Skapa ett uttryck

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill skapa ett uttryck i Access-databaser, markera objektet eller egenskapen där du vill använda ett uttryck och sedan trycka på Ctrl + F2 – öppnas då Uttrycksverktyget ett verktyg med många delvis har byggt uttryck för att spara tid och inbyggda hjälp för att spara du problem med att. Du kan använda uttryck för alla typer av saker med dina data – till exempel avgöra hur många dagar har gått sedan en order har levererats eller att kombinera ett förnamn och ett efternamn till ett fullständigt namn. Om du är en Excel-person kan se uttryck som Access-version av formler.

Vissa uttryck fungerar inte på samma sätt som i Access-webbprogram och i skrivbordsdatabaser. Allt som sker i den här artikeln gäller både online och databaser, förutom om inget annat anges. Mer information om Access web apps finns i artikeln Skapa ett Access-program.

Mer information om uttryck – när du ska använda dem, så för att bygga dem – Läs vidare.

I den här artikeln

Översikt över uttryck

Använda Uttrycksverktyget

Beräkna värden för kontroller i formulär och rapporter

Använda uttryck som frågevillkor

Skapa ett beräknat fält i en fråga

Skapa ett beräknat fält i en tabell

Lägga till ett verifieringsuttryck i en tabellfält eller en post

Lägga till ett verifieringsuttryck i en kontroll

Ange standardvärden för ett tabellfält

Ange standardvärden för kontroller

Kontrollera vilka makroåtgärder som körs

Gruppera och sortera data i rapporter

Uttryck – en översikt

Kommer du ihåg ekvationerna från mattelektionerna? Omx2+z = (2y-1)/7, vad är x och liknande? Kanske kommer du också ihåg att ekvationer är grunden för modern teknik. Om du vill bygga något beständigt använder du ekvationer för att besvara specifika frågor, t.ex. "hur tjocka måste skruvarna vara för att trappan ska hålla?" Det här är vad uttryck handlar om, men i stället för x, y och z används t.ex. [Enhetspris], [Rabatt] och [Antal]. Och uttryck är inte bara matematik – du kan göra en mängd olika saker med textdata också.

Saker som du kan göra med uttryck

Här följer några vanliga exempel på allt du kan göra med uttryck.

 • Beräkna ålder

 • Sammanfoga för- och efternamn

 • Markera en modifierad post med datumet och tiden då den ändrades

 • Begränsa inmatningen till ett särskilt datamönster

 • Beskära tecken i början eller slutet av en textrad

Teknisk översikt

Obs!:  Du måste inte läsa det här avsnittet för att kunna skapa uttryck. Här förklarar vi dock mer i detalj hur uttryck fungerar och vi använder också tekniska termer som gör det lättare för dig att hitta relaterad information på mer tekniska webbplatser, t.ex. MSDN.

Ett uttryck är en kombination av några eller samtliga av följande beståndsdelar: inbyggda eller användardefinierade funktioner, identifierare, operatorer och konstanter. Varje uttryck motsvarar ett enskilt värde.

Beståndsdelarna i ett uttryck.

Uttrycket nedan innehåller till exempel fyra komponenter:

=Summa([Inköpspris])*0,08

I det här exemplet är Summa() en inbyggd funktion, [Inköpspris] en identifierare, * en matematisk operator och 0,08 en konstant. Det här uttrycket kan användas i en textruta i en formulärfot eller rapportfot när du vill beräkna moms för en artikelgrupp.

Uttryck kan vara mycket mer komplexa eller mycket enklare än det här exemplet. Ett booleskt uttryck (ett uttryck som returnerar antingen Sant eller Falskt) som det nedan består av endast en operator och en konstant.

>0

Det här uttrycket returnerar Sant när det jämförs med ett tal som är större än 0 och Falskt när det jämförs med ett tal som är mindre än eller lika med 0. Du kan använda det här uttrycket i egenskapen Verifieringsuttryck för en kontroll eller ett tabellfält när du vill vara säker på att endast värden som är större än 0 anges.

I Access används uttryck på många ställen när du utför beräkningar, ändrar tecken eller testar data. Tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron har alla egenskaper som kan hanteras med uttryck. Du kan till exempel använda uttryck i egenskaperna Kontrollkälla och Standardvärde för en kontroll. Dessutom använder du ofta uttryck som påminner om dem som du använder i ett Access-objekt, till exempel en tabell eller fråga, när du skriver Microsoft VBA-kod (Visual Basic for Applications) för en händelseprocedur eller för en modul.

