Skapa organisationsschema

Om du vill illustrera rapporteringsförhållandet i företaget eller organisationen, kan du skapa en SmartArt-grafik som använder en layout för organisationsschema, t.ex. Organisationsschema, eller så kan du använda Visio för att skapa ett organisationsschema. Läs artikeln Identifiera i vilket program ett organisationsschema ska skapas om du har Visio.

Du kan också skapa ett organisationsschema med en bild kopplad till varje person i SmartArt-grafiken. Ett organisationsschema med foton ser inte bara professionellt ut, utan hjälper också deltagarna att associera sina kollegers namn och ansikten.

Vad vill du göra?

Översikt över hur du skapar ett organisationsschema

Skapa organisationsschema

Skapa ett organisationsschema med bilder

Lägga till eller ta bort rutor i organisationsschemat

Ändra en heldragen linje till en prickad linje

Ändra organisationsschemats hängande layout

Ändra organisationsschemats färger

Ändra bakgrundsfärgen för en ruta i organisationsschemat

Använda ett SmartArt-format i organisationsschemat

Animera organisationsschemat

Översikt över hur du skapar ett organisationsschema

Ett organisationsschema representerar organisationens ledningsstruktur, till exempel avdelningschefer och anställda utanför företagsledningen inom ett företag. Med hjälp av SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint eller Word kan du skapa ett organisationsschema och inkluderar det i ett kalkylblad, ett e-postmeddelande, en presentation eller ett dokument. Om du vill skapa ett organisationsschema snabbt och enkelt kan du skriva eller klistra in texten i organisationsschemat och sedan låta texten placeras och ordnas automatiskt.

När du lägger till en assistentruta i en layout för organisationsschema, t.ex. Organisationsschema, indikerar en punkt med en tillhörande linje assistentrutan i textfönstret.

Organisationsschema-layout med en chef, två underlydande och en assistentfigur.

Även om du kan skapa ett organisationsschema med hjälp av andra hierarkiska layouter, är det endast i layouterna för organisationsschema som du har tillgång till assistentrutor och de hängande layouterna.

Om du snabbt vill skapa en proffsig layout för eller snygga till SmartArt-grafiken kan du ändra färgerna i organisationsschemat eller använda ett SmartArt-format i organisationsschemat. I PowerPoint 2010-presentationer kan du även animera organisationsschemat.

Överst på sidan

Skapa organisationsschema

 1. Klicka på SmartArt på fliken Infoga i gruppen Illustrationer i ett dokument, en presentation, ett kalkylblad eller e-postmeddelande.

  Gruppen Illustrationer på fliken Infoga i PowerPoint 2010.
  Exempel på gruppen Illustration i fliken Infoga i PowerPoint 2010

 2. I galleriet Välj en SmartArt-grafik klickar du sedan på Hierarki, en layout för organisationsschemat (t.ex. Organisationsschema) och sedan på OK.

 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

Överst på sidan

Skapa ett organisationsschema med bilder

 1. Klicka på SmartArt på fliken Infoga i gruppen Illustrationer i ett dokument, en presentation, ett kalkylblad eller e-postmeddelande.

  Gruppen Illustrationer på fliken Infoga i PowerPoint 2010.
  Exempel på gruppen Illustration i fliken Infoga i PowerPoint 2010

 2. Klicka på Hierarki och dubbelklicka sedan på Organisationsschema med bilder i galleriet Välj en SmartArt-grafik.

  Organisationsschema med bilder

 3. Om du vill lägga till en ruta klickar du på bildikonen i den ruta där du vill lägga till bilden, letar reda på mappen som innehåller bilden som du vill använda, klickar på bildfilen och klickar sedan på Infoga.

  ikonen Bildplatshållare.
  En bildikon

 4. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort rutor i organisationsschemat

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en ruta i.

 2. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå ovanför den markerade rutan klickar du på Lägg till figur ovanför.

   Den nya rutan placeras på den markerade rutans plats och den markerade rutan samt alla rutor under den sänks en nivå.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå under den markerade rutan klickar du på Lägg till figur nedanför.

  • Om du vill lägga till en assistentruta klickar du på Lägg till assistent.

