Starta en åtgärd eller en serie åtgärder med hjälp av en kommandoknapp

Starta en åtgärd eller en serie åtgärder med hjälp av en kommandoknapp

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du använder en kommandoknapp i en Access-formulär för att starta en åtgärd eller uppsättning med åtgärder. Du kan till exempel skapa en kommandoknapp som öppnar ett annat formulär. För att göra en kommandoknapp som utför en åtgärd kan du skriva ett makro eller en händelse procedur och koppla den till kommandoknappens Klicka på egenskapen. Du kan också bädda in ett makro direkt i egenskapen Klicka på för kommandoknappen. Detta gör det möjligt att kopiera knappen till andra former utan att förlora funktionaliteten hos knappen.

Vad vill du göra?

Lägga till en kommandoknapp i ett formulär med hjälp av en guide

Skapa en knapp genom att dra ett makro i ett formulär

Skapa en kommandoknapp utan att använda en guide

Anpassa en kommandoknapp

Lägga till en kommandoknapp i ett formulär med hjälp av en guide

Med hjälp av guiden Kommandoknapp kan du snabbt skapa kommandoknappar som utför en mängd olika åtgärder, bland annat stänga formuläret, öppna en rapport, söka efter en post eller köra ett makro.

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Kontrollera att Använd kontrollguider i gruppen Kontroller på fliken Design Bild av knapp är markerat.

  Bild av knapp

 3. På fliken Design klickar du på Knapp i gruppen Kontroller.

  Bild av knapp

 4. Klicka i rutnätet där kommandoknappen ska infogas.

  Guiden Kommandokapp startar.

 5. Följ anvisningarna i guiden. Klicka på Slutför på den sista sidan.

  Guiden skapar kommandoknappen och bäddar in ett makro i knappens Vid klickning-egenskap. Makrot innehåller åtgärder som utför den aktivitet som du valde i guiden.

Visa eller redigera ett makro som är inbäddat i en kommandoknapp

 1. Högerklicka på formuläret som innehåller kommandoknappen i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp eller Layoutvyn Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Markera kommandoknappen genom att klicka på den och tryck sedan på F4 för att visa egenskapslistan.

 3. På fliken händelse i egenskapslistan visas [Inbäddat makro] i egenskapsrutan På klickar du på. Klicka någonstans i egenskapsrutan och klicka sedan på Knappen Verktyg till höger om rutan.

Makroverktyget visas, med den eller de åtgärder som utgör det inbäddade makrot.

Överst på sidan

Skapa en knapp genom att dra ett makro till ett formulär

Om du redan har skapat och sparat ett makro kan du snabbt skapa en kommandoknapp som kör makrot genom att dra makrot från navigeringsfönstret till ett formulär som är öppet i designvyn.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och sedan på Designläge Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Leta reda på makrot som den nya kommandoknappen ska köra i navigeringsfönstret och dra sedan makrot till formuläret.

  Access skapar en kommandoknapp automatiskt och använder makronamnet som på knappen beskrivning. Access infogas också makronamnet i egenskapen Klicka på för kommandoknappen så att makrot körs när du klickar på knappen. Access använder ett allmänt namn för knappen, så det är en bra idé att ange ett mer beskrivande namn i knappens namnegenskapen . Klicka på knappen för att visa egenskapsrutan för kommandoknappen medan formuläret är öppet i Design-vyn, och tryck på F4.

Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro.

Överst på sidan

Skapa en kommandoknapp utan att använda en guide

Du kan skapa en kommandoknapp utan att använda guiden Kommandoknapp. Då placerar du knappen i formuläret och anger vissa egenskaper.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Kontrollera att Använd kontrollguider i gruppen Kontroller på fliken Design inte är markerat.

  Bild av knapp

 3. På fliken Design klickar du på Knapp i gruppen Kontroller.

  Bild av knapp

 4. Klicka på den plats i formuläret där du vill placera kommandoknappen.

  Kommandoknappen placeras i formuläret.

  Eftersom Använd kontrollguider inte är valt händer inget mer. Om guiden Kommandoknapp startar när du placerar kommandoknappen i formuläret klickar du på Avbryt i guiden.

