Tillgängliga fält

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till fält till vy, tabell eller formulär att anpassa typer av projektdata som Microsoft Office Project 2007 visas. Om du är programmerare kan använda du också fält för att ändra Project 2007 så att den passar organisationens behov.

Du lägger till ett fält i en vy genom att klicka på KolumnInfoga-menyn.

Artikelinnehåll

Översikt över fält

Aktivitet (fält)

Tidfasade aktivitetsfält

Resursfält

Tidfasade resursfält

Tilldelning (fält)

Tidfasade tilldelningsfält

Översikt över fält

Ett fält innehåller en typ av information och är en del av en tabell, ett formulär eller av den tidsfördelad delen av en användningsvy. Project 2007 innehåller flera olika typer av fält:

  • Aktivitetsfält och tidfasade aktivitetsfält.

  • Resursfält och c resursfält.

  • Tilldelningsfält och tidfasade tilldelningsfält.

,

Obs!: En del fält är endast tillgängliga om du använder Microsoft Office Project Professional 2007.

Aktivitetsfält och tidfasade aktivitetsfält

I aktivitetsfält visas aktivitetsrelaterad information och kan visas i aktivitetsvyer som t.ex. Gantt-schema, Aktivitetslista och Nätverksdiagram.

I tidfasade aktivitetsfält visas information om varje aktivitet fördelad över dess varaktighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning.

Resursfält och tidfasade resursfält

I resursfält visas information för varje resurs, inklusive översiktsinformation om alla aktiviteter som har tilldelats varje resurs. De kan visas i resursvyer som vyerna Resurslista och Resursanvändning.

I tidfasade resursfält visas information för varje resurs fördelad över varaktigheten för projektets resurstillgänglighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning.

Tilldelningsfält och tidfasade tilldelningsfält

I tilldelningsfält visas information om varje aktivitet. De kan visas i listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning samt längst ned i vyerna Aktivitetsformulär och Resursformulär. Du kan ändra det tilldelningsfält som visas längs ned i vyerna Aktivitetsformulär och Resursformulär genom att peka på InformationFormat-menyn och sedan klicka på ett kommando.

I tidfasade tilldelningsfält visas information om varje tilldelning fördelad över dess varaktighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyerna Resursanvändning och Aktivitetsanvändning.

Överst på sidan

Aktivitet (fält)

Ny anger att fältet är nytt i Project 2007.

Fält

Beskrivning

Verklig kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verklig varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Verklig varaktighet visas omfattningen av verklig arbetstid hittills för en aktivitet, baserat på den schemalagda varaktigheten och aktuellt återstående arbete eller procent färdigt.

Verkligt slut (aktivitetsfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (aktivitetsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (aktivitetsfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (aktivitetsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (aktivitetsfält)

I fältet VKUA (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelningsförskjutning (aktivitetsfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Tilldelningsenheter (aktivitetsfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Ny
Originalplan – budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Origpl budgeterad kostn visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Originalplan-budgeterat arbete (aktivitetsfält)

I fältet Origpl budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (aktivitetsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Ny
Originalplan-slutprodukt klar (aktivitetsfält)

Fältet Originalplan-slutprodukt klar innehåller planerade slutprodukt slutdatumet sparats med originalplanen för projektet.
Office Project Professional 2007 only

Ny
Originalplan-slutprodukt Start (aktivitetsfält)

Fältet Originalplan-slutprodukt Start innehåller de ursprungligen planerade startdatum för slutprodukt sparats med originalplanen för projektet.
Office Project Professional 2007 only

Originalvaraktighet (aktivitetsfält)

I fältet Originalvaraktighet visas den ursprungligt planerade tidsrymden för en aktivitet.

Originalslut (aktivitetsfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (aktivitetsfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (aktivitetsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterad kstn lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (aktivitetsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterat arb lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (aktivitetsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Ny
Originalkostnad 1-10-slutprodukt klar (aktivitetsfält)

Fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - slutprodukt klar innehåller de planerade slutdatum för slutprodukten som sparades med motsvarande projekts originalplan.

Ny
Originalkostnad 1-10-slutprodukt Start (aktivitetsfält)

Fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - slutprodukt start innehåller de planerade startdatum för slutprodukten som sparades med motsvarande projekts originalplan.

Originalplan 1-10 varaktighet (aktivitetsfält)

I fälten Originalvaraktighet 1 till och med Originalvaraktighet 10 lagras den tid det planeras ta att slutföra en aktivitet.

Originalplan 1-10 slut (aktivitetsfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (aktivitetsfält)

I fälten Originalstart 1 till och med Originalstart 10 sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 arbete (aktivitetsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (aktivitetsfält)

Fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (aktivitetsfält)

Fältet BKPA (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Ny
Budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Budgeterat arbete (aktivitetsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Färdig t o m (aktivitetsfält)

I fältet Färdig t o m till visas status för en aktivitet i vyn Gantt-schema, som anger den tidpunkt fram till vilken verkliga värden har rapporterats för aktiviteten.

Bekräftat (aktivitetsfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Villkorsdatum (aktivitetsfält)

I fältet Villkorsdatum visas specifika datum som associeras med vissa typer av villkor, till exempel Måste starta, Måste sluta, Starta tidigast, Starta senast, Sluta tidigast och Sluta senast.

Villkorstyp (aktivitetsfält)

I fältet Villkorstyp kan du välja vilka typer av villkor du ska använda för schemaläggningen av en aktivitet.

Kontakt (aktivitetsfält)

Fältet Kontaktperson innehåller namnet på den person som ansvarar för en aktivitet.

Kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnadstabell (aktivitetsfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som du ska använda för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadsavvikelse (aktivitetsfält)

I tilldelningsfältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

CPI (aktivitetsfält)

I fältet KEI (kostnadseffektivitetsindex) visas förhållandet mellan de budgeterade originalkostnaderna för utfört arbete och de verkliga kostnaderna för utfört arbete fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Skapad (aktivitetsfält)

Fältet Skapad innehåller det datum då en aktivitet lades till i projektet.

Kritisk (aktivitetsfält)

I fältet Kritisk anges om det finns utrymme i schemat för försening av en aktivitet eller en tilldelnings aktivitet, eller om en aktivitet ligger på den kritiska linjen.

KA (aktivitetsfält)

I fältet KA (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan den planerade kostnaden och den faktiska kostnad som krävs för att uppnå den aktuella färdignivån fram till rapportdatumet eller dagens datum.

KA % (aktivitetsfält)

I fältet KA% (kostnadsavvikelse, procent) visas förhållandet mellan kostnadsavvikelse (KA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BKUA), uttryckt som en procentsats.

Datum 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Tidsgräns (aktivitetsfält)

I fältet Tidsgräns visas det datum som du har angett som tidsgräns för aktiviteten. En tidsgräns är ett måldatum som anger när du vill att en aktivitet ska vara slutförd.

Ny
Slutprodukt klar (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är kopplad till det fältet slutprodukt klar visar det schemalagda slutdatumet för slutprodukten.
Office Project Professional 2007 only

Ny
GUID för slutprodukt (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den fältet GUID för slutprodukt visar globalt unik identifierare (GUID) för slutprodukten.
Office Project Professional 2007 only

Ny
Namn på slutprodukt (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den, visar fältet Namn på slutprodukt namn och titel för slutprodukten.
Office Project Professional 2007 only

Ny
Slutprodukt Start (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den visas fältet slutprodukt Start det planerade startdatumet för slutprodukten.
Office Project Professional 2007 only

Ny
Typ av slutprodukt (aktivitetsfält)

Fältet Typ av slutprodukt visar om den aktuella aktiviteten har en associerad slutprodukt, och om slutprodukten produceras av den aktuella aktiviteten eller tillverkats genom en separat projekt eller aktivitet som den aktuella aktiviteten är beroende.
Office Project Professional 2007 only

Varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Varaktighet visas den totala tidsrymden med aktiv arbetstid för en aktivitet.

Varaktighetsavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Varaktighetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens varaktighet för en aktivitet och den totala varaktigheten (aktuell uppskattning) för en aktivitet.

Företagsvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

UK (aktivitetsfält)

I fältet UK (uppskattning vid slut) visas en aktivitets förväntade totala kostnad baserad på prestationen fram till rapportdatumet.

Tidigt slut (aktivitetsfält)

Fältet Tidigt slut innehåller det tidigaste datum då en aktivitet kan avslutas, baserat på tidigaste slutdatum för föregående och efterföljande aktiviteter, andra villkor och förskjutning på grund av utjämning.

Tidig Start (aktivitetsfält)

I fältet Tidig start visas tidigast möjliga datum då en aktivitet kan påbörjas. Datumet baseras på de tidiga startdatumen för föregående och efterföljande aktiviteter samt andra villkor.

Metod för upparbetat värde (aktivitetsfält)

I fältet Metod för upparbetat värde kan du välja om fältet Procent färdigt eller fältet % fysiskt klart ska användas när den budgeterade kostnaden för utfört arbete (BKUA) beräknas.

Insatsberoende (aktivitetsfält)

Fältet Insatsberoende visar om schemaläggningen av aktiviteten är insatsberoende.

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Office Project Professional 2007 only

Företagsdatum 1-30 (aktivitetsfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsflagga 1-20 (aktivitetsfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsnummer 1-40 (aktivitetsfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Dispositionskod 1-30 för företagsaktivitet (aktivitetsfält)

Enterprise aktivitet fälten Dispositionskod1 till Enterprise aktivitet 30 för företag-fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur av aktiviteter (till exempel kostnadsbokföringskoder som hör till aktiviteterna).
Office Project Professional 2007 only

Företagstext 1-40 (aktivitetsfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Office Project Professional 2007 endast

Ny
Felmeddelande (aktivitetsfält)

Fältet felmeddelande används av i guiden Importera resurser och importera projekt för att visa fel vid import resurs och aktivitetsinformation respektive till Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 only

Uppskattning (aktivitetsfält)

I fältet Uppskattning visas om aktivitetens varaktighet är markerad som en uppskattning.

Förväntad varaktighet (aktivitetsfält)

Fältet Förväntad varaktighet innehåller den totala mängd aktiv arbetstid som förväntas för en aktivitet – det vill säga tiden från aktivitetens förväntade start till aktivitetens förväntade slut.

Förväntat slut (aktivitetsfält)

Fältet Förväntat slut innehåller det datum då en aktivitet förväntas avslutas.

Förväntad Start (aktivitetsfält)

Fältet Förväntad start innehåller det datum då en aktivitet förväntas starta.

Extern aktivitet (aktivitetsfält)

Fältet Extern aktivitet visar om aktiviteten är länkad från ett annat projekt eller om den skapades i det aktuella projektet.

Slut (aktivitetsfält)

Fältet Slut visar datumet när en aktivitet är schemalagd att vara färdig.

Slutslack (aktivitetsfält)

I fältet Slutslack ser du varaktigheten mellan Tidigt slut och Sent slut.

Slutavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Slutavvikelse innehåller den tid som representerar skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalslutdatum och det aktuella slutdatumet.

Slut 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Fast kostnad påförs (aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad påförs kan du välja hur och när fasta kostnader ska påföras kostnaden för en aktivitet.

Fast kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad visas aktivitetskostnader som inte är kopplade till resurser.

