Skapa och skriva ut kuvert för ett massutskick

När du vill skicka ett massutskick i kuvert till personer i en adresslista, skapar du en grupp med kuvert via dokumentkoppling. Varje kuvert innehåller en adress från listan.

Dokumentkopplingen går i stora drag till så här:

 1. Konfigurera kuvertet. Du skapar layouten till kuverten en gång, för alla kuvert i dokumentkopplingen. I en dokumentkoppling kallas det dokument som du använder till detta för ett huvuddokument. I detta huvuddokument kan du också skapa innehållet som ska upprepas på alla etiketter, till exempel avsändardress, företagets logotyp eller en standardtext.

 2. Koppla kuverten till adresslistan. Adresslistan utgör datakällan som används i dokumentkopplingen. Det är en fil som innehåller adresserna som ska skrivas ut på kuverten.

 3. Precisera listan med mottagare. Ett kuvert skapas för varje adress i listan. Om du vill skapa kuvert för enbart vissa adresser i listan väljer du vilka adresser, eller poster, som ska ingå.

 4. Lägg till platshållare, så kallade kopplingsinstruktioner, på kuverten. När du utför dokumentkopplingen fylls kopplingsinstruktionerna med information från adresslistan.

 5. Förhandsgranska och slutför kopplingen. Du kan förhandsgranska varje kuvert innan du skickar allihopa.

Kommandona på fliken Utskick används för att koppla dokument.

Tips  Du kan också utföra en dokumentkoppling via aktivitetsfönsterKoppla, där du får steg-för-steg-anvisningar genom processen. Du öppnar åtgärdsfönstret genom att klicka på Starta koppling av dokument i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och sedan klicka på Steg för steg-guiden Koppla dokument. I steg 1 ska du klicka på Kuvert under Välj dokumenttyp.

Bild av menyflikar i Word

Konfigurera kuvertet

Om du vill ha med en avsändaradress på kuverten, kan du konfigurera denna innan du börjar arbeta med huvuddokumentet. Det kan också vara bra att försöka skriva ut ett par testkuvert för att kontrollera att utskriftsalternativen är inställda på rätt sätt för skrivaren.

Konfigurera en avsändaradress

 1. Starta Word.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Rulla nedåt och skriv adressen i rutan Postadressunder Allmänt.

  Adressen lagras så att du kan använda den senare när du ska infoga avsändaradressen i dokumentet.

 5. Klicka på OK.

Kontrollera utskriftsalternativen

Innan du råkar köra en bunt kuvert åt fel håll genom skrivaren bör du kontrollera att utskriftsalternativen är inställda på rätt sätt.

 1. Klicka på Kuvert i gruppen Skapa på fliken Utskick.

  Bild av menyflikar i Word

 2. Klicka på Alternativ och sedan på fliken Kuvertalternativ.

 3. Klicka på det alternativ som motsvarar storleken på kuverten i rutan Kuvertstorlek.

  Om inget av alternativen passar din kuvertstorlek, rullar du till slutet av listan, klickar på Egen storlek och skriver sedan måtten på kuverten i rutorna Bredd och Höjd.

 4. Klicka på fliken Utskriftsalternativ.

  Skrivardrivrutinen skickar information till Word om hur kuvertet ska matas in i skrivaren. Den här informationen visas på fliken Utskriftsalternativ i dialogrutan Kuvertalternativ.

  Fliken Utskriftsalternativ i dialogrutan Kuvertalternativ

  1. Matningsmetoden bestämmer hur kuvertet ska placeras (höger, mitten, vänster) och om långsidan eller kortsidan ska matas in först i skrivaren.

  2. Kuvertet kan riktas upp eller ned, beroende på vilken sida som adressen skrivs ut på.

  3. Om kuvertet matas in med kortsidan först, kanske du måste vrida på kuvertet så att texten inte hamnar upp och ned.

  Kuvertet i bilden har placerats åt höger, med textsidan upp, fliken nedåt och kortsidan matas in först, enligt inställningarna i dialogrutan ovan.

  En skrivare där ett kuvert matas in

  Bilderna ovan har hämtats från Utbildning på Microsoft Office Online.