 5. Tryck på F4 med kommandoknappen markerad så att egenskapslistan visas.

 6. Klicka på fliken Alla för att visa alla egenskaper för kommandoknappen.

 7. Ange egenskaperna för kommandoknappen på det sätt som beskrivs i tabellen nedan.

Egenskap

Beskrivning

Namn

En ny kommandoknapp får som standard namnet Kommando följt av en siffra, till exempel Kommando34. Även om det inte behövs bör du ändra namnet till något som beskriver knappens funktion (till exempel kmdFörsäljningsrapport eller KnappStängFormulär). Det underlättar om du senare behöver referera till knappen i ett makro eller en händelseprocedur.

Titel

Skriv etiketten som du vill ska visas för kommandoknappen. Till exempel Försäljningsrapport eller StängFormulär.

Obs!: Beskrivningen visas inte om en bild anges i egenskapen Bild.

Vid klickning

Använd den här egenskapen om du vill ange vad som ska hända när någon klickar på kommandoknappen. Du anger egenskapen genom att klicka i egenskapsrutan och sedan göra något av följande:

 • Om du vill att kommandoknappen ska köra ett befintligt, sparat makro klickar du på pilen vid listrutan och sedan på makronamnet.

 • Skriv ett likhetstecken (=) följt av funktionsnamnet, om du vill göra kommandoknappen köra en befintlig inbyggda funktionerna eller VBA till exempel =MsgBox("Hej världen") eller =MinFunktion(argument).

 • Om du vill skapa ett uttryck, klicka på Knappen Verktyg och klicka sedan på Uttrycksverktyget.

 • Om du vill börja skapa en händelseprocedur som använder Visual Basic for Applications (VBA) kod, klicka på Knappen Verktyg och klicka sedan på Koden Builder. Om du vill skapa ett nytt inbäddat makro som innehåller de åtgärder som du vill använda kommandoknapp att utföra, klicka på Knappen Verktyg och klicka sedan på Makroverktyget.

  Obs!: Access databaser som innehåller VBA-kod måste beviljas betrodda status innan koden kan köras.

Om du vill ha hjälp med andra egenskaper än de som beskrivs här, placerar du markören i en egenskapsruta och trycker på F1.

Överst på sidan

Anpassa en kommandoknapp

Access finns många sätt att anpassa kommandoknappar så att du kan ha utseende och funktion du vill använda i formuläret. Till exempel du kan skapa en rad med kommandoknappar i en tabell eller staplad arrangemang eller du kommandot knapparna visas fler som hyperlänkar.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en vågrät (tabell) eller lodräta (Staplad) layout av kommandoknappar   

   Du kan lägga till kommandoknappar i en tabell- eller staplad layout för att skapa en rad eller kolumn med knappar som justeras exakt. Du kan sedan flytta knapparna som en grupp, vilket gör det enklare att ändra formulären. Du kan också använda formateringsmallar på hela raden eller kolumnen med kommandoknappar samtidigt, och du kan avgränsa knapparna med stödlinjer.

   1. Högerklicka på någon av kommandoknapparna som du vill lägga till i layouten och peka sedan på Layout på snabbmenyn.

   2. Klicka på tabell Bild av knapp om du vill starta en vågrät rad med knappar eller Staplad Bild av knapp om du vill skapa en lodrät kolumn med knapparna.

    Kantlinjer ritas runt kommandoknappen för att ange layouten. Varje knapp paras ihop med en etikett som inte går att ta bort – däremot går det att krympa den till en mycket liten storlek, om den inte behövs.

    I bilden nedan viss en kommandoknapp och dess etikett i en tabellayout. Observera hur etiketten finns i nästa högre avsnitt – då upprepas inte etiketten för varje detaljpost.

    Kommandoknapp i en tabellayout

    I bilden nedan viss en kommandoknapp och dess etikett i en staplad layout. I en staplad layout finns etiketten och knappen alltid i samma avsnitt.

    Kommandoknapp i en staplad layout

   3. Lägg till fler kommandoknappar i layouten genom att dra dem till layoutområdet. När du drar en kommandoknapp över layoutområdet, ritas ett vågrätt (för tabellayout) eller ett lodrätt infogningsfält (för en staplad layout) som anger var kommandoknappen placeras när du släpper upp musknappen.

    Lägga till en knapp i en staplad kontrollayout

    När du släpper upp musknappen läggs kontrollen till i layouten.

