Ta bort dold och personlig information genom att kontrollera arbetsböcker

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du planerar att dela en elektronisk kopia av en Microsoft Excel-arbetsbok bör du granska arbetsboken och kontrollera att den inte innehåller dold eller personlig information som kan lagras i själva arbetsboken eller i dokumentegenskaperna (metadata). Eftersom den här dolda informationen kan innehålla information om ditt företag eller om själva arbetsboken som du inte vill att andra ska ta del av, kanske du vill ta bort den dolda informationen innan du delar arbetsboken med andra.

Du kan använda funktionen Dokumentkontroll i Excel för att söka efter och ta bort dold och personlig information i arbetsböcker.

Obs!: Du kan ta bort dold och personlig information från arbetsböcker som du har skickat till andra personer. Men om arbetsboken har sparats som en Delad arbetsbok, du kan inte ta bort kommentarer, anteckningar, dokumentegenskaper och personlig information. Ta bort den här informationen från en delad arbetsbok, första kopian och stänga av funktionen delad arbetsbok.

Artikelinnehåll

Söka efter och ta bort dold och personlig information

Typer av dold och personlig information

Information som hittas och tas bort med Dokumentkontroll

Information som hittas men inte kan tas bort med Dokumentkontroll

Söka efter och ta bort dold och personlig information

Du kan använda Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort dold och personlig information i arbetsböcker. Du gör klokt i att använda Dokumentkontroll innan du delar en elektronisk kopia av arbetsboken med andra, t.ex. i en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

 1. Öppna den arbetsbok som du vill söka efter dolda data eller personlig information i.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som och skriv ett annat namn i rutan Filnamn för att spara en kopia av den ursprungliga arbetsboken.

  Viktigt!: Du gör klokt i att använda Dokumentkontroll på en kopia av den ursprungliga arbetsboken eftersom det inte alltid går att återställa den information som tas bort med Dokumentkontroll.

 3. Klicka på Arkiv > Information i kopian av den ursprungliga arbetsboken.

 4. Klicka på Felsök och klicka sedan på Kontrollera dokument.

 5. Markera kryssrutorna för typerna av dolt innehåll som du vill kontrollera i rutan Dokumentkontroll. Mer information om enskilda inspektörer finns Information dokumentkontroll hittas och tas bort

 6. Klicka på Kontrollera.

 7. Granska resultatet från kontrollen i rutan Dokumentkontroll.

 8. Klicka på Ta bort alla bredvid kontrollresultatet för de typer av dolt innehåll som du vill ta bort från dokumentet.

  Viktigt!: 

  • Om du tar bort dolt innehåll från arbetsboken kanske du inte kan återställa den genom att klicka på Ångra.

  • Om du tar bort dolda rader, kolumner eller kalkylblad som innehåller data kan resultatet av beräkningar eller formler i arbetsboken påverkas om de tas bort. Om du inte vet vilken information som de dolda raderna, kolumnerna eller kalkylbladen innehåller stänger du funktionen Dokumentkontroll, visar de dolda raderna, kolumnerna eller kalkylbladen och kontrollerar innehållet.

  • Det går inte att använda kontrollerna för Kommentarer och anteckningar, Dokumentegenskaper och personlig information och Sidhuvud och sidfot i en arbetsbok som har sparats som en delad arbetsbok (Granska > Dela arbetsbok). Det beror på att delade arbetsböcker använder personlig information för att låta olika personer arbeta tillsammans med samma arbetsbok. Om du vill ta bort den här informationen från en delad arbetsbok kan du kopiera arbetsboken och sedan avbryta delningen av arbetsboken. Om du vill inaktivera delningen av en arbetsbok klickar du på Granska > Dela arbetsbok. Avmarkera kryssrutan Tillåt redigering av flera användare samtidigt.

   Obs!: Det går inte att sluta dela i Microsoft Excel Starter 2010. Om du vill göra det måste du använda den fullständiga versionen av Excel.

  • Om du vill ta bort dold och personlig information från kalkylblad som du sparar i formatet OpenDocument-kalkylblad (.ods) måste du köra Dokumentkontroll varje gång du sparar kalkylbladet i det här formatet.

Överst på sidan

Typer av dold och personlig information

Flera typer av dold och personlig information kan sparas i en Excel-arbetsbok. Den här informationen kanske inte visas direkt i arbetsboken i Excel, men andra kan eventuellt få tillgång till informationen.

Dold information kan exempelvis innehålla data som läggs till automatiskt i en arbetsbok för att du ska kunna samarbeta med andra när du skapar arbetsboken. Informationen kan också omfatta data som du avsiktligt väljer att dölja.

Några exempel på objekt som kan innehålla dold och personlig information i arbetsböcker:

 • Kommentarer och pennanteckningar     Om du och andra har skapat arbetsboken tillsammans kan det hända att arbetsboken innehåller element som kommentarer eller pennanteckningar. Den här informationen kan exempelvis avslöja namnen på de personer som arbetat med arbetsboken, kommentarer från granskare och ändringar som gjorts i arbetsboken.

