Skapa formler för beräkningar i Power Pivot

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln ska vi titta på grunderna för att skapa beräkningsformler för både beräknade kolumner och mått i Power Pivot. Om du är nybörjare i DAX, bör du ta en titt Snabbstart: Grunderna i 30 minuter DAX.

Grunderna i att skapa formler

Power Pivot stöder DAX (Data Analysis Expressions) för att skapa anpassade beräkningar i Power Pivot-tabeller och i pivottabeller i Excel. DAX omfattar en del av de funktioner som används i Excel-formler samt ytterligare funktioner som är avsedda att användas med relationsdata och för att utföra dynamiska aggregeringar.

Följande är några enkla formler som kan användas i en beräknad kolumn:

Formel

Beskrivning

=TODAY()

Dagens datum infogas på varje rad i kolumnen.

=3

Värdet 3 infogas på varje rad i kolumnen.

=[Column1] + [Column2]

Värdena på samma rad läggs till i [Column1] och [Column2] och resultatet placeras på samma rad i den beräknade kolumnen.

Du kan skapa Power Pivot-formler för beräknade kolumner på samma sätt som du skapar formler i Microsoft Excel.

Följ stegen nedan när du skapar en formel:

 • En formel inleds alltid med likhetstecken.

 • Du kan skriva eller välja ett funktionsnamn eller skriva ett uttryck.

 • Skriv de första bokstäverna i funktionen eller namnet som du vill använda så visas en lista med tillgängliga funktioner, tabeller och kolumner. Tryck på TABB om du vill lägga till ett alternativ i formeln från listan med automatiskt kompletterade formler automatiskt.

 • Visa en lista med tillgängliga funktioner genom att klicka på knappen Fx. Välj en funktion i listrutan genom att markera posten med pilknapparna och klicka på OK så att funktionen läggs till i formeln.

 • Ange argumenten till funktionen genom att välja dem från en listruta med möjliga tabeller och kolumner, eller genom att skriva värden eller en annan funktion.

 • Sök efter syntaxfel: se till att alla parenteser finns på plats, och att kolumner, tabeller och värden refereras korrekt.

 • Godkänn formeln genom att trycka på RETUR.

Obs!: I en beräknad kolumn, så snart du godkänna formeln fylls kolumnen med värden. I ett mått sparar trycka på RETUR mått definition.

Skapa en enkel formel

Så här skapar du en beräknad kolumn med en enkel formel

SalesDate

Subcategory

Produkt

Försäljning

Kvantitet

1/5/2009

Accessories

Carrying Case

254995

68

1/5/2009

Accessories

Mini Battery Charger

1099.56

44

1/5/2009

Digital

Slim Digital

6512

44

1/6/2009

Accessories

Telephoto Conversion Lens

1662.5

18

1/6/2009

Accessories

Tripod

938.34

18

1/6/2009

Accessories

USB Cable

1230.25

26

 1. Markera och kopiera data från tabellen ovan, inklusive tabellrubrikerna.

 2. I Power Pivot klickar du på Start> Klistra in.

 3. Klicka på OK i dialogrutan Förhandsgranska inklistring.

 4. Klicka på Design > kolumner > Lägg till.

 5. Skriv följande formel i formelfältet ovanför tabellen.

  = [Sales] / [antal]

 6. Godkänn formeln genom att trycka på RETUR.

Värden fylls sedan i för alla rader i den nya beräknade kolumnen.

Tips för automatisk komplettering av formler

 • Du kan använda automatisk komplettering av formler i mitten av en befintlig formel med kapslade funktioner. Texten omedelbart före insättningspunkten används för att visa värden i listrutan, och all text efter insättningspunkten förblir oförändrad.

 • I Power Pivot infogas inte avslutande parenteser automatiskt för funktioner, och parenteser matchas inte automatiskt. Kontrollera att varje funktion är syntaktiskt korrekt. Annars kan du inte spara eller använda formeln. I Power Pivot markeras parenteser, vilket gör det enklare att kontrollera att de är kompletta.

Arbeta med tabeller och kolumner

Power Pivot-tabeller påminner om Excel-tabeller, men arbetar med data och formler på ett annat sätt:

 • Formler i Power Pivot kan bara användas för tabeller och kolumner, inte enskilda celler, områdesreferenser eller matriser.