    Knapp som har lagts till i en staplad kontrollayout

   4. Flytta kommandoknapparna upp ett avsnitt eller ned ett avsnitt i en tabellayout    Om du vill ha en kommandoknapp i tabellayout men vill flytta kommandoknappen till ett annat avsnitt i formuläret (till exempel från informationsavsnittet till formulärhuvudet) gör du så här:

    1. Klicka på kommandot.

    2. Klicka på Flytta upp eller Flytta ned på fliken ordna.

     Kommandoknappen flyttas upp eller ned till nästa avsnitt, men finns kvar i tabellayouten. Om det redan finns en kontroll på den platsen som du flyttar kontrollen till, byter kontrollerna plats.

     Obs!: Kommandona Flytta upp och Flytta ned är inaktiverade för Staplad layout.

   5. Flytta hela layouten av kommandoknappar   

    1. Klicka på någon av kommandoknapparna i layouten.

     En layoutväljare visas i layoutens övre vänstra hörn.

    2. Flytta sedan layouten till en ny plats genom att dra layoutväljaren.

  • Lägga till stödlinjer i en layout med kommandoknappar   

   1. Välj någon av knapparna i layouten.

   2. Klicka på stödlinjer på fliken ordna och välj sedan önskat format på stödlinjer som du vill använda.

  • Göra en kommandoknapp transparent   

   Genom att göra en kommandoknapp transparent kan du placera den över valfritt objekt i formuläret så att objektet fungerar som kommandoknapp. Du kanske har en bild som du vill dela upp i separata, klickbara områden, som startar olika makron. Detta kan du göra genom att placera flera, transparenta kommandoknappar ovanpå bilden.

   1. Klicka på kommandoknappen som ska vara transparent och tryck sedan på F4 så att egenskapslistan visas.

   2. Klicka i egenskapsrutan Transparent på fliken Format i egenskapslistan.

   3. Välj Ja i listrutan.

    Du kan fortfarande se kommandoknappens kontur i designvyn men knappen är osynlig i formulärvyn.

    Obs!: Att ange kommandoknappens egenskap Transparent till Ja är inte detsamma som att ange egenskapen Synlig till Nej. Båda åtgärderna döljer kommandoknappen, men om du anger egenskapen Transparent till Ja är knappen fortfarande aktiverad. Om du anger egenskapen Synlig till Nej inaktiveras knappen.

  • Göra en kommandoknapp visas som en hyperlänk   

   Om du vill kan du dölja en kommandokapp men låta beskrivningen visas. Resultatet blir något som ser ut som en etikett, men fungerar som en kommandoknapp. Du kan också stryka under texten i beskrivningen och ändra dess färg så att den ser ut som en hyperlänk.

   1. Markera kommandoknappen genom att klicka på den och tryck sedan på F4 för att visa egenskapslistan.

   2. Klicka i egenskapsrutan Ifylld på fliken Format i egenskapslistan.

   3. Markera Transparent i listrutan.

    Själva kommandoknappen döljs men beskrivningen visas.

   4. Om du vill stryka under eller ändra färg på texten i rubriken, använder du verktygen i gruppen tecken på fliken Format.

    Kommandon som är tillgängliga i gruppen Access tecken

  • Skapa en Avbryt-knapp   

   1. Klicka på kommandoknappen och tryck på F4 så att egenskapslistan visas.

   2. Klicka på Ja i egenskapsrutan Avbryt.

    När kommandoknappens egenskap Avbryt har värdet Ja och formuläret är aktivt, kan en användare välja kommandoknappen genom att klicka på den eller trycka på ESC eller RETUR när den är fokus. När du ger egenskapen Avbryt värdet Ja för en kommandoknapp anges den egenskapen automatiskt värdet till Nej för alla andra kommandoknappar i formuläret.

    Om du låter knappen Avbryt avbryta alla de åtgärder som har vidtagits i ett formulär eller en dialogruta, måste du skriva ett makro eller en händelseprocedur som du kopplar till knappens egenskap Vid klickning.

    Obs!: I formulär där du kan utföra åtgärder som inte kan återställas (till exempel borttagningar) är det lämpligt att ange knappen Avbryt som formulärets standardkommandoknapp. Det gör du genom att ange värdet Ja för såväl egenskapen Avbryt som egenskapen Standard.

