Skapa och skriva ut brev genom att använda dokumentkoppling

När du har massutskick som ska skickas till personer på en distributionslista kan du använda dokumentkoppling för att skapa en uppsättning personliga brev. Varje brev som skapas har samma layout, formatering, text och grafik. Endast vissa delar i e-postmeddelandet varierar och är personligt anpassade.

Dokumentkopplingsprocessen innehåller följande steg:

 1. Konfigurera huvuddokumentet. Huvuddokumentet innehåller text och grafik som är gemensamma för varje version av det kopplade dokumentet – till exempel avsändaradressen eller hälsningsfrasen i ett standardbrev.

 2. Koppla dokumentet till en datakälla. En datakälla är en fil som innehåller informationen som ska kopplas till ett dokument. Till exempel brevmottagarnas namn och adress.

 3. Finjustera listan med mottagare eller objekt. Microsoft Office Word skapar en kopia av huvuddokumentet för varje objekt, eller post, i datafilen. Om datafilen är en distributionslista består objekten antagligen av mottagarna av utskicket. Om du vill skapa kopior bara för vissa objekt i datafilen kan du välja vilka objekt (poster) som ska ingå.

 4. Lägg till platshållare, så kallade kopplingsinstruktioner, i dokumenten. När du utför dokumentkopplingen fylls kopplingsinstruktionerna med information från datafilen.

 5. Förhandsgranska och slutför dokumentkopplingen. Du kan förhandsgranska varje kopia av dokumentet innan du skickar alla.

Kommandona på fliken Utskick används för att koppla dokument.

Viktigt!: Om du planerar att använda anpassade kontaktfält med listan Kontakter i Microsoft Office Outlook måste du börja dokumentkopplingen i Outlook.

Obs!: 

Du kan också utföra en dokumentkoppling via åtgärdsfönstret Koppla, där du får steg-för-steg-anvisningar genom processen. Du öppnar åtgärdsfönstret genom att klicka på Starta koppling av dokument i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och sedan klicka på Steg för steg-guiden Koppla dokument.

Bild av menyfliksområdet i Word

Steg 1: Konfigurera huvuddokumentet

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det, blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Starta koppling av dokument i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på Brev.

Du kan också använda dokumentkoppling för att skapa:

 • En katalog    Samma typ av information, t.ex. namn och beskrivning, visas för varje objekt, men namn och beskrivning i varje objekt är unika. Klicka på Katalog för att skapa den här typen av dokument.

 • En uppsättning kuvert    Avsändaradressen är samma på alla kuvert, men måladressen är unik för var och en. Mer information finns i Skapa och skriva ut kuvert för massutskick.

 • En uppsättning adressetiketter    Varje etikett visar en persons namn och adress, men namn och adress på varje etikett är unika. Mer information finns i Skapa och skriva ut etiketter för massutskick.

 • En uppsättning e-postmeddelanden    Det grundläggande innehållet är samma i alla meddelanden, men varje meddelande skickas till en enskild mottagare och varje meddelande innehåller information som är specifik för mottagaren, till exempel mottagarens namn eller annan information. Mer information finns i Använda dokumentkoppling för att skicka personlig e-post till personer i en e-postadresslista.

Obs!: 

Om du behöver göra ett uppehåll när du arbetar med kopplade dokument kan du spara huvuddokumentet och sedan fortsätta med kopplingen senare. Datakällan och fältinformationen finns kvar i Microsoft Office Word. Om du använder åtgärdsfönstret Koppla återgår Word till samma plats i åtgärdsfönstret när du återupptar kopplingen.

 1. När du vill fortsätta öppnar du dokumentet.

  Ett meddelande visas i Word där du ombeds att bekräfta att du vill öppna dokumentet, och då körs ett SQL-kommando.

 2. Eftersom det här dokumentet är kopplat till en datakälla och du vill hämta data, ska du klicka på Ja. Om du öppnar ett dokument som du inte visste var kopplat till en datakälla, klickar du på Nej så att du inte riskerar att hämta skadliga data av misstag.

  Texten i dokumentet visas tillsammans med fälten du infogat.

 3. Klicka på fliken Utskick och fortsätt arbeta.

Överst på sidan

Steg 2: Koppla dokumentet till en datakälla

För att kunna koppla informationen till huvuddokumentet måste du ansluta dokumentet till datakällan. Om du inte redan har en datafil skapar du en under kopplingen.

Viktigt!: Om du använder en befintlig lista ska du se till att den innehåller den information du vill använda, till exempel alla kolumner och rader. Du kan göra vissa ändringar under dokumentkopplingen, men du kan inte öppna datakällan separat under dokumentkopplingen. Kopplingsprocessen är enklare om datakällan är färdig innan du ansluter till den.