Företagsflagga 1-20 (aktivitetsfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Fritt Slack (aktivitetsfält)

Fältet Fritt slack innehåller den tid som en aktivitet kan förskjutas utan att några efterföljande aktiviteter förskjuts.

Gruppera efter sammanfattning (aktivitetsfält)

I fältet Gruppera efter sammanfattning anges om raden i aktivitetslistan eller resurslistan är en sammanfattningsrad för aktiviteter eller resurser som har grupperats efter en viss kategori.

Dölj stapel (aktivitetsfält)

Fältet Dölj stapel visar om aktivitetsstaplar och kalenderstaplar för en aktivitet är dolda.

Hyperlänk (aktivitetsfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

ID (aktivitetsfält)

Fältet ID innehåller identitetsnumret som Project 2007 automatiskt tilldelar varje aktivitet eller resurs som du lägger in i projektet.

Ignorera resurskalender (aktivitetsfält)

I fältet Ignorera resurskalender anges om aktivitetens schemaläggning tar hänsyn till kalendrarna för de resurser som har tilldelats aktiviteten.

Symboler (aktivitetsfält)

I fältet Symboler visas symboler med olika typer av information om en aktivitet eller en resurs.

Sent slut (aktivitetsfält)

I fältet Sent slut visas det senaste datum då en aktivitet kan avslutas utan att projektslutet försenas.

Sen Start (aktivitetsfält)

I fältet Sen start visas det senaste datum då en aktivitet kan påbörjas utan att projektets slut försenas.

Utjämna tilldelningar (aktivitetsfält)

I fältet Utjämna tilldelningar anges huruvida utjämningsfunktionen kan fördröja och dela upp enskilda tilldelningar (i stället för hela aktiviteten) för att hantera överbeläggningar.

Utjämning kan delas (aktivitetsfält)

Fältet Utjämning kan delas visar om funktionen för utjämning av resurser kan orsaka delning av det arbete som återstår för aktiviteten.

Förskjutning pga utjämning (aktivitetsfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (aktivitetsfält)

I fältet Länkade fält anges om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från ett annat ställe i samma projektfil, från en annan Project 2007-fil eller från ett annat program.

Märkt (aktivitetsfält)

Aktivitetsfältet Märkt visar om en aktivitet märkts för ytterligare åtgärder eller någon typ av identifiering.

Milstolpe (aktivitetsfält)

I fältet Milstolpe anges om en aktivitet är en milstolpe.

Namn (aktivitetsfält)

Fältet Namn innehåller namnet på en aktivitet eller resurs.

Negativt Slack (aktivitetsfält)

I fältet Negativt slack visas mängden negativt slack för en aktivitet i Gantt-schemavyn, alltså den tid som måste arbetas in om efterföljande aktiviteter inte ska försenas.

Anteckningar (aktivitetsfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (aktivitetsfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Objekt (aktivitetsfält)

I fältet Objekt visas hur många objekt som är kopplade till en aktivitet eller bifogade till en resurs.

Bästa varaktighet (aktivitetsfält)

Fältet Bästa varaktighet innehåller den bästa varaktigheten för den totala arbetstiden som förväntas för en aktivitet, från bästa start till bästa slut.

Bästa slut (aktivitetsfält)

Fältet Bästa slut innehåller datumet som representerar bästa möjliga utfall för när en aktivitet kan sluta.

Bästa Start (aktivitetsfält)

Fältet Bästa start innehåller datumet som representerar bästa möjliga utfall för när en aktivitet kan starta.

Dispositionskod1-10 (aktivitetsfält)

Fälten Dispositionskod1 till och med Dispositionskod10 innehåller en alfanumerisk kod som du definierar för att representera en hierarkisk struktur med aktiviteter eller resurser.

Dispositionsnivå (aktivitetsfält)

I fältet Dispositionsnivå visas vilken plats en aktivitet eller tilldelning har i projektets dispositionshierarki.

Dispositionsnummer (aktivitetsfält)

I fältet Dispositionsnummer visas ett nummer som representerar aktivitetens position i den hierarkiska dispositionsstrukturen.

Överbelagd (aktivitetsfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidsarbete (aktivitetsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Procent (%) Slutföra (aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt innehåller aktivitetens aktuella status uttryckt som antalet slutförda procent av aktivitetens varaktighet.

Procent (%) Färdigt arbete (aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Sämsta varaktighet (aktivitetsfält)

Fältet Sämsta varaktighet innehåller den sämsta varaktigheten för den totala arbetstiden som förväntas för en aktivitet, från sämsta start till sämsta slut. Du kan ange det här datumet som en del av en PERT-analysberäkning.

Sämsta slut (aktivitetsfält)

Fältet Sämsta slut innehåller datumet som representerar sämsta möjliga utfall för när en aktivitet kan sluta. Du kan ange det här datumet som en del av en PERT-analysberäkning.

Sämsta Start (aktivitetsfält)

Fältet Sämsta start innehåller datumet som representerar sämsta möjliga utfall för när en aktivitet kan starta. Du kan ange det här datumet som en del av en PERT-analysberäkning.

Procent (%) fysiskt Slutföra (aktivitetsfält)

I fältet Procent färdigt visas ett angivet procent färdigt-värde som kan användas som ett alternativ till att räkna ut den budgeterade kostnaden för utfört arbete (BKUA).

Föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Föregående aktiviteter visas en lista över aktiviteters ID-nummer för de föregående aktiviteter som aktiviteten är beroende av för att kunna startas och avslutas.

Slut före utjämning (aktivitetsfält)

Fältet Slut före utjämning innehåller en aktivitets slutdatum innan resursutjämningen utfördes.

Start före utjämning (aktivitetsfält)

Fältet Start före utjämning innehåller en aktivitets startdatum innan resursutjämningen utfördes.