  • Visa en bild på en kommandoknapp    Skriv sökvägen och filnamnet för en bildfil (till exempel en .bmp-, ICO- eller dib-fil) på kommandoknappen bild i egenskapsrutan. Klicka på Knappen Verktyg om du vill öppna Bildverktyget om du är osäker på sökvägen eller filnamnet.

   Bildverktyget

   Klicka på Bläddra om du vill söka efter bilden som du vill använda eller klicka på någon av bilderna i listan Tillgängliga bilder om du vill förhandsgranska professionella bilder som du kan använda. Om du hittar en bild lägger du till den på kommandoknappen genom att klicka på OK.

   Som standard anges egenskapen Bildtypinbäddad. När du tilldelar en bild till en kommandoknapp bild egenskapen med hjälp av den här inställningen skapar en kopia av bilden och lagras i Access-databasfilen. Alla efterföljande ändringar i den ursprungliga bilden visas inte i kommandoknappen. Om du vill skapa en länk till den ursprungliga bilden så att alla ändringar i bilden ska återges i kommandoknappen genom att ändra egenskapen Bildtyplänkat. Det måste finnas den ursprungliga bildfilen i dess ursprungliga plats. Om du flyttar eller byta namn på bildfilen visas ett felmeddelande när du öppnar databasen och kommandoknappen visas dess beskrivning i stället för bilden. Om du vill dela samma bild på flera platser inom databasen Bildtyp att egenskapen ändras till delas. Du ska nu kunna välja samma bild i andra kommandoknappar, till exempel genom att välja namnet på bilden på egenskapen bild.

  • Visa en bild och en beskrivning på en kommandoknapp   

   Du kan visa en beskrivning och en bild på en kommandoknapp. Använd följande procedur:

   1. Lägg till en bild på kommandoknappen på det sätt som beskrivs tidigare i det här avsnittet.

   2. Markera kommandoknappen. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

   3. Skriv önskad beskrivning i egenskapsrutan Beskrivning på fliken Format i egenskapslistan.

   4. Klicka på listrutepilen i egenskapsrutan Placering av bildrubrik och markera sedan önskad placering. Om du till exempel vill visa beskrivningen under bilden väljer du Nederkant. Om du vill visa beskrivningen till höger om bilden väljer du Höger. Om du vill att placeringen ska vara beroende av de nationella inställningarna väljer du Allmänt. Om du använder den här inställningen visas beskrivningen till höger för språk som skrivs från vänster till höger, och till vänster för språk som skrivs från höger till vänster.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Lägga till en kommandoknapp i ett formulär med hjälp av en guide

Skapa en knapp genom att dra ett makro i ett formulär

Skapa en kommandoknapp utan att använda en guide

Anpassa en kommandoknapp

Lägga till en kommandoknapp i ett formulär med hjälp av en guide

Med hjälp av guiden Kommandoknapp kan du snabbt skapa kommandoknappar som utför en mängd olika åtgärder, bland annat stänga formuläret, öppna en rapport, söka efter en post eller köra ett makro.

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Kontrollera att Använd kontrollguider i gruppen Kontroller på fliken Design Bild av knapp är markerat.

  Bild av knapp

 3. På fliken Design klickar du på Knapp i gruppen Kontroller.

  Bild av knapp

 4. Klicka i rutnätet där kommandoknappen ska infogas.

  Guiden Kommandokapp startar.

 5. Följ anvisningarna i guiden. Klicka på Slutför på den sista sidan.

  Guiden skapar kommandoknappen och bäddar in ett makro i knappens Vid klickning-egenskap. Makrot innehåller åtgärder som utför den aktivitet som du valde i guiden.

Visa eller redigera ett makro som är inbäddat i en kommandoknapp

 1. Högerklicka på formuläret som innehåller kommandoknappen i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp eller Layoutvyn Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Markera kommandoknappen genom att klicka på den och tryck sedan på F4 för att visa egenskapslistan.

 3. På fliken händelse i egenskapslistan visas [Inbäddat makro] i egenskapsrutan På klickar du på. Klicka någonstans i egenskapsrutan och klicka sedan på Knappen Verktyg till höger om rutan.

Makroverktyget visas, med den eller de åtgärder som utgör det inbäddade makrot.

