Tillämpa, ändra, skapa eller ta bort en formatmall

Du kan snabbt och enkelt formatera text genom att använda formatmallar i Word. Du kan även ändra en befintlig formatmall, skapa nya formatmallar och ta bort formatmallar enligt dina behov.

Gör något av följande:

Använda en formatmall

Du kan använda formatering för text snabbt och enkelt med hjälp av format i Word. Det finns fyra typer av formatmallar: styckeformat, teckenformat, tabellformat och listformat.

Ikon i dialogrutan Formatmall

Formatmallstyp

Ikonen Styckeformat

Styckeformat anger hur text i ett dokument ser ut på styckenivå. När du använder ett styckeformat för text används styckeformatet i hela stycket. Styckeformat används normalt till att styra den övergripande formateringen av stora textavsnitt, till exempel brödtexten i ett nyhetsbrev eller en broschyr.

Ett styckeformat kan innehålla alla formateringsdefinitioner som ett teckenformat innehåller. Det styr emellertid även alla aspekter av ett styckes utseende, till exempel textjustering, tabbstopp, radavstånd och kanter.

Som standard används styckeformatet Normal för all text i ett nytt och tomt dokument. På samma sätt används styckeformatet Lista för objekt i en lista, till exempel när du skapar en punktlista med kommandot Punkter.

Ikonen Teckenformat

Teckenformat anger också hur texten i ett dokument ser ut, men på teckennivå. Med teckenformat styrs vanligtvis formateringen av mindre textavsnitt, till exempel så att ett ord i en mening framhävs.

Teckenformat innehåller formateringsegenskaper som teckensnitt, storlek, färg, fetstil, kursiv stil, understrykning, kanter och skuggning. Teckenformat innehåller inte formatering som påverkar styckeegenskaper, exempelvis radavstånd, textjustering, indrag och tabbstopp.

Det finns flera inbyggda teckenformat, till exempel Betoning, Diskret betoning och Stark betoning. Vart och ett av dessa inbyggda format kombinerar formatering, exempelvis fetstil, kursiv stil och tilläggsfärg, så att en koordinerad uppsättning typografi skapas. Om du exempelvis använder teckenformatet Betoning formateras texten som fet och kursiv i en tilläggsfärg.

Ikonen Tabellformat

Tabellformat anger hur tabeller ser ut. Det omfattar egenskaper som textformatering på rubrikraden, stödlinjer och tilläggsfärger för rader och kolumner. Du kan använda tabellformat om du snabbt vill tillämpa avancerad formatering med en klickning.

Ikonen Listformatmall

Listformat anger hur listor ser ut. Det omfattar egenskaper som typ av punktlistor och nummerscheman, indrag samt etikettext.

 1. Markera orden, stycket, listan eller tabellen som du vill använda en formatmall på.

 2. Klicka på önskad formatmall under Formatmallar på fliken Start.

  Fliken Start, gruppen Formatmallar

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Meddelanden: 

  • När du har använt formatmallar på stycken, rubriker och andra element kan du snabbt använda en uppsättning koordinerade formatmallar på dokumentet. Klicka på Ändra snabbformatinställningar Knappen Ändra snabbformatinställningar under Formatmallar på fliken Start och sedan på den formatuppsättning som du vill använda.

  • Om du använder en formatmall på en lista väljer du någon av listformatmallarna. I annat fall kan det hända att punkterna eller numreringen i listan tas bort.

Ändra en formatmall

Om du ändrar en format blir det lättare att ändra formateringen för all text i dokumentet där formatmallen har använts. Om du exempelvis har använt formatmallen Rubrik 1 på kapitelrubrikerna i ett dokument kan du snabbt ändra formateringen för alla kapitelrubriker samtidigt genom att ändra formateringsdefinitionen för formatmallen.

 1. Klicka på Hantera de formatmallar som används i dokumentet Hantera de formatmallar som används i dokumentet under Formatmallar på fliken Start.

 2. Peka på den formatmall som du vill ändra under Välj det format som ska användas, klicka på Menyknappen Ändra formatmall bredvid formatmallen och klicka sedan på Ändra formatmall.

 3. Gör önskade ändringar.

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar en formatmall som andra formatmallar baseras på ändras även de andra formatmallarna. Exempelvis baseras de flesta formatmallarna på formatmallen Normal. Om du ändrar formatmallen Normal ändras även alla andra formatmallar som baseras på Normal.

  • Om du vill använda den ändrade formatmallen i andra dokument som baseras på samma mall markerar du kryssrutan Lägg till dokumentmallen. I Word läggs den ändrade formatmallen till i mallen som är kopplad till det aktiva dokumentet.

Skapa en formatmall

Du kan skapa en format genom att själv definiera alla inställningar, eller så kan du spara tid genom att skapa en ny formatmall genom att ändra en befintlig.

 1. Klicka på Hantera de formatmallar som används i dokumentet Hantera de formatmallar som används i dokumentet under Formatmallar på fliken Start.

 2. Klicka på Ny formatmall.

  Klicka på Nytt format under Formatmallar

 3. Ange ett namn på den nya formatmallen i rutan Namn.

 4. Markera önskade alternativ eller klicka på popup-menyn Format om du vill se fler alternativ.

  Välj alternativ eller klicka på Format

  Tips: Om du vill basera en ny formatmall på formaterad text markerar du texten innan du klickar på Ny formatmall Knappen Nytt format . Dialogrutan Ny formatmall öppnas med samma attribut som i den markerade texten, och allt du behöver göra är att ange ett nytt namn på formatmallen.

Ta bort en formatmall

I Word kan du ta bort alla formatmallar som du har skapat, men det går inte att ta bort någon av de inbyggda formatmallarna som ingår i Word. När du tar bort en formatmall används formatmallen Normal på alla stycken som är formaterade med den borttagna formatmallen. Den borttagna formatmallens definition tas också bort från listan med formatmallar.

 1. Klicka på Hantera de formatmallar som används i dokumentet Hantera de formatmallar som används i dokumentet under Formatmallar på fliken Start.

 2. Peka på den formatmall som du vill ta bort under Välj det format som ska användas, klicka på Menyknappen Ändra formatmall bredvid formatmallen och klicka sedan på Ta bort.

Se även

Använda, ändra, skapa eller ta bort en snabbformatsuppsättning

Visa var formatmallar används i ett dokument

Kopiera format och autotext mellan olika dokument eller mallar

Ändra avståndet mellan rader eller stycken

Skapa eller redigera en innehållsförteckning

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×