Överst på sidan

Använda uttrycksverktyget

Uttrycksverktyget har följande fördelar:

 • Du kan spara tid och minska risken för fel genom att enkelt leta upp och infoga funktioner, operatorer, konstanter och identifierare (t.ex. namn på fält, tabeller, formulär och frågor).

 • Uttrycksverktyget begränsar vilka uttrycksdelar som är tillgängliga baserat på uttryckets kontext.

 • Du kan välja bland många färdiga uttryck, t.ex. sidnummer, dagens datum eller dagens datum och aktuell tid.

 • IntelliSense är tillgängligt i uttrycksverktyget, vilket betyder att du inte behöver komma ihåg alla argument som ett uttryck behöver.

 • Du har snabb tillgång till hjälp i uttrycksverktyget. Klicka bara på länkarna som visas i verktyget Snabbinfo.

Starta Uttrycksverktyget :

Du kan starta uttrycksverktyget med tangentbordsgenvägen CTRL+F2. Första gången du använder den här genvägen öppnas dialogrutan Välj hjälpverktyg. Fortsätt bara genom att dubbelklicka på Uttrycksverktyg i dialogrutan.

Se mer detaljerad information om hur du använder uttrycksverktyget.

Kapslingsgränsen för uttryck i en Webbdatabas är 65

Uttryck kapslade mer än 65 nivåer djup inte fungerar i webbläsaren, så att du inte använda sådana uttryck i en Access-Webbdatabas. Du får inte några felmeddelanden – uttrycket fungerar bara inte.

Viktigt!: Operatorerna &, OCH och ELLER kan skapa fler kapslingsnivåer på servern som inte återspeglas på Access-klienten. Exempelvis är uttrycket "a" & "b" & "c" inte kapslat i uttrycksverktyget, men i SharePoint blir det sammanfoga.db("a", sammanfoga.db("b", "c") ). Den här översättningen skapar en kapslingsnivå. Om du använder många &-, OCH- eller ELLER-operatorer i följd i samma uttryck kan serverns kapslingsgräns på 65 överskridas, vilket betyder att uttrycket inte kommer att fungera i webbläsaren.

Överst på sidan

Beräkna värden för kontroller i formulär och rapporter

Om du vill använda ett uttryck som datakälla för en kontroll skapar du en beräknad kontroll. Du har till exempel en rapport som visar flera lagerposter och du vill skapa en totalsumma i rapportfoten för alla radobjekt i rapporten.

En totalsumma i en rapport.

Om du vill beräkna totalsumman placerar du en textrutekontroll i rapportfoten och anger sedan följande uttryck i egenskapen Kontrollkälla för textrutan:

= Summa ([ table_field ])

I det här fallet är table_field namnet på det fält som innehåller din delsummor. Fältet kan komma från en tabell eller en fråga. Funktionen Summa beräknar summan för alla värden för table_field.

I anvisningarna nedan förklaras hur du anger ett uttryck i en textrutekontroll.

Ange ett uttryck i en textrutekontroll

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på det formulär som du vill ändra och klickar sedan på layoutvyn eller designvyn på snabbmenyn.

 2. Markera den kontroll där du vill ange ett uttryck.

 3. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att öppna den.

 4. Om du vill skapa ett uttryck manuellt klickar du på egenskapen Kontrollkälla för textrutan på fliken Data på egenskapssidan och skriver sedan = följt av resten av uttrycket. Om du till exempel vill beräkna delsumman som visas ovan skriver du =Summa([tabellfält]). Se till att du byter ut tabellfält mot namnet på fältet.

 5. Om du vill skapa ett uttryck med Uttrycksverktyget klickar du på den Skapa knappen Bild av knapp i egenskapsrutan.

  När du har skrivit in uttrycket ser egenskapssidan ut så här:

  Ett uttryck i egenskapen Kontrollkälla för en textruta.

Överst på sidan

Använda uttryck som frågevillkor

Du kan använda villkor i en fråga för att begränsa frågeresultatet. Du anger du villkoren som ett uttryck och returneras bara de rader som matchar uttrycket. En omfattande uppsättning exempel finns i artikeln exempel på frågevillkor.