Överst på sidan

Skapa en knapp genom att dra ett makro till ett formulär

Om du redan har skapat och sparat ett makro kan du snabbt skapa en kommandoknapp som kör makrot genom att dra makrot från navigeringsfönstret till ett formulär som är öppet i designvyn.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och sedan på Designläge Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Leta reda på makrot som den nya kommandoknappen ska köra i navigeringsfönstret och dra sedan makrot till formuläret.

  Kommandoknappen skapas automatiskt i Microsoft Office Access 2007 och namnet på makrot används som etikett till knappen. Makronamnet infogas också i Office Access 2007-egenskapen Vid klickning för kommandoknappen, så att makrot körs när du klickar på knappen. Knappen får ett allmänt namn så det kan vara bra att skriva ett mer beskrivande namn på den i egenskapen Namn. Du visar egenskapslistan för kommandoknappen medan formuläret är öppet i designvyn genom att klicka på knappen och sedan trycka på F4.

Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett makro.

Överst på sidan

Skapa en kommandoknapp utan att använda en guide

Du kan skapa en kommandoknapp utan att använda guiden Kommandoknapp. Då placerar du knappen i formuläret och anger vissa egenskaper.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Kontrollera att Använd kontrollguider i gruppen Kontroller på fliken Design inte är markerat.

  Bild av knapp

 3. På fliken Design klickar du på Knapp i gruppen Kontroller.

  Bild av knapp

 4. Klicka på den plats i formuläret där du vill placera kommandoknappen.

  Kommandoknappen placeras i formuläret.

  Eftersom Använd kontrollguider inte är valt händer inget mer. Om guiden Kommandoknapp startar när du placerar kommandoknappen i formuläret klickar du på Avbryt i guiden.

 5. Tryck på F4 med kommandoknappen markerad så att egenskapslistan visas.

 6. Klicka på fliken Alla för att visa alla egenskaper för kommandoknappen.

 7. Ange egenskaperna för kommandoknappen på det sätt som beskrivs i tabellen nedan.

Egenskap

Beskrivning

Namn

En ny kommandoknapp får som standard namnet Kommando följt av en siffra, till exempel Kommando34. Även om det inte behövs bör du ändra namnet till något som beskriver knappens funktion (till exempel kmdFörsäljningsrapport eller KnappStängFormulär). Det underlättar om du senare behöver referera till knappen i ett makro eller en händelseprocedur.

Titel

Skriv etiketten som du vill ska visas för kommandoknappen. Till exempel Försäljningsrapport eller StängFormulär.

Obs!: Beskrivningen visas inte om en bild anges i egenskapen Bild.

Vid klickning

Använd den här egenskapen om du vill ange vad som ska hända när någon klickar på kommandoknappen. Du anger egenskapen genom att klicka i egenskapsrutan och sedan göra något av följande:

 • Om du vill att kommandoknappen ska köra ett befintligt, sparat makro klickar du på pilen vid listrutan och sedan på makronamnet.

 • Skriv ett likhetstecken (=) följt av funktionsnamnet, om du vill göra kommandoknappen köra en befintlig inbyggda funktionerna eller VBA till exempel =MsgBox("Hej världen") eller =MinFunktion(argument).

 • Om du vill skapa ett uttryck, klicka på Knappen Verktyg och klicka sedan på Uttrycksverktyget.

 • Om du vill börja skapa en händelseprocedur som använder Visual Basic for Applications (VBA) kod, klicka på Knappen Verktyg och klicka sedan på Koden Builder. Om du vill skapa ett nytt inbäddat makro som innehåller de åtgärder som du vill använda kommandoknapp att utföra, klicka på Knappen Verktyg och klicka sedan på Makroverktyget.

  Obs!: Office Access 2007-databaser som innehåller VBA-kod måste beviljas betrodd status innan koden kan köras.

Om du vill ha hjälp med andra egenskaper än de som beskrivs här, placerar du markören i en egenskapsruta och trycker på F1.

