Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Outlook 2016 för Mac. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Outlook 2016 för Mac.

Meddelanden: 

  • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

  • Inställningarna i vissa versioner av Mac-operativsystem och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Office för Mac. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av Mac-operativsystemet, eller i verktygsprogrammet.

  • Information om hur du skapar egna kortkommandon i Office för Mac finns i Skapa ett eget kortkommando för Office 2016 för Mac

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I följande tabell visas vanliga kortkommandon i Outlook 2016 för Mac.

Om du vill

Trycker du på

Spara ett objekt

KOMMANDO + S

Skriva ut ett objekt

KOMMANDO + P

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Upprepa den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Minimera aktivt fönster

KOMMANDO + M

Skapa en ny mapp i navigeringsfönstret

Skift+ KOMMANDO +N

Skapa nytt e-postmeddelande (i e-postvyn)

KOMMANDO + N

Dölja läsfönstret eller visa det till höger

KOMMANDO +omvänt snedstreck (\)

Dölja läsfönstret eller visa det längs ned

Skift+ KOMMANDO +omvänt snedstreck (\)

Flytta det markerade objektet till en annan mapp

Skift+ KOMMANDO +M

Kopiera det markerade objektet till en annan mapp

Skift+ KOMMANDO +C

Markera alla objekt i objektlistan om objektlistan är det aktiva fönstret

KOMMANDO + A

Dölja eller visa menyfliksområdet

Alternativ+ KOMMANDO +R

Dölja Outlook

KOMMANDO + H

Avsluta Outlook

KOMMANDO + Q

Börja diktamen

Fn + Fn

Infoga emoji

Kontroll + KOMMANDO + blanksteg

Arbeta i fönster och dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Gå till e-postvyn

KOMMANDO + 1

Gå till kalendervyn

KOMMANDO + 2

Gå till vyn Kontakter

KOMMANDO + 3

Gå till vyn Uppgifter

KOMMANDO + 4

Gå till vyn Anteckningar

KOMMANDO + 5

Öppna fönstret Synkroniseringsstatus eller göra det till det aktiva fönstret

KOMMANDO + 7

Öppna Synkroniseringsfel eller göra det till det aktiva fönstret

KOMMANDO + 8

Öppna fönstret Sök kontakter

KOMMANDO + 0

Öppna dialogrutan Inställningar för Outlook

KOMMANDO +komma ( , )

Bläddra framåt i öppna fönster

KOMMANDO +tilde (~)

Bläddra bakåt i öppna fönster

Skift+ KOMMANDO +Tilde (~)

Stänga det aktiva hjälpfönstret

KOMMANDO + W

Öppna det markerade objektet

KOMMANDO + O

Stega framåt bland kontroller i ett fönster

Tabb

Stega bakåt bland kontroller i ett fönster

Skift + Tabb

Använda sökning

Om du vill

Trycker du på

Söka i aktuell mapp

Alternativ+ KOMMANDO +F

Göra en avancerad sökning i Outlook (lägga till filtret Objektet innehåller för att söka)

Skift+ KOMMANDO +F

Söka efter text i ett objekt

KOMMANDO + F

Söka efter nästa förekomst av texten du sökte i ett objekt

KOMMANDO + G

Söka efter föregående förekomst av texten du sökte i ett objekt

KOMMANDO +Skift+G

Skicka och ta emot e-post

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt meddelande

KOMMANDO + N

Skicka ett öppet meddelande

KOMMANDO +Retur

Skicka alla meddelanden i Utkorgen och ta emot alla inkommande meddelanden

KOMMANDO + K

Skicka alla meddelanden i Utkorgen

Skift+ KOMMANDO +K

Spara det öppna meddelandet och förvara det i mappen Utkast

KOMMANDO + S

Lägga till en bilaga i ett öppet meddelande

KOMMANDO + E

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik

KOMMANDO +kolon (:)

Kontrollera mottagarnas namn i öppna meddelanden

Ctrl+ KOMMANDO +C

Svara den som skickade meddelandet eller, om meddelandet är från en distributionslista, svara distributionslistan

KOMMANDO + R

svara alla

Skift+ KOMMANDO +R

Vidarebefordra meddelandet

KOMMANDO + J

Öppna det markerade meddelandet i ett separat fönster

KOMMANDO + O

Ta bort flaggan för det markerade meddelandet

Alternativ+ KOMMANDO +apostrof (')

Markera det markerade meddelandet som skräppost

KOMMANDO +Skift+J

Ange att det markerade meddelandet inte är skräppost

KOMMANDO +Skift+Alt+J

Visa föregående meddelande

Ctrl+inledande hakparentes ([)