 5. Mata in kuvertet på det sätt som anges i dialogrutan.

 6. Klicka på OK.

 7. Skriv en testtext i rutan Adress och klicka på Skriv ut.

 8. Kontrollera att kuvertet skrivs ut på rätt sätt.

 9. Om det inte gör det, gör du något av följande:

  • Läs handboken till skrivaren och ta reda på hur kuverten ska matas in i skrivaren.

  • Uppdatera skrivardrivrutinen.

  • Gå tillbaka till fliken Utskriftsalternativ i dialogrutan Kuvertalternativ och justera utskriftsalternativen. Skriv ut kuvertet igen. Upprepa detta tills utskriftsalternativen ger önskat resultat.

 10. När testkuvertet skrivs ut på rätt sätt, antecknar du inställningarna på fliken Utskriftsalternativ i dialogrutan Kuvertalternativ så att du kan återskapa dem senare, under dokumentkopplingen.

Arbeta med ett huvuddokument

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det, blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Starta koppling av dokument i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på Kuvert.

 4. Klicka på fliken Kuvertalternativ i dialogrutan Kuvertalternativ och klicka sedan på ett alternativ i storleksrutan Kuvert som motsvarar storleken på kuverten.

  Om inget av alternativen passar din kuvertstorlek, rullar du till slutet av listan, klickar på Egen storlek och skriver sedan måtten på kuverten i rutorna Bredd och Höjd.

 5. Gör eventuella formateringsjusteringar i avsnitten Adress och Avsändaradress. Du kan visa resultatet av inställningarna i avsnittet Exempel i dialogrutan.

 6. Om du upptäcker att skrivarinställningarna måste ändras när du kontrollerar dem klickar du på fliken Utskriftsalternativ och gör justeringarna.

 7. Klicka på OK när du är klar.

  Ett dokument skapas där sidan har samma storlek som de angivna kuvertmåtten. Om du har konfigurerat en avsändaradress i Word visas den i en ram på sidan. En annan tom ram innehåller adressen. Om du vill visa ramen klickar du på brödtexten till kuvertet där du tror att adressen finns.

Återuppta ett kopplat dokument

Om du behöver göra ett uppehåll när du arbetar med kopplade dokument, kan du spara huvuddokumentet och sedan fortsätta med kopplingen senare. Datakällan och fältinformationen finns kvar. Om du använder åtgärdsfönstret Koppla kommer du tillbaka till samma plats i åtgärdsfönstret när du återupptar kopplingen.

 1. När du vill fortsätta öppnar du dokumentet.

  Ett meddelande visas där du ombeds att bekräfta att du vill öppna dokumentet, och då körs ett SQL-kommando.

 2. Eftersom det här dokumentet är kopplat till en datakälla och du vill hämta data, ska du klicka på Ja. Om du öppnar ett dokument som du inte visste var kopplat till en datakälla, klickar du på Nej så att du inte riskerar att hämta skadliga data av misstag.

  Texten i dokumentet visas tillsammans med fälten du infogat.

 3. Klicka på fliken Utskick och fortsätt.

Överst på sidan

Koppla kuverten till adresslistan

För att kunna koppla informationen till kuverten måste du ansluta kuverten till adresslistan, som även kallas för datakälla eller datafil. Om du inte redan har en datafil skapar du en under kopplingen.

Välja en datafil

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Välj från Outlook-kontakter om du vill använda kontaktlistan i Microsoft Office Outlook.

   Tips på hur du arbetar med kontaktlistan i Microsoft Office Outlook

   Att använda kontaktmappen i Outlook är vanligtvis en ganska enkel process, men ibland kan det uppstå problem. Nedan beskrivs några lösningar på dessa problem:

   • Jag kan inte koppla till mappen Kontakter i Outlook eftersom jag inte hittar den.

   • Felmeddelanden angående e-postklienter och tabeller visas.

   • Det går inte att ansluta till en kontaktmapp i Gemensamma mappar i Outlook.

   • Jag vill använda min Outlook Express-adressbok som kontaktmapp, men lyckas inte ansluta till den.

    Jag hittar inte mappen Kontakter i Outlook

    Du kanske måste aktivera egenskapen Visa denna mapp som en e-postadressbok i Microsoft Office Outlook, eller så måste du ändra användarprofilen i Outlook.

    Aktivera egenskapen Visa denna mapp som en e-postadressbok

   • Klicka på KontakterGå till-menyn i Microsoft Office Outlook.