Välja en datafil

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande:

  • Använd Outlook-kontakter    Klicka på Välj från Outlook-kontakter om du vill använda kontaktlistan i Outlook.

   Mer information om hur du använder listan Kontakter finns i Tips på hur du arbetar med kontaktlistan i Outlook.

  • Använd en befintlig fil som datakälla    Klicka på Använd befintlig lista om du har ett Excel-kalkylblad, en Microsoft Office Access-databas eller någon annan typ av datafil, och leta reda på filen i dialogrutan Välj datakälla.

   För Excel kan du välja data från vilket kalkylblad eller namngivet intervall i en arbetsbok som helst. För Access kan du välja data från en tabell eller fråga som definierats i databasen.

   Tips på hur du formaterar data i Excel-kalkylblad för dokumentkoppling finns i Tips på hur du formaterar data i Excel.

   När det gäller andra typer av datafiler väljer du filen i dialogrutan Välj datakälla. Om filen inte visas väljer du lämplig filtyp eller Alla filer i rutan Filformat. I en dokumentkoppling kan du använda följande typer av datafiler:

   • Filer från filbaserade databasprogram med en nivå som du har installerat en OLE-DB-provider eller en ODBC-drivrutin till. (Vissa av dessa drivrutiner ingår i Microsoft Office.)

   • En HTML-fil som innehåller en enda tabell. Den första raden i tabellen måste innehålla kolumnnamn och de andra raderna måste innehålla data.

   • Elektroniska adressböcker:

    • Microsoft Outlook-adressbok

    • Microsoft Schedule+ 7.0-kontaktlista

    • En liknande adresslista som skapats med ett MAPI-kompatibelt meddelandesystem, till exempel Microsoft Outlook.

   • Ett Microsoft Word-dokument. Dokumentet måste innehålla en enda tabell. Den första raden i tabellen måste innehålla rubriker och de andra raderna måste innehålla de poster som ska kopplas. Du kan också använda en rubrikkälla som datakälla.

   • Valfri textfil med datafält som är avgränsade med tabbtecken eller semikolon och dataposter som är avgränsade med stycketecken.

  • Skapa en ny datafil i Word    Klicka på Skriv ny lista om du inte har någon datafil, och skapa sedan din lista med hjälp av det formulär som öppnas. Listan sparas som en databasfil (MDB) som du kan återanvända. Mer information finns i Skapa en ny lista.

Om du har installerat Microsoft Office 2007-systemet (i stället för att installera bara Microsoft Word) kan du också använda Microsoft Query för att skapa en fråga och hämta data från en extern datakälla.

Om du är klar att fortsätta går du vidare till nästa steg.

Om du har frågor om hur du arbetar med en kontaktlista i Outlook, formaterar data i Excel eller skriver en ny lista går du till Tips och ytterligare procedurer.

Steg 3: Finjustera listan med mottagare eller objekt

När du ansluter till en viss datafil kanske du inte vill koppla information från alla poster i den datafilen till huvuddokumentet.

Om du planerar att använda hela listan kan du gå vidare till nästa steg.

Så här begränsar du listan med mottagare eller använder en delmängd av posterna i datafilen:

 1. Klicka på Redigera mottagarlista i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument gör du något av följande:

  • Välj enskilda poster    Metoden är mest praktisk om listan är kort. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som ska ingå och avmarkera rutorna bredvid de mottagare som inte ska ingå.

   Om du vet att du bara vill ta med ett par poser i kopplingen kan du avmarkera kryssrutan i rubrikraden och sedan bara markera dem för posterna som du vill använda. Om du däremot vet att du vill ha med de flesta posterna, markerar du kryssrutan i rubrikraden och avmarkerar sedan kryssrutorna för de poster som du inte vill ha med.

  • Sortera poster     Klicka på kolumnrubriken för den post du vill sortera efter. Listan sorteras i fallande alfabetisk ordning (från A till Ö). Klicka på kolumnrubriken igen om du vill sortera listan i stigande alfabetisk ordning (Ö till A).

   Om du vill använda en mer avancerad sortering klickar du på Sortera under Förfina mottagarlistan och väljer sorteringsinställningar på fliken Sortera poster i dialogrutan Filtrera och sortera. Du kan till exempel använda den här typen av sortering om du vill att mottagaradresserna ska sorteras i bokstavsordning efter efternamn och postnumren i nummerordning.