Visa nästa meddelande

Ctrl+avslutande hakparentes (])

Gå till föregående fönster i e-postvyn

Skift+Ctrl+inledande hakparentes ([)

Gå till nästa fönster i e-postvyn

Skift+Ctrl+avslutande hakparentes (])

Flytta det markerade meddelandet till en mapp

Skift+ KOMMANDO +M

Minska visningsstorleken på texten i ett öppet meddelande eller i läsfönstret

KOMMANDO +bindestreck (-)

Öka visningsstorleken på texten i ett öppet meddelande eller i läsfönstret

KOMMANDO +plustecken (+)

Bläddra ned till nästa skärm med text eller, om du är i slutet av ett meddelande, visa nästa meddelande

Blanksteg

Bläddra upp till föregående skärm med text eller, om du är i början av ett meddelande, visa föregående meddelande

Skift+blanksteg

Ta bort det markerade meddelandet

Ta bort

Ta bort det markerade meddelandet permanent

Skift+Delete

Ta bort det aktuella meddelandet och stäng meddelandefönstret om det är öppet

KOMMANDO +Delete

Markera alla markerade meddelanden som lästa

KOMMANDO + T

Markera alla markerade meddelanden som olästa

Skift+ KOMMANDO +T

Markera alla meddelanden i en mapp som lästa

Alt+ KOMMANDO +T

Använda kalendern

Om du vill

Trycker du på

Öppna fönstret Kalender

KOMMANDO +2

Skapa en ny avtalad tid.

KOMMANDO + N

Öppna den markerade kalenderhändelsen

KOMMANDO + O

Ta bort händelse i kalendern

Ta bort

Växla vy så att dagens datum ingår

KOMMANDO + T

I dagvyn växlar du till föregående dag. Växla till föregående vecka i vyerna Vecka och Arbetsvecka. Växla till föregående månad i vyn Månad.

KOMMANDO +vänsterpil

I dagvyn växlar du till nästa dag. Växla till nästa vecka i vyerna Vecka och Arbetsvecka. Växla till nästa månad i vyn Månad.

KOMMANDO +högerpil

Gå till föregående fönster i kalendervyn

Skift+Ctrl+inledande hakparentes ([)

Gå till nästa fönster i kalendervyn

Skift+Ctrl+avslutande hakparentes (])

Arbeta med personer och kontakter

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny kontakt

KOMMANDO + N

Öppna den markerade kontakten

KOMMANDO + O

Ta bort kontakten

Ta bort

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna föregående kontakt

Ctrl+inledande hakparentes ([)

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna nästa kontakt

Ctrl+avslutande hakparentes (])

Gå till föregående fönster i kontaktvyn

Skift+Ctrl+inledande hakparentes ([)

Gå till nästa fönster i kontaktvyn

Skift+Ctrl+avslutande hakparentes (])

Hantera uppgifter

Om du vill

Trycker du på

Flytta fönstret Uppgift

KOMMANDO +4

Skapa en ny aktivitet

KOMMANDO + N

Öppna den markerade uppgiften

KOMMANDO + O

Ta bort uppgiften

Ta bort

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna föregående uppgift i uppgiftslistan

Ctrl+inledande hakparentes ([)

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna nästa uppgift i uppgiftslistan

Ctrl+avslutande hakparentes (])

Gå till föregående fönster i vyn Uppgifter

Skift+Ctrl+inledande hakparentes ([)

Gå till nästa fönster i vyn Uppgifter

Skift+Ctrl+avslutande hakparentes (])

Använda anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Gå till fönstret Anteckningar

KOMMANDO +5

Skapa en ny anteckning

KOMMANDO + N

Öppna den markerade anteckningen

KOMMANDO + O

Ta bort anteckningen

Ta bort

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna föregående anteckning i anteckningslistan

Ctrl+inledande hakparentes ([)

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna nästa anteckning i anteckningslistan

Ctrl+avslutande hakparentes (])

Gå till föregående fönster i vyn Anteckningar

Skift+Ctrl+inledande hakparentes ([)

Gå till nästa fönster i vyn Anteckningar

Skift+Ctrl+avslutande hakparentes (])

Skicka en anteckning som ett e-postmeddelande

KOMMANDO + J

Skicka en anteckning som en HTML-bilaga i ett e-postmeddelande

Ctrl+ KOMMANDO +J

Placera först fokus på anteckningen i listan med anteckningar.