Prioritet (aktivitetsfält)

I fältet Prioritet anges vilken prioritet en aktivitet har, vilket i sin tur anger hur lätt det är att fördröja eller dela upp en aktivitet eller tilldelning vid resursutjämning.

Projekt (aktivitetsfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

Ny
Publicera (aktivitetsfält)

Fältet publicera anger om den aktuella aktiviteten ska publiceras till Project Server 2007 med resten av projektet. Det här fältet är inställt på Ja som standard.
Office Project Professional 2007 only

Återkommande (aktivitetsfält)

Fältet Återkommande visar om en aktivitet ingår i en rad återkommande aktiviteter.

Normalt arbete (aktivitetsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Återstående varaktighet visas den tid som krävs för att slutföra den oavslutade delen av en aktivitet.

Återstående övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet.

Återstående övertidsarbete (aktivitetsfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (aktivitetsfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket arbete som fortfarande behövs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Resursgrupp (aktivitetsfält)

Fältet Resursgrupp innehåller de grupper som resurser tillhör.

Resursinitialer (aktivitetsfält)

I fältet Resursinitialer visas förkortningarna av resursnamnen.

Resursnamn (aktivitetsfält)

I fältet Resurser visas namnen på alla resurser som har tilldelats en aktivitet.

Resursfonetik (aktivitetsfält)

Fältet Resursfonetik används endast i den japanska versionen av Project 2007.

Resurstyp (aktivitetsfält)

I fältet Resurstyp anges huruvida resurser som tilldelas den här aktiviteten är arbets- eller materialresurser.

Avvaktar svar (aktivitetsfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Fortsätt (aktivitetsfält)

I fältet Fortsätt visas datumet då den återstående delen av en aktivitet är schemalagd att fortsätta, efter att du har angett någon typ av status, t.ex. Procent färdigt, Procent färdigt arbete, Verkligt arbete, Verklig varaktighet eller Verklig start.

Upplyft (aktivitetsfält)

I fältet Upplyft, för underaktiviteter, visas huruvida informationen om underaktivitetens aktivitetsstaplar kommer att lyftas upp till sammanfattningsstapeln.

SPI (aktivitetsfält)

I fältet SPI (schemaeffektivitetsindex) visas förhållandet mellan den budgeterade kostnaden för det utförda arbetet och den budgeterade kostnaden för det schemalagda arbetet (BKUA/BKPA).

Start (aktivitetsfält)

I fältet Start visas datum då en tilldelad resurs ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Startslack (aktivitetsfält)

I fältet Startslack anges varaktigheten mellan Tidig start och Sen start.

Startavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Startavvikelse innehåller den tid som utgör skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalstartdatum och det för närvarande schemalagda startdatumet.

Start1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

Status (aktivitetsfält)

I fältet Status anges aktuell status för en aktivitet: Klar, Enligt schema, Sen eller Framtida aktivitet.

Statusindikator (aktivitetsfält)

I fältet Statusindikator visas en ikon som representerar aktuell status för en aktivitet.

Ny
Statushanterare (aktivitetsfält)

Fältet Statushanterare innehåller namnet på den företagsresurs som ska ta emot statusuppdateringar för den aktuella aktiviteten från resurser som arbetar i Microsoft Office Project Web Access.

Stopp (aktivitetsfält)

I fältet Stopp visas det datum som representerar slutet på den verkliga delen av en aktivitet.

Underprojektsfil (aktivitetsfält)

Fältet Underprojektsfil innehåller namnet på ett projekt som har infogats i den aktiva projektfilen.

Underprojekt skrivskyddat (aktivitetsfält)

I fältet Underprojekt skrivskyddat visas om aktivitetens underprojekt är skrivskyddat.

Efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Efterföljande aktiviteter listas aktiviteternas ID-nummer för de efterföljande aktiviteterna till en aktivitet.

Sammanfattning (aktivitetsfält)

Fältet Sammanfattning visar om en aktivitet är en sammanfattningsaktivitet.

Sammanfattningsstatus (aktivitetsfält)

I fältet Sammanfattningsstatus visas status för en sammanfattningsaktivitet, baserat på statusen för dess underaktiviteter och var underaktiviteter har schemalagts.

SA (aktivitetsfält)

I fältet SA (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

SA % (aktivitetsfält) (aktivitetsfält)

I fältet SA% (schemaavvikelse, procent) visas förhållandet mellan schemaavvikelsen (SA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BKPA) uttryckt i procent.

Aktivitetskalender (aktivitetsfält)

I fältet Aktivitetskalender visas en lista över alla kalendrar som kan användas med en aktivitet.

Ny
Aktivitet kalender-GUID (aktivitetsfält)

Fältet Aktivitetskalender-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje aktivitetskalender i projektet. Alla aktivitetskalendrar har ett unikt aktivitetskalender-GUID.

Ny
Aktivitets-GUID (aktivitetsfält)

Fältet Aktivitets-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje aktivitet i projektet.

PFAS (aktivitetsfält)

I fältet PFAS (prestationsindex för att slutföra) visas förhållandet mellan återstående arbete och återstående medel vid rapportdatum.

Avvaktar teamstatus (aktivitetsfält)

Fältet Avvaktar teamstatus anger om du fått ett svar på en statusbegäran som du skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text ovanför (aktivitetsfält)

Fältet Text ovanför anger var texten visas från underaktivitetsstaplar som lyfts upp till en sammanfattningsstapel.

Text1-30 (aktivitetsfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Totalt Slack (aktivitetsfält)

Fältet Totalt slack innehåller den tid som en aktivitet kan försenas utan att projektets slutdatum förskjuts.