  • Filtrera poster    Detta är praktiskt om listan innehåller poster som du inte vill se eller som inte ska vara med i den kopplade utskriften. När du en gång har filtrerat listan kan du använda kryssrutorna för att inkludera eller utelämna poster.

   Så här sorterar du poster:

   a.

   Klicka på Filtrera under Förfina mottagarlistan.

   b.

   Välj vilka villkor som du vill använda i filtret på fliken Filtrera poster i dialogrutan Filtrera och sortera.

   Om du till exempel bara vill skapa kopior av huvuddokumentet för adresser i Australien klickar du på Land i listan Fält, Lika med i listan Jämförelse och Australien i listan Jämför med.

   c.

   Om du vill finjustera filtret ytterligare klickar du på Och eller Eller och väljer fler villkor.

   Om du till exempel bara vill skapa kopior av huvuddokumentet för affärskontakter i München filtrerar du fram poster vars Ort-fält innehåller München och vars Företagsnamn-fält inte är tomt. Om du använder Eller i stället för Och i det här filtret, kommer kopplingen att omfatta alla adresser i München samt alla adresser som innehåller ett företagsnamn, oavsett vilken ort de finns i.

  • Lägg till mottagare    Så här lägger du till mottagare i listan:

   a.

   Klicka på Redigera mottagarlista i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick.

   b.

   Klicka på datafilens namn under Datakälla.

   c.

   Klicka på Redigera.

   d.

   Klicka på Ny adress i dialogrutan Redigera datakälla och ange sedan informationen för den mottagaren.

   Tips: Beroende på vilken typ av datakälla du använder kanske vissa processer inte är tillgängliga. Se om möjligt till att datafilen är komplett innan du ansluter den till huvuddokumentet för etiketterna.

  • Söka efter en mottagare

   Du kan söka efter en viss mottagare eller grupp av mottagare som delar ett gemensamt attribut. Du kan söka i listan för att identifiera en person eller grupp av personer som delar gemensamma attribut (t.ex. ett efternamn, postnummer eller födelsemånad).

   a.

   Klicka på Sök mottagare i dialogrutan Koppla dokument för mottagare.

   b.

   Ange attributet du söker efter i rutan Sök i dialogrutan Sök post, ange i vilka fält du vill söka och klicka sedan på Sök nästa.

Om du har installerat programvara för adressverifiering kan du klickar på Verifiera adresser i dialogrutan Koppla dokument för mottagare för att verifiera användarnas adresser.

Överst på sidan

Steg 4: Lägg till platshållare, så kallade kopplingsinstruktioner, i dokumentet

När du har kopplat huvuddokumentet till en datafil är du klar att börja skriva text i dokumentet och lägga till platshållare som anger var den unika informationen ska visas i varje kopia av dokumentet.

Om du är bekant med hur kopplingsinstruktioner fungerar läser du vidare. Du kan fortsätta med mappa och koppla.

Om du vill veta mer om hur kopplingsinstruktioner fungerar, går du till Tips på hur du använder kopplingsinstruktioner.

Avbilda kopplingsinstruktioner till datafilen

Om du vill vara säker på att Word kan hitta en kolumn i datafilen som motsvarar alla adress- eller hälsningselement, måste du avbilda kopplingsinstruktionerna i Word till kolumnerna i datafilen.

Du avbildar instruktionerna genom att klicka på Matcha fält i gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick.

I Word använder du gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick.

Dialogrutan Matcha fält öppnas.

Dialogrutan Matcha fält

Elementen i en adress och hälsning anges till vänster. Kolumnrubrikerna från datafilen anges till höger.

Word söker efter kolumnen som matchar respektive element. I bilden har datafilens Surname-kolumn automatiskt matchats till Last Name. Men andra element kunde inte matchas. Från den här datafilen går det till exempel inte att matcha First Name.

I listan till höger kan du välja kolumnen från datafilen som matchar elementet till vänster. I bilden matchar nu kolumnen Name elementet First Name. Courtesy Title, Unique Identifier och Middle Name behöver inte matchas. Dokumentet behöver inte använda alla fält. Om du lägger till ett fält som inte innehåller data från datafilen, visas det i det kopplade dokumentet som en tom platshållare – vanligtvis en tom rad eller ett dolt fält.

Dialogrutan Matcha fält

Skriva innehåll och lägga till platshållare eller fält

 1. I huvuddokumentet skriver du innehåll som du vill ska visas i varje kopia av dokumentet.

  Du kan lägga till en bild, till exempel en logotyp, genom att klicka på Bild i gruppen Illustrationer på fliken Start.