Redigera och formatera text

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut den markerade texten till Urklipp

KOMMANDO + X

Kopiera en markering till Urklipp

KOMMANDO + C

Klistra in en markering från Urklipp

KOMMANDO + V

Klistra in en markering från Urklipp och matcha målformatet

Skift+Alt+ KOMMANDO +V

Gör markerad text fetstilt

KOMMANDO + B

Gör markerad text kursiv

KOMMANDO + I

Gör markerad text understruken

KOMMANDO + U

Gör markerad text genomstruken

Skift+ KOMMANDO +X

Infoga en hyperlänk

Ctrl+ KOMMANDO +K

Flytta markören ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta markören ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta markören en rad uppåt

Uppil

Flytta markören en rad nedåt

Nedåtpil

Flytta markören till början av det aktuella stycket

Alt+uppåtpil

Flytta markören till slutet av det aktuella stycket

Alt+nedåtpil

Flytta markören till början av det aktuella ordet

Alt + Vänsterpil

Flytta markören till slutet av det aktuella ordet

Alt + Högerpil

Minska indrag

Ta bort +inledande klammerparentes ({)

Öka indrag

Ta bort +avslutande klammerparentes (})

Ta bort tecknet till vänster om markören eller ta bort den markerade texten

Ta bort

Ta bort tecknet till höger om markören eller ta bort den markerade texten

Ta bort

Om tangentbordet inte har någon Ta bort -tangent använder du FN+Del.

Infoga ett tabbstopp

Tabb

Flytta markören till början av raden

KOMMANDO +vänsterpil

Flytta markören till slutet av raden

KOMMANDO +högerpil

Flytta markören högst upp i meddelandets brödtext

KOMMANDO +uppåtpil

Flytta markören längst ned i meddelandets brödtext

KOMMANDO +nedåtpil

Flytta markören till början av den markerade texten

KOMMANDO +Hem

Flytta markören till slutet av den markerade texten

KOMMANDO +End

Rulla uppåt

Page Up

Rulla nedåt

Page Down

Flagga meddelanden, kontakter och uppgifter för uppföljning

Om du vill

Trycker du på

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med dagens datum som förfallodatum

Ctrl+1

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet I morgon

Ctrl+2

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet Den här veckan

Ctrl+3

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet Nästa vecka

Ctrl+4

Flagga det markerade objektet för uppföljning, utan förfallodatum

Ctrl+5

Flagga det markerade objektet för uppföljning och lägg till ett anpassat förfallodatum

Ctrl+6

Flagga det markerade objektet för uppföljning och lägg till en påminnelse

Ctrl + likhetstecken (=)

Ange det markerade objektet som slutfört

Ctrl+noll (0)

Ta bort det markerade objektets uppföljningsflagga

Alternativ+ KOMMANDO +apostrof (')

I det här avsnittet

Vanliga Outlook-funktioner

Om du vill

Trycker du på

Starta Outlook utan att köra scheman eller försöka ansluta till en e-postserver. Använd det här alternativet för att förhindra att du får anslutningsfel när du använder Outlook och inte är ansluten till nätverket.

SKIFT (när du startar Outlook)

Öppna databasverktyget när Outlook är stängt

Håll ned ALTERNATIV-tangenten och klicka på Outlook-ikonen i Docka.

Spara ett objekt

KOMMANDO + S

Skriva ut ett objekt

KOMMANDO + P

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Upprepa den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Minimera aktivt fönster

KOMMANDO + M

Skapa en ny mapp i navigeringsfönster

SKIFT + KOMMANDO + N

Dölja läsfönstret eller visa det till höger

KOMMANDO + \

Dölja läsfönstret eller visa det längs ned

SKIFT + KOMMANDO + \

Flytta det markerade objektet till en annan mapp

SKIFT + KOMMANDO + M

Kopiera det markerade objektet till en annan mapp

SKIFT + KOMMANDO + C

Markera alla objekt i objektlistan om objektlistan är det aktiva fönstret

KOMMANDO + A

Dölja eller visa menyfliksområdet

ALTERNATIV + KOMMANDO + R

Dölja Outlook

KOMMANDO + H

Avsluta Outlook

KOMMANDO + Q

Fönster och dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Gå till e-postvyn

KOMMANDO + 1

Gå till kalendervyn

KOMMANDO + 2

Gå till vyn Kontakter

KOMMANDO + 3

Gå till vyn Uppgifter

KOMMANDO + 4

Gå till vyn Anteckningar

KOMMANDO + 5

Öppna fönstret Förlopp eller göra det till det aktiva fönstret

KOMMANDO + 7

Öppna felloggen eller göra den till det aktiva fönstret

KOMMANDO + 8

Öppna Min dag

KOMMANDO + 9

Öppna fönstret Sök kontakter

KOMMANDO + 0

Öppna dialogrutan Inställningar

KOMMANDO + , (komma)

