Skillnader mellan att använda en arbetsbok i Excel och Excel Services

Skillnader mellan att använda en arbetsbok i Excel och Excel Services

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Excel Services är främst som en webbaserade data-utforskning och rapportera system för Excel-arbetsböcker och stöder en delmängd av funktioner i Microsoft Office Excel 2007. I följande avsnitt sammanfattas vilka Office Excel 2007 funktioner som stöds och som inte stöds i Excel Services.

Artikelinnehåll

Funktioner som stöds och som inte stöds vid inläsning av en arbetsbok

Kalkylbladsfunktioner som stöds och som inte stöds

Funktioner som stöds och som inte stöds vid visning av en arbetsbok

Funktioner som stöds och som inte stöds vid användning av en arbetsbok

Funktioner som stöds och som inte stöds vid inläsning av en arbetsbok

Du kan läsa in en arbetsbok i Excel Services i Office Excel 2007-arbetsbok (.xlsx) eller filformatet binär arbetsbok (.xlsb) som en skrivskyddad arbetsbok på tre sätt:

 • Ange en URL eller UNC-sökväg i den egenskapen Excel Web Access-webbdel arbetsboken.

 • Ansluta en listvywebbdel i ett dokumentbibliotek till en Excel Web Access-webbdel och sedan skicka arbetsbokens URL som lagras i dokumentbiblioteket och visa den i Microsoft Office Excel Web Access.

 • Visa en arbetsbok som sparas i ett dokumentbibliotek i webbläsaren. (Peka på objektet, klicka på pilen bredvid objektet och klicka på Visa i webbläsaren.)

Inga andra Microsoft Office Excel-filformat stöds, inklusive Office Excel 2007 makroaktiverad arbetsbok (.xlsm) och Office Excel 2007 97-2003 arbetsbok (.xls).

Obs!: Med rätt behörighet kan du också öppna en arbetsbok i Office Excel 2007 på klientdatorn från menyn Öppna verktygsfältet Office Excel Web Access som en arbetsbok eller som en ögonblicksbild. Mer information finns i Öppna en arbetsbok eller en ögonblicksbild i Excel från Excel Services.

Funktioner som stöds

Följande funktioner stöds när du läser in en arbetsbok:

Funktion

Kommentarer

Funktioner   

Alla Excel-kalkylbladsfunktioner stöds med några få undantag. Mer information finns i avsnittet Kalkylbladsfunktioner som stöds och som inte stöds.

Datum   

Windows- och Macintosh-datumsystemen.

Excel-tabeller   

Excel-specifika tabelldata, kolumnrubriker, beräknade kolumner, summarader, strukturerade referenser och formatmallar.

Celler   

Cellvärden, inklusive sammanfogade celler och spill i celler.

Namn   

Definierade namn och namngivna områden.

Beräkning   

Beräknings- och omberäkningsinställningar, inklusive beräkningsinställningar av typen automatisk, automatisk utom tabeller, manuell och iteration för cellområden eller hela kalkylblad. Mer information finns i avsnittet Beräkna och beräkna om data i Excel Services.

Diagram   

Diagram, områden diagram och pivotdiagramrapporter. Mer information finns i använda diagram och pivotdiagramrapporter i en arbetsbok i webbläsaren.

Formatering   

Cell- och cellområdesformatering (utom när datafält och ikoner används) i arbetsböcker, villkorsstyrd formatering och talformat.

Kopplingar   

Anslutningar till externa datakällor, t.ex. OLAP-pivottabeller.

Vad händer om-analys   

Resultaten från Vad händer om-analyser, t.ex. Målsökning, Datatabeller, Scenarier, Problemlösaren och Serie.

Konsolidering   

Konsoliderade data från områden.

Datakällor   

SQL Server, OLAP-leverantörer, OLEDB-leverantörer och ODBC-drivrutiner.