 2. Klicka där du vill infoga fältet.

 3. Använd gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick.

  I Word använder du gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick.

 4. Lägg till något av följande:

  Adressblock med namn, adress och annan information

  1. Klicka på Adressblock.

  2. I dialogrutan Infoga adressblock väljer du de adresselement som ska infogas och de format du vill ha och sedan klickar du på OK.

  3. Om dialogrutan Matcha fält visas, kan någon information för adressblocket inte hittas. Klicka på pilen bredvid (Ej matchad) och markera sedan fältet i datakällan som motsvarar fältet som krävs för det kopplade dokumentet.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på hälsningsraden.

  2. Välj format för hälsningsraden, vilket inkluderar hälsningsfras, namnformat och skiljetecken efter frasen.

  3. Välj vilken text som ska visas om mottagarnamnet inte kan tolkas av Microsoft Word, till exempel när datakällan inte innehåller något förnamn eller efternamn utan bara ett företagsnamn.

  4. Klicka på OK.

  5. Om dialogrutan Matcha fält visas, kan någon information för hälsningsraden inte hittas. Klicka på pilen bredvid (Ej matchad) och markera sedan fältet i datakällan som motsvarar fältet som krävs för det kopplade dokumentet.

  Enskilda fält

  Du kan infoga information från enskilda fält, t.ex. förnamn, telefonnummer eller bidragssummor från en lista över donatorer. Om du snabbt vill lägga till ett fält från datafilen i huvuddokumentet klickar du på pilen bredvid Infoga kopplingsinstruktion och sedan på fältnamnet.

  Om du vill ha fler alternativ när du infogar enskilda fält gör du så här:

  1. På fliken Utskick klickar du i gruppen Skriv och infoga fältInfoga kopplingsinstruktion.

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga kopplingsinstruktion:

   • Om du vill välja adressfält som automatiskt motsvarar fält i datakällan, även om datakällans fält inte har samma namn som fälten, klickar du på Adressfält.

   • Om du vill välja fält som alltid hämtar information direkt från en kolumn i datafilen klickar du på Databasfält.

  3. Klicka på fältet i rutan Fält.

  4. Klicka på Infoga och klicka sedan på Stäng.

  5. Om dialogrutan Matcha fält visas kan den information som behövs för att infoga fältet inte hittas. Klicka på pilen bredvid (Ej matchad) och markera sedan fältet i datakällan som motsvarar fältet som krävs för det kopplade dokumentet.

   Obs!: Om du infogar ett fält från listan Databasfält och sedan byter till en datakälla som inte har en kolumn med samma namn, kan den här fältinformationen inte infogas i kopplingsdokumentet.

Egna fält från Outlook-kontakter

Det enda sättet att ta med egna kontaktfält i huvuddokumentet är att inleda kopplingen i Outlook. Först konfigurerar du en vy av kontakterna med fälten som du vill koppla, och börjar sedan kopplingen. När du har valt inställningar öppnas Word automatiskt och du kan slutföra kopplingen.

Konfigurera en vy med kontakter som innehåller egna fält

 1. Peka på Aktuell vyVisa-menyn i Outlook-kontakter och klicka på Telefonlista.

 2. Högerklicka på en kolumnrubrik och klicka sedan på Fältväljaren.

 3. Markera Egna fält i mapp i listrutan högst upp i dialogrutan Fältväljaren.

 4. Dra fältet som du vill lägga till från dialogrutan till kolumnrubrikerna. En liten röd pil gör det enklare att placera fältet på rätt plats.
  Dra eget fält från Fältväljaren till mappvyn Kontakter

  Du kan lägga till ett nytt fält i dialogrutan Fältväljaren genom att klicka på Nytt längst ned.

 5. Stäng dialogrutan Fältväljaren när du har lagt till alla egna fält i vyn.

 6. Om du vill ta bort ett fält som du inte vill ha med i dokumentkopplingen, klickar du på fältnamnet i kolumnrubriken i vyn Telefonlista och drar det sedan bort från kolumnrubriken.

 7. Kör dokumentkoppling från Outlook-kontakterna genom att trycka på SKIFT och klicka för att markera ett område, eller genom att trycka på CTRL och klicka på de enskilda kontakterna. Om du vill ta med alla kontakter som visas i vyn ska du inte klicka på någon av dem.

 8. Klicka på Koppla dokumentVerktyg-menyn.

 9. Om du har markerat enskilda kontakter som ska tas med i kopplingen klickar du på Endast markerade kontakter. Om du vill ta med alla kontakter som visas i vyn klickar du på Alla kontakter i aktuell vy.