Öppna Mediebläddrare

CTRL + KOMMANDO + M

Bläddra framåt i öppna fönster

KOMMANDO + TILDE ( ~)

Bläddra bakåt i öppna fönster

SKIFT + KOMMANDO + TILDE (~)

Stänga det aktiva hjälpfönstret

KOMMANDO + W

Öppna det markerade objektet

KOMMANDO + O

Flytta framåt genom rutorna i en dialogruta

TABB

Flytta bakåt genom rutorna i en dialogruta

SKIFT + TABB

Söka

Om du vill

Trycker du på

Göra en vanlig sökning i Outlook

OPTION + KOMMANDO + F

Göra en avancerad sökning i Outlook

SKIFT + KOMMANDO + F

Söka efter text i ett objekt

KOMMANDO + F

Söka efter nästa förekomst av texten du sökte i ett objekt

KOMMANDO + G

Söka efter föregående förekomst av texten du sökte i ett objekt

KOMMANDO + SKIFT + G

Avbryta en pågående sökning

KOMMANDO + PUNKT

E-post

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt meddelande

KOMMANDO + N

Skicka ett öppet meddelande

KOMMANDO + RETUR

Skicka alla meddelanden i Utkorgen och ta emot alla inkommande meddelanden

KOMMANDO + K

Skicka alla meddelanden i Utkorgen

SKIFT + KOMMANDO + K

Spara det öppna meddelandet och förvara det i mappen Utkast

KOMMANDO + S

Lägga till en bilaga i ett öppet meddelande

KOMMANDO + E

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik

KOMMANDO + KOLON (:)

Kontrollera mottagarnas namn i öppna meddelanden

CTRL + KOMMANDO + C

Svara den som skickade meddelandet eller, om meddelandet är från en distributionslista, svara distributionslistan

KOMMANDO + R

svara alla

SKIFT + KOMMANDO + R

Vidarebefordra meddelandet

KOMMANDO + J

Öppna det markerade meddelandet i ett separat fönster

KOMMANDO + O

Ta bort flaggan för det markerade meddelandet

ALT + KOMMANDO + APOSTROF (')

Markera det markerade meddelandet som skräppost

KOMMANDO + SKIFT + J

Ange att det markerade meddelandet inte är skräppost

KOMMANDO + SKIFT + ALTERNATIV + J

Visa föregående meddelande

CTRL + ]

Visa nästa meddelande

CTRL + ]

Flytta det markerade meddelandet till en mapp

SKIFT + KOMMANDO + M

Minska visningsstorleken på texten i ett öppet meddelande eller i läsfönstret

KOMMANDO + BINDESTRECK (-)

Öka visningsstorleken på texten i ett öppet meddelande eller i läsfönstret

KOMMANDO + +

Bläddra ned till nästa skärm med text eller, om du är i slutet av ett meddelande, visa nästa meddelande

Blanksteg

Bläddra upp till föregående skärm med text eller, om du är i början av ett meddelande, visa föregående meddelande

SKIFT + BLANKSTEG

Ta bort det markerade meddelandet

DEL

Ta bort det aktuella meddelandet och stäng meddelandefönstret om det är öppet

KOMMANDO + DEL

Markera alla markerade meddelanden som lästa

KOMMANDO + T

Markera alla markerade meddelanden som olästa

SKIFT + KOMMANDO + T

Markera alla meddelanden i en mapp som lästa

ALTERNATIV + KOMMANDO + T

Kalender

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny avtalad tid.

KOMMANDO + N

Öppna den markerade kalenderhändelsen

KOMMANDO + O

Ta bort händelse i kalendern

DEL

Växla vy så att dagens datum ingår

KOMMANDO + T

Öppna datumväljaren Visa datum

SKIFT + KOMMANDO + T

I dagvyn: gå till föregående dag. I vecko- och arbetsveckovy: gå till föregående vecka. I månadsvyn: gå till föregående månad.

KOMMANDO + VÄNSTERPIL

I dagvyn: gå till nästa dag. I vecko- och arbetsveckovy: gå till nästa vecka. I månadsvyn: gå till nästa månad.