   • Högerklicka på mappen Kontakter som innehåller den information du vill använda för kopplingen och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.
    Kontaktegenskaper i Outlook

   • Markera kryssrutan Visa denna mapp som en e-postadressbok på fliken Outlook-adressbok. Klicka på OK.

    Tillbaka till Outlook-tips

    Byta till en annan Outlook-användarprofil

    En användarprofil i Microsoft Office Outlook består av en grupp e-postkonton och adressböcker. Vanligtvis behöver du bara en användarprofil, men om du delar datorn med andra eller använder olika adressböcker för olika ändamål kan du konfigurera mer än en profil. Om du använder en profil som inte innehåller just den kontaktmapp som du vill använda när du startar dokumentkopplingen är mappen inte tillgänglig.

    Om du vill växla till en annan användarprofil startar du om Outlook. När du ombeds att ange en profil, väljer du den som innehåller den kontaktmapp som du vill använda i kopplingen.

    Om du inte uppmanas att ange någon profil och du vet att det finns flera, kanske du måste konfigurera Outlook så att du får en uppmaning. Så här gör du:

   • Avsluta Outlook.

   • Öppna Kontrollpanelen, växla till klassiskt läge och klicka på E-post.

   • Klicka på Visa profiler.

   • Om du vill välja profil varje gång du startar Outlook klickar du på Fråga efter profil och klickar på OK.


    Tillbaka till Outlook-tips

    Felmeddelanden angående e-postklienter och tabeller visas

    Om du försöker att ansluta till mappen Kontakter vid en dokumentkoppling i Word, och Outlook inte har angetts som standardprogram för e-post i Windows Internet Explorer visas följande meddelande:

    "Antingen finns det ingen standardklient för e-post eller så går det inte att utföra meddelandebegäran med den aktuella e-postklienten. Kör Microsoft Office Outlook och ange det som standardklient för e-post."

    Så här gör du om du inte vill att meddelandet ska visas:

   • Stäng Word.

   • Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn i Internet Explorer och sedan på fliken Program.

   • Klicka på Microsoft Office Outlook under E-post och sedan på OK.

    Starta Word igen, öppna kopplingsdokumentet och anslut till kontaktmappen i Outlook.


    Tillbaka till Outlook-tips

    Det går inte att ansluta till en kontaktmapp i Gemensamma mappar i Outlook

    Om du inleder en koppling i Word och försöker att ansluta till en kontaktmapp i Gemensamma mappar i Outlook, visas följande meddelande:

    "Det går inte att slutföra den här åtgärden på grund av fel i motorn för dialogrutan eller databasen. Försök igen senare."

    Om du försöker igen visas samma meddelande.

    Om du vill använda en kontaktmapp i Gemensamma mappar som datafil för kopplingen måste du inleda kopplingen från Microsoft Office Outlook.

    Tillbaka till Outlook-tips

    Jag vill använda min adressbok i Outlook Express som kontaktmapp

    Du kan inte ansluta till den här typen av adressbok direkt under en koppling. I stället exporterar du Microsoft Outlook Express-adressboken som en CSV-fil och ansluter till den i det formatet.

    Exportera Outlook Express-adressboken

   • Starta Outlook Express.

   • Öppna Arkiv-menyn, peka på Exportera och klicka sedan på Adressbok.

   • Klicka på Textfil (semikolonavgränsad) i dialogrutan Exportverktyg för Windows Adressbok och klicka på Exportera.

   • Ange ett filnamn för den exporterade filen i rutan Spara exporterad fil som och klicka sedan på Bläddra.

   • Välj var du vill spara filen i listan Spara i i dialogrutan Spara som och klicka på Spara. Det bästa är att spara datafilerna i mappen Mina datakällor i mappen Mina dokument. Det är där Word börjar att söka efter datafiler när du ska leta efter en sådan vid en dokumentkoppling.

   • Klicka på Nästa. Markera kryssrutorna bredvid de fält som du vill exportera och klicka på Slutför.

    Obs!  När du bestämmer vilka fält som ska exporteras bör du tänka på hur de standardbrev, e-postmeddelanden eller etiketter som du har för avsikt att skapa genom dokumentkopplingen ska se ut. Om du exempelvis aldrig inkluderar smeknamn eller personliga webbplatser i dina kopplade dokument, exporterar du inte dessa fält.

