Skapa ett startfomulär för arbetsflöde

Du kanske vill att information ska samlas in från den person som startar arbetsflödet och sedan referera till den här informationen senare i arbetsflödet. Anta att du skapar ett arbetsflöde där en dokumentgranskningsuppgift tilldelas. I vissa arbetsflöden av den här typen kan det vara bra att alltid automatiskt tilldela granskningsuppgiften till samma deltagare och att alltid använda samma formel för att beräkna förfallodatum. Men i det här arbetsflödet vill du att personen som startar arbetsflödet manuellt ska ange både granskare och förfallodatum. Du kan konfigurera detta genom att lägga till anpassade fält i initieringsformuläret för arbetsflödet och ange att arbetsflödet måste startas manuellt.

Hur initieringsformulärinformation används i arbetsflöden

Du kan också använda parametrarna i ett initieringsformulär för att ange att arbetsflödet ska inkludera eller exkludera angivna åtgärder eller steg, eller vilka val som ska göras för olika grenar. Du kan också konfigurera arbetsflödet så att information kopieras från initieringsformuläret till det aktuella listobjektet, så att informationen kan refereras till av ett annat arbetsflöde.

I den här artikeln förklaras hur initieringsformulär fungerar och innehåller exempel på och instruktioner för hur du konfigurerar initieringsformulär för en mängd olika syften.

I den här artikeln

Vad är ett initieringsformulär?

Vilka typer av fält finns det i ett initieringsformulär?

Vad är standardvärden och när ska jag använda dem?

Exempel 1: Tillhandahålla information till det aktuella arbetsflödet

Exempel 2: Ange att det aktuella arbetsflödet ska hoppa över eller inkludera ett steg eller en åtgärd

Exempel 3: Tillhandahålla information till ett andra arbetsflöde

Hur kan jag ange eller uppdatera andra värden i det aktuella listobjektet?

Hur kan jag använda en parameter som en dynamisk arbetsflödesvariabel?

Vad är ett initieringsformulär?

Initieringsformuläret är den sida som visas varje gång en person startar ett arbetsflöde manuellt. Standardinitieringsformuläret är mycket enkelt, och innehåller bara namnet på arbetsflödet och två knappar: Starta och Avbryt.

Enkelt startfomulär för standardarbetsflöde

Du kan bygga vidare på det här enkla formuläret genom att lägga till ett eller flera formulärfält. Med de här fälten kan den person som startar arbetsflödet lämna information som behövs för att processerna i arbetsflödet ska kunna slutföras.

Initieringsformuläret kan innehålla så många formulärfält som du väljer att skapa. Formuläret nedan innehåller fält för att ange en granskare och ett förfallodatum.

Initieringsformulär med fälten Granskare och Förfallodatum tillagda

I Office SharePoint Designer 2007 visas initieringsformuläret som en .aspx-sida i mappen för arbetsflödet. Filnamnet för initieringsformuläret motsvarar namnet på arbetsflödet.

.aspx-sida för arbetsflöde visad i mapplista

Ett initieringsformulär är kopplat till webbplatsens standardhuvudsida och innehåller en webbdel för dataformulär för interaktion med arbetsflödet. Initieringsformulärets utseende och layout kan anpassas: du kan till exempel bifoga en annan huvudsida eller ändra formatmallarna. Om du vill ändra vilka fält som ska visas i formuläret, eller ändra format eller standardvärden för ett fält, måste du använda dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde i Arbetsflödesdesignern. Du kan inte ändra formulärfälten på det här sättet genom att redigera webbdelen för dataformulär direkt.

Viktigt!: Om du gör anpassningar i layouten och utseendet i webbdelen för dataformulär (d.v.s. ändringar i hur den ser ut, inte hur den fungerar) kan det vara bra att veta att sådana ändringar försvinner varje gång som arbetsflödet kompileras om. Anpassningar av utseende och layout som du gör på resten av .aspx-sidan bevaras.

Om du skapar ett formulärfält med hjälp av dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde och ändrar formatet för fältet senare kan varningen nedan visas.

Varning om att ändra formattyp för befintligt fält

Om du ändrar fälten i initieringsformuläret och sedan kompilerar om arbetsflödet fortsätter alla instanser av arbetsflödet som körs att köras, men de kan endast referera till de data och dataformat som är tillgängliga i det nya formuläret. Om du vill ta bort eller ändra ett fält (till exempel genom att byta namn på det eller ändra dess format) och en instans av arbetsflödet som körs sedan försöker referera till data som har ett oväntat format eller saknas helt uppstår ett arbetsflödesfel. Det är därför viktigt att inte göra några ändringar som innebär att fält som arbetsflödesinstanser som körs kan försöka referera till tas bort, byter namn eller ändras på annat sätt.

