Office
Logga in

Utföra en stegvis migrering av e-post till Office 365

Du kan migrera innehållet i användarpostlådor från Exchange 2003 eller Exchange 2007 till Office 365 över tid med hjälp av stegvis migrering.

Den här artikeln beskriver de olika uppgifterna som ingår i en sådan e-postmigrering. Vad du behöver veta om en stegvis e-postmigrering till Office 365 ger en översikt över migreringsprocessen. När du har bekantat dig med innehållet i den artikeln kan du använda den här för att börja migrera postlådor från ett e-postsystem till ett annat.

Instruktioner för Windows PowerShell finns i Använda PowerShell för att utföra en stegvis migrering till Office 365.

Migreringsuppgifter

Här är de uppgifter som ska utföras i den stegvisa migreringen.

 1. Förbereda en stegvis migrering

 2. Verifiera att du äger domänen

 3. Använd katalogsynkronisering för att skapa användare i Office 365

 4. Skapa en lista över postlådor som ska migreras

 5. Anslut Office 365 till dina e-postsystem

 6. Migrera dina postlådor

 7. Starta den stegvisa migreringsbatchen

 8. Konvertera lokala postlådor till e-postanvändare

 9. Dirigera din e-post direkt till Office 365

 10. Ta bort den stegvisa migreringsbatchen

 11. Slutför migreringsuppgifterna

Förbereda en stegvis migrering

Innan du flyttar postlådor till Office 365 genom en stegvis migrering finns det några ändringar av din Exchange Server-miljö som du måste göra först.

Så här förbereder du en stegvis migrering

 1. Konfigurera Outlook överallt på din lokala Exchange Server     E-postmigreringstjänsten använder Outlook överallt (som även kallas RPC över HTTP) för att ansluta till din lokala Exchange Server. Information om hur du konfigurerar Outlook överallt för Exchange 2007 och Exchange 2003 finns i följande avsnitt:

  Viktigt!: Du måste använda ett certifikat som utfärdats av en pålitlig certifikatutfärdare (CA) med din Outlook överallt-konfiguration. Outlook överallt kan inte konfigureras med ett självsignerat certifikat. Mer information finns i Konfigurera SSL för Outlook överallt.

 2. Valfritt: Kontrollera att du kan ansluta till din Exchange-organisation med Outlook överallt     Prova någon av följande metoder för att testa dina anslutningsinställningar.

 3. Ange behörigheter     Det lokala användarkontot som du använder för att ansluta till din lokala Exchange-organisation (kallas även migreringsadministratör) måste ha den behörighet som krävs för att få åtkomst till lokala postlådor som du vill migrera till Office 365. Det här användarkontot används när du ansluter Office 365 till ditt e-postsystem senare i de här anvisningarna.

 4. För att kunna migrera postlådor måste administratören ha någon av följande behörigheter:

  • Tilldelas FullAccess-behörighet för varje lokal postlåda och tilldelas WriteProperty-behörighet att ändra egenskapen TargetAddress på de lokala användarkontona.

   eller

  • Tilldelas Receive As-behörighet på den lokala postlådans databas där användarnas postlådor lagras samt WriteProperty-behörighet att ändra egenskapen TargetAddress på de lokala användarkontona.

  Anvisningar för hur du anger behörigheterna finns i Tilldela Exchange-behörigheter för att migrera postlådor till Office 365.

 5. Inaktivera Unified Messaging (UM)     Om UM är aktiverat för de lokala postlådorna som du migrerar, stänger du av UM före migreringen. Aktivera UM för postlådorna när migreringen är klar. Stegvisa anvisningar finns i Inaktivera Unified Messaging.

Verifiera att du äger domänen

Under migreringen används SMTP-adressen (Simple Mail Transfer Protocol) för varje lokal postlåda för att skapa e-postadressen till en ny Office 365-postlåda. För att köra en stegvis migrering måste den lokala domänen verifieras som en domän som du äger i din Office 365-organisation.

Använd domänguiden för att verifiera att du äger den lokala domänen

 1. Obs!: Du måste vara global administratör i Office 365 för att kunna utföra de här stegen.

  Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj Installation > Domäner.

 3. På sidan Hantera domäner klickar du på Lägg till domän Ikonen Lägg till för att starta domänguiden.

 4. Klicka på Ange ett domännamn och bekräfta ägarskap på sidan Lägg till en domän i Office 365.

 5. Skriv in domännamnet (till exempel Contoso.com) som du använder för din lokala Exchange-organisation och välj sedan Nästa.

 6. På sidan Bekräfta att du äger <domännamn> väljer du värden för ditt domännamnssystem (DNS) i listan, eller så väljer du Allmänna anvisningar om tillämpligt.