   • När ett meddelande visas som informerar dig om att exporten har slutförts klickar du på OK.

   • Stäng dialogrutan Exportverktyg för Windows Adressbok genom att klicka på Stäng och avsluta Outlook Express.

    När du är tillbaka i Word och arbetar med dokumentkopplingen och har kommit till steget där du ska ansluta till en datafil klickar på du alternativet Använd en befintlig lista och letar reda på CSV-filen som du just har exporterat. Innan filen öppnas kanske du uppmanas att välja vilket avgränsningstecken som ska användas för att avgränsa kolumnerna från varandra i adresslistan. Klicka på Semikolon och sedan på OK.


    Tillbaka till Outlook-tips

  • Om du har ett Microsoft Office Excel-kalkylblad, en Microsoft Office Access-databas eller annan typ av datafil klickar du på Använd befintlig lista och letar sedan reda på filen i dialogrutan Välj datakälla.

   Du kan välja data från valfritt kalkylblad eller namngivet intervall i en arbetsbok i Office Excel. Du kan också välja data från valfri tabell eller fråga som definierats i en databas i Office Access. När det gäller andra typer av datafiler väljer du den filen i dialogrutan Välj datakälla. Om filen inte finns med där, väljer du lämplig filtyp eller Alla filer i rutan Filformat. I en dokumentkoppling kan du använda följande typer av datafiler:

   1. Filer från ennivås filbaserade databasprogram som du har installerat enOLE-DB-provider eller en Open Database Connectivity (ODBC) -drivrutin till. (Vissa av dessa drivrutiner ingår i Microsoft Office 2007-systemet).

   2. En HTML-fil som innehåller en enda tabell. Den första raden i tabellen måste innehålla kolumnnamn och de andra raderna måste innehålla data.

   3. Elektroniska adressböcker:

    • Microsoft Office Outlook-adressbok

    • Microsoft Schedule+ 7.0-kontaktlista

    • En liknande adresslista som har skapats med ett MAPI-kompatibelt meddelandesystem, till exempel Microsoft Office Outlook.

   4. Ett Microsoft Office Word-dokument. Dokumentet måste innehålla en enda tabell. Den första raden i tabellen måste innehålla rubriker och de andra raderna måste innehålla de poster som ska kopplas. Du kan också använda en rubrikkälla som datakälla.

   5. Valfri textfil med datafält som är avgränsade med tabbtecken eller semikolon och datapost som är avgränsade med stycketecken.

    Tips på hur du formaterar data i Office Excel

    Om datafilen är ett Office Excel-kalkylblad som innehåller procent, valutavärden eller postnummer kan du bevara den numeriska formateringen av informationen genom att använda DDE (Dynamic Data Exchange) när du ansluter till Excel-kalkylbladet från Word. Du kan till exempel se till att det femsiffriga postnumret 07865 från datafilen inte visas som talet 7865 (utan inledande nolla).

    Gör följande i Word innan du ansluter till kalkylbladet:

    1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

    2. Klicka på Avancerat.

    3. Rulla till avsnittet Allmänt och markera kryssrutan Bekräfta filformatskonvertering vid öppning.

    4. Klicka på OK.

    5. Medan huvuddokumentet är öppet klickar du på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klickar sedan på Använd befintlig lista.

    6. Bläddra till Excel-kalkylbladet i dialogrutan Välj datakälla och dubbelklicka på det.

    7. Klicka på MS Excel-kalkylblad via DDE (*.xls) i dialogrutan Bekräfta källdokument och sedan på OK.

     Obs!  Om MS Excel-kalkylblad via DDE (*.xls) inte visas markerar du kryssrutan Visa alla.

    8. För Cellintervall i dialogrutan Microsoft Office Excel markerar du det cellintervall eller kalkylblad som innehåller informationen du vill koppla och klickar på OK.

     Obs!  Om du inte vill ha en uppmaning varje gång som du öppnar en datafil avmarkerar du kryssrutan Bekräfta konvertering vid Öppna när du har anslutit till kalkylbladet.

  • Om du inte redan har en datafil klickar du på Ange en ny lista och använder sedan det formulär som öppnas för att skapa listan. Listan sparas som en databasfil (.mdb) som du kan återanvända.