Ibland kan du konfigurera ett arbetsflöde så att information kopieras från ett fält i ett initieringsformulär till ett fält i ett listobjekt. En person som startar ett primärt arbetsflöde kan till exempel ange ett förfallodatum i initieringsformuläret för en dokumentgranskningsuppgift och det primära arbetsflödet kan kopiera det datumet till ett fält för förfallodatum i det aktuella objektet där det datumet senare kan refereras till av ett andra arbetsflöde som skickar påminnelser om förfallodatum. I sådana fall är det viktigt att se till att informationen som anges i initieringsformuläret och kopieras till listobjektfältet inte ändras så länge det andra arbetsflödet fortfarande måste kunna referera till den. Det här är särskilt viktigt att komma ihåg om det andra arbetsflödet pausas eller är inaktivt under en viss tid.

Överst på sidan

Vilka typer av fält finns det i ett initieringsformulär?

I illustrationen nedan visas ett exempel på varje typ av fält i ett initieringsformulär.

Initieringsformulär med ett fält för varje typ

1. Enskild rad med text

2. Flera rader med text

3. Tal

4. Ja/Nej (kryssruta)

5. Val (meny att välja från) som alternativknappar

6. Datum och tid

7. Val (meny att välja från) som nedrullningsbar meny

Du bör välja rätt typ av fält för varje parameter som du skapar:

 • Enskild rad med text    Använd den här fälttypen för korta, fria textsvar.

 • Flera rader med text    Använd den här fälttypen för fria textsvar oavsett längd.

 • Tal    Den här fälttypen är avsedd endast för numeriska värden. Inkludera inte kommatecken i standardvärdet.

 • Datum och tid    För den här fälttypen kan du välja mellan tre standardvärden (ett tomt fält eller datum och tid då objektets skapades eller ett visst datum och en viss tid som du anger) och två visningsformat (endast datum eller datum och tid).

 • Val (meny att välja från)    Den här fälttypen kan visas i formuläret som en nedrullningsbar meny eller som en uppsättning alternativknappar. I båda fallen kan du endast välja en av posterna i listan samtidigt.

 • Ja/Nej (kryssruta)    Om du inte anger standardvärdet för den här fälttypen tilldelas standardvärdet Ja.

Om du anger ett standardvärde visas det i formuläret, oavsett fälttyp.

Här är några saker att tänka på när du arbetar med fält i initieringsformulär:

 • Dataverifiering    De flesta av de fälttyper som för närvarande kan användas i initieringsformulär ger lite eller ingen dataverifiering. Det går till exempel inte att konfigurera ett fält för Datum och tid för att kontrollera om datumet som anges infaller senare än dagens datum. (Naturligtvis kan du inkludera ett arbetsflödessteg för att kontrollera om ett angivet datum infaller inom ett angivet intervall, och att ett e-postmeddelande skickas om avvikelsen till den person som startade arbetsflödet, om det inte gör det, och arbetsflödet sedan stoppas.) Den lägsta nivån av dataverifiering tillhandahålls av fälten Enskild rad med text, Flera rader med text och Tal, och i alla fält accepteras värden som inte överskrider maximalt antal tillåtna tecken. (Även om endast numeriska värden accepteras som standardvärden i fältet Tal kan den person som startar arbetsflödet och fyller i initieringsformuläret ange både numeriska och textbaserade värden.) Den starkaste dataverifieringen görs med fältet Val (meny att välja från, där den person som startar arbetsflödet måste välja något av de förformaterade alternativ som har angetts i formuläret.

 • Fältbeskrivningar och instruktioner    Det finns inte plats för en beskrivning av fältet eller för instruktioner om hur information ska anges i de olika fälten i ett initieringsformulär. Däremot kan du lägga till beskrivningar och instruktioner för hela initieringsformuläret – inklusive instruktioner om vilka fält som måste innehålla ett värde och vilka fält som kan lämnas tomma – genom att redigera .aspx-sidan. Se bara till att du lägger till beskrivningar och instruktioner utanför webbdelen för dataformulär, så att de inte går förlorade när arbetsflödet kompileras om.