 7. Följ anvisningarna för din DNS-värd. TXT-posten brukar vara vald för att verifiera domänägarskap.

  Du kan också hitta det TXT- eller MX-värde som hör till din Office 365-klient genom att följa anvisningarna i Samla den information du behöver för att skapa DNS-poster i Office 365.

  När du har lagt till din TXT- eller MX-post måste du vänta i ungefär 15 minuter innan du kan fortsätta till nästa steg.

 8. Office 365Välj klar, verifiera nu i domänguiden, så visas en verifieringssida. Välj Slutför.

  Om du inte ser verifieringssidan kan du vänta en stund och sedan försöka igen.

  Fortsätt inte till nästa steg i domänguiden. Nu har du bekräftat att du äger domänen för den lokala Exchange-organisationen och du kan gå vidare till e-postmigreringen.

Använd katalogsynkronisering för att skapa användare i Office 365

Du använder katalogsynkroniseringen för att skapa alla lokala användare i din Office 365-organisation.

När du skapat användarna måste de tilldelas licenser. Du har 30 dagar på dig att lägga till licenser efter att användarna skapats. Information om hur du lägger till licenser finns i Slutför migreringsuppgifterna.

Skapa nya användare

 • Du kan antingen använda Microsofts Azure Active Directory-synkroniseringsverktyg eller Microsoft Azure Active Directory Services (AAD Sync) för att synkronisera och skapa lokala användare i Office 365. När postlådorna migrerats till Office 365 hanterar du användarkontona i din lokala organisation. De synkroniseras då med din Office 365-organisation. Mer information finns i Katalogintegrering .

Skapa en lista med postlådor som ska migreras

När du har identifierat de användare vars lokala postlådor du vill migrera till Office 365, använder du en CSV-fil med kommaavgränsade värden för att skapa en migreringsbatch. Varje rad i CSV-filen – som används av Office 365 för att köra migreringen – innehåller information om en lokal postlåda.

Obs!: Det finns ingen gräns för antalet postlådor som kan migreras till Office 365 med stegvis migrering. CSV-filen för en migreringsbatch rymmer högst 2 000 rader. Om du vill migrera fler än 2 000 postlådor måste du skapa ytterligare CSV-filer och använda varje fil för att skapa en ny batch.

Attribut som stöds

CSV-filen för en stegvis migrering har stöd för följande tre attribut. Varje rad i CSV-filen motsvarar en postlåda och måste innehålla ett värde för vart och ett av de här attributen.

Attribut

Beskrivning

Obligatorisk

E-postadress

Anger den primära SMTP-e-postadressen, till exempel pilarp@contoso.com, för lokala postlådor.

Använd den primära SMTP-adressen för lokala postlådor; inte användar-ID:n från Office 365. Om den lokala domänen heter contoso.com, men Office 365-e-postdomänen heter service.contoso.com, använder du alltså domännamnet contoso.com för e-postadresserna i CSV-filen.

Obligatoriskt

Lösenord

Det lösenord som anges för den nya Office 365-postlådan. Alla lösenordsbegränsningar som tillämpas på din Office 365-organisation gäller även lösenorden som ingår i CSV-filen.

Valfri

ForceChangePassword

Anger om användaren måste ändra lösenord första gången han eller hon loggar in till sin nya Office 365-postlåda. Använd True eller False för den här parameterns värde.

Obs!: Om du har implementerat en lösning för enkel inloggning (genom att använda Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0 ) eller senare i din lokala organisation, måste du använda False för värdet på ForceChangePassword-attributet.

Valfri

CSV-filformat

Här följer ett exempel på CSV-filens format. I det här exemplet migreras tre lokala postlådor till Office 365.

CSV-filens första rad, eller rubrikraden, visar namnen på de attribut, eller fält, som anges i de följande raderna. Varje attributnamn avgränsas av ett kommatecken.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Varje rad under rubrikraden representerar en användare och ger den information som ska användas för att migrera användarens postlåda. Attributvärdena på varje rad måste vara placerade i samma ordning som attributnamnen på rubrikraden.

Använd en valfri textredigerare eller ett program som Excel när du skapar CSV-filen. Spara filen som CSV eller TXT.

Obs!: Om CSV-filen innehåller specialtecken eller andra tecken än ASCII-tecken sparar du CSV-filen med UTF-8-kodning eller annan Unicode-kodning. Beroende på vilket program du använder kan det vara enklare att spara CSV-filen med UTF-8-kodning eller annan Unicode-kodning när systemspråket på datorn matchar språket som används i CSV-filen.