   Assistentrutan läggs till ovanför övriga rutor på samma nivå i SmartArt-grafiken, men visas i textfönstret efter övriga rutor på samma nivå.

   Lägg till assistent är endast tillgängligt i layouter för organisationsscheman, inte i hierarkilayouter, t.ex.Hierarki.

Ta bort en ruta

Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på DEL.

Meddelanden: 

 • När du vill lägga till en ruta i relationsgrafiken kan du experimentera med att lägga till figuren före eller efter den markerade figuren så att den nya figuren placeras på önskad plats.

 • Så här lägger du till en figur från textfönstret:

  1. På figurnivån: Placera markören i slutet av texten där du vill lägga till en ny figur.

  2. Tryck på Retur och skriv sedan önskad text för den nya figuren.

  3. Om du vill lägga till en assistentruta trycker du på Retur efter att du har markerat assistentrutan i textfönstret.

 • Även om du inte automatiskt kan länka två rutor på den översta nivån med en linje i layouter för organisationsscheman, till exempel Organisationsschema, kan du imitera denna koppling genom att lägga till en ruta i den högsta nivån för SmartArt-grafiken och sedan rita en linje som kopplar samman de båda rutorna.

 • Om du vill flytta en ruta klickar du på rutan du vill flytta och drar sedan rutan till den nya placeringen. Om du vill flytta eller finjustera rutan i mycket små steg håller du ned Ctrl samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Överst på sidan

Ändra en heldragen linje till en prickad linje

Om du vill visa en rapporteringsrelation med en prickad linje mellan två rutor ändrar du formatet på linjen mellan de två rutorna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra linjerna för.

 2. Högerklicka på linjen och klicka sedan på Formatera figur i snabbmenyn.

 3. Klicka på Linjeformat och välj sedan den Strecktyp du vill ha.

Överst på sidan

Ändra organisationsschemats hängande layout

En hängande layout påverkar layouten för alla rutor under den markerade rutan.

 1. Klicka på den ruta i organisationsschemat som du vill använda hängande layout för.

 2. Klicka på Layout i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

  • Om du vill centrera alla rutor under den markerade rutan klickar du på Standard.

   Organisationsschema med hängande standardlayout

  • Om du vill centrera den markerade rutan ovanför de underliggande rutorna och ordna dessa horisontellt med två på varje rad klickar du på Båda.

   Organisationsschema med alternativet Båda för hängande layout

  • Om du vill placera den markerade rutan till höger om rutorna nedanför och vänsterjustera dessa vertikalt klickar du på Vänster hängande.

   Organisationsschema med vänster hängande layout

  • Om du vill placera den markerade rutan till vänster om rutorna nedanför och högerjustera dessa vertikalt klickar du på Höger hängande.

   Organisationsschema med höger hängande layout

Överst på sidan

Ändra organisationsschemats färger

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på rutorna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra färgerna på.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Ändra bakgrundsfärgen för en ruta i organisationsschemat

 1. Högerklicka på kantlinjen till en ruta och klicka sedan på Formatera figur på snabbmenyn.

 2. Klicka på rutan Fyllning och klicka sedan på Hel fyllning.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och klicka sedan på önskad färg.

 4. Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Överst på sidan

Använda ett SmartArt-format i organisationsschemat

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra SmartArt-formatet för.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Knappbild .

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

Överst på sidan

Animera organisationsschemat

Om du använder PowerPoint kan du animera organisationsschemat och framhäva varje ruta, varje gren eller varje hierarkisk nivå.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken i det organisationsschema som du vill animera.

 2. Klicka på Lägg till animering och välj den animeringseffekt du vill ha på fliken Animeringar i gruppen Avancerad animering.

  Fliken Animeringar med Lägg till animering markerad i PowerPoint 2010

 3. Om du vill ändra så att animeringen i organisationsschemat visas efter nivå, till exempel för att göra så att alla figurer på samma nivå visas tillsammans, men före figurer på en lägre nivå, gör du följande:

  1. Markera organisationsschemat.

  2. Klicka på Effektalternativ och välj En och en efter nivå på fliken Animeringar i gruppen Animering.

Om du kopierar ett organisationsschema med en animering till en annan bild, kopieras också animeringen.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×