 10. Om du har konfigurerat vyn Telefonlista så att den innehåller exakt de fält som du vill använda i kopplingen, klickar du på Kontaktfält i aktuell vy. Annars klickar du på Alla kontaktfält så att alla kontaktfält blir tillgängliga för kopplingen.

 11. Om du vill skapa ett nytt huvuddokument för kopplingen klickar du på Nytt dokument. Annars klickar du på Befintligt dokument och sedan på Bläddra och bläddrar till dokumentet som ska användas som huvuddokument.

 12. Om du vill spara kontakterna och fälten som du har markerat, så att de kan återanvändas, markerar du kryssrutan Permanent fil och klickar på Bläddra för att spara filen. Informationen sparas i ett Word-dokument som kommaavgränsade data.

 13. Välj de kopplingsalternativ som du vill använda:

  • Standardbrev     Förbered en uppsättning brev för massutskick.

  • Adressetiketter     Konfigurera adressetiketter för massutskick.

  • Kuvert     Konfigurera kuvert för massutskick.

  • Katalog     Skapa ett enda dokument som innehåller en katalog eller adresslista.

  • Nytt dokument     Skapa kopplade dokument som du kan redigera enskilt i Word.

  • Skrivare     Skicka kopplade dokument direkt till standardskrivaren.

  • E-post     Skapa kopplade dokument utformade för att vara e-postmeddelanden. När du är klar att slutföra kopplingen i Word klickar du på Slutför och koppla i gruppen Slutför på fliken Utskick och sedan på Skicka e-postmeddelande. Raden Ämne fylls i med den text som du skriver i dialogrutan Koppla dokument för kontakter i Outlook.

 14. Klicka på OK. När dokumentet öppnas i Word ska du klicka på pilen bredvid Infoga kopplingsinstruktion i gruppen Skriv och infoga fält på fliken Utskick och sedan klicka på fälten som du vill ha med i dokumentet.

 • Du kan inte skriva tecknen för kopplingsinstruktioner («« »») manuellt eller använda kommandot SymbolInfoga-menyn. Du måste använda dokumentkoppling.

 • Om kopplingsinstruktionerna visas inom klammerparentes, till exempel { MERGEFIELD Stad }, visas fältkoderna Microsoft Word i stället för fältresultat. Kopplingen påverkas inte, men om du vill visa resultaten i stället högerklickar du på fältkoden och klickar sedan på Växla fältkoder på snabbmenyn.

Formatera kopplade data

Databas- och kalkylprogram, till exempel Microsoft Office Access och Microsoft Office Excel, lagrar informationen som du skriver i celler som råa data. Den formatering som du använder i Access eller Excel, till exempel teckensnitt och färg, lagras inte tillsammans med dessa råa data. När du kopplar information från en datafil till ett Word-dokument, kopplar du dessa råa data utan den tillhörande formateringen.

 1. Markera kopplingsinstruktionen. Kontrollera att markeringen innehåller de kopplingstecken (« ») som omger instruktionen.

 2. Välj önskad formatering i gruppen Tecken på fliken Start. Du kan också klicka på dialogruteikonen Tecken om du vill visa fler alternativ.

Viktigt!: Om du vill minimera avståndet mellan raderna i adresserna på etiketterna måste du markera raderna, klicka på dialogruteikonenStycke på fliken Start och sedan skriva 0 i rutorna för avstånd före och efter. Om du använder kopplingsfältet Adressblock markerar du hela fältet, även tecknen « », och justerar sedan avståndet.

Överst på sidan

Steg 5: Förhandsgranska, utföra dokumentkopplingen och skriva ut dokumenten

När du har lagt till fält i huvuddokumentet är du klar att förhandsgranska resultatet. När du är nöjd med förhandsgranskningen slutför du kopplingen.

Förhandsgranska kopplingen

Du kan förhandsgranska de kopplade dokumenten och göra ändringar innan du slutför kopplingen.

Gör något av följande i gruppen Förhandsgranska resultat på fliken Utskick:

Bild av menyfliksområdet i Word

 • Klicka på Förhandsgranska resultat.

 • Bläddra igenom varje kopplat dokument genom att klicka på Nästa post och Föregående post i gruppen Förhandsgranska resultat.

 • Förhandsgranska ett visst dokument genom att klicka på Sök mottagare.

Klicka på Redigera mottagarlista i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick om du vill öppna dialogrutan Koppla dokument för mottagare, där du kan filtrera listan eller avmarkera mottagare om det finns poster som du inte vill ha med.