Ansluta Office 365 till ditt e-postsystem

En migreringsslutpunkt innehåller de inställningar och uppgifter som behövs för att ansluta den lokala servern som är värd för postlådorna du migrerar med Office 365. Vid en stegvis migrering kan du skapa en migreringsslutpunkt för Outlook överallt. En migreringsslutpunkt skapas för att användas med alla dina migreringsbatchar.

Så här skapar du en migreringsslutpunkt

 1. Gå till administrationscentret för Exchange.

 2. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 3. Välj Fler Ikonen Mer > migreringsslutpunkter.

  Välj slutpunkt för migrering.
 4. På sidan Migreringsslutpunkter väljer du Ny Ikonen Nytt .

 5. På sidan Välj typ av migreringsslutpunkt väljer du Outlook överallt > Nästa.

 6. På sidan Ange lokala kontouppgifter anger du följande information:

  • E-postadress      Skriv in e-postadressen till valfri användare i den lokala Exchange-organisationen som ska migreras. Office 365 testar anslutningen till användarens postlåda.

  • Konto med privilegier      Skriv in användarnamnet (domän\användarnamn-format eller en e-postadress) för ett konto som har administratörsbehörighet i den lokala organisationen. Office 365 kommer att använda det här kontot för att identifiera migreringsslutpunkten och testa behörigheterna som tilldelats det här kontot genom att försöka få tillgång till postlådan med den angivna e-postadressen.

  • Lösenord till kontot med privilegier     Skriv in lösenordet för det konto med privilegier som är administratörskontot.

 7. Välj Nästa och gör något av följande:

  • Om Office 365 har anslutits till källservern visas anslutningsinställningarna. Välj Nästa.

   Bekräftad anslutning för slutpunkt för Outlook överallt.
  • Ange följande information ifall testanslutningen till källservern inte fungerar:

   • Exchange Server     Skriv in det fullständiga kvalificerade domännamnet (FQDN) för den lokala Exchange Server. Det här är värdnamnet till din postlådeserver, exempelvis EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxyserver     Skriv in RPC-proxyserverns FQDN för Outlook överallt. Proxyservern brukar vara samma som din Outlook Web App-URL. Till exempel är mail.contoso.com också URL-adressen till den proxyserver som Outlook används för att ansluta till en Exchange Server

 8. På sidan Ange allmän information anger du ett Migreringsslutpunktsnamn, till exempel Test5-slutpunkt. Lämna de andra två rutorna tomma, så används standardvärden.

  Namn på migreringsslutpunkt.
 9. Välj Ny för att skapa migreringsslutpunkten.

  Om du vill verifiera att Exchange Online är anslutet till den lokala servern kan du köra kommandot i exempel 4 av Test-MigrationServerAvailability.

Migrera dina postlådor

Du skapar och kör sedan en migreringsbatch för att migrera postlådor till Office 365.

Skapa en stegvis migreringsbatch

För en stegvis migrering kan du migrera postlådor i grupper – en batch för varje CSV-fil som du skapat.

Så här skapar du en migreringsbatch

 1. Gå till Mottagare > Migreringi Administrationscenter för Exchange.

 2. Välj Ny Ikonen Nytt > Migrera till Exchange Online.

  Välj Migrera till Exchange Online
 3. På sidan Välj en migreringstyp väljer du Stegvis migrering > Nästa.

 4. På sidan Välj användare väljer du Bläddra och sedan CSV-filen som ska användas för den här migreringsbatchen.

  När du har valt CSV-fil kontrolleras den av Office 365 för att se till att:

  • Den inte är tom.

  • Den har kommaavgränsat format.

  • Den inte innehåller fler än 2 000 rader.

  • Den innehåller kolumnen EmailAddress i rubrikraden.

  • Alla rader har samma antal kolumner som rubrikraden.

  Om någon av de här kontrollerna misslyckas, returneras ett felmeddelande som beskriver orsaken till felet. Då måste du åtgärda eventuella fel i CSV-filen och skicka den igen för att skapa en migreringsbatch. När CSV-filen har validerats visas antalet användare som angavs i CSV-filen som antalet postlådor att migrera.

 5. Välj nästa.

 6. På sidan Bekräfta migreringsslutpunkt verifierar du informationen om migreringsslutpunkt som visas och väljer sedan Nästa.

  Ny migreringsbatch med bekräftad ändpunkt.
 7. På sidanFlytta konfiguration skriver du namnet (utan mellanslag eller specialtecken) på migreringsbatchen och väljer sedan Nästa. Det här namnet visas i listan över migreringsbatchar på sidan Migrering när du har skapat en migreringsbatch.