Typ (aktivitetsfält)

I fältet Typ kan du välja alternativ som styr hur redigering av arbete, tilldelningsenheter eller varaktighet påverkar beräkningarna av de andra två fälten.

Unikt ID (aktivitetsfält)

Fältet Unikt ID innehåller ett nummer som tilldelas automatiskt av Project 2007 varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktiva projektet.

Unikt ID för föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Unikt ID för föregående aktiviteter listas alla unika ID-nummer för de föregående aktiviteter som en aktivitet är beroende av för att kunna startas eller avslutas.

Unikt ID för efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Unikt ID för efterföljande aktiviteter visas alla unika ID-nummer för de efterföljande aktiviteterna till en aktivitet.

Uppdatering krävs (aktivitetsfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en Project Server 2007-uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i startdatum, slutdatum eller tilldelningar för en aktivitet.

AVF (aktivitetsfält)

I fältet AVF visas avvikelse vid slut (AVF), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (TBK) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (UK) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Struktur (aktivitetsfält)

Fältet Struktur innehåller arbetsstrukturkoder (WBS-koder).

Struktur föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Struktur föregående aktiviteter visas strukturkoderna som har kopplats till de föregående aktiviteter som aktiviteten är beroende av innan den kan startas eller avslutas.

Struktur efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Struktur efterföljande aktiviteter visas strukturkoderna som har kopplats till de efterföljande aktiviteterna.

Arbete (aktivitetsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsprofil (aktivitetsfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Överst på sidan

Tidfasade fält

Ny anger att fältet är nytt i Project 2007.

Verklig kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verklig fast kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verklig fast kostnad visas verkliga tidfasade aktivitetskostnader utan resurser som debiteras över tiden enligt den valda metoden för kostnadspåföring.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet VKUA (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Ny
Originalplan – budgeterad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Origpl budgeterad kostn visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Origpl budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterad kstn lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterat arb lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet BKPA (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Ny
Budgeterad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Budgeterat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

CPI (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet KEI (kostnadseffektivitetsindex) visas förhållandet mellan de budgeterade originalkostnaderna för utfört arbete och de verkliga kostnaderna för utfört arbete fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Ackumulerad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerad procent färdigt (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Ackumulerad % färdigt visas en aktivitets värden för ackumulerad procent färdigt fördelade över tid.

Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet KA (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

KA % (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet KA% (kostnadsavvikelse, procent) visas förhållandet mellan kostnadsavvikelse (KA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BKUA), uttryckt som en procentsats.

Fast kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad visas aktivitetskostnader som inte är kopplade till resurser.

Överbeläggning (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Procent (%) Slutföra (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt innehåller aktivitetens aktuella status uttryckt som antalet slutförda procent av aktivitetens varaktighet.

Normalt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

SPI (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SPI (schemaeffektivitetsindex) visas förhållandet mellan den budgeterade kostnaden för det utförda arbetet och den budgeterade kostnaden för det schemalagda arbetet (BKUA/BKPA).

SV (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SA (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

SA % (aktivitetsfält) (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SA% (schemaavvikelse, procent) visas förhållandet mellan schemaavvikelsen (SA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BKPA) uttryckt i procent.

Arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Överst på sidan

Resurs (fält)

Ny anger att fältet är nytt i Project 2007.

Fält

Beskrivning

Påförs (resursfält)

I fältet Påförs kan du välja hur och när standard- och övertidskostnader för resurser ska påföras kostnaden för en aktivitet.

Verklig kostnad (resursfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt slut (resursfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (resursfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (resursfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (resursfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (resursfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (resursfält)

I fältet VKUA (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelning (resursfält)

I fältet Tilldelning anges att raden är en tilldelningsrad och inte en aktivitets- eller resursrad.

Tilldelningsförskjutning (resursfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Tilldelningsenheter (resursfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Tillgänglig från (resursfält)

Fältet Tillgänglig från visar det startdatum från vilket en resurs är tillgänglig för arbete vid de enheter som har specificerats för den aktuella tidsperioden.

Tillgänglig till (resursfält)

Fältet Tillgänglig till visar det slutdatum till vilket en resurs är tillgänglig för arbete vid de enheter som har specificerats för den aktuella tidsperioden.

Baskalender (resursfält)

I fältet Baskalender visas vilken kalender som är baskalender för en resurskalender.

Ny
Originalplan – budgeterad kostnad (resursfält)

I fältet Origpl budgeterad kostn visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Originalplan-budgeterat arbete (resursfält)

I fältet Origpl budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (resursfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalslut (resursfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (resursfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (resursfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (resursfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterad kstn lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (resursfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterat arb lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (resursfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 slut (resursfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (resursfält)

I fälten för originalstart (Originalstart 1 till och med Originalstart 10) sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 arbete (resursfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (resursfält)

Fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (resursfält)

Fältet BKPA (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Ny
budget (resursfält)

Fältet Budget används för att visa eller ändra huruvida en arbets-, material- eller kostnadsresurs är en budgetresurs, det vill säga en resurs vars arbete, material eller kostnader ska följas upp i projektet.

Ny
Budgeterad kostnad (resursfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Budgeterat arbete (resursfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kan utjämnas (resursfält)

Fältet Kan utjämnas visar om utjämning kan göras för en resurs.

Kod (resursfält)

Fältet Kod innehåller alla koder, förkortningar och tal du vill skriva in som en del av informationen om en resurs.

Bekräftat (resursfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Kostnad (resursfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnad Per tillfälle (resursfält)

För en arbetsresurs (människa eller utrustning) visar fältet Kostnad per tillfälle den kostnad som påförs varje gång resursen används. Den läggs till varje gång som arbetsresursenheten tilldelas en aktivitet.