 • Intervall med tillgängliga fält    Eftersom ett initieringsformulär inte är kopplat till ett listobjekt, till skillnad från ett anpassat aktivitetsformulär som är kopplat till ett objekt i en aktivitetslista, innehåller inte initieringsformuläret så många typer av formulärfält som det anpassade aktivitetsformuläret gör.

Överst på sidan

Vad är standardvärden och när ska jag använda dem?

När du utformar initieringsformuläret väljer du om du vill ange ett standardvärde för varje parameter som du själv definierar. Om du anger ett standardvärde för en parameter och den person som startar arbetsflödet inte ersätter standardvärdet med ett annat värde används standardvärdet i arbetsflödet.

Om ett värde måste anges för en parameter för att arbetsflödet ska kunna köras korrekt är det därför en bra idé att ange ett standardvärde. I exemplet med arbetsflödet Dokumentgranskning kan du till exempel ange en standardgranskare och en standardprioritetsnivå för initieringsformuläret.

Om ett värde måste anges för ett fält som det inte finns några tillförlitliga eller korrekta standardvärden för är det en bra idé att konfigurera det första steget i arbetsflödet som en kontroll av om det obligatoriska fältet är tomt. Om det är det kan arbetsflödet stoppas, men bara efter att ett e-postmeddelande har skickats till den person som startade det, med förklaringen att han eller hon måste starta en ny instans av arbetsflödet för samma objekt och ange ett värde i det obligatoriska fältet.

Den enda parametern som alltid har ett standardvärde är parametern Ja/Nej (kryssruta), som alltid är inställd på ett standardvärde: antingen Ja eller Nej.

Viktigt!: Om du konfigurerar arbetsflödet så att det startas automatiskt, och du inte anger ett standardvärde för en eller flera parametrar, visas meddelandet nedan som en påminnelse om att arbetsflödet kanske inte körs korrekt om vissa parametrar lämnas tomma.

Varning om att ta med standardvärden för automatstart

Överst på sidan

Exempel 1: Tillhandahålla information till det aktuella arbetsflödet

Om du använder arbetsflödet för att tilldela en uppgift (t.ex. dokumentgranskning i vårt exempel) och du vill att personen som startar arbetsflödet ska kunna välja personer att tilldela uppgiften till kan du lägga till en parameter till initieringsformuläret.

Lägga till ett fält för granskare i initieringsformuläret

Så här lägger du till parametern Granskare:

 1. Kontrollera i Arbetsflödesdesignern att arbetsflödet endast kan startas manuellt och inte automatiskt, och klicka sedan på Initiering.

  Arbetsflöde-designer med inställningar för nytt arbetsflöde

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde.

 3. I dialogrutan Lägg till fält ger du det nya fältet namnet Granskare och klickar sedan på Val (meny att välja från) i rutlistan Informationstyp.

  Dialogrutan Lägg till fält med markeringar

 4. Klicka på Nästa och skriv sedan in e-postadresserna för de granskare som du vill ange som alternativ för den här parametern i rutan Valmöjligheter (ange valmöjligheterna på separata rader).

  Obs!: När du skickar ett e-postmeddelande kan antingen domännamn\användarnamn eller en persons fullständiga e-postadress användas: både NORTHWINDTRADERS\Anna och Anna@Northwindtraders.com skulle kunna användas i fälten Till eller Kopia i ett e-postmeddelande i arbetsflödet.

 5. Ange den granskare som du vill ska användas i arbetsflödet om personen som fyller i initieringsformuläret inte ändrar den här parametern i rutan Standardvärde.

  Viktigt!: Om du inte anger ett standardvärde för ett fält där information måste anges i arbetsflödet, och om den person som startar arbetsflödet inte heller anger ett värde i fältet, fungerar inte arbetsflödet.

 6. I listan Visa som klickar du på antingen Nedrullningsbar meny eller Alternativknappar. (I det här exemplet är Alternativknappar valt.)

  Dialogrutan Lägg till fält med markeringar

 7. Klicka på Slutför och sedan på OK i dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde.

Konfigurera en arbetsflödesåtgärd med en parameter för initieringsformulär

Så här konfigurerar du arbetsflödet så att de deltagare som anges i initieringsformuläret tilldelas dokumentgranskningen:

 1. Klicka på Åtgärder på den sida som motsvarar det steg där du vill söka efter uppgiften i Arbetsflödesdesignern, och klicka sedan på den åtgärd som du vill använda.

  I det här exemplet klickar du på Tilldela en att göra-uppgift.