Funktioner som inte stöds

Arbetsböcker som innehåller de följande funktionerna som inte stöds kommer inte att läsa in eller visa i Excel Services. För bästa resultat alltid spara en arbetsbok från Office Excel 2007 med hjälp av kommandot Excel Services . (Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen klickar du på pilen bredvid Publicera och klicka sedan på Excel Services under Fördela dokument till andra personer.) Du kan kontrollera om en funktion stöds genom att klicka på kryssrutan Öppna arbetsboken i webbläsaren när jag har sparat i dialogrutan Spara för Excel Services att visa den i webbläsaren. Om en funktion som inte stöds visas ett varningsmeddelande i Excel Services.

Följande funktioner stöds inte och hindrar dig från att läsa in arbetsboken:

Funktion

Kommentarer

VBA (Visual Basic for Applications)   

Visual Basic for Applications (VBA) kod, makron, tillägg och användardefinierade funktioner (UDF: er).

Obs!: Programmerare kan anpassa Excel Services på många olika sätt, inklusive skapandet av en användardefinierad funktion (UDF). Mer information finns i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Äldre makrospråk   

Makrofunktioner i Microsoft Excel 4.0 och dialogblad i Microsoft 5.0.

Kontroller   

Formulärverktygsfältskontroller, verktygslådekontroller och alla ActiveX-kontroller.

XML   

XML-mappningar och inbäddade smarta etiketter.

Säkerhet och integritet   

Arbetsböcker, kalkylblad eller områden med skydd och arbetsböcker med Information Rights Management (IRM).

Obs!: Använda Microsoft Windows SharePoint Services rättigheter och behörigheter för att skydda arbetsböcker i Excel Services.

Bilder och objekt   

Länkade eller inbäddade objekt eller bilder, infogade bilder, figurer, WordArt och diagram, t.ex. organisationsscheman.

Pennanteckningar   

Alla pennanteckningsfunktioner, bland annat Rita, skriva och anteckningar.

OLE och DDE   

OLE-objekt (Object Linking and Embedding) och DDE-länkar (Dynamic Data Exchange).

Formelvisning   

Arbetsböcker sparas med formler som visas.

Dataverifiering   

Förhindra ogiltig datainmatning och skapa listrutor.

Datakällor   

Datahämtningstjänster för Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-listor, Microsoft SQL Server, externa dataområden (kallas även frågetabeller) och tabeller som är länkade till Windows SharePoint Services lists.

Frågor   

Webbfrågor och textfrågor.

Externa referenser till länkade arbetsböcker   

Skapa externa referenser (även kallade länkar) till ett särskilt cellområde, ett definierat namn för cellområdet eller som en del av en namndefinition.

Kommentarer   

Visa och justera kommentarer.

Konsolidering   

Konsoliderade data från pivottabellrapporter.

Delade arbetsböcker   

Dela arbetsböcker och åtgärda problem med ändringar i konflikt.

Digitala signaturer   

Synliga och osynliga digitala signaturer i en arbetsbok.

Kopplade verktygsfält   

Anpassade verktygsfält som kopplats till arbetsboken med hjälp av Office Excel 2003 innan arbetsboken konverterades till Excel 2007.

Överst på sidan

Kalkylbladsfunktioner som stöds och som inte stöds

Alla funktioner stöds fullt ut när du läsa in och beräkna om en arbetsbok med följande undantag, hyperlänk, RTD och SQL. Begäran som har begränsat stöd.

Om följande funktion används:

Returnerar Excel:

Och Excel Services returnerar:

HYPERLÄNK   

En aktiv hyperlänk som du kan klicka på och följa.

Något av följande:

 • En aktiv hyperlänk som du kan klicka på och följa, om Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering är inställda.

 • En aktiv hyperlänk till en annan webbsida eller ett dokument som du kan klicka på och följa men inte till en plats i arbetsboken, om egenskapen Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering har inte angetts.

 • En inaktiv hyperlänk textsträng som du inte kan följa, om Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering inte är inställda.

RTD   

Realtidsdata från ett program som stöder COM-automatisering.

Följande:

 • Alla värden som returneras av funktionen RTD som lagras i arbetsboken visas.

 • Om inga värden returneras visas felet #SAKNAS!.

 • Om Excel Services beräknas arbetsboken och försöker köra funktionen RTD eller SQL. Begära funktionen returneras ett # saknas-fel.

Om du vill kan du använda funktionerna ÄRFEL eller OMFEL för att testa returvärdet.