Kostnadstabell (resursfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som du ska använda för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadsavvikelse (resursfält)

I fältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Ny
Skapad (resursfält)

Fältet Skapad innehåller det datum då en resurs lades till i projektet.

KA (resursfält)

I fältet KA (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Datum 1-10 (resursfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Ny
Standardägare för tilldelning (resursfält)

Fältet standardägare för tilldelning innehåller namnet på den enterprise-användare som ansvarar för att ange status för en tilldelning.
Office Project Professional 2007 only

Företagsvaraktighet 1-10 (resursfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

E-postadress (resursfält)

Fältet E-postadress innehåller e-postadressen till en resurs.

Företag (resursfält)

I fältet Företag visas huruvida en resurs kommer från företagsresurspoolen (Ja) eller den lokala resurspoolen (Nej).

Företagsbaskalender (resursfält)

Fältet Företagets baskalender visar om resursen har tilldelats en baskalender från företagets globala mall.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Office Project Professional 2007 only

Företagsdatum 1-30 (resursfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsvaraktighet 1-10 (resursfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsflagga 1-20 (resursfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsnummer 1-40 (resursfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Obligatoriska företagsvärden (resursfält)

I fältet Obligatoriska företagsvärden anges huruvida resursen har de värden som krävs för Project Server 2007.

Dispositionskod 1-29 för företagsresurs (resursfält)

Enterprise Resource fälten Dispositionskod1 till Enterprise Resource disposition Code29 fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur för resurser (till exempel kunskapskoder eller jobbkoder).
Office Project Professional 2007 only

Företagsgruppmedlem (resursfält)

När flera företagsprojekt är öppna samtidigt visar resursvyerna alla resurser från alla öppna projekt i samma version (t.ex. alla publicerade versioner av öppna projekt).

Företagstext 1-40 (resursfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Office Project Professional 2007 endast

Företagsunikt ID (resursfält)

Företagsresurser är tillgängliga för alla projekt i Project Server 2007.

Ny
Felmeddelande (resursfält)

Fältet fel meddelande används av i guiden Importera resurser och importera projekt för att visa fel vid import resurs och aktivitetsinformation respektive till Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 only

Slut 1-10 (resursfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Slut (resursfält)

I fältet Slut visas datumet då en resurs ska slutföra arbetet på alla tilldelade aktiviteter enligt schemat.

Företagsflagga 1-20 (resursfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Allmän (resursfält)

Fältet Allmän visar om en resurs är allmän eller inte.

Grupp (resursfält)

Fältet Grupp innehåller namnet på den grupp som resursen ingår i.

Gruppera efter sammanfattning (resursfält)

I fältet Gruppera efter sammanfattning anges om raden i aktivitetslistan eller resurslistan är en sammanfattningsrad för aktiviteter eller resurser som har grupperats efter en viss kategori.

Hyperlänk (resursfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

ID (resursfält)

Fältet ID innehåller identitetsnumret som Project 2007 automatiskt tilldelar varje aktivitet eller resurs som du lägger in i projektet.

Ny
Importera (resursfält)

Fältet importera anger om en resurs ska importeras till Project Server 2007 som en företagsresurs. Det är en del av guiden Importera resurser.
Office Project Professional 2007 only

Inaktiv (resursfält)

Företagsresurser tas inte bort. I stället inaktiveras de av en användare med administratörsrättigheter.

Symboler (resursfält)

I fältet Symboler visas symboler med olika typer av information om en aktivitet eller en resurs.

Initialer (resursfält)

Fältet Initialer visar förkortningen för ett resursnamn.

Förskjutning pga utjämning (resursfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (resursfält)

I fältet Länkade fält anges om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från ett annat ställe i samma projektfil, från en annan Project 2007-fil eller från ett annat program.

Materialetikett (resursfält)

I fältet Materialetikett visas den måttenhet du anger för en materialresurs, till exempel ton, lådor eller kubikmeter.

Maxenheter (resursfält)

Fältet Max enheter innehåller det maximala procenttalet eller antalet enheter som representerar den maximala kapacitet för vilken en resurs är tillgänglig för att genomföra alla aktiviteter under den aktuella tidsperioden.

Namn (resursfält)

Fältet Namn innehåller namnet på en aktivitet eller resurs.

Anteckningar (resursfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (resursfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Objekt (resursfält)

I fältet Objekt visas hur många objekt som är kopplade till en aktivitet eller bifogade till en resurs.

Dispositionskod1-10 (resursfält)

Fälten Dispositionskod1 till och med Dispositionskod10 innehåller en alfanumerisk kod som du definierar för att representera en hierarkisk struktur med aktiviteter eller resurser.

Överbelagd (resursfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (resursfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidskostnad (resursfält)

Fältet Övertidskostnad visar hur mycket det kostar när en resurs arbetar övertid.

Övertidsarbete (resursfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Topp (resursfält)

Fältet Topp innehåller den högsta procentandelen eller det största antalet enheter som en resurs har tilldelats för aktiviteter.

Procent (%) Färdigt arbete (resursfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Fonetik (resursfält)

Fältet Fonetik används endast i den japanska versionen av Project 2007.

Projekt (resursfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

RBS (resursfält)

Fältet RBS innehållet resursstrukturkoden, som också kallas användarstrukturkoden.

Normalt arbete (resursfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (resursfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående övertidskostnad (resursfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet.

Återstående övertidsarbete (resursfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (resursfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket arbete som fortfarande behövs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Ny
Kalender-GUID (resursfält)

Fältet Kalender-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje resurskalender i projektet. Alla resurskalendrar har ett unikt resurskalender-GUID.

Ny
Resurs-GUID (resursfält)

Fältet Resurs-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje resurs i projektet. Alla resurser har ett unikt resurs-GUID.