Överst på sidan

Anpassa en kommandoknapp

I Office Access 2007 finns det flera sätt att anpassa kommandoknappar så att formuläret får det utseende och den funktionalitet du vill ha. Du kan till exempel skapa en rad med kommandokappar i tabell- eller staplat format, eller så kan du göra så att kommandoknapparna ser ut som hyperlänkar.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en vågrät (tabell) eller lodräta (Staplad) layout av kommandoknappar   

   Du kan lägga till kommandoknappar i en tabell- eller staplad layout för att skapa en rad eller kolumn med knappar som justeras exakt. Du kan sedan flytta knapparna som en grupp, vilket gör det enklare att ändra formulären. Du kan också använda formateringsmallar på hela raden eller kolumnen med kommandoknappar samtidigt, och du kan avgränsa knapparna med stödlinjer.

   1. Högerklicka på någon av kommandoknapparna som du vill lägga till i layouten och peka sedan på Layout på snabbmenyn.

   2. Klicka på tabell Bild av knapp om du vill starta en vågrät rad med knappar eller Staplad Bild av knapp om du vill skapa en lodrät kolumn med knapparna.

    Kantlinjer ritas runt kommandoknappen för att ange layouten. Varje knapp paras ihop med en etikett som inte går att ta bort – däremot går det att krympa den till en mycket liten storlek, om den inte behövs.

    I bilden nedan viss en kommandoknapp och dess etikett i en tabellayout. Observera hur etiketten finns i nästa högre avsnitt – då upprepas inte etiketten för varje detaljpost.

    Kommandoknapp i en tabellayout

    I bilden nedan viss en kommandoknapp och dess etikett i en staplad layout. I en staplad layout finns etiketten och knappen alltid i samma avsnitt.

    Kommandoknapp i en staplad layout

   3. Lägg till fler kommandoknappar i layouten genom att dra dem till layoutområdet. När du drar en kommandoknapp över layoutområdet, ritas ett vågrätt (för tabellayout) eller ett lodrätt infogningsfält (för en staplad layout) som anger var kommandoknappen placeras när du släpper upp musknappen.

    Lägga till en knapp i en staplad kontrollayout

    När du släpper upp musknappen läggs kontrollen till i layouten.

    Knapp som har lagts till i en staplad kontrollayout

   4. Flytta kommandoknapparna upp ett avsnitt eller ned ett avsnitt i en tabellayout    Om du vill ha en kommandoknapp i tabellayout men vill flytta kommandoknappen till ett annat avsnitt i formuläret (till exempel från informationsavsnittet till formulärhuvudet) gör du så här:

    1. Högerklicka på kommandoknappen och peka sedan på Layout på snabbmenyn.

    2. Klicka på Flytta upp ett avsnitt Bild av knapp eller Flytta ned ett avsnitt Bild av knapp .

     Kommandoknappen flyttas upp eller ned till nästa avsnitt, men finns kvar i tabellayouten. Om det redan finns en kontroll på den platsen som du flyttar kontrollen till, byter kontrollerna plats.

     Obs!: Kommandona Flytta upp ett avsnitt och Flytta ned ett avsnitt är inaktiverade för staplade layouter.

   5. Flytta hela layouten av kommandoknappar   

    1. Klicka på någon av kommandoknapparna i layouten.

     En layoutväljare visas i layoutens övre vänstra hörn.

    2. Flytta sedan layouten till en ny plats genom att dra layoutväljaren.

  • Lägga till stödlinjer i en layout med kommandoknappar   

   1. Högerklicka på någon av kommandoknapparna i layouten och peka på Layout på snabbmenyn.

   2. Peka på Stödlinje och klicka på önskat stödlinjeformat.

  • Göra en kommandoknapp transparent   

   Genom att göra en kommandoknapp transparent kan du placera den över valfritt objekt i formuläret så att objektet fungerar som kommandoknapp. Du kanske har en bild som du vill dela upp i separata, klickbara områden, som startar olika makron. Detta kan du göra genom att placera flera, transparenta kommandoknappar ovanpå bilden.

   1. Klicka på kommandoknappen som ska vara transparent och tryck sedan på F4 så att egenskapslistan visas.

   2. Klicka i egenskapsrutan Transparent på fliken Format i egenskapslistan.

   3. Välj Ja i listrutan.

    Du kan fortfarande se kommandoknappens kontur i designvyn men knappen är osynlig i formulärvyn.

    Obs!: Att ange kommandoknappens egenskap Transparent till Ja är inte detsamma som att ange egenskapen Synlig till Nej. Båda åtgärderna döljer kommandoknappen, men om du anger egenskapen Transparent till Ja är knappen fortfarande aktiverad. Om du anger egenskapen Synlig till Nej inaktiveras knappen.