 8. På sidan Starta batch väljer du något av följande:

  • Starta batchen automatiskt     Migreringsbatchen startas så fort du sparat den nya migreringsbatchen. Batchen startar med statusen Synkroniserar.

  • Starta batchen manuellt senare     Migreringsbatchen skapas, men startas inte. Batchens status är Skapad. För att starta en migreringsbatch väljer du den på instrumentpanelen för migrering och väljer sedan Starta.

 9. Välj Ny för att skapa migreringsbatchen.

  Den nya migreringsbatchen visas på instrumentpanelen för migrering.

Starta den stegvisa migreringsbatchen

Om du har skapat en migreringsbatch och konfigurerat den till att startas manuellt, kan du starta den via administrationscentret för Exchange.

Så här startar du en stegvis migreringsbatch

 1. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 2. På instrumentpanelen för migrering väljer du batchen och sedan Starta.

 3. När en migreringsbatch startar utan problem ändras dess status på instrumentpanelen för migrering till Synkroniserar.

  Migreringsbatchen synkroniseras

Kontrollera att migreringen fungerade

Du kan följa synkroniseringens status i instrumentpanelen för migrering. Om problem uppstår kan du visa en loggfil med mer information om felen.

Du kan också kontrollera att användarna skapas i Administrationscenter för Office 365 under migreringen.

Konvertera lokala postlådor till e-postanvändare så att migrerade användare kan komma åt sin e-post

När du har migrerat en grupp postlådor måste användarna kunna komma åt sin e-post. En användare vars postlåda har migrerats har nu en postlåda lokalt och en i Office 365. Användare som har en postlåda i Office 365 får inte längre ny e-post till sina lokala postlådor.

Eftersom du inte är klar med dina migrationer än, kan du inte hänvisa alla användare till Office 365 för att de ska få åtkomst till sin e-post. Vad gör man då med de personer som har båda postlådorna? En sak som du kan göra är att ändra de lokala postlådorna som du redan har migrerat till e-postanvändare. När du ändrar från postlåda till e-postanvändare kan du hänvisa användaren till Office 365 i stället för att denne går till sin lokala postlåda.

En annan viktig anledning till att konvertera lokala postlådor till e-postanvändare är att man kan behålla proxyadresser från Exchange Online-postlådorna genom att kopiera proxyadresserna till e-postanvändarna. Med den här funktionen kan du hantera molnbaserade användare från din lokala organisation genom att använda Active Directory. Om du bestämmer dig för att inaktivera din lokala Exchange-organisation efter att alla postlådor migrerats till Exchange Online, finns proxyadresserna som du har kopierat till e-postanvändarna kvar i din lokala Active Directory.

I följande avsnitt finns mer information och skript som du kan ladda ned och köra för att konvertera postlådor till e-postanvändare:

Valfritt: Upprepa migreringsstegen

Du kan köra batchar samtidigt eller en i taget. Gör det som passar ditt schema för att hjälpa användarna medan de slutför migreringen. Kom ihåg att varje migreringsbatch har en gräns på 2 000 postlådor.

När du är klar med migreringen av samtliga postlådor till Office 365 kan du börja skicka e-post direkt till Office 365 och inaktivera det gamla e-postsystemet.

Valfritt: Minska e-postförseningar

Den här uppgiften är inte obligatorisk, men om du hoppar över den kan det ta längre tid för e-posten att visas i de nya Office 365-postlådorna.

När personer utanför din organisation skickar e-post till dig dubbelkollar inte deras e-postsystem vart e-posten ska skickas varje gång. I stället sparas platsen för ditt e-postsystem i deras system, baserat på en inställning i DNS-servern som kallas TTL (Time To Live). Om du ändrar e-postsystemets plats innan TTL löper ut kommer systemen att försöka skicka e-post till den gamla platsen innan de förstår att platsen har ändrats. Det kan leda till fördröjd e-postleverans. Ett sätt att undvika problemet är att sänka TTL-värdet som DNS-servern ger till servrarna utanför din organisation. Det gör att andra organisationer uppdaterar ditt e-postsystems plats oftare.

Med ett kort intervall, t.ex. 3 600 sekunder (en timme) eller mindre, kommer de flesta e-postsystem att be om en uppdaterad plats varje timme. Ange intervallet till det här värdet eller lägre innan du startar e-postmigreringen. Då får de system som skickar e-post till dig tid att bearbeta ändringen. När du sedan gör det slutliga bytet till Office 365 kan du ändra TTL-värdet till ett längre intervall.