Bild av menyfliksområdet i Word

Utföra kopplingen

Du kan skriva ut de kopplade dokumenten eller ändra dem ett i taget. Du kan skriva ut eller ändra alla eller bara en delmängd av dem.

Om du vill skriva ut en delmängd av dokumenten kan du ange uppsättningen med ett nummerintervall för posterna. Om du vill skriva ut sidor i stället för att ange nummer för poster ska du följa instruktionerna i avsnittet Ändra enskilda kopior av dokumentet.

Skriva ut kopplade dokument
 1. Klicka på Slutför och koppla i gruppen Slutför på fliken Utskick och klicka sedan på Skriv ut dokument.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Välj om du vill skriva ut alla dokument, enbart den kopia som visas eller en delmängd som du anger utifrån postnumret.

Ändra enskilda kopior av dokumentet
 1. Klicka på Slutför och koppla i gruppen Slutför på fliken Utskick och klicka sedan på Redigera enskilda dokument.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Välj om du vill redigera alla dokument, enbart kopian som visas eller en delmängd som du anger utifrån posternas nummer. De kopior som du vill redigera sparas i en enskild fil i Word, med sidbrytningar mellan varje kopia av dokumentet.

När du är klar med redigeringen av den nya filen med etiketter kan du skriva ut etiketterna genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan klicka på Skriv ut.

Spara huvuddokumentet

Kom ihåg att de kopplade dokument som du sparar är separata från huvuddokumentet. Du bör därför spara själva huvuddokumentet om du tänker använda det för någon mer koppling.

När du sparar huvuddokumentet sparas också dess koppling till datafilen. Nästa gång du öppnar huvuddokumentet ombeds du att välja om information från datafilen ska kopplas igen till huvuddokumentet.

 • Om du klickar på Ja öppnas dokumentet med informationen från den första kopplade posten.

 • Om du klickar på Nej bryts anslutningen mellan huvuddokumentet och datafilen. Huvuddokumentet blir ett vanligt Word-dokument. Kopplingsinstruktionerna ersätts med den unika informationen från den första posten.

Överst på sidan

Tips och ytterligare metoder

Om du vill ha mer information om hur du arbetar med en kontaktlista, formaterar data i Excel eller skapar en ny lista väljer du bland följande alternativ.

Tips på hur du arbetar med en kontaktlista i Outlook

Tips på hur du formaterar data i Excel

Tips för att använda kopplingsinstruktioner

Skapa en ny lista

Tips på hur du arbetar med en kontaktlista i Outlook

Att koppla Outlook-kontaktmappen är vanligtvis en enkel process, men ibland kan det uppstå problem. Nedan beskrivs några lösningar på vanliga problem som kan inträffa. Klicka på ett alternativ i listrutan.

Du kanske måste aktivera egenskapen Visa denna mapp som en e-postadressbok i Outlook, eller så måste du ändra användarprofilen i Outlook.

Aktivera egenskapen Visa denna mapp som en e-postadressbok

 1. Klicka på KontakterGå till-menyn i Microsoft Office Outlook.

 2. Högerklicka på mappen Kontakter som innehåller den information du vill använda för kopplingen och klicka sedan på Egenskaper.
  Kontaktegenskaper i Outlook

 3. Markera kryssrutan Visa denna mapp som en e-postadressbok på fliken Outlook-adressbok och klicka sedan på OK.

Ändra din användarprofil i Outlook

En användarprofil i Outlook består av en grupp e-postkonton och adressböcker. Vanligtvis behöver du bara en användarprofil, men om du delar datorn med andra eller använder olika adressböcker för olika ändamål kan du konfigurera mer än en profil. Om du använder en profil som inte innehåller just den kontaktmapp som du vill använda när du startar dokumentkopplingen är den mappen inte tillgänglig.

Om du vill växla till en annan profil startar du om Outlook. När du uppmanas att ange en profil väljer du den som innehåller mappen Kontakter som du vill använda i kopplingen.

Om du inte uppmanas att ange någon profil och du vet att det finns flera, kanske du måste konfigurera Outlook så att du får en uppmaning. Så här gör du:

 1. Stäng Outlook

 2. Öppna Kontrollpanelen, växla till klassiskt läge och klicka på E-post.

 3. Klicka på Visa profiler.

 4. Om du vill välja profil varje gång du startar Outlook klickar du på Fråga efter profil och klickar på OK.


Tillbaka till Outlook-tips

Om du försöker ansluta till mappen Kontakter vid en dokumentkoppling i Word och Outlook inte har angetts som standardprogram för e-post i Windows Internet Explorer visas följande felmeddelande:

"Antingen finns det ingen standardklient för e-post eller så går det inte att utföra meddelandebegäran med den aktuella e-postklienten. Kör Microsoft Office Outlook och ange det som standardklient för e-post."