 • Dokumentegenskaper och personlig information     Dokumentegenskaper, så kallade metadata, innehåller information om arbetsboken såsom författare, ämne och titel. Dokumentegenskaper innehåller information som underhålls automatiskt av Office-program, till exempel namnet på den person som senast sparade en arbetsbok datumet då ett dokument skapades, även och dokumentera plats (Excel 2013 eller senare). Om du har använt specifika funktioner innehålla dokumentet också ytterligare typer av personlig identifierbar information (PII), till exempel e-postrubriker, skicka för granskning information, Cirkulationslistor, skrivaregenskaper (till exempel skrivarsökväg och säker utskrift) och filsökvägen för publicering av webbsidor.

 • Sidhuvud och sidfot     Arbetsböcker kan innehålla information i sidhuvuden och sidfötter.

 • Dolda rader, kolumner och kalkylblad    I en arbetsbok kan rader, kolumner och hela kalkylblad vara dolda. Om du distribuerar en kopia av en arbetsbok som innehåller dolda rader, kolumner eller kalkylblad kan andra användare välja att visa dessa rader, kolumner eller kalkylblad och tillhörande information.

 • Egenskaper för dokumentservern     De arbetsböcker som har sparats på en dokumentserver, till exempel på en webbplats för en dokumentarbetsyta eller i ett Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek, kan innehålla ytterligare dokumentegenskaper eller information om serverplatsen.

 • Anpassade XML-data     Arbetsböcker kan innehålla anpassade XML-data som inte visas i själva dokumentet. Du kan använda funktionen Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort den här typen av XML-data.

 • Osynligt innehåll     Arbetsböcker kan innehålla objekt som inte visas eftersom de formaterats som osynliga.

 • Externa länkar    Arbetsböcker kan innehålla länkar till data i andra arbetsböcker (externa länkar). Namnen på de kalkylblad som innehåller de externa data sparas då i arbetsböckerna, men visas inte nödvändigtvis.

 • Inbäddade filer och objekt    Arbetsböcker kan innehålla inbäddade filer (t.ex. ett Office- eller textdokument) och inbäddade objekt (t.ex. ett diagram eller en ekvation) med data som inte visas.

 • Makron med VBA-kod    Arbetsböcker kan innehålla makron, VBA-moduler, COM-kontroller, ActiveX-kontroller, användarformulär och användardefinierade funktioner med dold information.

 • Objekt som kan innehålla cachelagrade data    Arbetsböcker kan innehålla icke synliga cachelagrade data för pivottabeller, pivotdiagram, utsnitt, tidslinjer och kubformler.

 • Excel-undersökningar    Arbetsböcker kan innehålla dolda Excel-undersökningsfrågor som har registrerats i Excel Online och sparats tillsammans med arbetsboken, men som inte visas där.

 • Scenariohanterar-scenarier    Arbetsböcker kan innehålla scenarier som har definierats med hjälp av Scenariohanteraren. De scenarierna kan innehålla cachelagrade och dolda data.

 • Filter    Arbetsböcker kan innehålla aktiva autofilter och tabellfilter: det kan leda till att cachelagrade och dolda data sparas i arbetsboken.

 • Dolda namn    Arbetsböcker kan innehålla dolda namn som då utgör dolda data.

Information som hittas och tas bort med Dokumentkontroll

I Excel upptäcker och visar du relevanta objekt med funktionen Dokumentkontroll: på så vis kan du söka efter och ta bort dold och personlig information i just Excel-arbetsböcker. I följande tabell beskriver vi vilken dold och personlig information som du kan söka efter och ta bort i arbetsböcker med hjälp av Dokumentkontroll.

Meddelanden: 

 • Vissa av de Excel-funktioner som listas i tabellen går inte att använda i Microsoft Excel Starter 2010. Mer information om funktionerna i Excel Starter finns i avsnittet Funktioner i Excel Starter.

 • Om ni använder anpassade kontrollmoduler för Dokumentkontroll i verksamheten kan du eventuellt se extra informationstyper.

För dessa objekt:

Följande hittas och tas bort med Dokumentkontroll:

Kommentarer och anteckningar

 • Kommentarer

 • Pennanteckningar

Obs!: I Excel Starter 2010 tas bara anteckningar bort av Dokumentkontroll.

Dokumentegenskaper och personlig information

 • Dokumentegenskaper, inklusive information från flikarna Sammanfattning, Statistik och Anpassa i dialogrutan Dokumentegenskaper

 • (Excel 2013 eller senare) När du klickar på Ta bort alla befintliga dokumentplatsen dokumentplats rensas från filen. Platsen för inte har lagts till i filen när den sparas tills du stänger Excel 2013 eller senare och öppna filen igen.