 2. Klicka på en att göra-uppgift i åtgärden och sedan på Nästa i Guiden Anpassad uppgift, och ger sedan uppgiften namnet Granska dokument.

 3. I rutan Beskrivning skriver du in instruktionerna som ska medfölja uppgiften och klickar sedan på Slutför.

 4. Klicka på dessa användare i åtgärden.

 5. Klicka på Arbetsflödesuppslag i listan Eller välj från befintliga användare och grupper i dialogrutan Välj användare, och klicka sedan på Lägg till.

 6. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Källa: Arbetsflödesdata

  • Fält: Initiering: Granskare

 7. Klicka på OK och klicka sedan på OK igen när du vill stänga dialogrutan Välj användare.

Åtgärden ser nu ut så här:

Aktivitet med båda parametrarna specificerade

Med hjälp av fältet Granskare i initieringsformuläret kan den person som startar arbetsflödet nu ange vem som ska tilldelas uppgiften.

I nästa avsnitt får du reda på hur du använder initieringsformuläret för att fastställa om en viss åtgärd eller en uppsättning åtgärder ska utföras eller inte i arbetsflödet.

Överst på sidan

Exempel 2: Ange att ett steg eller en åtgärd ska hoppas över eller inkluderas i det aktuella arbetsflödet

Ibland vill du kanske att ett steg i arbetsflödet ska köras eller inte köras för ett visst listobjekt baserat på specifik information om objektet. Du kanske till exempel har skapat arbetsflödet Nytt dokument som du kör för alla nya dokument i biblioteket Delade dokument, men vill lägga till en uppgift för dokumentgranskning i arbetsflödet som endast körs på vissa dokument och inte andra.

Lägga till ett fält för att skicka för granskning i initieringsformuläret

Så här lägger du till parametern Skicka för granskning:

 1. Kontrollera i Arbetsflödesdesignern att arbetsflödet endast kan startas manuellt och inte automatiskt, och klicka sedan på Initiering.

  Arbetsflöde-designer med inställningar för nytt arbetsflöde

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde.

 3. I dialogrutan Lägg till fält ger du det nya fältet namnet Skicka för granskning och sedan på Ja/Nej (kryssruta) i listan Informationstyp.

 4. Klicka på Nästa och ange sedan ett standardvärde (om du inte anger ett värde får fältet standardvärdet Ja).

  Dialogrutan Lägg till fält med markeringar

 5. Klicka på Slutför och sedan på OK i dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde.

Lägga till ett villkor i arbetsflödet

Så här konfigurerar du arbetsflödet med värdet Skicka för granskning för att fastställa om det aktuella arbetsflödessteget (i exemplet är det steget då dokumentgranskningsuppgiften tilldelas) ska köras eller inte:

 1. Klicka på Villkor på den sida av arbetsflödet som motsvarar det steg som du vill associera med kryssrutan i Arbetsflödesdesignern och klicka sedan på Jämför datakälla.

 2. Klicka på det första värdet i villkoret och klicka sedan på Visa databindningar Bild av knapp .

 3. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Källa: Arbetsflödesdata

  • Fält: Initiering: Skicka för granskning

 4. Klicka på OK.

 5. Klicka på det andra värdet i villkoret och klicka sedan på Ja i listan.

Villkoret ser nu ut som i bilden nedan.

Arbetsflödessteg som visas villkor med alla parametrar angivna

Med hjälp av kryssrutan i initieringsformuläret kan den person som startar arbetsflödet ange om åtgärderna i det aktuella steget ska utföras eller inte.

I nästa avsnitt får du reda på hur du kopierar information från initieringsformuläret till det aktuella listobjektet så att informationen kan refereras till av ett annat arbetsflöde.

Överst på sidan

Exempel 3: Tillhandahålla information till ett andra arbetsflöde

Om du använder ett andra arbetsflöde som körs i listan Uppgifter för att ange förfallodatum för uppgifter som har skapats med ett första arbetsflöde i en annan lista (i exemplet är detta biblioteket Delade dokument) kan du använda initieringsformuläret för det första arbetsflödet för att ange ett förfallodatum för uppgiften. Mer information om ytterligare arbetsflöden finns i artikeln Skapa ett sekundärt arbetsflöde.

