Office
Logga in

Statusrapport för migreringsanvändare

Du kan använda migreringspanelen i Administrationscenter för Exchange (EAC) för att visa migreringsstatusinformation för alla användare i en migreringsbatch. Du kan också visa detaljerad migreringsinformation för respektive användare i en migreringsbatch. Den här informationen, även kallad migreringsanvändarstatistik, kan hjälpa dig att felsöka problem som kan hindra migreringen av en användares postlåda eller postlådeobjekt. Du kan visa den här migreringsstatusinformationen för migreringsbatchar som för närvarande körs, som har stoppats eller som har slutförts.

Du kan också använda Exchange Management Shell för att visa migreringsanvändarstatistik. Mer information finns i:

Innehåll   

Rapport om migreringsanvändare

Migreringsanvändarstatistik för en viss användare

Migreringsfaser

Rapport om migreringsanvändare

För att komma åt rapporten om migreringsanvändare för en migreringsbatch väljer du Mottagare > Migrering. Välj sedan migreringsbatchen och klicka på Visa information under Postlådestatus i informationsfönstret.

Migrering, användarstatistik

Namnet på migreringsbatchen och följande kommandon visas högst upp i fönstret.

Kommando

Beskrivning

Ta bort  Ta bort-ikon

Ta bort den markerade användaren från listan över migreringsanvändare.

Uppdatera  Ikonen Uppdatera

Uppdatera listan med migreringsanvändare för att uppdatera informationen som visas för användarna i migreringsbatchen.

Kolumner i listan med migreringsanvändare

Kolumn

Beskrivning

Identitet

Användarens e-postadress.

Status

Användarens migreringsstatus. Se statusbeskrivningarna i tabellen i nästa avsnitt.

Objekt som har synkroniserats

Antalet objekt i användarens lokala postlåda som har migrerats till Office 365-postlådan.

Objekt som hoppades över

Antalet objekt i användarens lokala postlåda som inte migrerades till Office 365-postlådan.

Migreringsanvändarstatistik för en viss användare

Om du vill visa statusinformation (kallas även migreringsanvändarstatistik) för en viss postlåda, e-postkontakt eller distributionsgrupp, klickar du på postlådan, kontakten eller distributionsgruppen i listan. Information om status för det valda e-postobjektet visas i informationsfönstret. I följande tabell beskrivs de olika fälten som visas i informationsfönstret.

Fält

Beskrivning

Status

Identifierar punkten i migreringsprocessen för respektive e-postobjekt i migreringsbatchen. Den här statusen är mer specifik än den översiktliga statussammanfattningen som visas i listan över migreringsanvändare. I följande lista beskrivs de olika statustillstånden.

  • I kö    Objektet finns i en migreringsbatch som körs, men migreringen av objektet har ännu inte startat. Objekt har i regel statusen I kö    när alla anslutningarna i migreringsslutpunkten som är kopplad till migreringsbatchen används.

  • Etablering    Migreringsprocessen har startat för e-postobjektet, men den är ännu inte etablerad.

  • Etablera uppdatering    E-postobjektet har etablerats, men alla objektets egenskaper har inte migrerats. Det här tillståndet uppstår till exempel när en distributionsgrupp har migrerats och medlemmar i gruppen ännu inte har migrerats, eller om det är problem med att migrera en användare som är medlem i gruppen. I så fall anger statusen att migreringsprocessen inte kan uppdatera gruppmedlemskapet eftersom inte alla medlemmarna i gruppen har migrerats.

  • Synkroniserad    Migreringsprocessen har etablerat Office 365-postlådan och slutfört den första synkroniseringen där alla postlådeobjekt kopierades till den molnbaserade postlådan. För snabba Exchange-migreringar och IMAP-migreringar kan den här statusen också ange att inkrementell synkronisering slutförts utan fel.

  • Misslyckades    Etableringen eller den första synkroniseringen av e-postobjektet fungerade inte. Om en Office 365-postlåda skapas för en användare, men migrering av postlådeobjekt inte fungerar blir statusen för användaren Misslyckades   .

Objektinformation som hoppats över

Klicka på Objektinformation som hoppats över om du vill visa information om de olika objekten som hoppades över för användaren. Följande information om de olika objekten som hoppades över visas:

  • Datum Tidsstämpeln för postlådeobjektet.

  • Ämne  Meddelandets ämnesrad.

  • Sort Vilken typ av fel som orsakade att objektet hoppades över.

  • Mappnamn Mappen där det överhoppade objektet finns.

Data har migrerats

Den totala mängden data (i byte och megabyte (MB)) för postlådeobjektet som har migrerats till Office 365-postlådan. Antalet inkluderar objekt som har migrerats i både den första synkroniseringen och inkrementella synkroniseringar. Det här fältet har inte något värde för IMAP-migreringar.

Migreringshastighet

Den genomsnittliga överföringshastigheten (i byte eller MB per minut) för data som kopieras till Office 365-postlådan. Det här fältet har inte något värde för IMAP-migreringar.

Fel

Om migreringen för användaren inte fungerade visas en beskrivning av felet i det här fältet. Den här felbeskrivningen inkluderas också i rapporten över migreringsfel.

Rapport

Klicka på Ladda ner rapporten för den här användaren om du vill öppna eller spara en detaljerad migreringsrapport som innehåller diagnostisk information om användarens migreringsstatus. Du eller Microsoft Support kan använda informationen i den här rapporten för att felsöka misslyckade migreringar.

Senaste lyckade synkroniseringsdatumet

Den senaste gången som nya objekt i den lokala postlådan kopierades till den molnbaserade postlådan.

Klicka på Mer information om du vill visa följande ytterligare information om den valda migreringsanvändaren.

Fält

Beskrivning

Kötid

Hur länge användaren hade statusen I kö.

Varaktighet för pågående

Hur länge användaren aktivt migrerades.

Synkroniserad varaktighet

Hur länge användaren hade statusen Synkroniserad.

Avbruten varaktighet

Hur länge migreringsprocessen var avbruten för användaren.

Migreringsfaser

Det är bra att vara bekant med de olika faserna i migreringen så att du lättare förstår migreringsstatustillstånden som beskrivs i föregående avsnitt. I följande tabell beskrivs de här faserna och anges om fasen ingår i de olika typerna av migrering.

Migreringsfas

Snabb Exchange-migrering

Stegvis Exchange-migrering

IMAP-migrering

Etablering    Migreringsprocessen skapar den nya Office 365-postlådan.

Ja (omfattar distributionsgrupper och e-postkontakter)

Ja (omfattar e-postkontakter)

Nej

Inledande synkronisering    När Office 365-postlådor har etablerats, migreras postlådeobjekt till de nyligen etablerade molnbaserade postlådorna i migreringsprocessen.

Ja (omfattar kalendertider och kontakter)

Ja (omfattar kalendertider och kontakter)

Ja

Inkrementell synkronisering    Migreringsprocessen synkroniserar den lokala och den motsvarande Office 365-postlådan en gång per dygn.

Ja

Nej

Ja

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×