell.

Lista

Visa steg i en process eller tidslinje.

Process

Visa kontinuerlig process.

Cyklisk

Skapa organisationsschema.

Hierarki

Visa beslutsträd.

Hierarki

Visa samband.

Relation

Visa hur delar relaterar till en helhet.

Matris

Visa proportionella relationer med den största komponenten upptill eller nedtill.

Pyramid

Tänk också på hur mycket text du har, eftersom mängden text påverkar utseendet och antalet figurer som du behöver i en layout. Finns det många huvudpunkter med underpunkter under dem? Är detaljerna av större vikt än sammanfattningspunkterna, eller tvärtom? I allmänhet är SmartArt-grafik mest effektiv när antalet figurer och mängden text är begränsade till huvudpunkter. Stora mängder text kan dra uppmärksamheten från SmartArt-grafikens visuella intryck, vilket gör det svårare att förmedla ett visuellt budskap. Vissa layouter, till exempel layouten Parallelltrapetslista i typen Lista, fungerar dock bra med stora mängder text.

Många unika layouter finns tillgängliga för varje typ av SmartArt-grafik. Vissa layouter består av separata figurer för varje objekt med information, inklusive understycken. Andra layouter kombinera understycken med deras sammanfattning punkter. Visning av placeringen av den sammanfattande informationen i förhållande till informationen hjälper dig att bekanta dig med vilka informationsbitar ska framhäva på de flesta från åhörarna. Kontrollera att den viktigaste informationen finns i placeringen av största möjliga uppmärksamhet.

Vissa layouter för SmartArt-grafik innehåller ett begränsat antal former. Counterbalance pilar layout i typ av relation är till exempel utformad för att visa två motstående idéer eller begrepp. Endast två former kan innehålla text och layouten kan inte ändras om du vill visa fler idéer eller begrepp. Om du väljer en layout med ett begränsat antal former kan ange du vilket innehåll visas inte i SmartArt-grafiken eftersom ett rött X (i stället för en punkt) visas bredvid de här objekten i textfönstret.

Textfönster med röda X

Layouten Motviktspilar

Om du behöver förmedla fler än två idéer, Växla till en annan layout som har fler än två figurer för text, till exempel Enkel Pyramid-layout i typen Pyramid. Kom ihåg att ändra layout eller typer kan ändra innebörden av din information. En layout med pilar som pekar till höger, till exempel enkel Process i typen Process har till exempel en annan betydelse från SmartArt-grafik med pilar som löper i en cirkel, till exempel Löpande cykliskt i cyklisk.

När du byter layoutkommer de flesta av text och andra innehåll, färger, format, effekter och textformatering automatiskt överförs till den nya layouten.

Du kan också omvärdera innehållet för att se om någon information är mindre viktig för ditt budskap. SmartArt-grafik med färre koncept och färre ord är ofta effektivast.

Om du inte hittar exakt layouten som du vill använda, kan du lägga till och Ta bort figurer i SmartArt-grafiken att justera layouten struktur. Till exempel enkel Process-layout i typen Process visas med tre former, men processen måste kanske bara två figurer eller den måste fem former. När du lägger till eller ta bort former och redigera texten ändras placeringen av former och hur mycket text i formerna uppdateras automatiskt – underhålla ursprungliga design och layout för SmartArt-grafiken kantlinje.

När du markerar en ny layout visas platshållartext (till exempel [Text] ). Platshållartext skrivs inte ut och visas inte under en Microsoft Office PowerPoint 2007 presentation. Du kan ersätta platshållartexten med eget innehåll. Om du byter layout med platshållare för text visas visas platshållartext i den nya layouten. Observera att formerna alltid visas och skrivs ut om du tar bort dem.

Överväg också storleken på den yta som du ska placera SmartArt-grafiken på. Om du exempelvis har en hög och smal yta, bör du välja en lodrät layout som Spridd process i typen Process i stället för en vågrät layout som Processpilar i typen Process.