SQL. Begäran   

Resultatet av en fråga som är kopplad till en extern datakälla.

Följande:

 • Alla värden som returneras av SQL. Begäran funktion som lagras i arbetsboken visas.

 • Om inga värden returneras visas felet #SAKNAS!.

 • Om Excel Services beräknas arbetsboken och försöker köra funktionen RTD eller SQL. Begära funktionen returneras ett # saknas-fel.

Om du vill kan du använda funktionerna ÄRFEL eller OMFEL för att testa returvärdet.

TECKEN   

Ett tecken som anges med ett nummer, och ett blocktecken för tecken som inte kan skrivas ut.

Ett tecken som anges med ett nummer, och ett tomt värde för tecken som inte kan skrivas ut.

CELL   

Information om formateringen, platsen och innehållet för cellen längst upp till vänster i en referens.

Information om formateringen, platsen och innehållet för cellen längst upp till vänster i en referens.

Obs!: Följande typer av cellinformation stöds inte och returnera en #VALUE! Fel: färg, filnamn, format, parenteser, prefix, skydda, och bredd.

INFO   

Sökvägen till den aktuella katalogen eller den aktuella mappen på klientdatorn.

Ett #VÄRDEFEL!.

Följande ej beständiga funktioner kan returnera andra värden när de beräknas i Excel Services på en server än när de ska beräknas i Excel på en klientdator.

Om följande funktion används:

Returnerar Excel:

Och Excel Services returnerar:

NU   

Datum och tid på klientdatorn.

Datum och tid på serverdatorn.

I DAG   

Datumet på klientdatorn.

Datumet på serverdatorn.

SLUMP, SLUMP.MELLAN   

Ett slumpmässigt och därför annorlunda nummer varje gång den körs.

Ett slumpmässigt och därför annorlunda nummer varje gång den körs.

Överst på sidan

Funktioner som stöds och som inte stöds vid visning av en arbetsbok

Visar en arbetsbok i Excel Services på en server påminner mycket om att visa en arbetsbok i Excel på en klientdator, men det finns skillnader. Observera att om dessa funktioner stöds eller inte de hindrar inte arbetsboken laddas och dessa funktioner finns kvar i arbetsboken så att de fortsätter att fungera som de ska i Excel.

Funktioner som stöds

Följande funktioner stöds men kan visas annorlunda på en server.

Funktion

Kommentarer

Hyperlänkar   

Stöds, men kontrolleras genom Office Excel Web Access egenskaper på följande sätt:

 • En aktiv hyperlänk som du kan klicka på och följa, om Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering är inställda.

 • En aktiv hyperlänk till en annan webbsida eller ett dokument som du kan klicka på och följa, men inte en plats i arbetsboken, om egenskapen Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering har inte angetts.

 • En inaktiv hyperlänk textsträng som du inte kan följa om Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering inte är inställda.

Teckensnitt   

Teckensnitt och teckenstorlek är oftast samma på servern som på klienten, men om ett visst teckensnitt inte är tillgängligt på servern kan det ersättas med ett annat. Användaren kan även ignorera teckensnitt och teckenstorlek i en webbläsare, till exempel Internet Explorer.

Diagram och pivotdiagramrapporter   

Diagram och pivotdiagramrapporter är statiska bilder och uppdatera och visa igen om du interagera (filtrering, sortering och så vidare) med de data som diagrammet bygger på eller med data i den associerade pivottabellrapporten. Mer information finns i använda diagram och pivotdiagramrapporter i Excel Services.

Kantlinjer   

Följande kantlinjer stöds fullt ut: alla linjefärger, enkla och dubbla linjer, heldragna linjer, romblinjer, streckade linjer och smala, medeltjocka och tjocka linjer.

Obs!: Följande linjer stöds till en viss del: trippel- och dubbellinjer, linjer av typerna heldragen, romb, fyrkantig punkt, streck kort streck, långt kort streck och streck kort streck kort streck.

Färgtoningsriktningar   

Vågräta och lodräta toningsriktningar.

Fyllningsfärg för cell   

Alla fyllningsfärger.

Celljustering   

Alla typer av celljusteringar stöds med följande undantag: justerad lodrätt och fördelad lodrätt, som båda ersätts med centrerad lodrät.

