Skapa ett verifieringsuttryck som verifierar data i ett fält

Skapa ett verifieringsuttryck som verifierar data i ett fält

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan granska eller Validera data i Access-skrivbordsdatabaser genom att ange med hjälp av regler för dataverifiering. Det finns tre typer av verifieringsuttryck i Access:

 • Fältverifieringsuttryck    Du kan använda ett verifieringsuttryck för att ange ett villkor som alla giltiga fältvärden måste uppfylla. Ett datumfält kanske till exempel har ett verifieringsuttryck som tillåter inte värden i tidigare.

 • Verifieringsuttryck för post    Du kan använda ett verifieringsuttryck för att ange ett villkor som alla giltiga poster måste uppfylla. En post med två datumfält kan till exempel kräva att värdena i ett fält alltid föregås värden i andra fält (till exempel StartDate är före EndDate).

 • Verifiering av formulär    Du kan använda egenskapen Verifieringsuttryck för en kontroll i ett formulär för att ange ett villkor som alla värden som indata till kontrollen måste uppfylla. Verifieringsuttryck kontroll egenskapen fungerar som ett fältverifieringsuttryck.

  Obs!: Den här artikeln gäller inte för Access-webbappar – den sortens databas som du utformar med Access och publicerar online.

Artikelinnehåll

Översikt

Typer av verifieringsuttryck

Här kan du använda verifieringsuttryck

Vad du kan skjuta upp i ett verifieringsuttryck

Lägga till ett verifieringsuttryck i en tabell

Skapa ett fältverifieringsuttryck

Skapa ett meddelande som visas för fältet indata som inte är giltigt

Skapa ett verifieringsuttryck för post

Skapa ett meddelande som visas vid som inte är giltigt

Testa befintliga data mot en ny verifieringsuttryck

Lägga till ett verifieringsuttryck i en kontroll i ett formulär

Skapa ett verifieringsuttryck för en kontroll

Referens för verifieringsuttryck

Exempel på verifieringsuttryck och verifieringsuttryck

Syntaxexempel för vanliga verifieringsuttrycksoperatorer

Använda jokertecken i verifieringsuttryck

Översikt

Den här artikeln innehåller en förklaring av hur du använder verifieringsuttryck och verifieringstext i tabellfält och formulärkontroller. Att använda ett verifieringsuttryck är ett sätt att begränsa inmatning i ett tabellfält eller en kontroll i ett formulär (t.ex. en textruta). Med verifieringstext kan du visa ett meddelande för användare som matar in ogiltiga data.

När data matas in kontrolleras det om inmatningen bryter mot något verifieringsuttryck. Om så är fallet godtas inte inmatningen och det visas ett meddelande i Access.

Du kan begränsa inmatning på flera sätt i Access:

 • Datatyper    Alla tabellfält har en datatyp som begränsar vad användarna kan skriva. Till exempel ett datum/tid-fält accepterar bara datum och tid, ett valutafält accepterar endast monetära data och så vidare.

 • Fältegenskaper    Vissa fältegenskaper verifierar data i ett fält. Egenskapen Fältstorlek för ett fält begränsas till exempel indata genom att begränsa mängden data.

  Du kan också använda egenskapen Verifieringsuttryck att kräva specifika värden och egenskapen Verifieringstext att uppmärksamma eventuella misstag för användarna. Till exempel att ange en regel som > 100 och < 1000 i Verifieringsuttryck egenskapen tvingar användare att ange värden mellan 100 och 1 000. En regel som [EndDate] > = [StartDate] tvingar användare att ange ett slutdatum som inträffar på eller efter ett startdatum. Ange text, till exempel ”ange värden mellan 100 och 1 000” eller ”ange ett slutdatum på eller efter startdatumet” i egenskapen Verifieringstext talar om användare när de har gjort ett misstag och hur du kan åtgärda felet.

 • Indata masker    Du kan använda en indatamask för att validera data genom att tvinga användare att ange värden i ett visst sätt. Till exempel tvinga en indatamask användare att ange datum i en europeisk format, till exempel 2007.04.14.

Du kan använda de här metoderna för dataverifiering fristående eller i kombination med varandra. Datatyper är inte valfria och det ger den mest grundläggande typen av dataverifiering.

