Skapa och köra en borttagningsfråga

Skapa och köra en borttagningsfråga

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill snabbt ta bort stora mängder data eller ta bort en uppsättning data regelbundet i en Access-databas kan kan en del eller en uppdateringsfråga vara användbart eftersom frågorna gör det möjligt att ange villkor för att snabbt söka efter och ta bort data. Med hjälp av en fråga kan också en timesaver eftersom du kan återanvända en sparad fråga.

Obs!: Innan du tar bort alla data eller köra en borttagningsfråga kan du kontrollera att du har en säkerhetskopia av din Access-databas.

Om du endast vill ta bort några få poster behöver du ingen fråga. Öppna bara tabellen i databladsvy och markera fälten (kolumnerna) eller posterna (raderna) du vill ta bort och tryck sedan på Delete.

Viktigt!: Informationen i den här artikeln är avsedd för användning med skrivbordsdatabaser. Du kan inte använda ta bort eller uppdatera frågor i Access-webbprogram.

I den här artikeln

Välja en frågetyp

Använda en borttagningsfråga

Använda en uppdateringsfråga

Ytterligare Information

Felsökningstips

Välja en frågetyp

Du kan antingen använda en uppdateringsfråga eller en borttagningsfråga om du vill ta bort data från databasen. Välj en fråga baserat på informationen i följande tabell:

Typ av fråga

När den ska användas

Resultat

Använd en borttagningsfråga

Om du vill ta bort alla poster (rader) från en tabell eller från två relaterade tabeller samtidigt.

Obs!: Om posterna finns på 1-sidan av 1:N-relationen måste du kanske ändra relationen innan du kör borttagningsfrågan. Mer information finns i avsnittet Ta bort data från relaterade tabeller.

Borttagningsfrågan tar bort alla data i varje fält, inklusive nyckelvärdet som gör posten unik

Använda en uppdateringsfråga

Om du vill ta bort enskilda fältvärden från en tabell.

Gör det lättare att ta bort värden genom att uppdatera de befintliga värdena till ett null-värde (det vill säga inga data) eller till en sträng med nollängd (två dubbla citattecken utan mellanliggande blanksteg).

Överst på sidan

Saker som ska verifieras innan du använder en borttagningsfråga

 • Kontrollera att filen inte är skrivskyddad:

  1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Öppna Utforskaren.

  2. Högerklicka på databasfilen och klicka på Egenskaper.

  3. Kontrollera om attributet Skrivskyddat är markerat.

 • Kontrollera att du har de behörigheter som krävs för att ta bort poster från databasen. Om du är osäker kan du kontakta din systemadministratör eller databasdesignern.

 • Se till att du har aktiverat innehållet i databasen. Kom ihåg att alla redigeringsfrågor (borttagnings-, uppdaterings- och tabellfrågor) spärras som standard i Access om databasen inte är betrodd. Information om betrodda databaser finns i Ange att en fråga inte ska spärras i inaktivt läge längre fram i den här artikeln.

 • Be alla andra databasanvändare att stänga alla tabeller, formulär, frågor och rapporter som använder data som du vill ta bort. Då slipper du fillåsningsfel.

 • Innan du redigerar eller tar bort poster kan det vara bra att göra en säkerhetskopia av databasen om du skulle vilja återställa dina ändringar.

Tips: Om ett stort antal användare ansluter till databasen kan du behöva stänga databasen och öppna den i exklusivt läge.

Så här öppnar du databasen i exklusivt läge

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

 2. Bläddra till en plats och markera databasen, klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna exklusivt.

  En fil öppnas i exklusivt läge

Säkerhetskopiera databasen

 1. Klicka på fliken Arkiv och peka på Spara som.

 2. Klicka på Spara databas som och sedan på Säkerhetskopiera databas. Access stänger den ursprungliga filen, en säkerhetskopia skapas och filen öppnas igen.