Obs!  Om du har installerat Microsoft Office 2007-systemet (i stället för att installera bara Office Word 2007) kan du också använda Microsoft Query för att skapa en fråga och hämta data från en extern datakälla.

Överst på sidan

Finjustera listan med mottagare

När du ansluter till en viss datafil kanske du inte vill koppla information från alla poster i den datafilen till kuverten.

Så här begränsar du listan med mottagare eller använder en delmängd av posterna i datafilen:

 1. Klicka på Redigera mottagarlista i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument gör du något av följande:

  • Välj enskilda poster    Metoden är mest praktisk om listan är kort. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som ska ingå och avmarkera rutorna bredvid de mottagare som inte ska ingå.

   Om du vet att du bara vill ta med ett par poser i kopplingen kan du avmarkera kryssrutan i rubrikraden och sedan bara markera dem för posterna som du vill använda. Om du däremot vet att du vill ha med de flesta posterna, markerar du kryssrutan i rubrikraden och avmarkerar sedan kryssrutorna för de poster som du inte vill ha med.

  • Sortera posterKlicka på kolumnrubriken för den post du vill sortera efter.     Listan sorteras i fallande alfabetisk ordning (från A till Ö). Klicka på kolumnrubriken igen om du vill sortera listan i stigande alfabetisk ordning (Ö till A).

   Om du vill använda en mer avancerad sortering klickar du på Sortera under Förfina mottagarlistan och väljer sorteringsinställningar på fliken Sortera poster i dialogrutan Filtrera och sortera. Du kan till exempel använda den här typen av sortering om du vill att mottagaradresserna ska sorteras i bokstavsordning efter efternamn och postnumren i nummerordning.

  • Filtrera poster    Detta är praktiskt om listan innehåller poster som du inte vill visa eller som inte ska vara med i den kopplade utskriften. När du en gång har filtrerat listan kan du använda kryssrutorna för att inkludera eller utelämna poster.

   Så här filtrerar du poster:

   1. Klicka på Filtrera under Förfina mottagarlistan.

   2. Välj vilka villkor som du vill använda i filtret på fliken Filtrera poster i dialogrutan Filtrera och sortera.

    Om du till exempel bara vill skapa kuvert för adresser i Australien klickar du på Land i listan Fält, Lika med i listan Jämförelse och Australien i listan Jämför med.

   3. Om du vill finjustera filtret ytterligare klickar du på Och eller Eller och väljer fler villkor.

    Om du till exempel bara vill skapa kuvert för affärskontakter i München filtrerar du fram poster vars Ort-fält innehåller München och vars Företagsnamn-fält inte är tomt. Om du använder Eller i stället för Och i det här filtret, kommer kopplingen att omfatta alla adresser i München samt alla adresser som innehåller ett företagsnamn, oavsett vilken ort de finns i.

Obs!  Om du har installerat ett adressverifieringsprogram klickar du på Validera adresser i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument för att bekräfta mottagarnas adresser.

Överst på sidan

Lägga till platshållare, så kallade kopplingsinstruktioner, på kuverten

När du har kopplat kuverten till adresslistan är du klar att lägga till platshållare som anger var adresserna ska placeras på respektive kuvert. Du kan också lägga till innehåll som ska upprepas på alla etiketter, till exempel en bild eller avsändaradressen.

Platshållarna kallas för kopplingsinstruktioner. Fälten i Word motsvarar kolumnrubrikerna i datafilen som du väljer.

1. Kolumnerna i en datafil representerar kategorier med information. Fälten som du lägger till på kuverten är platshållare för dessa kategorier.

2. Raderna i en datafil representerar poster med information. Ett kuvert skapas för varje post när du utför dokumentkopplingen.

Genom att placera ett fält på det första kuvertet som du konfigurerar (huvuddokumentet) anger du att en viss kategori med information, till exempel namn eller adress, ska visas där.

Fält som har infogats på ett kuvert

Obs!  När du infogar en kopplingsinstruktion i huvuddokumentet omsluts namnet på instruktionen alltid med fortsättningstecken (« »). Dessa tecken visas inte på de färdiga kuverten. De hjälper dig bara att särskilja instruktionerna i huvuddokumentet från vanlig text.

Vad händer när du kopplar

När du kopplar ersätter informationen från den första raden i datafilen instruktionerna för det första kuvertet. Informationen från den andra raden i datafilen ersätter instruktionerna för det andra kuvertet och så vidare.