Mer information om datatyper, fältet storlek och indatamasker finns i artikeln Introduktion till datatyper och fältegenskaper.

Typer av verifieringsuttryck

Du kan skapa två grundläggande typer av verifieringsuttryck:

 • Fältverifieringsuttryck    Använda ett fältverifieringsuttryck för att kontrollera det värde som du anger i ett fält när du lämnar fältet. Anta att du har ett datumfält, och du har angett > = #01/01/2010 # i egenskapen Verifieringsuttryck för fältet. Regeln måste nu användarna anger du datum på eller efter den 1 januari 2010. Om du anger ett datum före 2010 och försök sedan att fokusera på ett annat fält förhindrar Access du att lämna det aktuella fältet tills du åtgärda problemet.

 • Postverifieringsuttryck    Använd ett verifieringsuttryck för post för att styra när du sparar en post (en rad i en tabell). Till skillnad från ett fältverifieringsuttryck refererar ett postverifieringsuttryck till andra fält i samma tabell. Du skapar postverifieringsuttryck när du behöver kontrollera värdena i ett fält mot värdena i en annan. Anta att ditt företag kräver att leverera produkter inom 30 dagar och, om du inte levererar inom den tid du återbetalning en del av inköpspriset till kunden. Du kan definiera ett verifieringsuttryck för post t.ex [Begärt leveransdatum] < = [Orderdatum] + 30 så att någon inte ange ett leveransdatum datum (värdet i fältet Begärt leveransdatum) för långt in i framtiden.

Om syntaxen för valideringsregler ser ut kryptiska finns i avsnittet vad du kan skjuta upp i ett verifieringsuttryck för en förklaring av syntaxen och några exempel på regler för verifiering.

Här kan du använda verifieringsuttryck

Du kan ange verifieringsuttryck för tabellfält och för kontroller i formulär. Uttryck som du anger för tabeller gäller vid import av data. Om du vill lägga till verifieringsuttryck i en tabell öppnar du den och använder kommandona i fliken Fält i menyfliksområdet. Om du vill lägga till verifieringsuttryck i ett formulär öppnar du det i layoutvy och lägger till uttryck i de enskilda kontrollernas egenskaper.

I avsnittet Lägg till ett verifieringsuttryck i en tabell förklaras hur du lägger till regler för dataverifiering tabellfält. I anvisningarna i avsnittet Lägg till ett verifieringsuttryck i en kontroll i ett formulär, senare i den här artikeln beskrivs hur du lägger till regler i egenskaper i enskilda kontroller.

Det här kan du ange i verifieringsuttryck

Din verifieringsuttryck kan innehålla uttryck – funktioner som returnerar ett enskilt värde. Du kan använda ett uttryck för att utföra beräkningar, ändra tecken eller testa data. En regel verifieringsuttrycket testar data. Ett uttryck kan till exempel söka efter i en serie värden, till exempel ”Tokyo” eller ”Moskva” eller ”Paris” eller ”Helsingfors”. Uttryck kan även utföra matematiska operationer. Till exempel uttrycket < 100 tvingar användare att ange värden som är mindre än 100. Uttrycket ([Orderdatum] - [leveransdatum]) beräknar antalet dagar som förflutit mellan en beställning gjordes och tills den levererad.

Mer information om uttryck finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Lägga till ett verifieringsuttryck i en tabell

Du kan lägga till ett fältverifieringsuttryck och/eller ett postverifieringsuttryck. Med ett fältverifieringsuttryck kontrolleras inmatningen i ett fält och det används när användaren flyttar fokus från fältet. Med ett postverifieringsuttryck kontrolleras inmatningen i ett eller flera fält och det används när användaren flyttar fokus från posten. Vanligtvis används ett postverifieringsuttryck för att jämföra värden hos två eller fler fält.

Meddelanden: Följande fälttyper stöder inte verifieringsuttryck:

 • Räknare

 • OLE-objekt

 • Bifogad fil

 • Replikerings-ID

Skapa ett fältverifieringsuttryck

 1. Markera fältet som du vill verifiera.

 2. Klicka på Verifiering och sedan på Fältverifieringsuttryck i gruppen Fältverifiering på fliken Fält.

 3. Använda Uttrycksverktyget för att skapa regeln. Mer information om hur du använder uttrycksverktyget finns i artikeln använda Uttrycksverktyget.