 3. Klicka på Spara som och ange ett namn och en plats för säkerhetskopian och klicka sedan på Spara.

Obs!:  Om du använder skrivskyddat läge eller en databas som skapades i en tidigare version av Access får du kanske ett meddelande om att det inte går att skapa en säkerhetskopia av databasen.

Om du vill återställa till en säkerhetskopia avslutar du och byter namn på originalfilen så att säkerhetskopian kan ha samma namn som originalversionen. Använd den ursprungliga versionens namn som namn på säkerhetskopian, och öppna säkerhetskopian i Access.

Använda en borttagningsfråga

Skapa en borttagningsfråga, klicka på den Skapa TABB i den frågor grupp klickar du på Frågedesign. I den dialogrutan Visa tabell och dubbelklicka på varje tabell som du vill ta bort poster och klicka sedan på Stäng.

Tabellen visas som ett fönster i frågerutnätets övre del. Dubbelklicka på asterisken (*) i listan med fält om du vill lägga till samtliga fält i tabellen i designrutnätet.

Använda ett specifikt villkor i en borttagningsfråga

Viktigt!: Använd villkor så att endast de poster som ska tas bort returneras. Annars tar borttagningsfrågan bort samtliga poster i tabellen.

Dubbelklicka på fältet som du vill ange villkor för borttagningen, ange ett villkor i den raden villkor i frågan designer och sedan ta bort den kryssrutan Visa för varje villkorsfält som.

Ett exempel på när du kan använda det här alternativet: Anta att du vill ta bort alla väntande beställningar för en kund. För att hitta endast de posterna lägger du till fälten Kund-ID och Orderdatum i frågerutnätet. Sedan anger du kundens kundnummer och det datum då kundens order blev ogiltig.

 1. På fliken Design klickar du på Visa > Databladsvy.

 2. Kontrollera att frågan returnerar de poster du vill ta bort och tryck på Ctrl+S om du vill spara frågan.

 3. Dubbelklicka på frågan i navigeringsfönstret om du vill köra den.

Överst på sidan

Använda en uppdateringsfråga

Obs!: Du kan inte använda alternativet uppdateringsfråga i en Access-webbprogram.

Det här avsnittet förklarar hur du använder en uppdateringsfråga när du vill ta bort enskilda fält från en tabell. Kom ihåg att om du kör en uppdateringsfråga för att ta bort data ändras de befintliga värdena till NULL eller nollängdssträngar (två dubbla citattecken utan blanksteg) beroende på vilket villkor du anger.

 1. Klicka på fliken Skapa i gruppen Frågor och klicka sedan på Frågedesign.

 2. Markera den tabell som har de data du vill radera (om det är en relaterad tabell väljer du tabellen på relationens 1-sida), klicka på Lägg till och sedan på Stäng.

  Tabellen visas som ett fönster i frågerutnätets övre del. I fönstret finns en lista med alla fält i den markerade tabellen.

 3. Dubbelklicka på asterisken (*) om du vill lägga till alla fält i tabellen i rutnätet. Om du lägger till alla tabellfält kan hela poster (rader) tas bort från tabellen med hjälp av borttagningsfrågan.

  Du kan också ange ett villkor för ett eller flera fält på raden Villkor i frågedesignern och sedan avmarkera kryssrutan Visa för varje villkorsfält. Mer information om hur du använder villkor finns i tabellen Exempel på frågevillkor.

  Obs!: Använd villkor så att endast de poster som ska ändras returneras. Annars ändrar uppdateringsfrågan varje post i alla fält till NULL.

 4. Klicka på Visa i gruppen Resultat på fliken Design och sedan på Datablad.

 5. Kontrollera att frågan returnerar de poster som du vill ändra till NULL eller en tom sträng (två dubbla citattecken utan mellanslag (””).

 6. Om det behövs upprepar du steg 3 till 5 och ändra fält eller villkor tills frågan returnerar de data som du vill ta bort och tryck sedan på CTRL + S om du vill spara frågan.