Avvaktar svar (resursfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Standardkostnad (resursfält)

Fältet Standardkostnad visar hur mycket det kostar för normalt icke-övertidsarbete som utförs av en resurs.

Start (resursfält)

I fältet Start visas datum då en tilldelad resurs ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Start1-10 (resursfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

Ny
Sammanfattning (resursfält)

I fältet Sammanfattning anges om tilldelningsinformationen för resurser i det aktuella projektet kommer från det projekt som är öppet just nu eller från andra projekt med samma resurser.

SA (resursfält)

I fältet SA (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Ny
Grupptilldelningspool (resursfält)

Fältet Grupptilldelningspool visar om den aktuella resursen är en gruppresurs.
Office Project Professional 2007 only

Sammanfattningsaktivitet (resursfält)

Fältet Sammanfattningsaktivitet innehåller namnet på sammanfattningsaktiviteten för aktiviteten som associeras med en resurstilldelning.

Avvaktar teamstatus (resursfält)

I fältet Avvaktar teamstatus anges om du fått ett svar på en statusbegäran som du har skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text1-30 (resursfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Typ (resursfält)

I fältet Typ kan du välja alternativ som styr hur redigering av arbete, tilldelningsenheter eller varaktighet påverkar beräkningarna av de andra två fälten.

Företagsunikt ID (resursfält)

Fältet Unikt ID innehåller ett nummer som tilldelas automatiskt av Project 2007 varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktiva projektet.

Uppdatering krävs (resursfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en Project Server 2007-uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i startdatum, slutdatum eller tilldelningar för en aktivitet.

AVF (resursfält)

I fältet AVF visas avvikelse vid slut (AVF), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (TBK) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (UK) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Windows-användarkonto (resursfält)

I fältet Windows-användarkonto visas det användarnamn för Microsoft Windows som du anger för en arbetsresurs.

Arbete (resursfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsgrupp (resursfält)

Fältet Arbetsgrupp innehåller alternativ för den elektroniska uppdateringsmetod som du använder för kommunikation och samarbete med de olika arbetsresurserna i projektgruppen.

Arbetsprofil (resursfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (resursfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Överst på sidan

Tidfasad resurs (fält)

Ny anger att fältet är nytt i Project 2007.

Verklig kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat resursfält)

I fältet VKUA (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Ny
Originalplan – budgeterad kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Origpl budgeterad kostn visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Origpl budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat resursfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterad kstn lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterat arb lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat resursfält)

Fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat resursfält)

Fältet BKPA (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Ny
Budgeterad kostnad (tidfasat resursfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Budgeterat arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Ackumulerad kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat resursfält)

I fältet KA (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Överbeläggning (tidfasat resursfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Resursbehov (tidfasat resursfält)

Fälten Resursbehov innehåller procentandelen eller antalet enheter som en resurs har tilldelats samtidigt vid ett tillfälle för aktiviteter fördelade över tiden.

Procent (%) Beläggning (tidfasat resursfält)

Fältet Procent beläggning innehåller procentandelen som visar hur mycket av en resurs totala kapacitet som har tilldelats aktiviteter.

Normalt arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående tillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Återstående tillgänglighet visas den återstående tid under vilken en resurs kommer att vara tillgänglig för arbete.

SV (tidfasat resursfält)

I fältet SA (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Enhetstillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Enhetstillgänglighet visas procentandelen eller antalet maximala enheter som en arbetsresurs är tillgänglig att utföra inom aktiviteter under en markerad tidsperiod, utspritt över tid.

Arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetstillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Arbetstillgänglighet visas den maximala tid som en arbetsresurs är tillgänglig och kan schemaläggas för arbete under en markerad tidsperiod, fördelat över tid.

Överst på sidan

Tilldelning (fält)

Ny anger att fältet är nytt i Project 2007.

Fält

Beskrivning

Verklig kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt slut (tilldelningsfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (tilldelningsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (tilldelningsfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (tilldelningsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tilldelningsfält)

I fältet VKUA (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelning (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelning anges att raden är en tilldelningsrad och inte en aktivitets- eller resursrad.

Tilldelningsförskjutning (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Ny
Tilldelningsägare (tilldelningsfält)

Fältet tilldelningsägare innehåller namnet på den användare som ansvarar för att ange status i Office Project Web Access för den aktuella tilldelningen.
Office Project Professional 2007 only

Tilldelningsenheter (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Ny
Originalplan – budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Origpl budgeterad kostn visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Originalplan-budgeterat arbete (tilldelningsfält)

I fältet Origpl budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tilldelningsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalslut (tilldelningsfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (tilldelningsfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (tilldelningsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterad kstn lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (tilldelningsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterat arb lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 slut (tilldelningsfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (tilldelningsfält)

I fälten för originalstart (Originalstart 1 till och med Originalstart 10) sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 arbete (tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tilldelningsfält)

Fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tilldelningsfält)

Fältet BKPA (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Ny
Budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Budgeterat arbete (tilldelningsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Bekräftat (tilldelningsfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnadstabell (tilldelningsfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som du ska använda för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadsavvikelse (tilldelningsfält)

I tilldelningsfältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Kritisk (tilldelningsfält)

I fältet Kritisk anges om det finns utrymme i schemat för försening av en aktivitet eller en tilldelnings aktivitet, eller om en aktivitet ligger på den kritiska linjen.