Koppla information från en datafil till ett kuvert

Arbeta med fält: exempel

Du kan lägga till valfri kolumnrubrik från datafilen på kuvertet som en kopplingsinstruktion. Då kan du designa kuvert på ett flexibelt sätt. Anta att adresslistan gäller för prenumeranter på ett nyhetsbrev, och datafilen innehåller en kolumn med namnet ExpireDate, där data lagras om när respektive prenumeration upphör. Om du placerar fältet «ExpireDate» i huvuddokumentet innan du kör kopplingen, ser prenumeranterna sina egna förfallodagar på kuvertet.

Du kan kombinera fält eller avgränsa dem med skiljetecken. När du skapar en adress kan du till exempel konfigurera instruktionerna i huvuddokumentet så här:

«Förnamn» «Efternamn»

«Gatuadress»

«Postnummer» «Ort»

För sådant du använder ofta, till exempel adressblock och hälsningsfraser, finns det sammansatta instruktioner som grupperar ihop ett antal kopplingsinstruktioner, till exempel förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer och ort.

Element i instruktionen Adressblock

Du kan anpassa innehållet i vart och ett av fälten. I adressfältet kanske du vill ha ett formellt format (Herr Johan Nilsson) och i hälsningsfrasen kanske du vill använda "Till" i stället för "Bästa".

Avbilda kopplingsinstruktioner till datafilen

Om du vill vara säker på att Word kan hitta en kolumn i datafilen som motsvarar alla adresselement, måste du avbilda kopplingsinstruktionerna i Word till kolumnerna i datafilen.

Du avbildar instruktionerna genom att klicka på Matcha fält i gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick.

Bild av menyflikar i Word

Dialogrutan Matcha fält öppnas.

Dialogrutan Matcha fält

Elementen i en adress anges till vänster. Kolumnrubrikerna från datafilen anges till höger.

Word söker efter kolumnen som matchar respektive element. I bilden har datafilens Surname-kolumn automatiskt matchats till Last Name. Men andra element kunde inte matchas. Från den här datafilen går det till exempel inte att matcha First Name.

I listan till höger kan du välja kolumnen från datafilen som matchar elementet till vänster. I bilden matchar nu kolumnen Name elementet First Name. Courtesy Title, Unique Identifier och Middle Name behöver inte matchas. Kuvertet behöver inte använda alla fält. Om du lägger till ett fält som inte innehåller data från datafilen, visas det i det kopplade dokumentet som en tom platshållare – vanligtvis en tom rad eller ett dolt fält.

Dialogrutan Matcha fält

Skriva innehåll och lägga till fält

Du kan infoga en standardtext och bilder på det första kuvertet som du konfigurerar (huvuddokumentet). Dessa element ser likadana ut på alla kuvert i kopplingen. Du kan till exempel ta med företagets logotyp eller avsändaradress, om du inte redan har konfigurerat en återanvändningsbar avsändaradress i Word.

Lägga till innehåll

 1. Placera markören där du vill infoga innehållet.

 2. Om du vill lägga till en avsändaradress (om du inte redan har gjort det i Word) klickar du i avsändaradressområdet på kuvertet. En ram visas. Skriv avsändaradressen i ramen.

 3. Om du vill lägga till en bild klickar du antingen i avsändaradress- eller mottagaradressområdet på kuvertet eller dubbelklickar utanför adressområdena. Klicka sedan på Bild i gruppen Bilder på fliken Infoga. Leta reda på bilden och dubbelklicka på den. Om du behöver ändra storlek på bilden markerar du den och håller ned SKIFT samtidigt som du drar i ett hörnstorlekshandtag. Om du drar i ett hörnhandtag bevaras bildens proportioner. Du placerar bilden genom att högerklicka på den, peka på Figursättning på snabbmenyn och sedan klicka på något av alternativen utom I nivå med text.

Lägga till fält

 1. Klicka i mottagaradressområdet på det första kuvertet (huvuddokumentet).

  En ram visas.

 2. Använd gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick:

  Bild av menyflikar i Word

 3. Lägg till något av följande:

  Adressblock med namn, adress och annan information

  1. Klicka på Adressblock.

  2. I dialogrutan Infoga adressblock väljer du de adresselement som ska infogas och de format du vill ha och sedan klickar du på OK.