 7. Dubbelklicka på frågan i navigeringsfönstret om du vill köra den.

Överst på sidan

Mer information

Ta bort data från relaterade tabeller

>Om du vill ta bort data från flera relaterade tabeller måste aktivera alternativen Referensintegritet och Ta bort poster i relaterade tabeller för varje relation. Då kan frågan ta bort data från tabellerna på 1- och N-sidan i relationen. Innan du tar bort data måste följande kontrolleras:

 • Kontrollera vilka poster som finns på relationens 1-sida och vilka som finns på N-sidan.

 • Om du behöver ta bort poster på 1-sidan av relationen och relaterade poster på N-sidan, använder du en uppsättning regler som kallas för referensintegritet, och aktiverar sammanhängande borttagning. Stegen i det här avsnittet beskriver referensintegritet och hur du utför de här uppgifterna.

 • Om du endast vill ta bort poster på relationens 1-sida börjar du med att ta bort relationen, och tar sedan bort alla data.

Om du endast vill ta bort data från relationens N-sida kan du skapa och köra din borttagningsfråga utan att ändra relationen

Om du vill ta reda på vilka poster som finns på relationens respektive sidor klickar du på Relationer i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg. Fliken Relationer visar tabellerna i din databas och relationerna. Varje relation visas som en linje mellan tabellerna.

Följande bild visar en typisk relation. Nästan alla relationer i en databas har en 1- och en N-sida. I relationsdiagrammet visas sidan "ett" med en numerisk etta (1) och sidan "många" med evighetssymbolen ().

En relation mellan två tabeller

Om du tar bort poster på relationens 1-sida raderas även alla poster på N-sidan. Men när du tar bort poster på N-sidan raderas vanligtvis inte poster på 1-sidan.

I Access tillämpas också en uppsättning regler som kallas referensintegritet. De här reglerna säkerställer att sekundärnycklarna i en databas innehåller de korrekta värdena. En sekundärnyckel är en kolumn vars värden överensstämmer med värdena i en annan tabells primärnyckelkolumn.

Redigera relationen

Följ endast de här stegen om du vill ta bort data från relationens båda sidor.

 1. Klicka på Relationer i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg.

 2. Högerklicka på relationen (linjen) som kopplar samman tabellerna som tas med i borttagningsåtgärden och klicka sedan på Redigera relation på snabbmenyn.

 3. Kontrollera att kryssrutan Referensintegritet är markerad i dialogrutan Redigera relationer.

 4. Markera kryssrutan Ta bort poster i relaterade tabeller.

  Obs!: Fram tills att du inaktiverar den här egenskapen tas alla poster på N-sidan bort om du tar bort poster på 1-sidan..

 5. Klicka på OK, stäng fönstret Relationer och fortsätt till nästa steg.

Ta bort en relation

 1. Öppna rutan Relationer, om du inte redan har gjort det.

 2. Klicka på Relationer i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg.

  Anteckna vilka fält som ingår i relationen så att du kan återställa relationen efter att du har tagit bort data.

 3. Högerklicka på relationen (linjen) som kopplar samman tabellerna som berörs av borttagningen och klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

Obs!: Om du vill återställa relationen följer du anvisningarna ovan och öppnar fönstret Relationer och drar sedan primärnyckelfältet från 1-tabellen och släpper den på fältet för extern nyckel i N-tabellen. Dialogrutan Redigera relationer visas. Om den gamla relationen framtvingade referensintegritet markerar du Referensintegritet och klickar på Skapa. Annars klickar du bara på Skapa.

Överst på sidan

Exempel på frågevillkor

I tabellen nedan beskrivs några exempelvillkor som du kan använda i en urvalsfråga så att du kan var säker på att du raderar rätt data. I vissa exempel används jokertecken.

Villkor

Effekt

> 234

Returnerar alla tal som är större än 234. Om du vill hitta alla tal som är mindre än 234 använder du < 234.