Vissa layouter har en fast proportioner så att de inte kan uppta hela utrymmet. Höjd – breddförhållande refererar till förhållandet mellan bredd och höjd. Till exempel om du placerar layouten Matris med rutnät i matris till ett blanksteg som är bredare än det är högt, använder SmartArt-grafiken inte alla bredd tomt utrymme. Om du vill ändra proportionerna kan du ändra layouten för en bild eller ett dokument, ändra storleken på utrymmet där du placerar SmartArt-grafik (därigenom ändra utseendet på SmartArt-grafik) eller växlar till en layout med en annan proportioner.

Överst på sidan

Layouttyper

Alla layouter uttrycker ditt innehåll och förstärker ditt budskap på olika sätt. Vissa layouter lägger helt enkelt till visuell glans i en punktlista och andra layouter (till exempel organisationsscheman och Venndiagram) har utformats för att porträttera särskilda typer av information.

Galleriet Välj SmartArt-grafik visas alla tillgängliga layouter uppdelade nio olika typer – alla, lista, Process, cykliskt, hierarki, relation, matrisPyramid , och andra. (Den andra typen visas endast om du lägger till anpassad SmartArt-grafik och inte lägger till dem på något av de andra typerna.) Beskrivningar som symboliserar vilken typ av information är lämpligt för en viss layout visas under den större bilden på ena sidan av galleriet Välj SmartArt-grafik. En lista med Layoutnamn och beskrivningar finns i beskrivningar av SmartArt-grafik.

Alla

Alla tillgängliga layouter för SmartArt-grafik visas i typen Alla.

Tänk på följande när du väljer en layout:

  • I layouter som innehåller pilar avses flöde eller förlopp i en viss riktning.

  • I layouter som innehåller kopplingslinjer i stället för pilar avses samband men inte nödvändigtvis flöde eller förlopp.

  • I layouter som inte innehåller kopplingslinjer eller pilar visas en samling objekt eller idéer som inte har någon stark relation till varandra.

En lista med Layoutnamn och beskrivningar finns i beskrivningar av SmartArt-grafik.

Lista

Om du vill framhäva punktlistor kan du enkelt överföra text till figurer som du kan färglägga, dimensionera och framhäva med visuella effekter eller animering. När du använder en layout i typen Lista syns huvudpunkterna bättre och blir effektivare i form av färgstarka figurer som betonar betydelsen. I Lista-layouter grupperas information som inte följer en stegvis eller sekventiell process. Till skillnad från Process-layouter har Lista-layouter vanligtvis inte pilar eller ett riktat flöde.

Vilket framgår av exemplet nedan kan en punktlista vara mycket mer dramatisk när du konverterar den till en SmartArt-grafik.

Punktlista och motsvarande SmartArt-grafik

Vissa layouter omfattar bild former så att du kan betona text med en liten bild eller ritning. Bild platshållarformer är utformat för att visa bilder, kan du lägga till en bild som fyllningi en form.

Layouten Lodrät bildaccentlista
Layouten Lodrät bildaccentlista med bildplatshållare (de små cirklarna till vänster)

Tips: I stället för att placera stora textmängder i en SmartArt-grafik placerar du endast huvudpunkterna i SmartArt-grafiken och låter en annan bild eller ett annat dokument utveckla huvudpunkterna.

Process

Till skillnad från Lista-layouter har layouter i typen Process vanligtvis ett riktat flöde och används för att illustrera steg eller skeden i en process eller ett arbetsflöde, till exempel sekventiella steg för att slutföra en uppgift, allmänna faser i utvecklingen av en produkt eller en tidslinje eller ett schema. Använd Process-layouter när du vill visa hur steg eller faser följer varandra för att producera ett resultat. Det finns Process-layouter för visning av en process i lodräta steg, vågräta steg eller en böjd kombination.