Textrotation   

Textrotation stöds, tillsammans med cell och kolumn sidhuvudets innehåll spill vågräta eller lodräta justeringen vänster för positiva rotation (+) och vågräta eller lodräta högerjustering för ett negativt rotation (-).

Dubbelriktad text   

Stöds fullt ut när en uppsättning tecken för ett språk visas.

SOM villkorsstyrd formatering   

Villkorsstyrd formatering med Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) är begränsad till följande: teckenfärg, fyllningsfärg, teckensnittsflaggor, t.ex. fetstil, kursiv stil, understrykning och genomstrykning, samt formatsträngar, t.ex. talformat.

Kalkylbladsbläddring   

Hur många rader och kolumner som du kan bläddra i ett kalkylblad är begränsad till en maximal storlek på 500. Du kan använda navigeringsknapparna för att visa nästa uppsättning med rader och kolumner utöver den aktuella gränsen. Mer information finns i Analysera en arbetsbok i Excel Services.

Funktioner som inte stöds

Följande funktioner stöds inte:

Funktion

Kommentarer

Hyperlänkar i diagram   

Klicka på och följa hyperlänkar i diagram.

Tabeller   

Du kan inte ersätta rubriker i kalkylbladskolumner med Excel-tabellrubriker när du bläddrar rubrikerna utanför vyn i ett bläddringsområde.

Fyllningsmönster för celler   

Alla fyllningsmönster.

Färgtoningsriktningar   

Toningsriktningar av typen diagonalt uppåt, diagonalt nedåt och hörnet till mitten.

Textrotation   

Cellens fyllning eller mönster roteras inte tillsammans med texten, diagonala kantlinjer visas som om texten inte roteras och ingen vågrät eller lodrät justering annat än för vänsterjustering vid positiv rotation (+) och högerjustering vid negativ rotation (-) stöds.

Dubbelriktad text   

Blanda dubbelriktad text som skrivs från höger till vänster och vänster till höger som kan ha en annan glyforientering (eller teckenform), till exempel ( (vänsterparentes) och ) (högerparentes) stöds inte i lodrät text.

Kantlinjer   

Följande linjer stöds inte till en viss del: trippel- och dubbellinjer, linjer av typerna heldragen, romb, fyrkantig punkt, streck kort streck, långt kort streck och streck kort streck kort streck.

Diagram   

Office-version 2007 3D-grafikeffekter, till exempel skugga, ljussken, skevhet, fasning, mjuka kanter, ändra färg och reflektion. Dessa effekter tas antingen bort eller konverteras till en alternativ effekt.

Följande 3D-diagram stöds inte:

 • 3D-funktionsyta

 • 3D-funktionsyta, stålram

 • Ytdiagram med konturer

 • Ytdiagram med stålramskontur

Text med RTF-format i ett objekt, t.ex. punkter och olika teckensnitt eller teckenstorlekar, vilken konverteras till oformaterad text.

Lodrät textjustering.

Obs!: Även om inbäddade diagram i kalkylblad och ursprungliga diagram på diagrambladet stöds för visning i Excel Services, stöds ett inbäddat diagram som en arbetsbokens författare har kopierat eller flyttat från ett kalkylblad till ett diagramblad inte för visning.

Rad- och kolumnrubriker   

Följande formatering i rad- och kolumnrubriker: dubbel redovisning, dubbel understrykning, upphöjd text och nedsänkt text.

Icke utskrivbara tecken   

Text med ett 7-bitars ASCII-värde (en delmängd av ANSI-teckenuppsättningen) mellan 0 och 32, samt alla tecken som inte stöds i Extensible Markup Language (XML) version 1.0.

Utskrift   

Sidlayout och sidhuvuden och sidfötter

Knappbeskrivningar   

Beskrivningar av Microsoft SQL Server Analysis Services medlemsegenskaper.

XML   

XML-tillägg.

Överst på sidan

Funktioner som stöds och som inte stöds vid användning av en arbetsbok

När du läser in en arbetsbok i Excel Services, du kan interagera med den i ett antal olika sätt, men det finns vissa interaktioner som inte stöds.