  3. Om dialogrutan Matcha fält visas, kan någon information för adressblocket inte hittas. Klicka på pilen bredvid (Ej matchad) och markera sedan fältet i datakällan som motsvarar fältet som krävs för det kopplade dokumentet.

  Enskilda fält

  Du kan infoga information från enskilda fält, t.ex. förnamn, telefonnummer eller bidragssummor från en lista över donatorer. Om du snabbt vill lägga till ett fält från datafilen i huvuddokumentet klickar du på pilen bredvid Infoga kopplingsinstruktion och sedan på fältnamnet.

  Om du vill ha fler alternativ när du infogar enskilda fält gör du så här:

  1. Klicka på Infoga kopplingsinstruktion i gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick.

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga kopplingsinstruktion:

   • Om du vill välja adressfält som automatiskt motsvarar fält i datakällan, även om datakällans fält inte har samma namn som fälten, klickar du på Adressfält.

   • Om du vill välja fält som alltid hämtar information direkt från en kolumn i datafilen klickar du på Databasfält.

  3. Klicka på fältet i rutan Fält.

  4. Klicka på Infoga och klicka sedan på Stäng.

  5. Om dialogrutan Matcha fält visas kan den information som behövs för att infoga fältet inte hittas. Klicka på pilen bredvid (Ej matchad) och markera sedan fältet i datakällan som motsvarar fältet som krävs för det kopplade dokumentet.

   Obs!  Om du infogar ett fält från listan Databasfält och sedan byter till en datakälla som inte har en kolumn med samma namn, kan den här fältinformationen inte infogas i kopplingsdokumentet.

  Egna fält från Office Outlook-kontakter

  Det enda sättet att ta med egna kontaktfält i huvuddokumentet är att inleda kopplingen i Microsoft Office Outlook. Först konfigurerar du en vy av kontakterna med fälten som du vill koppla, och börjar sedan kopplingen. När du har valt inställningar startar Word automatiskt och du kan slutföra kopplingen.

  Konfigurera en vy med kontakter som innehåller egna fält

  1. Peka på Aktuell vyVisa-menyn i Outlook-kontakter och klicka på Telefonlista.

  2. Högerklicka på en kolumnrubrik och klicka sedan på Fältväljaren på snabbmenyn.

  3. Markera Egna fält i listrutan högst upp i dialogrutan Fältväljaren.

  4. Dra fältet som du vill lägga till från dialogrutan till kolumnrubrikerna. En liten röd pil gör det enklare att placera fältet på rätt plats.
   Dra eget fält från Fältväljaren till mappvyn Kontakter

   Obs!  Du kan lägga till ett nytt fält i dialogrutan Fältväljaren genom att klicka på Nytt längst ned.

  5. Stäng dialogrutan Fältväljaren när du har lagt till alla egna fält i vyn.

  6. Om du vill ta bort ett fält som du inte vill ha med i dokumentkopplingen, klickar du på fältnamnet i kolumnrubriken i vyn Telefonlista och drar det sedan bort från kolumnrubriken.

   Köra dokumentkopplingen från Outlook

  7. Klicka på KopplaVerktyg-menyn i Outlook-kontakter.

  8. Välj enskilda kontakter i Outlook-kontakter genom att trycka på SKIFT och klicka för att markera ett område, eller genom att trycka på CTRL och klicka på de enskilda kontakterna. Om du vill ta med alla kontakter som visas i vyn ska du inte klicka på någon av dem.

  9. Klicka på KopplaVerktyg-menyn.

  10. Om du har markerat enskilda kontakter som ska tas med i kopplingen kickar du på Endast markerade kontakter. Om du vill ta med alla kontakter som visas i vyn klickar du på Alla kontakter i aktuell vy.

  11. Om du har konfigurerat vyn Telefonlista så att den innehåller exakt de fält som du vill använda i kopplingen, klickar du på Kontaktfält i aktuell vy. Annars klickar du på Alla kontaktfält så att alla kontaktfält blir tillgängliga för kopplingen.

  12. Om du vill skapa ett nytt huvuddokument för kopplingen klickar du på Nytt dokument. Annars klickar du på Befintligt dokument och sedan på Bläddra och bläddrar till dokumentet som ska användas som huvuddokument.