Så här undviker du att det här meddelandet visas under en dokumentkoppling:

 1. Stäng Word.

 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn i Internet Explorer och sedan på fliken Program.

 3. Klicka på Microsoft Office Outlook under E-post och sedan på OK.

Starta Word igen, öppna kopplingsdokumentet och anslut till kontaktmappen i Outlook.

Tillbaka till Outlook-tips

Om du inleder en koppling i Word och försöker att ansluta till en kontaktmapp i Gemensamma mappar i Outlook, visas följande felmeddelande:

"Det går inte att slutföra den här åtgärden på grund av fel i motorn för dialogrutan eller databasen. Försök igen senare."

Om du försöker igen senare visas samma felmeddelande.

Om du vill använda en kontaktmapp i Gemensamma mappar som data fil för dokumentkopplingen måste du inleda kopplingen i Outlook.

Tillbaka till Outlook-tips

Det går inte att ansluta till den här typen av adressbok direkt under en koppling. I stället exporterar du Outlook Express-adressboken som en CSV-textfil och ansluter sedan till den i det formatet.

Exportera Outlook Express-adressboken

 1. Starta Microsoft Outlook Express.

 2. Öppna Arkiv-menyn, peka på Exportera och klicka sedan på Adressbok.

 3. Klicka på Textfil (semikolonavgränsad) i dialogrutan Exportverktyg för Windows Adressbok och klicka på Exportera.

 4. Ange ett filnamn för den exporterade filen i rutan Spara exporterad fil som, och klicka sedan på Bläddra.

 5. Välj var du vill spara filen i listan Spara i i dialogrutan Spara som och klicka på Spara. Det bästa är att spara datafilerna i mappen Mina datakällor i mappen Mina dokument. Det är där Word börjar att söka efter datafiler när du ska leta efter en sådan vid en dokumentkoppling.

 6. Klicka på Nästa. Markera kryssrutorna bredvid de fält som du vill exportera och klicka på Slutför.

  Obs!: När du bestämmer vilka fält som ska exporteras bör du tänka på hur de standardbrev, e-postmeddelanden eller etiketter som du har för avsikt att skapa genom dokumentkopplingen ska se ut. Om du exempelvis aldrig inkluderar smeknamn eller personliga webbplatser i dina kopplade dokument, exporterar du inte dessa fält.

 7. När ett meddelande visas som informerar dig om att exporten har slutförts klickar du på OK.

 8. Stäng dialogrutan Exportverktyg för Windows Adressbok genom att klicka på Stäng och avsluta Outlook Express.

När du är tillbaka i Word och arbetar med dokumentkopplingen och har kommit till steget där du ska ansluta till en datafil klickar du på alternativet Använd en befintlig lista och letar upp CSV-filen som du just har exporterat. Innan filen öppnas kanske du uppmanas att välja vilket avgränsningstecken som ska användas för att avgränsa kolumnerna från varandra i adresslistan. Klicka på Semikolon och sedan på OK.


Tillbaka till Outlook-tips

Tips på hur du formaterar data i Excel

Om datafilen är ett Excel-kalkylblad som innehåller procent, valutavärden eller postnummer kan du bevara den numeriska formateringen av informationen genom att använda DDE (Dynamic Data Exchange) när du ansluter till Excel-kalkylbladet från Word. Du kan till exempel se till att det femsiffriga postnumret 07865 från datafilen inte visas som talet 7865 (utan inledande nolla).

Gör följande i Word innan du ansluter till kalkylbladet:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Rulla till avsnittet Allmänt och markera kryssrutan Bekräfta filformatskonvertering vid öppning.

 4. Klicka på OK.

 5. Medan huvuddokumentet är öppet klickar du på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klickar sedan på Använd befintlig lista.

 6. Bläddra till Excel-kalkylbladet i dialogrutan Välj datakälla och dubbelklicka sedan på det.

 7. Klicka på MS Excel-kalkylblad via DDE (*.xls) i dialogrutan Bekräfta källdokument och sedan på OK.

  Om MS Excel-kalkylblad via DDE (*.xls) inte visas markerar du kryssrutan Visa alla.

 8. För Cellintervall i dialogrutan Microsoft Office Excel markerar du det cellintervall eller kalkylblad som innehåller informationen du vill koppla och klickar på OK.

  Om du inte vill ha en uppmaning varje gång som du öppnar en datafil inaktiverar du alternativet Bekräfta konvertering vid Öppna när du har anslutit till kalkylbladet.