Obs!: Ett annat sätt att interagera som är unika för Excel Services är att skapa och ändra parametrar, som tillfälligt ändras cellvärden i arbetsboken genom att använda åtgärdsfönstret parametrar eller genom att skicka data till webbdelen Excel Web Access från en ansluten webbdel, till exempel en Filterwebbdel. Mer information finns i Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services.

Funktioner som stöds

Följande funktioner stöds men kan fungera annorlunda.

Funktion

Kommentarer

Pivottabellrapporter   

Rapportera rapportfiltrering, medlemsval, expandera (öka detaljnivån för) och minimera (minska detaljnivån för) datanivåer, sortera, filtrera, och visa och dölja delsummor.

Hitta    Bild av knapp  

Söka efter text, tal och datum med skiftlägeskänslig sökning och söka efter del av innehåll i en cell.

Enkel markering   

Markering av en enda cell, rad eller kolumn.

Filtrera och sortera   

Använda filtermenyn filtrering av text, tal, datum och tid, ange flera villkor och sortering. Mer information finns i filtrera data i Excel Services och Sortera data i Excel Services.

Disposition   

Du kan skapa dispositioner och visa och dölja detaljinformation. Mer information finns i avsnittet Skapa dispositioner med data i Excel Services.

Scenarier   

Körning av ett fördefinierat scenario.

Uppdatera   

Uppdatera externa datakällor, inklusive alla datakällor i den aktuella arbetsboken, en viss datakälla, Periodisk uppdatering, manuell uppdatering och uppdatera vid inläsning av arbetsboken. Mer information finns i uppdatera externa data i Excel Services.

Beräkning   

Automatisk och manuell beräkning. Mer information finns i avsnittet Beräkna och beräkna om data i Excel Services.

Obs!: Även om Excel Services har stöd för inläsning av en arbetsbok som innehåller cirkelreferenser kan fungerar annorlunda identifiering av cirkelreferenser när det laddas eller beräknar om en arbetsbok. Om Excel Services inte kan lösa en cirkelreferens, under vissa förhållanden visas ett varningsmeddelande som att det finns en cirkelreferens. De värden som beräknas är samma som de värden som du skulle få om du avbryter åtgärden på Excel-klienten. Excel Services i praktiken avbryter automatiskt cirkelreferens om du vill förhindra att beräkningen från försämrar serverprestanda.

Funktioner som inte stöds

Följande funktioner stöds inte:

Funktion

Kommentarer

Pivottabellrapporter   

Detaljgrupps- och detaljvisningsalternativen (för att visa mer detaljerad information) för OLAP-data, medlemssökning, Microsoft SQL Server Analysis Services-åtgärder eller användningen av fältlistan för att lägga till, flytta eller ta bort fält.

Pivotdiagramrapporter   

Interaktion direkt med ett pivotdiagram (eftersom det är en statisk bild).

Asynkron utvärdering av kubfunktioner   

Asynkron datahämtning när en kubfunktion utvärderas och visning av meddelandet #GETTINGDATA innan alla data har hämtats. Alla data hämtas synkront innan vyn visas eller visas om.

Hitta    Bild av knapp  

Sökning baserat på underliggande data (till skillnad från formaterade data och med en skiftlägeskänslig matchning).

Ersätt   

Ersätta text och värden efter att hitta Bild av knapp .

Ändra storlek på rader och kolumner   

Rad- och bredd och höjd justeringar.

Avancerad markering   

Markering av ett angränsande och icke angränsande cellområde eller hela kalkylbladet.

Beräkning   

Ändring av beräkningsinställningen för arbetsboken när den har lästs in. Mer information finns i avsnittet Beräkna och beräkna om data i Excel Services.

Filtrera och sortera   

Sortera och filtrera efter färg och spara ett filter eller en sortering till arbetsboken i Excel Services. Mer information finns i filtrera data i Excel Services och Sortera data i Excel Services.

Gå till   

Alla åtgärder med Gå till.

Hantera fönsterrutor   

Dela fönster och Lås fönsterrutor.

Zooma   

Justering av kalkylbladsvyn baserat på en procentdel av den verkliga storleken.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×