KA (tilldelningsfält)

I fältet KA (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Datum 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagsvaraktighet 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Office Project Professional 2007 only

Företagsdatum 1-30 (tilldelningsfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsvaraktighet 1-10 (tilldelningsfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsflagga 1-20 (tilldelningsfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Företagsnummer 1-40 (tilldelningsfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 only

Dispositionskod 1-29 för företagsresurs (tilldelningsfält)

Enterprise Resource fälten Dispositionskod1 till Enterprise Resource disposition Code29 fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur för resurser (till exempel kunskapskoder eller jobbkoder).
Office Project Professional 2007 only

Företagstext 1-40 (tilldelningsfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Office Project Professional 2007 endast

Slut (tilldelningsfält)

I fältet Slut visas datumet då en tilldelad resurs har planerats att slutföra arbetet med en aktivitet.

Slutavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Slutavvikelse innehåller den tid som representerar skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalslutdatum och det aktuella slutdatumet.

Slut 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagsflagga 1-20 (tilldelningsfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Hyperlänk (tilldelningsfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Förskjutning pga utjämning (tilldelningsfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (tilldelningsfält)

I fältet Länkade fält anges om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från ett annat ställe i samma projektfil, från en annan Project 2007-fil eller från ett annat program.

Anteckningar (tilldelningsfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (tilldelningsfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Dispositionsnivå (tilldelningsfält)

I fältet Dispositionsnivå visas vilken plats en aktivitet eller tilldelning har i projektets dispositionshierarki.

Överbelagd (tilldelningsfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidsarbete (tilldelningsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Topp (tilldelningsfält)

Fältet Topp innehåller den högsta procentandelen eller det största antalet enheter som en resurs har tilldelats för aktiviteter.

Procent (%) Färdigt arbete (tilldelningsfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Prioritet (tilldelningsfält)

I fältet Prioritet anges vilken prioritet en aktivitet har, vilket i sin tur anger hur lätt det är att fördröja eller dela upp en aktivitet eller tilldelning vid resursutjämning.

Projekt (tilldelningsfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

RBS (tilldelningsfält)

Fältet RBS innehållet resursstrukturkoden, som också kallas användarstrukturkoden.

Normalt arbete (tilldelningsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet.

Återstående övertidsarbete (tilldelningsfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (tilldelningsfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket arbete som fortfarande behövs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Förfrågan/begäran (tilldelningsfält)

Fältet Förfrågan/begäran tillhandahåller alternativen till hur resurser ska tilldelas när du använder Resursersättningsguiden.

Resursgrupp (tilldelningsfält)

Fältet Resursgrupp innehåller de grupper som resurser tillhör.

Resurs-ID (tilldelningsfält)

Fältet Resurs-ID innehåller ID-numret som Project 2007 tilldelar varje resurs.

Resursinitialer (tilldelningsfält)

I fältet Resursinitialer visas förkortningarna av resursnamnen.

Resursnamn (tilldelningsfält)

Fältet Resursnamn innehåller namnet på resursen som en tilldelning tillhör.

Resurstyp (tilldelningsfält)

Fältet Resurstyp visar om resursen för den här tilldelningen är en arbets- eller materialresurs.

Avvaktar svar (tilldelningsfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Start (tilldelningsfält)

I fältet Start visas datum då en tilldelad resurs ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Startavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Startavvikelse innehåller den tid som utgör skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalstartdatum och det för närvarande schemalagda startdatumet.

Start1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

SA (tilldelningsfält)

I fältet SA (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Aktivitets-ID (tilldelningsfält)

Fältet Aktivitets-ID innehåller det nummer som Project 2007 tilldelar varje aktivitet när du lägger till dem i projektet.

Aktivitet (tilldelningsfält)

Fältet Aktivitet innehåller namnet på aktiviteten som en tilldelning tillhör.

Aktivitetens dispositionsnummer (tilldelningsfält)

Fältet Aktivitetens dispositionsnummer innehåller numret som anger aktivitetens plats i den hierarkiska dispositionen.

Sammanfattningsaktivitet (tilldelningsfält)

Fältet Sammanfattningsaktivitet innehåller namnet på sammanfattningsaktiviteten för aktiviteten som associeras med en resurstilldelning.

Avvaktar teamstatus (tilldelningsfält)

I fältet Avvaktar teamstatus anges om du fått ett svar på en statusbegäran som du har skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text1-30 (tilldelningsfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Unikt ID (tilldelningsfält)

Fältet Unikt ID innehåller ett nummer som tilldelas automatiskt av Project 2007 varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktiva projektet.

Uppdatering krävs (tilldelningsfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en Project Server 2007-uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i startdatum, slutdatum eller tilldelningar för en aktivitet.

AVF (tilldelningsfält)

I fältet AVF visas avvikelse vid slut (AVF), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (TBK) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (UK) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Struktur (tilldelningsfält)

Fältet Struktur innehåller arbetsstrukturkoder (WBS-koder), som är alfanumeriska koder som kan representera en aktivitets position inom projektets hierarkiska struktur.

Arbete (tilldelningsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsprofil (tilldelningsfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Överst på sidan

Tidfasad tilldelning (fält)

Ny anger att fältet är nytt i Project 2007.

Verklig kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet VKUA (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Ny
Originalplan – budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Origpl budgeterad kostn visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny
Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Origpl budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterad kstn lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Ny
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Origpl1 till och med Origpl10 budgeterat arb lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasade tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet BKPA (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Ny
Budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Ny Budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Ackumulerad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet KA (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Överbeläggning (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Resursbehov (tidfasat tilldelningsfält)

Fälten Resursbehov innehåller procentandelen eller antalet enheter som en resurs har tilldelats samtidigt vid ett tillfälle för aktiviteter fördelade över tiden.

Procent (%) Beläggning (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Procent beläggning innehåller procentandelen som visar hur mycket av en resurs totala kapacitet som har tilldelats aktiviteter.

Normalt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående tillgänglighet (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Återstående tillgänglighet visas den återstående tid under vilken en resurs kommer att vara tillgänglig för arbete.

SV (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet SA (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×