Tillbaka till Tips och ytterligare metoder

Tips för att använda kopplingsinstruktioner

Platshållarna, t.ex. adresser och hälsningsfraser, kallas för kopplingsinstruktioner. Fälten i Word motsvarar kolumnrubrikerna i datafilen som du väljer.

Datafil med kolumner (kategorier) och rader (poster)

1. Kolumnerna i en datafil representerar kategorier med information. Fälten som du lägger till i huvuddokumentet är platshållare för dessa kategorier.

2. Raderna i en datafil representerar poster med information. När du utför en dokumentkoppling genererar Word en kopia av huvuddokumentet för varje post.

Genom att placera ett fält i huvuddokumentet anger du att en viss kategori med information, till exempel ett namn eller en adress, ska visas där.

Fält som har infogats i ett Word-dokument

När du infogar en kopplingsinstruktion i huvuddokumentet omsluts namnet på instruktionen alltid med fortsättningstecken (« »). Dessa tecken visas inte i de kopplade dokumenten. De hjälper dig bara att särskilja instruktionerna i huvuddokumentet från vanlig text.

Vad händer när du kopplar dokument

När du kopplar ersätter informationen från den första raden i datafilen instruktionerna i huvuddokumentet för att skapa det första kopplade dokumentet. Informationen från den andra raden i datafilen ersätter instruktionerna för det andra kopplade dokumentet och så vidare.

Koppla information från en datafil till ett dokument

Arbeta med fält: Exempel

Du kan lägga till valfri kolumnrubrik från datafilen i huvuddokumentet som en kopplingsinstruktion. Då kan du designa standardbrev, etiketter, e-postmeddelanden och andra kopplade dokument på ett flexibelt sätt. Exempel:

 • Anta att du skapar ett brev för att meddela de lokala näringsidkarna att de har valts ut för att delta i din årliga kommunguide. Om datafilen innehåller kolumnen Företag med namnet på respektive företag som du vill kontakta, infogar du kopplingsinstruktionen «Företag» i stället för att skriva namnet på varje enskilt företag.

 • Anta att du varje kvartal skickar e-postmeddelanden till dina kunder om nya produkter och specialerbjudanden. Om du vill personanpassa dessa meddelanden för dina bästa kunder, lägger du till kolumnen PersonligtMeddelande i datafilen där du skriver anteckningar som "Sara Möller, denna nya pryl är exakt vad du har letat efter". Genom att placera kopplingsinstruktionen «PersonligtMeddelande» i huvuddokumentet kan du infoga dessa anteckningar längst ned i vissa meddelanden.

 • Anta att adresslistan gäller för prenumeranter på ett nyhetsbrev, och datafilen innehåller en kolumn med namnet Förfallodatum, där data lagras om när respektive prenumeration upphör. Om du placerar kopplingsinstruktionen «Förfallodatum» i huvuddokumentet innan du kör kopplingen, ser prenumeranterna sina egna förfallodatum på etiketten.

Du kan kombinera fält eller avgränsa dem med skiljetecken. När du skapar en adress kan du till exempel konfigurera instruktionerna i huvuddokumentet så här:

«Förnamn» «Efternamn»

«Gatuadress»

«Postnummer» «Ort»

För sådant du använder ofta, till exempel adressblock och hälsningsfraser, finns det sammansatta instruktioner som grupperar ihop ett antal kopplingsinstruktioner. Exempel:

 • Instruktionen Adressblock är en kombination av flera fält, bland annat förnamn, efternamn, gatuadress, ort och postnummer.

  element i instruktionen Adressblock

 • Fältet Hälsningsrad kan innehålla ett eller flera namnfält, beroende på vilken hälsning du väljer.

Du kan anpassa innehållet i vart och ett av fälten. I adressfältet kanske du vill ha ett formellt format (Herr Johan Nilsson) och i hälsningsfrasen kanske du vill använda "Till" i stället för "Bästa".

Tillbaka till Tips och ytterligare metoder

Skapa en ny lista

 1. För in informationen för den första adressen eller den första post du vill ha med i din etikettkoppling i dialogrutan Ny adresslista.

  Klicka på Anpassa kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner, och gör sedan önskade ändringar.

 2. När du har angett all information för den första posten klickar du på Ny post. Ange informationen för nästa post och fortsätt sedan tills du har fört in alla poster du vill inkludera.

 3. Klicka på OK när den nya listan är klar.

 4. Ange ett namn för den nya listan i dialogrutan Spara adress och klicka på Spara.

Tillbaka till Tips och ytterligare metoder

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×