Layouten Lodrät process
En Lodrät process-layout
Layouten Enkel process
En Enkel process-layout (vågrät)
Bild av layouten Cirkelformad böjd process
En Cirkelformad böjd process-layout (både lodrät och vågrät)

Du kan också använda Process-layouter om du vill visa viktiga datum i ett produktionsschema eller en tidslinje med milstolpemarkörer.

Layouten Enkel tidslinje
En Enkel tidslinje-layout

En annan layout som fungerar bra för visning av datum eller numrerade steg i layouten Processpilar. Du kan placera nummer eller datum i de primära figurerna (cirklar) och text för stegen i de tillhörande pilfigurerna.

Layouten Processpilar
En Processpilar-layout

Tips: Om du vill skapa ett flödesschema med layouten, till exempel Lodrät böjd Process och ersätter olika figurer för flödesschema-former.

Layouten Lodrät böjd process
En Lodrät böjd process-layout

Cyklisk

Även om du kan använda en Process-layout för att förmedla stegvis information, illustrerar en layout i typen Cyklisk vanligtvis en cirkulär eller upprepande process. Du kan använda Cyklisk-layouter för att visa cykler för produkter eller djurliv, inlärningscykler, upprepade eller pågående processer (till exempel cykel för kontinuerligt skrivande eller kontinuerlig publicering för en webbplats) eller en cykel för en anställds årliga målsättning och prestandagranskning.

Layouten Enkelt cykliskt
En Enkelt cykliskt-layout

Hierarki

Kanske är den vanligaste användningen för layouter i rutan hierarki Skriv ett organisationsschema för företaget. Men hierarkiska layouter kan även användas för att visa beslutsträd eller en produktgrupp.

Layouten Vågrät hierarki med etiketter
En Vågrät hierarki med etiketter-layout

Tips: Om du vill Skapa ett organisationsschemakan använda Organisationsschema-layout. När du använder den här layouten, fler funktioner, till exempel assistentfiguren och de hängande layouterna blir tillgänglig.

Layouten Organisationsschema
Ett organisationsschema-layout

Relation

I layouter i typen Relation visas icke-progressiva, icke-hierarkiska relationer mellan delar (till exempel sammanhängande eller överlappande koncept) och normalt framställs konceptuella relationer eller samband mellan två eller flera uppsättningar med saker. Bra exempel på Relation-layouter är Venndiagram som visar hur konceptområden överlappas och strålar samman vid en centrumskärningspunkt; mållayouter som visar inneslutning, och radiella layouter som visar relationer till en central kärna eller ett centralt koncept.

Layouten Enkelt Venndiagram
En Enkelt Venndiagram-layout
Layouten Enkelt måldiagram
En Enkelt måldiagram-layout
Layouten Enkelt radiellt
En Enkelt radiellt-layout

Radiella layouter kan även användas för att visa delar som strålar samman för att bilda en huvudsaklig eller central idé.

Layouten Konvergerande radiellt
En Konvergerande radiellt-layout

Matris

Layouter i typen Matris klassificerar vanligtvis information och är tvådimensionella. De används för att visa relationer mellan delar som en helhet eller ett centralt koncept. Matris-layouter är ett bra val om du har fyra eller färre huvudpunkter och stora mängder text.

Layouten Enkel matris
En Enkel matris-layout

Pyramid

Layouter i typen Pyramid förhållanden proportionerlig eller hierarkisk vanligtvis utvecklar uppåt. De fungerar bäst med information som du vill visa uppifrån och ned eller nedifrån och. Om du vill visa en vågrät hierarki bör du välja en hierarki layout.

Layouten Enkel pyramid
En Enkel pyramid-layout

Du kan också använda Pyramid-layouter om du vill förmedla konceptuell information, till exempel layouten Pyramidlista som du kan använda för att skriva text i figurer utanför pyramiden.

Layouten Pyramidlista
En Pyramidlista-layout

Annan

Denna typ kan användas för anpassad SmartArt-grafik som inte passar i någon av typerna som beskrivs ovan.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×