Ange ett meddelande som ska visas vid ogiltig fältinmatning

 1. Markera önskat fält. Det ska redan ha ett verifieringsuttryck.

 2. Klicka på Verifiering och sedan på Fältverifieringsmeddelande i gruppen Fältverifiering på fliken Fält.

 3. Ange ett meddelande. Anta att verifieringsuttrycket är > 10, denmeddelande kan vara ”ange ett värde som är mindre än 10”.

Några exempel på verifieringsuttryck för fält och meddelanden finns i avsnittet referens för verifieringsuttryck.

Skapa ett postverifieringsuttryck

 1. Öppna tabellen som du vill verifiera poster i.

 2. Klicka på Verifiering och sedan på Verifieringsuttryck för post i gruppen Fältverifiering på fliken Fält.

 3. Använda Uttrycksverktyget för att skapa regeln. Mer information om hur du använder uttrycksverktyget finns i artikeln använda Uttrycksverktyget.

Ange ett meddelande som ska visas vid ogiltig postinmatning

 1. Öppna önskad tabell. Den ska redan ha ett postverifieringsuttryck.

 2. Klicka på Verifiering och sedan på Verifieringsmeddelande för post i gruppen Fältverifiering på fliken Fält.

 3. Ange ett meddelande. Anta att verifieringsuttrycket är [StartDate] < [EndDate], denmeddelande kan vara ”StartDate måste föregå EndDate”.

Överst på sidan

Testa befintliga data mot ett nytt verifieringsuttryck

Om du lägger till ett verifieringsuttryck i en befintlig tabell kanske du vill testa uttrycket för att se om det finns befintliga data som är ogiltiga.

Obs!: Följande procedur fungerar bara med skrivbordsdatabas tabeller.

 1. Öppna tabellen som du vill testa i designvyn.

  Klicka på Testa verifieringsuttryck i gruppen Verktyg på fliken Design.

 2. Stäng varningsmeddelandet genom att klicka på Ja så att testet startar.

 3. Klicka på Ja om du uppmanas spara tabellen.

 4. Det kan visas olika varningsmeddelanden när du fortsätter. Läs instruktionerna i alla meddelanden och klicka på Ja eller Nej efter vad som är lämpligt om du vill slutföra eller stoppa testet.

Överst på sidan

Lägga till ett verifieringsuttryck i en kontroll i ett formulär

Du kan använda egenskapen Verifieringsuttryck och Verifieringstext egenskap för en formulärkontroll att validera data som matas in till kontrollen och så att användare matar in data som inte är giltigt.

Tips:  Om du skapar ett formulär från en tabell på automatisk väg med hjälp av ett av menyfliksområdets formulärkommandon överförs eventuell fältverifiering i den underliggande tabellen till motsvarande kontroller i formuläret.

En kontroll kan ha ett annat verifieringsuttryck än tabellfältet som kontrollen är bunden till. Det kan vara användbart om du vill att formuläret ska vara mer begränsande än tabellen. Formuläruttrycket används och sedan används tabelluttrycket. Om tabellen är mer begränsande än formuläret åsidosätter tabellens uttryck formulärets uttryck. Om uttrycken är ömsesidigt uteslutande går det inte att mata in data.

Anta t.ex. att du använder följande uttryck i en tabells datumfält:

< #01/01/2010 #

Sedan använder du följande uttryck i formulärkontrollen som är bunden till datumfältet:

> = #01/01/2010 #

Samtidigt som det krävs datum före år 2010 i datumfältet, så krävs det datum från 2010 och senare i formulärkontrollen. Det gör att det inte går att ange data.

Skapa ett verifieringsuttryck för en kontroll

 1. Högerklicka på formuläret som du vill ändra och klicka sedan på Layoutvy.

 2. Högerklicka på önskad kontroll och klicka sedan på Egenskaper så att kontrollens egenskapssida öppnas.

 3. Klicka på fliken Alla och ange sedan verifieringsuttrycket i egenskapsrutan Verifieringsuttryck.

  Tips:  Klicka på knappen Skapa så att Uttrycksverktyget öppnas.

  Mer information om hur du använder uttrycksverktyget finns i artikeln använda Uttrycksverktyget.