 • Formler använda relationer i DAX-formler för att hämta värden från relaterade tabeller. De värden som hämtas är alltid relaterade till värdet för den aktuella raden.

 • Du kan inte klistra in Power Pivot-formler i ett Excel-kalkylblad eller tvärtom.

 • Du kan inte ha oregelbundna eller "ojämna" data som du kan i ett Excel-kalkylblad. Alla rader i en tabell måste innehålla samma antal kolumner. Vissa kolumner kan dock innehålla tomma värden. Excel-datatabeller och Power Pivot-datatabeller är inte utbytbara, men du kan länka till Excel-tabeller från Power Pivot och klistra in Excel-data i Power Pivot. Mer information finns i Lägga till kalkylbladsdata i en datamodell med hjälp av en länkad tabell och  Kopiera och klistra in rader i en datamodell i Power Pivot.

Referera till tabeller och kolumner i formler och uttryck

Du kan referera till tabeller och kolumner genom att använda deras namn. I formeln nedan visas ett exempel på hur du refererar till kolumner från två tabeller med hjälp av det fullständigt kvalificerade namnet:

= Summa (' nya Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

När en formel utvärderas kontrollerar Power Pivot först den allmänna syntaxen och jämför sedan namnen på kolumner och tabeller som du anger med möjliga kolumner och tabeller i den aktuella kontexten. Om namnet är tvetydigt eller om det inte går att hitta kolumnen eller tabellen visas ett fel i formeln (strängen #Fel visas i stället för ett datavärde i celler där felet uppstår). Mer information om hur du namnger tabeller, kolumner och andra objekt finns i avsnittet Namnkonventioner i DAX-syntaxspecifikation för Power Pivot.

Obs!: Kontexten är en viktig funktion i Power Pivot-datamodeller och gör det möjligt att skapa dynamiska formler. Kontexten fastställs av tabellerna i datamodellen, relationerna mellan tabellerna och eventuella filter som används. Mer information finns i Kontext i DAX-formler.

Tabellrelationer

Tabeller kan vara relaterade till andra tabeller. Genom att skapa relationer får du möjlighet att slå upp data i en annan tabell och använda relaterade värden när du vill utföra komplicerade beräkningar. Du kan till exempel använda en beräknad kolumn om du vill slå upp alla leveransposter som är relaterade till den aktuella återförsäljaren och sedan summera leveranskostnaden. Effekten är som en fråga med parametrar: Du kan beräkna olika summor för varje rad i aktuell tabell.

Många DAX-funktioner kräver att det finns en relation mellan tabellerna, eller mellan flera tabeller, så att det går att hitta de kolumner du refererar till och returnera ett logiskt resultat. Andra funktioner försöker identifiera relationen, men det bästa resultatet får du om du alltid skapar en relation där det är möjligt.

När du arbetar med pivottabeller är det särskilt viktigt att du kopplar alla tabeller som används i pivottabellen, så att sammanfattningsdata kan beräknas på rätt sätt. Mer information finns i Arbeta med relationer i pivottabeller.

Felsöka fel i formler

Om ett fel visas när du definierar en beräknad kolumn kan formeln antingen innehålla ett syntaktiskt fel eller ett semantiskt fel.

Syntaktiska fel är enklast att lösa. Vanligtvis fattas det en parentes eller ett kommatecken. Om du behöver hjälp med syntaxen för enskilda funktioner hänvisar vi till Funktionsreferens för DAX.

Den andra typen av fel uppstår när syntaxen är korrekt, men värdet eller kolumnen som refereras inte stämmer i formelns sammanhang. Sådana semantiska fel kan orsakas av följande problem:

 • Formeln refererar till en kolumn, tabell eller funktion som inte finns.

 • Formeln ser ut att vara korrekt, men när data hämtas med Power Pivot hittas ett typmatchningsfel och ett fel rapporteras.

 • I formeln används ett felaktigt värde eller fel datatyp som parameter till en funktion.

 • Formeln refererar till en annan kolumn som innehåller ett fel och därför blir dess värden ogiltiga.

 • Formeln refererar till en kolumn som inte har bearbetas. Detta kan hända om du växlade till manuellt läge för arbetsboken, gjorde ändringar och sedan inte uppdaterade data eller beräkningarna.

I de första fyra fallen flaggas hela kolumnen som innehåller den ogiltiga formeln. I det sista fallet tonas kolumnen ned för att visa att kolumnen inte är bearbetad.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×