Platsen där du ändrar TTL-inställningen finns på ditt e-postsystems post för e-postutväxling som även kallas MX-post. Den ligger på ditt offentliga DNS-system. Om du har fler än en MX-post måste du ändra värdet på varje post till 3 600 eller mindre.

I vår DNS-guide för Office 365 får du hjälp med att konfigurera DNS-inställningarna.

Dirigera din e-post direkt till Office 365

E-postsystem använder en DNS-post, som kallas för MX-post, för att ta reda på var de ska leverera e-posten. Under e-postmigreringen pekade din MX-post på ditt lokala e-postsystem. Nu när e-postmigreringen till Office 365 har slutförts för alla dina användare är det dags att du ser till att din MX-post pekar på Office 365 Det säkerställer att inkommande e-post levereras till din Office 365-postlåda. När du flyttat MX-posten kan du också stänga av ditt gamla e-postsystem.

För många DNS-leverantörer har vi särskilda anvisningar för hur man ändrar MX-posten. Om din DNS-leverantör inte finns med, eller om du vill har mer allmän information, har vi även sammanställt allmänna anvisningar för MX-poster.

Det kan ta upp till 72 timmar innan dina kunder och partners e-postsystem känner igen den ändrade MX-posten. Vänta i minst 72 timmar innan du går vidare till nästa uppgift.

Ta bort den stegvisa migreringsbatchen

När du har ändrat MX-posten och kontrollerat att all e-post dirigeras till postlådor i Office 365 kan du ta bort de stegvisa migreringsbatcharna. Kontrollera följande innan du tar bort en migreringsbatch:

 • Alla användare i batchen använder sina Office 365-postlådor. Efter att batchen togs bort kopieras inte e-post som skickas till postlådorna på den lokala Exchange Server till motsvarande postlådor i Office 365.

 • Office 365-postlådorna har synkroniserats minst en gång efter att e-post började skickas direkt till dem. Du gör detta genom att se till att värdet i rutan Senaste synkroniseringen för migreringsbatchen är mer aktuellt än när e-posten började vidarebefordras direkt till postlådorna i Office 365.

När du tar bort en stegvis migreringsbatch rensar migreringstjänsten bort alla poster som gäller migreringsbatchen och tar sedan bort migreringsbatchen. Batchen tas bort från listan över migreringsbatchar på instrumentpanelen för migrering.

Ta bort batchen för stegvis migrering

 1. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 2. På instrumentpanelen för migrering väljer du batchen och sedan Ta bort.

  Det kan ta några minuter innan batchen tas bort.

 3. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 4. Kontrollera att migreringsbatchen inte längre visas på instrumentpanelen för migrering.

Slutför migreringsuppgifterna

När postlådorna har migrerats till Office 365 finns det uppföljande aktiviteter som måste slutföras.

Så här slutför du de uppföljande aktiviteterna efter migreringen

 1. Aktivera Office 365-användarkonton för de migrerade kontona genom att tilldela licenser.    Om du inte tilldelar en licens inaktiveras postlådan när tidsfristen löper ut (30 dagar). Information om hur du tilldelar en licens i Administrationscenter för Office 365 finns i Tilldela användare licenser i Office 365 för företag.

 2. Skapa en DNS-post för automatisk upptäckt så att användarna enkelt kan komma till sina postlådor.    När alla lokala postlådor har migrerats till Office 365 kan du konfigurera en DNS-post för automatisk upptäckt för din Office 365-organisation så att användarna enkelt kan ansluta till sin nya Office 365-postlådor med Outlook och mobila klienter. Den nya DNS-posten för automatisk upptäckt måste använda samma namnområde som det du använder för Office 365-organisationen. Om ditt molnbaserade namnområde till exempel är cloud.contoso.com, behöver du skapa DNS-posten autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 använder en CNAME-post för att implementera tjänsten för automatisk upptäckt i Outlook och mobila klienter. En CNAME-post för automatisk upptäckt måste innehålla följande information:

  • Alias:autodiscover

  • Mål:autodiscover.outlook.com

  Mer information finns i Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster.

 3. Inaktivera lokala Exchange-servrar.    När du har kontrollerat att all e-post dirigeras direkt till postlådorna i Office 365, har slutfört migrationen och inte längre behöver dina lokala e-postorganisation kan du avinstallera Exchange.

  Mer information finns i följande avsnitt:

  Obs!: Inaktiveringen av Exchange kan få oavsiktliga konsekvenser. Innan du inaktiverar din lokala Exchange-organisation bör du kontakta Microsoft Support.

Mer information finns i

Vad du behöver veta om en stegvis e-postmigrering till Office 365

Sätt att migrera e-post till Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×