 4. Skriv ett meddelande i egenskapsrutan Verifieringstext.

Överst på sidan

Referens för verifieringsuttryck

Verifieringsuttryck använda Access uttryckssyntax. Mer information om uttryck finns i artikeln Introduktion till uttryck.

Exempel på verifieringsuttryck och verifieringstext

Verifieringsuttryck

Verifieringstext

<>0

Ange ett värde som inte är noll.

>=0

Värdet måste vara noll eller större.

- eller -

Du måste ange ett positivt värde.

0 eller >100

Värdet måste vara antingen 0 eller större än 100.

MELLAN 0 OCH 1

Ange ett värde med ett procenttecken. (För användning med ett fält där tal lagras som procentvärden).

<#2007-01-01#

Ange ett datum före 2007.

>=#2007-01-01# OCH <#2008-01-01#

Datumet måste infalla under 2007.

<Datum()

Födelsedatum kan inte inträffa i framtiden.

JmfStr(Versaler([Efternamn]),
[Efternamn],0) = 0

Data i fält med namnet Efternamn måste vara versala tecken.

>=Heltal(Nu())

Ange dagens datum.

M Eller K

Ange M för man eller K för kvinna.

SOM "[A-Z]*@[A-Z].com" ELLER "[A-Z]*@[A-Z].net" ELLER "[A-Z]*@[A-Z].org"

Ange en giltig e-postadress som slutar på .com, .net eller .org.

[Begärt_leveransdatum]<=[Orderdatum]+30

Ange ett begärt leveransdatum som inträffar högst 30 dagar efter orderdatum.

[Slutdatum]>=[Startdatum]

Ange ett slutdatum som är det samma som startdatum eller senare.

Syntaxexempel för vanliga verifieringsuttrycksoperatorer

Operator

Funktion

Exempel

INTE

Test av motsatta värden. Används före andra jämförelseoperatorer förutom ÄR ICKE NULL.

INTE > 10 (samma som <=10).

I

Test om värden är lika med befintliga medlemmar i en lista. Jämförelsevärdet måste vara en kommaseparerad lista omsluten av parenteser.

I ("Tokyo","Paris","Moskva")

MELLAN

Test av ett värdeintervall. Du måste använda två jämförelsevärden – lågt och högt – om dessa värden måste avgränsas med OCH-avgränsaren.

MELLAN 100 OCH 1000 (samma som >=100 OCH <=1000)

SOM

Matchar mönstersträngar i text- och PM-fält.

SOM "Geo*"

ÄR ICKE NULL

Tvingar användarna att ange värden i fältet. Det här är samma inställning som om fältegenskapen Obligatorisk har värdet Ja. Men om du aktiverar Obligatorisk-egenskapen och användaren inte anger något värde visas ett felmeddelande i Access som kan vara svårtolkat. Databasen blir vanligtvis enklare att använda om du använder ÄR ICKE NULL och skriver ett lättförståeligt meddelande i egenskapen Verifieringstext.

ÄR ICKE NULL

OCH

Anger att alla delar av verifieringsuttrycket måste vara sanna.

>= #2007-01-01# OCH <=#2008-06-03#

Obs!: Du kan även använda OCH för att kombinera verifieringsuttryck. Exempel: INTE "UK" OCH SOM "U*".

ELLER

Anger att vissa, men inte alla, delar av verifieringsuttrycket måste vara sanna.

Januari ELLER Februari

<

Mindre än.

<=

Mindre än eller lika med.

>

Större än.

>=

Större än eller lika med.

=

Lika med.

<>

Inte lika med.

Använda jokertecken i verifieringsuttryck

Du kan använda jokertecken i verifieringsuttryck. Kom dock ihåg att Access har stöd för två standarduppsättningar med olika jokertecken: ANSI-89 och ANSI-92.

Som standard använda alla accdb och MDB-filer ANSI-89-standarden.

Så här ändrar du en databas ANSI-standard till ANSI-92:

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Objektdesigner i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Markera I den här databasen i avsnittet Frågedesign under SQL Server-kompatibel syntax (ANSI 92).

Mer information om hur du använder jokertecken och ANSI-standarderna för SQL finns i artikeln referens till jokertecken i Access.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×