 • E-postrubriker

 • Cirkulationslistor

 • Information av typen "skicka för granskning"

 • Egenskaper för dokumentservern

 • Principinformation för dokumenthantering

 • Information om innehållstyp

 • Användarnamn

 • Information om skrivarsökväg

 • Scenariekommentarer

 • Filsökväg för publicering av webbsidor

 • Kommentarer för definierade namn och tabellnamn

 • Inaktiva externa dataanslutningar

Sidhuvud och sidfot

 • Information i kalkylbladets sidhuvud

 • Information i kalkylbladets sidfot

Dolda rader och kolumner

 • Dolda rader

 • Dolda kolumner som innehåller data

  Meddelanden: 

  • Om det finns dolda kolumner i arbetsboken som inte innehåller data och som är placerade mellan kolumner som innehåller data, identifieras och raderas även dessa tomma, dolda kolumner.

  • Om de dolda raderna eller kolumnerna i arbetsboken innehåller data kan resultatet av beräkningar eller formler i arbetsboken påverkas om de tas bort. Om du inte vet vilken information som de dolda raderna eller kolumnerna innehåller stänger du funktionen Dokumentkontroll, visar de dolda raderna eller kolumnerna och kontrollerar innehållet.

  • Med funktionen Dokumentkontroll hittar du inga figurer, diagram, kontroller, Microsoft ActiveX-objekt och -kontroller, bilder eller SmartArt-grafik som kan finnas i dolda kolumner.

  • Dolda rader eller dolda kolumner tas inte bort om de är en del av en tabellrubrik, listan sidhuvud eller en pivottabell. Dolda rader och kolumner är visade.

Dolda kalkylblad

 • Dolda kalkylblad

  Obs!: Om de dolda kalkylbladen i arbetsboken innehåller data kan resultatet av beräkningar eller formler i arbetsboken påverkas om de tas bort. Om du inte vet vilken information som de dolda kalkylbladen innehåller stänger du funktionen Dokumentkontroll, visar de dolda kalkylbladen och kontrollerar innehållet.

Anpassade XML-data

 • Anpassade XML-data som kan lagras i en arbetsbok

Osynligt innehåll

 • Objekt som inte visas eftersom de formaterats som osynliga

  Obs!: Objekt som täcks av andra objekt identifieras inte av funktionen Dokumentkontroll.

Information som hittas men inte kan tas bort med Dokumentkontroll

Med Dokumentkontroll upptäcker du följande objekt som kan innehålla data som inte visas i arbetsboken. Du kan dock inte ta bort de objekten automatiskt, eftersom det skulle kunna leda till att arbetsboken inte fungerar som den ska. Du kan granska varje objekt individuellt och då avgöra om du vill ta bort det manuellt eller ersätta det med ett objekt som inte innehåller dolda data, t.ex. en statisk bild.

För dessa objekt:

Följande hittas med Dokumentkontroll:

Externa länkar

Länkar till data i andra arbetsböcker. Namnen på kalkylbladen med de aktuella data sparas tillsammans med arbetsboken, men dessa data visas inte där. Externa länkar omfattar externa referenser som används i:

 • Celler i ett kalkylblad

 • Namn

 • Olika objekt, t.ex. textrutor och figurer

 • Diagramrubriker

 • Diagramdataserier

Inbäddade filer och objekt

Inbäddade filer (t.ex. ett Office- eller textdokument) och inbäddade objekt (t.ex. ett diagram eller en ekvation) som kan innehålla data som inte visas i arbetsboken. Några exempel på objekttyper:

 • Bitmappsbildobjekt

 • Microsoft Equation 3.0-objekt

 • Microsoft Graph-diagramobjekt

 • Microsoft PowerPoint-presentationsobjekt

 • Microsoft Visio-ritobjekt

 • Microsoft Word-dokumentobjekt

 • OpenDocument-textobjekt

Makron med VBA-kod

Makro- och VBA-objekt som kan innehålla dolda data i arbetsboken. Detta omfattar:

 • Makron, bland annat Excel 4.0-makroblad (XLM)

 • VBA-moduler

 • COM- och ActiveX-kontroller

 • Användarformulär, bland annat Excel 5.0-formulär

 • Användardefinierade funktioner (UDF:er)

BI-funktioner med cachelagrade data

BI-funktioner som kan innehålla/använda cachelagrade data som sparas tillsammans med arbetsboken och som eventuellt innehåller data som inte visas. Med Dokumentkontroll söker du efter följande objekt som kan innehålla PivotCache, SlicerCache och kubformelcache:

 • Pivottabeller och -diagram

 • Utsnitt och tidslinjer

 • Kubformler

Excel-undersökningar

Excel-undersökningsfrågor som skapats i Excel Online och sparas tillsammans med arbetsboken utan att visas där.

Scenariohanterar-scenarier

Scenarier som har definierats med Scenariohanteraren och som kan leda till att cachelagrade eller dolda data sparas i arbetsboken.

Filter

Filter som kan leda till cachelagrade eller dolda data i arbetsboken. Med Dokumentkontroll söker du efter autofilter och tabellfilter som används i dina data.

Dolda namn

Dolda namn där dolda data kan lagras i arbetsboken.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×