  • Göra en kommandoknapp visas som en hyperlänk   

   Om du vill kan du dölja en kommandokapp men låta beskrivningen visas. Resultatet blir något som ser ut som en etikett, men fungerar som en kommandoknapp. Du kan också stryka under texten i beskrivningen och ändra dess färg så att den ser ut som en hyperlänk.

   1. Markera kommandoknappen genom att klicka på den och tryck sedan på F4 för att visa egenskapslistan.

   2. Klicka i egenskapsrutan Ifylld på fliken Format i egenskapslistan.

   3. Markera Transparent i listrutan.

    Själva kommandoknappen döljs men beskrivningen visas.

   4. Om du vill stryka under eller ändra färgen på beskrivningens text använder du verktygen i gruppen Teckensnitt på fliken Design.

    Bild av menyfliksområdet i Access

  • Skapa en Avbryt-knapp   

   1. Klicka på kommandoknappen och tryck på F4 så att egenskapslistan visas.

   2. Klicka på Ja i egenskapsrutan Avbryt.

    När kommandoknappens egenskap Avbryt har värdet Ja och formuläret är aktivt, kan en användare välja kommandoknappen genom att klicka på den eller trycka på ESC eller RETUR när den är fokus. När du ger egenskapen Avbryt värdet Ja för en kommandoknapp anges den egenskapen automatiskt värdet till Nej för alla andra kommandoknappar i formuläret.

    Om du låter knappen Avbryt avbryta alla de åtgärder som har vidtagits i ett formulär eller en dialogruta, måste du skriva ett makro eller en händelseprocedur som du kopplar till knappens egenskap Vid klickning.

    Obs!: I formulär där du kan utföra åtgärder som inte kan återställas (till exempel borttagningar) är det lämpligt att ange knappen Avbryt som formulärets standardkommandoknapp. Det gör du genom att ange värdet Ja för såväl egenskapen Avbryt som egenskapen Standard.

  • Visa en bild på en kommandoknapp    Skriv sökvägen och filnamnet för en bildfil (till exempel en .bmp-, ICO- eller dib-fil) på kommandoknappen bild i egenskapsrutan. Klicka på Knappen Verktyg om du vill öppna Bildverktyget om du är osäker på sökvägen eller filnamnet.

   Bildverktyget

   Klicka på Bläddra om du vill söka efter bilden som du vill använda eller klicka på någon av bilderna i listan Tillgängliga bilder om du vill förhandsgranska professionella bilder som du kan använda. Om du hittar en bild lägger du till den på kommandoknappen genom att klicka på OK.

   Egenskapen Bildtyp anges som standard till Inbäddad. När du tilldelar en bild till en kommandoknapps Bild-egenskap med den här inställningen skapas en kopia av bilden och den lagras i Access-databasfilen. Efterföljande ändringar av den ursprungliga bilden återspeglas inte på kommandoknappen. Om du vill skapa en länk till den ursprungliga bilden så att alla ändringar av bilden återspeglas på kommandoknappen, ändrar du egenskapen Bildtyp till Länkad. Du får då inte flytta den ursprungliga bilden. Om du gör det eller byter namn på bildfilen, visas ett felmeddelande när du öppnar databasen och kommandoknappens beskrivning visas i stället för bilden.

  • Visa en bild och en beskrivning på en kommandoknapp   

   En nyhet i Office Access 2007 är att du kan visa både en bild och en beskrivning på en kommandoknapp. Gör så här:

   1. Lägg till en bild på kommandoknappen på det sätt som beskrivs tidigare i det här avsnittet.

   2. Markera kommandoknappen. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

   3. Skriv önskad beskrivning i egenskapsrutan Beskrivning på fliken Format i egenskapslistan.

   4. Klicka på listrutepilen i egenskapsrutan Placering av bildrubrik och markera sedan önskad placering. Om du till exempel vill visa beskrivningen under bilden väljer du Nederkant. Om du vill visa beskrivningen till höger om bilden väljer du Höger. Om du vill att placeringen ska vara beroende av de nationella inställningarna väljer du Allmänt. Om du använder den här inställningen visas beskrivningen till höger för språk som skrivs från vänster till höger, och till vänster för språk som skrivs från höger till vänster.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×