>= "Cajhen"

Returnerar alla poster från Cajhen till och med slutet på alfabetet.

Mellan #2/2/2010# och #12/1/2010#

Returnerar datum från 02.02.2010 till och med 01.12.2010 (ANSI-89). Om databasen använder jokertecken från ANSI-92 ska du använda enkla citattecken (') i stället för nummertecken (#). Exempel: Mellan "02.02.10" Och "01.12.10".

Not "Tyskland"

Hittar alla poster där det exakta innehållet i fältet inte är exakt detsamma som "Tyskland". Villkoret returnerar poster som innehåller tecken förutom "Tyskland", till exempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Hittar alla poster som inte börjar med bokstaven T. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

Not "*t"

Hittar alla poster som inte slutar med bokstaven t. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

In(Kanada,Storbritannien)

Hittar alla poster i en lista som innehåller Kanada eller Storbritannien.

Som "[A-D]*"

Hittar alla poster som börjar med bokstaven A till D i ett textfält. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

Som "*ar*"

Hittar alla poster som innehåller teckensekvensen "ar". Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

Som "Hotel Star???"

Hittar alla poster som börjar med "Hotel" och innehåller en andra sträng på fem bokstäver där de första fyra bokstäverna är "Star" och den sista bokstaven är okänd. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda understreck (_) i stället för frågetecken (?).

#2/2/2010#

>Hittar alla poster för 2 februari 2010. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken ska du omsluta datumet med enkla citattecken i stället för nummertecken ('2006-02-02')

< Datum( ) - 30

Använder funktionen Datum för att returnera alla datum som är äldre än 30 dagar.

Datum()

Använder funktionen Datum för att returnera alla poster som innehåller dagens datum.

Mellan Datum( ) Och DatumLäggTill("M", 3, Datum( ))

Använder funktionerna Datum och DatumLäggTill för att returnera alla poster mellan dagens datum och tre månader framåt.

Är Null

Returnerar alla poster som innehåller ett null-värde (tomma eller odefinierade).

Är Icke Null

Returnerar alla poster som innehåller ett värde (som inte är null)

""

Returnerar alla poster som innehåller en sträng med nollängd. Du använder strängar med nollängd när du behöver lägga till ett värde i ett obligatoriskt fält, men inte vet vilket det faktiska värdet är. Ett fält kanske ska innehålla ett faxnummer, men vissa av kunderna kanske inte har faxar. I så fall anger du ett par med dubbla citattecken utan blanksteg mellan ("") i stället för ett tal.

Överst på sidan

Felsökningstips

Varför visas det här felmeddelandet och hur korrigerar jag felet?

Om du skapar en borttagningsfråga genom att använda flera tabeller och frågans Unika poster-egenskap anges till Nej, visas felmeddelandet Det går inte att ta bort data från angivna tabeller när du kör frågan.

Du korrigerar det här problemet genom att ange frågans Unika poster-egenskap till Ja.

 1. Öppna borttagningsfrågan i designvyn.

 2. Om frågans egenskapslista inte är öppen öppnar du den genom att trycka på F4.

 3. Klicka på frågedesignern så att frågeegenskaperna visas (och inte fältegenskaperna).

 4. Leta reda på egenskapen Unika poster i frågans egenskapslista och ange den till Ja.

Ange att en fråga inte ska spärras i inaktivt läge

Som standard blockerar Access redigeringsfrågor körs om du öppnar en stationär databas som du inte har valt att lita på eller som inte finns på en betrodd plats.

Om du försöker att köra en redigeringsfråga men inget verka hända, kontrollerar du om följande meddelande visas i statusfältet:

Den här åtgärden eller händelsen spärras i inaktivt läge.

Om du ser det meddelandet utför du följande åtgärd för att aktivera det spärrade innehållet:

 • Klicka på meddelandefältet SäkerhetsvarningAktivera innehåll, och kör frågan igen.

överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×