Anta att du vill visa alla order med leveransdatum under det första kvartalet 2010. Du anger villkoret genom att skriva följande uttryck i cellen Villkor för kolumnen Datum/tid i frågan. Det här exemplet använder en kolumn för datum/tid med namnet Expedierat den. Du definierar ett datumintervall genom att ange villkoret på följande sätt:

Mellan #2010-01-01# Och #2010-03-31#

Kolumnen Expedierat den ser ut ungefär så här:

Ett uttryck i villkorsraden för frågerutnätet.

Varje post i tabellen Order inkluderas i frågan om värdet i kolumnen Expedierat den ligger inom det intervall som du har angett. Se till att du omsluter datumen med nummertecken (#) i uttrycket. Ett värde inom nummertecken behandlas som datatypen datum/tid i Access. Om du behandlar dessa värden som datum- och tidsdata kan du utföra beräkningar på dem, till exempel subtrahera ett datum från ett annat.

Ange villkor i frågerutnätet

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på frågan som du vill ändra och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka i cellen Villkor i kolumnen där du vill ange villkoret.

 3. Skriv in villkorsuttrycket om du vill skapa uttrycket manuellt.

  Obs!: Inled inte villkorsuttrycket med operatorn =.

 4. Klicka på Design om du vill skapa uttrycket med hjälp av Uttrycksverktyget klickar på menyfliken och klicka sedan på Builder Bild av knapp i gruppen Skapa fråga.

  Om du vill ha ett större område där du redigerar uttrycket placerar du pekaren i cellen Villkor och trycker sedan på SKIFT+F2 för att visa rutan Zooma:

  Ett uttryck i dialogrutan Zooma.

Överst på sidan

Skapa ett beräknat fält i en fråga

Anta att du skapar en fråga och att du vill visa resultaten av en beräkning som involverar andra fält i frågan. Du skapar det beräknade fältet genom att skriva in ett uttryck i en tom cell på raden Fält för frågan. Om du till exempel har en fråga som innehåller ett fält för Antal och ett för Enhetspris kan du multiplicera de två för att skapa ett beräknat fält för Utökat pris genom att skriva in följande uttryck på raden Fält för frågan:

Utökat pris: [Antal] * [Enhetspris]

Om du inleder uttrycket med texten Utökat pris: får den nya kolumnen namnet Utökat pris. Det här namnet kallas vanligtvis för ett alias. Om du inte anger något alias skapas det av Access, till exempel Uttr1.

Använda ett uttryck för att skapa ett beräknat fält i en fråga.

När du kör frågan utförs beräkningen på varje rad, så som visas på följande bild:

Ett beräknat fält som visas i databladsvyn.

Skapa ett beräknat fält i designvyn

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på frågan som du vill ändra och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka i cellen Fält i kolumnen där du vill skapa det beräknade fältet.

 3. Skriv in uttrycket om du vill skapa uttrycket manuellt.

  Obs!: Inled inte villkorsuttrycket med operatorn =, utan inled det istället med en beskrivande etikettext följt av ett kolon. Ange till exempel etiketten Utökat pris: för ett uttryck som skapar ett beräknat fält med namnet Utökat pris. Skriv sedan villkoret för ditt uttryck efter kolonet.

 4. Om du vill skapa uttrycket med hjälp av uttrycksverktyget klickar du på Design i menyfliksområdet och sedan på Verktyg i gruppen Skapa fråga.

Överst på sidan

Skapa ett beräknat fält i en tabell

I Access kan du skapa ett beräknat fält i en tabell. På så sätt slipper du skapa en separat fråga när du vill utföra beräkningar. Om du till exempel har en tabell med antal, pris och momssats för varje artikel i en order kan du lägga till ett beräknat fält som visar det totala priset – exempelvis så här:

[Quantity]*([UnitPrice]+([UnitPrice]*[TaxRate]))

 • Beräkningen kan inte innehålla fält från andra tabeller eller frågor.

 • Resultatet av beräkningen är skrivskyddat.

Så här skapar du det beräknade fältet:

 1. Öppna tabellen genom att dubbelklicka på den i navigeringsfönstret.

 2. Bläddra horisontellt till kolumnen längst till höger i tabellen och klicka på kolumnrubriken Klicka för att lägga till.