Flöde med förfallodatuminformation genom primärt och sekundärt arbetsflöde

1. Personen som startar det första arbetsflödet anger ett förfallodatum.

2. Initieringsformuläret förser det första arbetsflödet med förfallodatumet.

3. Det första arbetsflödet kopierar förfallodatumet till fältet Förfallodatum för det aktuella listobjektet.

4. Det andra arbetsflödet hämtar förfallodatumet genom att skicka en fråga till listobjektet.

5. Det andra arbetsflödet kopierar förfallodatumet till uppgiftsobjektet.

Meddelanden: 

 • Om ett andra arbetsflöde ska kunna referera till det ursprungliga listobjektet som det första arbetsflödet körs för måste det andra arbetsflödet känna till ID:t för det ursprungliga listobjektet. Endast uppgiftsobjekt som skapades med någon av uppgiftsåtgärderna i arbetsflödet känner automatiskt till listobjektets ID, som lagras i kolumnen Objekt-ID för arbetsflöde i uppgiftslistan. Om det andra arbetsflödet körs på en lista som inte är en uppgiftslista utan behöver referera till det ursprungliga objektet, måste det första arbetsflödet lagra listobjekts-ID:t för det objekt som det körs på i det objekt som skapas och som det andra arbetsflödet körs på. Du kan konfigurera detta genom att lägga till en uppslagskolumn i listan där det andra arbetsflödet körs, där uppslagskolumnen refererar till ID-kolumnen i listan eller biblioteket som det första arbetsflödet körs på. När du konfigurerar det första arbetsflödet så att ett objekt skapas i listan som det andra arbetsflödet körs på mappar du sedan listobjekt-ID:t för det första arbetsflödets aktuella objekt till uppslagsfältet i den andra listan.

 • Om du inte redan har lagt kolumnen Förfallodatum i biblioteket Delade dokument måste du göra det innan du fortsätter med instruktionerna i det här avsnittet. Om du vill ta med både datum och tid i den här kolumnen bör du kontrollera markeringen i avsnittet Ytterligare kolumninställningar på sidan Lägg till kolumner.

  Om du inte vill att fältet Förfallodatum ska visas i formulär, till exempel EditForm.aspx, där andra kan ändra fältets värde, kan du dölja det här fältet från formulär. Om du vill göra det kontrollerar du först att hantering av innehållstyper är tillåtet för listan eller biblioteket (klicka på Avancerade inställningar på sidan Inställningar för listan). Dölj sedan fältet Förfallodatum separat för varje innehållstyp (klicka på en innehållstyp på sidan Inställningar för listan, klicka sedan på kolumnen Förfallodatum och välj sedan Dold (visas inte i formulär)). Det går endast att dölja en kolumn per innehållstyp och inte för en hel lista eller ett helt bibliotek samtidigt.

Lägga till ett fält för förfallodatum i initieringsformuläret

Så här lägger du till parametern Förfallodatum:

 1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde.

 2. I dialogrutan Lägg till fält ger du det nya fältet namnet Förfallodatum och klickar sedan på Datum och tid i rutlistan Informationstyp.

 3. Klicka på Nästa, och kontrollera att alternativknappen Tomt standardvärde är markerad och att Endast datum är markerad i rutan Visningsformat.

  Dialogrutan Lägg till fält med markeringar

 4. Klicka på Slutför och sedan på OK i dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde.

Fältet läggs till i initieringsformuläret.

Initieringsformulär med fälten Granskare och Förfallodatum tillagda

Ange förfallodatum för det aktuella objektet med hjälp av det första arbetsflödet

Så här konfigurerar du arbetsflödet att kopiera värdet för förfallodatum från initieringsformuläret till fältet Förfallodatum i det aktuella listobjektet:

 1. Klicka på Åtgärder i Arbetsflödesdesignern och klicka sedan på Ange fält i aktuellt objekt.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

 2. Klicka på fält i åtgärden och sedan på Förfallodatum i listan.

 3. Klicka på värde, i åtgärden och klicka sedan på Visa databindningar Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Källa: Arbetsflödesdata

  • Fält: Initiering: Förfallodatum

 5. Klicka på OK.

När personen som startar arbetsflödet anger ett förfallodatum (eller förfallodatum och tid) i initieringsformuläret kopieras det värdet till kolumnen Förfallodatum för listobjektet.

Obs!: Den här åtgärden måste utföras i det första arbetsflödet innan uppgiften tilldelas, eftersom det första arbetsflödet pausas omedelbart efter att uppgiften tilldelas, och det andra arbetsflödet skickar en fråga om förfallodatumet medan det första arbetsflödet fortfarande är pausat.