KOMMANDO + HÖGERPIL

Kontakter

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny kontakt

KOMMANDO + N

Spara och stänga en kontakt

KOMMANDO + RETUR

Öppna den markerade kontakten

KOMMANDO + O

Ta bort kontakten

DEL

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna föregående kontakt

CTRL + ]

Stänga den aktuella öppna kontakten och öppna nästa kontakt

CTRL + ]

Uppgifter

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny aktivitet

KOMMANDO + N

Spara och stänga en uppgift

KOMMANDO + RETUR

Öppna den markerade uppgiften

KOMMANDO + O

Ta bort uppgiften

DEL

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna föregående uppgift i uppgiftslistan

CTRL + ]

Stänga den aktuella öppna uppgiften och öppna nästa uppgift i uppgiftslistan

CTRL + ]

Anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny anteckning

KOMMANDO + N

Öppna den markerade anteckningen

KOMMANDO + O

Ta bort anteckningen

DEL

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna föregående anteckning i anteckningslistan

CTRL + ]

Stänga den aktuella öppna anteckningen och öppna nästa anteckning i anteckningslistan

CTRL + ]

Skicka en anteckning som ett e-postmeddelande

KOMMANDO + J

Skicka en anteckning som en bilaga i ett e-postmeddelande

CTRL + KOMMANDO + J

Redigera och formatera text

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut den markerade texten till Urklipp

KOMMANDO + X

Kopiera en markering till Urklipp

KOMMANDO + C

Kopiera markeringen till klippboken

KONTROLL + ALTERNATIV + C

Klistra in en markering från Urklipp

KOMMANDO + V

Klistra in från klippboken

CTRL + ALTERNATIV + V

Klistra in en markering från Urklipp och matcha målformatet

SKIFT + ALTERNATIV + KOMMANDO + V

Gör markerad text fetstilt

KOMMANDO + B

Gör markerad text kursiv

KOMMANDO + I

Gör markerad text understruken

KOMMANDO + U

Gör markerad texten genomstruken

SKIFT + KOMMANDO + X

Flytta markören ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta markören ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta markören en rad uppåt

UPPIL

Flytta markören en rad nedåt

NEDPIL

Flytta markören till början av det aktuella stycket

ALTERNATIV + UPPÅTPIL

Flytta markören till slutet av det aktuella stycket

ALTERNATIV + NEDPIL

Flytta markören till början av det aktuella ordet

ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta markören till slutet av det aktuella ordet

ALTERNATIV + HÖGERPIL

Ta bort tecknet till vänster om markören eller ta bort den markerade texten

DEL

Ta bort tecknet till höger om markören eller ta bort den markerade texten

Ta bort

Om det inte finns någon Ta bort -tangent på tangentbordet använder du FN + DEL.

Infoga ett tabbstopp

TABB

Flytta markören till början av raden

KOMMANDO + VÄNSTERPIL

Flytta markören till slutet av raden

KOMMANDO + HÖGERPIL

Flytta markören högst upp i meddelandets brödtext

KOMMANDO + UPPIL

Flytta markören längst ned i meddelandets brödtext

KOMMANDO + NEDPIL

Flytta markören till början av den markerade texten

KOMMANDO + HOME

Flytta markören till slutet av den markerade texten

KOMMANDO + END

Rulla uppåt

PGUP

Rulla nedåt

PGDN

Flagga meddelanden, kontakter och uppgifter för uppföljning

Om du vill

Trycker du på

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med dagens datum som förfallodatum

CTRL + 1

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet I morgon

CTRL + 2

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet Den här veckan

CTRL + 3

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med förfallodatumet Nästa vecka

CTRL + 4

Flagga det markerade objektet för uppföljning, utan förfallodatum

CTRL + 5

Flagga det markerade objektet för uppföljning och lägg till ett anpassat förfallodatum

CTRL + 6

Flagga det markerade objektet för uppföljning och lägg till en påminnelse

CTRL + =

Ange det markerade objektet som slutfört

CTRL + 0

Ta bort det markerade objektets uppföljningsflagga

ALT + KOMMANDO + APOSTROF (')

Hjälpfönster

Om du vill

Trycker du på

Öppna Hjälp-menyn i Outlook.

SKIFT + KOMMANDO + ?

Bläddra mot början av ett hjälpavsnitt en skärmbild i taget

PGUP

Bläddra mot slutet av ett hjälpavsnitt en skärmbild i taget

PGDN

Bläddra mot början av ett hjälpavsnitt en rad i taget

Uppil

Bläddra mot slutet av ett hjälpavsnitt en rad i taget

Nedpil

Kopiera markeringen till Urklipp

KOMMANDO + C

Stänga hjälpfönstret.

KOMMANDO + W

Se även

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×