 3. I listan som visas klickar du på Beräknat fält och klicka sedan på den datatyp som du vill använda för resultatet.

  Access visar uttrycksverktyget.

 4. Skriv beräkningen för fältet, till exempel:

  [Antal] * [Enhetspris]

  Obs!: När du skapar ett beräknat fält inleder du inte uttrycket med likhetstecken (=).

 5. Klicka på OK.

  Access lägger till det beräknade fältet och markerar sedan fältrubriken så att du kan skriva ett namn för fältet.

 6. Skriv ett namn för det beräknade fältet och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Lägga till ett verifieringsuttryck i ett fält eller en post i en tabell

Uttryck är ett bra sätt att verifiera data medan de matas in i databasen och därigenom undvika att ogiltiga data läggs till i databasen. I tabeller kan du skapa två typer av verifieringsuttryck: Fältverifieringsuttryck som hindrar användare från att ange ogiltiga data i ett fält och postverifieringsuttryck som hindrar användare från att skapa poster som inte uppfyller verifieringsuttrycket. Du använder uttryck för båda typerna av verifieringsuttryck.

Anta till exempel att du har en tabell som kallas Inventarieförteckning med ett fält som kallas Antal i lager, och du vill ange en regel som tvingar användarna att ange ett värde större än eller lika med noll. Med andra ord kan lagret inte ha ett negativt värde. Du kan göra det genom att använda följande uttryck som fältverifieringsuttryck i fältet Antal i lager:

>=0

Ange ett verifieringsuttryck

Använd följande procedur för att skriva in ett fältverifieringsuttryck eller ett postverifieringsuttryck:

 1. I navigeringsfältet dubbelklickar du på tabellen du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. För ett fältverifieringsuttryck markerar du det fält som du vill ändra.

 3. Klicka på Fält i menyfliksområdet och sedan på Verifiering i gruppen Fältverifiering. Klicka sedan på Verifieringsuttryck för fält eller Verifieringsuttryck för post.

  Access visar uttrycksverktyget.

 4. Börja skriva in de kriterier som du vill använda. Om du till exempel behöver ett fältverifieringsuttryck som kräver att alla värden är större än eller lika med noll så skriver du följande:

  > = 0

  Obs!: Du ska inte inleda uttrycket med ett likhetstecken (=).

Verifieringsuttryck är booleska, vilket betyder att de returnerar antingen Sant eller Falskt för ett visst indatavärde. Ett verifieringsuttryck måste returnera Sant för värdet, annars sparas det inte och ett verifieringsmeddelande med felet visas. Om du i det här exemplet anger ett värde för fältet Antal i lager som är mindre än noll är verifieringsuttrycket Falskt och värdet accepteras inte i Access. Om du inte har angett något särskilt verifieringsmeddelande (se nästa avsnitt) visar Access ett eget meddelande som anger att värdet inte tillåts av verifieringsuttrycket för fältet.

Ange ett verifieringsmeddelande

För att göra databasen enklare att använda kan du skriva anpassade valideringsmeddelanden. Dessa ersätter de allmänna meddelanden som Access visar när data inte stämmer med ett verifieringsuttryck. Du kan använda anpassade verifieringsmeddelanden för att ge särskild information som hjälper användaren att skriva in korrekta uppgifter. Ett exempel på ett verifieringsmeddelande kan vara "Antal i lager kan inte vara ett negativt tal". Använd följande procedur när du vill skapa ett verifieringsmeddelande:

 1. I navigeringsfältet dubbelklickar du på tabellen du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. För ett verifieringsmeddelande för fält markerar du det fält där du lagt till verifieringsuttrycket.

 3. Klicka på Fält i menyfliksområdet och sedan på Verifiering i gruppen Fältverifiering. Klicka sedan på Fältverifieringsmeddelande eller Verifieringsmeddelande för post.

 4. I dialogrutan Ange verifieringsmeddelande skriver du det meddelande som du vill ska visas när uppgifterna inte stämmer med verifieringsuttrycket och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Lägga till ett verifieringsuttryck i en kontroll

Obs!: Verifieringsuttryck är inte tillgängliga för kontroller i Access-webbprogram eller webbdatabaser. Använda fältet eller postverifieringsuttryck i stället, enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

Förutom tabellfält och poster kan även kontroller ha en egenskap för Verifieringsuttryck för att använda uttryck. Anta att du använder ett formulär för att registrera datumintervallet för en rapport, och vill vara säker på att startdatumet inte infaller före 2010-01-01. Du kan då ange egenskaperna Verifieringsuttryck och Verifieringstext för textrutan där du anger startdatumet enligt följande:

Egenskap

Inställning

Verifieringsuttryck

>=#2010-01-01#

Verifieringstext

Det går inte att ange ett datum före 2010-01-01.

Om du försöker att ange ett datum tidigare än 1 jan 2010 visas ett meddelande och med den text som anges i egenskapen Verifieringstext. Om ingen text har skrivits i egenskapsrutan Verifieringstext visar Access ett allmänt meddelande. När du klickar på OK kommer du tillbaka till textrutan.

Tips: Om du anger ett verifieringsuttryck för ett tabellfält används uttrycket i hela databasen där det fältet ändras. Alternativt kan du ange ett verifieringsuttryck för en kontroll på ett formulär. Då används uttrycket endast där det formuläret används. Att ange olika verifieringsuttryck för tabellfält och för kontroller på formulär kan vara användbart om du vill använda olika verifieringsuttryck för olika användare.

Ange ett verifieringsuttryck för en kontroll

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på det formulär eller den rapport som du vill ändra och klickar sedan på Layoutvy eller Designvy på snabbmenyn.

 2. Högerklicka på kontrollen som du vill ändra och klicka på Egenskaper på snabbmenyn.

  Egenskapslistan för kontrollen visas.

 3. Klicka på fliken Alla och sedan i egenskapsrutan Verifieringsuttryck.

 4. Skriv uttrycket eller klicka på Skapa knappen Bild av knapp i egenskapsrutan för att skapa ett uttryck med Uttrycksverktyget.

  Obs!: Du ska inte inleda uttrycket med operatorn =.

 5. Om du vill anpassa texten som visas om en användare matar in data som inte stämmer med verifieringsuttrycket anger du texten som du vill ska visas i egenskapen Verifieringstext.

Överst på sidan

Ange standardvärden för ett tabellfält

Du kan använda ett uttryck om du vill ange ett standardvärde för ett fält i en tabell (ett värde som används i Access för nya poster såvida inget annat värde anges). Anta att du vill att datumet och tiden ska infogas automatiskt i ett fält med namnet Orderdatum när någon lägger till en ny post. Det kan du göra genom att använda följande uttryck:

Nu()

Ange ett standardvärde för ett fält i en tabell

 1. I navigeringsfältet dubbelklickar du på tabellen du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Markera fältkontrollen som du vill ändra.

 3. Klicka på Fält i menyfliksområdet och klicka sedan på Standardvärde i gruppen Egenskaper.

  Access visar dialogrutan för uttrycksverktyget.

 4. Skriv in uttrycket i rutan var noga med att börja uttrycket med ett likhetstecken (=).

Obs!: Om du binder en kontroll till ett tabellfält, och både kontrollen och tabellfältet har standardvärden, gäller kontrollens standardvärde före tabellfältet.

Överst på sidan

Ange standardvärden för kontroller

En annan vanlig plats att använda uttryck är egenskapen Standardvärde för en kontroll. Egenskapen Standardvärde för en kontroll fungerar på ungefär samma sätt som egenskapen Standardvärde för ett fält i en tabell. Om du till exempel vill använda dagens datum som standardvärde för en textruta kan du använda följande uttryck:

Datum()

Det här uttrycket använder funktionen Datum för att returnera dagens datum, men inte tiden. Om du binder textrutan till ett tabellfält, och fältet har ett standardvärde, gäller kontrollens standardvärde före tabellfältet. Det är ofta bättre att ställa in egenskapen Standardvärde för fältet i tabellen. Om du baserar flera kontroller för olika formulär på samma tabellfält gäller då samma standardvärde för alla kontroller, vilket underlättar för en konsekvent datainmatning på varje formulär.

Ange ett standardvärde för en kontroll

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på det formulär eller den rapport som du vill ändra och klickar sedan på Layoutvy eller Designvy på snabbmenyn.

 2. Välj den kontroll som du vill ändra.

 3. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 4. Klicka på fliken Alla på egenskapssidan och klicka sedan i egenskapsrutan Standardvärde.

 5. Skriv uttrycket eller klicka på Skapa knappen Bild av knapp i egenskapsrutan för att skapa ett uttryck med Uttrycksverktyget.

Överst på sidan

Kontrollera vilka makroåtgärder som körs

Ibland vill du kanske få åtgärder utförda bara om ett visst villkor uppfylls. Anta att du vill att en makroåtgärd bara ska köras när värdet i textrutan är större än eller lika med 10. För den här regeln kan du använda ett uttryck i ett Om-block i makrot som definierar villkoret.

Anta att textrutan har namnet Objekt. Uttrycket som anger villkoret är då [Objekt]>=10.

Ett uttryck som används i ett Om-block i ett makro.

Ange ett uttryck i ett Om-block i ett makro

 1. I navigeringsfältet högerklickar du på makrot du vill ändra. Klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka på det Om-block som du vill ändra eller lägg till ett Om-block från fönstret Åtgärdskatalog.

 3. Klicka på den översta raden i Om-blocket.

 4. Ange villkorsuttrycket i rutan eller klicka på Skapa knappen Bild av knapp bredvid uttrycksrutan och starta Uttrycksverktyget.

Obs!: Uttrycket som du anger måste vara booleskt, det vill säga att det endast returnerar Sant eller Falskt. Makroåtgärder inom Om-blocket körs endast om villkoret som returneras är Sant.

Överst på sidan

Gruppera och sortera data i rapporter

Du använder fönstret Gruppera, sortera och summera när du definierar grupperingsnivå och sorteringsordning för data i en rapport. Vanligast är att gruppera eller sortera efter ett fält som väljs från en lista. Om du vill gruppera eller sortera efter ett beräknat värde kan du istället ange ett uttryck.

Gruppering innebär att kombinera kolumner som innehåller identiska värden. Anta att databasen innehåller försäljningsinformation för kontor i olika städer och att en av rapporterna i databasen heter "Försäljning per ort". Data för den rapporten grupperas efter ort i frågan. Den här sortens gruppering gör det lättare att läsa och förstå informationen.

Sortering innebär att använda en sorteringsordning för raderna (posterna) i frågeresultatet. Du kan till exempel sortera poster efter primärnyckelvärden (eller en annan uppsättning värden i ett annat fält) i stigande eller fallande ordning, eller sortera posterna efter ett eller flera tecken i en angiven ordning, till exempel i bokstavsordning.

Ange gruppering och sortering för en rapport

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på den rapport som du vill ändra och klickar sedan på layoutvyn eller designvyn på snabbmenyn.

 2. Klicka på Design i menyfliksområdet och klicka sedan på Gruppera och sortera i gruppen Gruppering och summor.

  Fönstret Gruppera, sortera och summera visas under rapporten.

 3. Lägg till en grupperingsnivå till rapporten genom att klicka på Lägg till en grupp.

 4. Lägg till en sorteringsordning till rapporten genom att klicka på Lägg till en sortering.

  En ny grupperingsnivå eller sorteringsordning visas i fönstret tillsammans med en lista över fält som innehåller data för rapporten. I bilden nedan visas en vanlig grupperingsnivå (gruppering efter kategori) och sorteringsordning (sortering efter tillverkare), samt en lista över tillgängliga fält för gruppering och sortering:

  Välja uttrycksalternativ i fönstret Gruppera, sortera och summera.

 5. Klicka på uttryck i listan över tillgängliga fält om du vill starta uttrycksverktyget.

 6. Ange det uttryck som du vill använda i uttrycksrutan (den övre rutan) i uttrycksverktyget. Se till att du inleder uttrycket med operatorn lika med (=).

Lägga till ett uttryck i en befintlig gruppering eller sortering

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på den rapport som du vill ändra och klickar sedan på layoutvyn eller designvyn på snabbmenyn.

 2. Klicka på den grupperingsnivå eller sorteringsordning som du vill ändra.

 3. Klicka på nedåtpilen bredvid Gruppera efter (för grupperingsnivåer) eller Sortera efter (för sorteringsordningar).

  En lista över tillgängliga fält visas.

 4. Klicka på uttryck längst ned i listan över fälten om du vill starta uttrycksverktyget.

 5. Skriv uttrycket i uttrycksrutan (den övre rutan) i uttrycksverktyget. Se till att du inleder uttrycket med operatorn lika med (=).

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×