Använda det andra arbetsflödet för att kopiera förfallodatumet till uppgiftsobjektet

Så här konfigurerar du det andra arbetsflödet så att värdet för Förfallodatum kopieras från listobjektet Delade dokument till listobjektet Uppgifter:

 1. Med det andra arbetsflödet öppet i Arbetsflödesdesignern klickar du på Åtgärder på sidan som motsvarar det steg där du vill ange värdet för Förfallodatum för uppgiften och klickar sedan på Ange fält i aktuellt objekt.

 2. Klicka på fält i åtgärden och klicka sedan på Förfallodatum i listan.

 3. Klicka på värde, i åtgärden och klicka sedan på Visa databindningar Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Källa: Delade dokument

  • Fält: Förfallodatum

  • Fält: Delade dokument: ID

  • Värde: Klicka på Visa databindningar Bild av knapp .

   I den andra dialogrutan med namnet Definiera arbetsflödesuppslag som öppnas väljer du följande alternativ:

  • Källa: Aktuellt objekt

  • Fält: Objekt-ID för arbetsflöde

 5. Klicka på OK.

  Den första dialogrutan med namnet Definiera arbetsflödesuppslag ser nu ut som den nedan.

  Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag med alla val gjorda

  Den här sökningen ger instruktionen: ”Gå till kolumnen Förfallodatum i biblioteket Delade dokument, gå sedan till den rad i det biblioteket vars ID matchar det objekt-ID för arbetsflödet som är lagrat i det aktuella objektet i listan Uppgifter och hämta värdet för Förfallodatum från den raden.”

 6. Klicka på OK.

Åtgärden ser nu ut som den nedan.

Aktivitet med båda parametrarna specificerade

När personen som startar det första arbetsflödet använder initieringsformuläret för att ange ett värde för förfallodatum i det aktuella objektet i biblioteket Delade dokument kan det andra arbetsflödet som körs på listan Uppgifter hämta förfallodatumet och använda det för att skicka påminnelser om förfallodatum och andra åtgärder.

Du kan använda de grundläggande procedurerna i det här avsnittet för att ange eller uppdatera andra värden i både det aktuella objektet och uppgiftsobjektet.

Överst på sidan

Hur kan jag ange eller uppdatera andra värden i det aktuella listobjektet?

Om du vill ange eller uppdatera andra värden i det aktuella listobjektet med hjälp av information som anges i initieringsformuläret för arbetsflödet kan du använda samma allmänna process som används i avsnittet Exempel 3: Tillhandahålla information till ett andra arbetsflöde i den här artikeln:

 1. Lägg till en parameter för önskad information i initieringsformuläret.

 2. Konfigurera arbetsflödet så att värdet som anges i fältet i initieringsformuläret kopieras till lämpligt fält i det aktuella listobjektet.

Du kan inkludera villkor som instruerar arbetsflödet om att kopiera eller inte kopiera ett värde under de angivna förhållandena eller att kontrollera ett värde i initieringsformuläret och sedan göra en ändring i ett fält för det aktuella objektet istället för att bara kopiera värdet i initieringsformuläret till det.

Arbetsflödet skulle till exempel kunna kontrollera värdet som anges i fältet Budget i initieringsformuläret och sedan ange ett Budget-fält i det aktuella objektet till antingen Hög eller Låg, beroende på nivån för de beräknade kostnaderna.

Steg med annars-om som anger projekterat budgetvärde

I nästa avsnitt får du reda på mer om hur de värden som ursprungligen angetts i initieringsformuläret kan återställas genom att parametrarna i initieringsformuläret används som lokala arbetsflödesvariabler.

Överst på sidan

Hur kan jag använda en parameter som en dynamisk arbetsflödesvariabel?

De värden som angetts för en parameter i initieringsformuläret av den person som startar arbetsflödet kan ersättas med andra värden när arbetsflödet körs och kan därför användas som lokala variabler i arbetsflödet.

Om det finns en parameter vars värde kan ändras från steg till steg i arbetsflödet – antingen på grund av beräkningar som utförs i själva arbetsflödet eller på grund av något som en person anger i arbetsflödet – kan åtgärden Ange arbetsflödesvariabel för att återställa värdet när det är lämpligt.

I bilden nedan visas till exempel en åtgärd i ett arbetsflödessteg som har konfigurerats för att dynamiskt ändra värdet i ett initieringsformulär:

Arbetsflödessteg inställd för åtgärden att ange arbetsflödesvärde för att ändra förfallodatum för initieringsformulär

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×