  13. Om du vill spara kontakterna och fälten som du har markerat, så att de kan återanvändas, markerar du kryssrutan Permanent fil och klickar sedan på Bläddra för att spara filen. Informationen sparas i ett Word-dokument som kommaavgränsade data.

  14. Markera Kuvert.

  15. Klicka på OK. När dokumentet öppnas i Word ska du klicka på pilen bredvid Infoga kopplingsinstruktion i gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick och sedan klicka på fälten som du vill ha med i huvuddokumentet.

Obs!  

 • Du kan inte skriva tecknen för kopplingsinstruktioner («« »») manuellt eller använda kommandot SymbolInfoga-menyn. Du måste använda dokumentkoppling.

 • Om kopplingsinstruktionerna visas inom klammerparentes, till exempel { MERGEFIELD Stad }, visas fältkod i stället för fältresultat. Kopplingen påverkas inte, men om du vill visa resultaten i stället, högerklickar du på fältkoden och klickar sedan på Växla fältkoder på snabbmenyn.

Formatera kopplade data

Databas- och kalkylprogram, till exempel Microsoft Office Access och Microsoft Office Excel, lagrar informationen som du skriver i celler som råa data. Den formatering som du använder i Access eller Excel, till exempel teckensnitt och färg, lagras inte tillsammans med dessa råa data. När du kopplar information från en datafil till ett Word-dokument, kopplar du dessa råa data utan den tillhörande formateringen.

Om du vill formatera data i dokumentet, markerar du kopplingsinstruktionen och formaterar den, precis som du gör med vanlig text. Se till att du markerar fortsättningstecknen (« ») som omsluter instruktionen.

Överst på sidan

Förhandsgranska och slutför dokumentkopplingen

När du har lagt till fälten på det första kuvertet (huvuddokumentet) är du klar att förhandsgranska resultatet. När du är nöjd med förhandsgranskningen slutför du kopplingen.

Förhandsgranska dokumentkopplingen

Du kan förhandsgranska kuverten och göra ändringar innan du slutför kopplingen.

Gör något av följande i gruppen Förhandsgranska resultat på fliken Utskick:

Bild av menyflikar i Word

 • Klicka på Förhandsgranska resultat.

 • Bläddra igenom varje kuvert genom att klicka på Nästa post och Föregående post i gruppen Förhandsgranska resultat.

 • Förhandsgranska ett visst dokument genom att klicka på Sök mottagare.

Obs!  Klicka på Redigera mottagarlista i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick om du vill öppna dialogrutan Koppla dokument för mottagare, där du kan filtrera listan eller avmarkera mottagare om det finns poster som du inte vill ha med.

Bild av menyfliksområdet i Word

Utföra dokumentkopplingen

Du kan skriva ut kuverten eller ändra dem ett i taget. Du kan skriva ut eller ändra alla eller bara en delmängd av dem.

Skriva ut kuverten

 1. Klicka på Slutför och koppla i gruppen Slutför på fliken Utskick och klicka på Skriv ut dokument.

  Bild av menyflikar i Word

 2. Välj om du vill skriva ut alla kuvert, enbart det kuvert som visas eller en delmängd som du anger utifrån postnumret.

Ändra enskilda kuvert

 1. Klicka på Slutför och koppla i gruppen Slutför på fliken Utskick och klicka på Redigera enskilda dokument.

  Bild av menyflikar i Word

 2. Välj om du vill skriva ut alla kuvert, enbart det kuvert som visas eller en delmängd som du anger utifrån postnumret. De kopior som du vill redigera sparas i en enskild fil, med sidbrytningar mellan varje kuvert.

Spara huvuddokumentet

Kom ihåg att kuverten som du sparar är separata från huvuddokumentet. Du bör därför spara själva huvuddokumentet om du tänker använda det för någon mer koppling.

När du sparar huvuddokumentet sparas också dess koppling till datafilen. Nästa gång du öppnar huvuddokumentet ombeds du att välja om information från datafilen ska kopplas igen till huvuddokumentet.

 • Om du klickar på Ja öppnas dokumentet med informationen från den första kopplade posten.

 • Om du klickar på Nej bryts anslutningen mellan huvuddokumentet och datafilen. Huvuddokumentet blir ett vanligt Word-dokument. Kopplingsinstruktionerna ersätts med den unika informationen från den första posten.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk