Skapa ett diagram med hjälp av webbdelen för diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med webbdelen för diagram kan du skapa och visa ett diagram på en sida. Webbdelar för diagram är praktiska när du vill visa data i linjediagram, stapeldiagram och andra vyer. Med diagram kan du och andra användare snabbt se information om resultat.

När du skapar och lägger till en webbdel för diagram på en sida sker det vanligtvis i flera steg. Först lägger du till en webbdel för diagram på en sida. Sedan ansluter du webbdelen till en datakälla och konfigurerar diagrammet så att data visas i det. Slutligen kan du ändra utseendet på webbdelen om du vill.

I den här artikeln

Fas 1: Lägga till en webbdel för diagram i en webbdelssida

Fas 2: Anslut till en datakälla och konfigurera webbdelen för diagram

Fas 3: Ändra utseende på webbdelen för diagram

Fas 1: Lägga till en webbdel för diagram på en webbdelssida

I det här steget skapar eller öppnar du först en sida för redigering och sedan lägger du till en tom webbdel för diagram på sidan.

 1. Börja med att skapa en sida eller öppna en befintlig sida för redigering.

 2. Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet och klicka sedan på Webbdelar i gruppen Webbdelar.

 3. Klicka på Affärsdata i avsnittet Kategorier.

 4. Klicka på Webbdel för diagram i avsnittet Webbdelar och sedan på Lägg till.

 5. Gå vidare till fas 2: Anslut till en datakälla och konfigurera webbdelen för diagram.

Överst på sidan

Fas 2: Ansluta till en datakälla och konfigurera webbdelen för diagram

I det här steget väljer du en datakällanslutning och konfigurerar webbdelen för diagram.

Obs!: Innan du börjar bör du kontrollera att sidan som innehåller webbdelen för diagram är i redigeringsläge.

 1. Leta reda på webbdelen för diagram som du vill redigera och klicka sedan på Data och utseende.

 2. Öppna guiden Dataanslutning genom att klicka på Anslut diagrammet till data på sidan Guider för dataanslutning och diagramutseende.

 3. Välj en typ av datakälla på sidan Välj en datakälla och klicka sedan på Nästa. Du kan välja bland alternativen som beskrivs i följande tabell:

Alternativ

Beskrivning

Ansluta till en annan webbdel

Använd det här alternativet om du vill ansluta webbdelen för diagram till en annan webbdel som kan skicka data. En sådan webbdel kan till exempel vara ett dokumentbibliotek eller en kontaktlista.

Obs!: Kontrollera att den webbdel som du vill använda redan finns på samma sida som webbdelen för diagram.

Ansluta till en lista

Använd det här alternativet om du vill ansluta webbdelen för diagram till en lista i samma webbplatssamling.

Ansluta till affärsdatakatalogen

Använd det här alternativet om du ansluta webbdelen för diagram till en Business Connectivity Services (BCS) komponent. BCS möjliggör integration med externa data, inklusive affärsprogram. BCS skapar ovanpå affärsdatakatalogen teknik som levererades i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Mer information om BCS finns i Planera för Konnektivitetstjänster för företag.

Ansluta till Excel Services

Använd det här alternativet om du vill ansluta webbdelen för diagram till en Excel-arbetsbok som har publicerats på Excel Services.

 1. På sidan Anslut till datakällan väljer du datakällan du vill använda och klickar på Nästa.

 2. På sidan Hämta och filtrera data förhandsgranskar du de data som ska användas för webbdelen för diagram.

 3. Om du också vill konfigurera parametrar som visar en delmängd data gör du på följande sätt:

  1. Klicka på plustecknet (+) bredvid Filter så att avsnittet Definiera filterparametrar visas.

  2. Välj ett objekt i listan Parameternamn, till exempel en kolumn i datamängden.

  3. Välj en lämplig operatortyp i listan Typ.

  4. I rutan Standardvärde anger du villkoret du vill använda för filtret.

  5. Klicka på Förhandsgranska data om du vill granska filtrerade data.

  6. Upprepa steg 1–6 för varje ytterligare parameter du vill använda för diagrammet.

 4. När du är klar med att förhandsgranska och filtrera data klickar du på Nästa.

 5. På sidan Bind diagram till data kan du ange hur data ska visas. Det gör du genom att ange en kolumn för Y-fält och en annan kolumn för X-fält.

 6. Klicka på Slutför. Diagrammet visas därmed på dess sida.

Överst på sidan

Fas 3: Ändra utseendet på webbdelen för diagram

När du har skapat en webbdel för diagram kan du ändra diagrammets utseende. Du kan till exempel välja en diagramtyp och ange visningsinställningar, till exempel teman, diagramrubriker, diagramförklaringar, axlar och rutnätslinjer.

Obs!: Innan du börjar bör du kontrollera att sidan som innehåller webbdelen för diagram är i redigeringsläge.

 1. Leta reda på webbdelen för diagram som du vill redigera och klicka sedan på Data och utseende.

 2. Öppna guiden Anpassa diagram genom att klicka på Anpassa diagrammet på sidan Guider för dataanslutning och diagramutseende.

 3. På sidan Välj diagramtyp väljer du en diagramtyp på följande sätt:

  1. Klicka på en diagramkategori i avsnittet Kategorier med diagramtyper.

  2. Klicka på en diagrammall i avsnittet Diagrammallar.

  3. Klicka på Nästa.

 4. På sidan Egenskaper för diagrammets utseende väljer du ett tema på följande sätt:

  1. Välj ett tema för diagrammet i listan Tema i avsnittet Utseendetema.

  2. Om listan Ritformat är tillgänglig kan du använda den för att ange hur du vill att objekten i diagrammet ska se ut. Om du till exempel har valt ett cirkeldiagram kan du välja hur cirkelns ytterkanter ska se ut med hjälp av listan Ritformat.

  3. Med listan Genomskinlighet kan du ange hur genomskinliga diagramfärgerna ska vara. Om du till exempel väljer 0 % - Fylld blir diagramfärgerna helt ifyllda och om du väljer 100 % - Osynlig blir diagrammet helt genomskinligt (inga färger visas).

 5. I avsnittet Storlek och format kan du ange bredd, höjd och bildformat för diagrammet.

 6. Klicka på Nästa när du är färdig med att konfigurera egenskaper för diagrammets utseende.

 7. På sidan Egenskaper för diagramelement kan du ange olika inställningar, till exempel diagramrubriker, diagramförklaringar, axlar, rutnätslinjer, dataetiketter och andra egenskaper.
  Om du vill konfigurera en eller flera egenskaper för diagramelement väljer du en flik och gör sedan på följande sätt:

  Rubrik och förklaring

Avsnitt

Procedurnamn

Rubriker

 1. Markera kryssrutan Visa diagramrubrik.

 2. Ange ett namn på diagrammet i rutan Rubrik.

 3. Välj ett teckensnitt, en storlek och ett format för diagramrubriken i listan Teckensnitt.

 4. Välj en färg för diagramrubriken i färglistan.

 5. I avsnittet Läge klickar du på önskad plats för diagramrubriken.

 6. Gör något av följande:

  1. Fortsätt till avsnittet Förklaring.

  2. Klicka på en annan flik, till exempel fliken Axlar och rutnätslinjer.

  3. Klicka på Slutför. Diagrammet visas därmed på dess sida.

Förklaring

 1. Markera kryssrutan Visa förklaring.

 2. Välj ett teckensnitt, en storlek och ett format för diagramförklaringen i listan Teckensnitt för förklaring.

 3. Ange ett namn på diagramförklaringen i rutan Rubrik.

 4. Ange ett teckensnitt, en storlek och en rubrik för diagramförklaringen i listan Teckensnitt för rubrik.

 5. Välj en färg för diagramförklaringsrubriken i färglistan.

 6. Markera kryssrutan Docka mot diagramyta om du vill lägga till diagramförklaringen ovanpå diagrammet.

 7. I listan Format kan du ange om diagramförklaringen ska visas som en tabell, en kolumn eller en rad med element.

 8. I avsnittet Läge klickar du på önskad plats för diagramförklaringen.

 9. Gör något av följande:

  1. Klicka på en annan flik, till exempel fliken Axlar och rutnätslinjer.

  2. Klicka på Slutför. Diagrammet visas därmed på dess sida.

Axlar och stödlinjer

Avsnitt

Procedurnamn

X-Axis
o r
Y-Axis

Obs!: Beroende på vilken diagramtyp som används för diagrammet kan eller kanske inte har möjlighet att formatera en axel eller dess stödlinjer. Till exempel om diagrammet visas som ett cirkeldiagram, det finns inga alternativ tillgängliga på fliken axlar och stödlinjer. Å andra sidan om diagrammet visas som ett liggande diagram, många alternativ är tillgängliga på fliken axlar och stödlinjer.

 1. I listan Visa axel i avsnittet X-axel (eller Y-axel) kan du ange att en axel ska visas eller döljas.

  • Välj Auto eller True om du vill visa axeln.

  • Välj False om du vill dölja axeln.

 2. Gör på följande sätt om du vill visa rubriken för axeln:

  1. Markera kryssrutan Visa axelrubrik.

  2. Ange namnet på axeln i rutan Rubrik.

  3. Välj ett teckensnitt, en storlek och ett format för axelns namn i listan Teckensnitt för rubrik.

  4. I listan Justering anger du var axelns namn ska visas.

 3. Gör på följande sätt om du vill visa elementnamnen på axeln:

  1. Markera kryssrutan Visa axeletiketter.

  2. Välj ett teckensnitt, en storlek och ett format för axeletiketterna i listan Teckensnitt.

  3. Välj en färg för axeletiketterna i färglistan.

  4. I listan Format kan du ändra hur axeletiketterna visas. Du kan till exempel välja ett visst format för datum, om datum används på en axel.

  5. Markera kryssrutan Omvänt om du vill visa axeletiketterna längst upp i diagrammet (i stället för längst ned i diagrammet).

  6. Markera kryssrutan Sammanflätat om du vill visa skuggade bakgrundsrader i diagrammet. Det är praktiskt om diagrammet är stort eller innehåller många staplar eller kolumner.

 4. Om du vill ändra skalan för axeln anger du ett eller flera av följande alternativ för axelinställningar:

  • Markera kryssrutan Starta från noll om du vill ta med noll (0) i värdeintervallet.

  • Markera kryssrutan Logaritmisk skala om du vill ändra skalan för axeln och använda logaritmiska värden i stället för faktiska värden. Det är praktiskt om diagrammet har ett stort intervall av värden, eller när värden med lika stora intervall är tal som ökar exponentiellt (till exempel 1, 10, 100 och så vidare) och inte värden i följd som ökar linjärt (till exempel 1, 2, 3 och så vidare).

  • Markera kryssrutan Sidomarginaler om du vill lägga till ett blanksteg på sidan om det första och sista elementet i diagrammet. Om exempelvis lodräta staplar visas i diagrammet och du markerar kryssrutan Sidomarginaler ökas avståndet mellan kanten på diagrammet och kanten på den första och sista stapeln.

  • Ange ett minsta värde för axeln i rutan Minimum.

  • Ange ett högsta värde för axeln i rutan Maximum.

 5. Gör på följande sätt om du vill visa rutnätslinjer i diagrammet:

  1. Markera kryssrutan Visa linjer för huvudskala. Linjerna för huvudskalan visas som grå heldragna linjer i diagrammet. Linjerna gör att det är enkelt att se ungefärliga diagramvärden.

  2. I rutan Intervall för huvudskalelinjerna anger du en siffra som motsvarar det intervall som du vill använda för huvudskalelinjerna. Om diagrammet visar data i enheter om 100 kan du skriva 100 i rutan.

  3. I listan Skalstreck anger du om och hur skalstreck ska visas i diagrammet. Skalstrecken visas längs en axel och gör det enklare att se ungefärliga diagramvärden.

  4. Markera kryssrutan Visa linjer för delskala om du vill lägga till ytterligare en uppsättning rutnätslinjer i diagrammet. För delskalelinjer används normalt mindre intervall än för huvudskalelinjer.

  5. I rutan Intervall för delskalelinjerna anger du en siffra som motsvarar det intervall som du vill använda för delskalelinjerna.

  6. I listan Skalstreck anger du om och hur skalstreck ska visas i diagrammet. Skalstrecken visas längs en axel och gör det enklare att se ungefärliga diagramvärden.

 6. Gör något av följande:

  1. Fortsätt till avsnittet Sekundär X-axel eller Sekundär Y-axel.

  2. Klicka på en annan flik, till exempel fliken Dataetiketter och brytpunkter.

  3. Klicka på Slutför. Diagrammet visas därmed på dess sida.

Sekundär x-axeln
eller
sekundär y-axeln

En sekundär x-axel visas vanligtvis längst upp i ett diagram medan en sekundär y-axel normalt visas längs diagrammets högra sida.

Obs!: Beroende på vilken diagramtyp som används för diagrammet kan eller kanske inte har möjlighet att visa en sekundär axel eller dess stödlinjer.

 1. I listan Visa axel i avsnittet Sekundär X-axel (eller Sekundär Y-axel) anger du om du vill visa eller dölja den sekundära axeln.

  • Välj Auto eller True om du vill visa axeln.

  • Välj False om du vill dölja axeln.

 2. Gör på följande sätt om du vill visa rubriken för en sekundär axel:

  1. Markera kryssrutan Visa axelrubrik.

  2. Ange namnet på axeln i rutan Rubrik.

  3. Välj ett teckensnitt, en storlek och ett format för axelns namn i listan Teckensnitt för rubrik.

  4. I listan Justering anger du var axelns namn ska visas.

 3. Gör på följande sätt om du vill visa elementnamnen på den sekundära axeln:

  1. Markera kryssrutan Visa axeletiketter.

  2. Välj ett teckensnitt, en storlek och ett format för axeletiketterna i listan Teckensnitt.

  3. Välj en färg för axeletiketterna i färglistan.

  4. I listan Format kan du ändra hur axeletiketterna visas. Du kan till exempel välja ett visst format för datum, om datum används på en axel.

  5. Markera kryssrutan Omvänt om du vill visa axeletiketterna längst upp i diagrammet (i stället för längst ned i diagrammet).

  6. Markera kryssrutan Sammanflätat om du vill visa skuggade bakgrundsrader i diagrammet. Det är praktiskt om diagrammet är stort eller innehåller många staplar eller kolumner.

 4. Om du vill ändra skalan för den sekundära axeln anger du ett eller flera av följande alternativ för axelinställningar:

  • Markera kryssrutan Starta från noll om du vill ta med noll (0) i värdeintervallet.

  • Markera kryssrutan Logaritmisk skala om du vill ändra skalan för axeln och använda logaritmiska värden i stället för faktiska värden. Det är praktiskt om diagrammet har ett stort intervall av värden, eller när värden med lika stora intervall är tal som ökar exponentiellt (till exempel 1, 10, 100 och så vidare) och inte värden i följd som ökar linjärt (till exempel 1, 2, 3 och så vidare).

  • Markera kryssrutan Sidomarginaler om du vill lägga till ett blanksteg på sidan om det första och sista elementet i diagrammet. Om exempelvis lodräta staplar visas i diagrammet och du markerar kryssrutan Sidomarginaler ökas avståndet mellan kanten på diagrammet och kanten på den första och sista stapeln.

  • Ange ett minsta värde för axeln i rutan Minimum.

  • Ange ett högsta värde för axeln i rutan Maximum.

 5. Gör på följande sätt om du vill visa rutnätslinjer i diagrammet:

  1. Markera kryssrutan Visa linjer för huvudskala. Linjerna för huvudskalan visas som grå heldragna linjer i diagrammet. Linjerna gör att det är enkelt att se ungefärliga diagramvärden.

  2. I rutan Intervall för huvudskalelinjerna anger du en siffra som motsvarar det intervall som du vill använda för huvudskalelinjerna. Om diagrammet visar data i enheter om 100 kan du skriva 100 i rutan.

  3. I listan Skalstreck anger du om och hur skalstreck ska visas i diagrammet. Skalstrecken visas längs en axel och gör det enklare att se ungefärliga diagramvärden.

  4. Markera kryssrutan Visa linjer för delskala om du vill lägga till ytterligare en uppsättning rutnätslinjer i diagrammet. För delskalelinjer används normalt mindre intervall än för huvudskalelinjer.

  5. I rutan Intervall för delskalelinjerna anger du en siffra som motsvarar det intervall som du vill använda för delskalelinjerna.

  6. Använd den Skalstreck listan för att ange om och hur skalstreck visas i diagrammet. Skalstreck visas längs en axel så att det blir lättare att se ungefärlig diagramvärden.

 6. Gör något av följande:

  1. Klicka på en annan flik, till exempel fliken Dataetiketter och brytpunkter.

  2. Klicka på Slutför. Diagrammet visas därmed på dess sida.

Dataetiketter och utan brytpunkter

Avsnitt

Procedurnamn

Etiketter

 1. Markera kryssrutan Visa etiketter om du vill visa etiketter, till exempel värden, i diagrammet.

 2. I listan Etikettvärde väljer du vilken typ av etiketter du vill visa. Om du till exempel vill visa värden som finns i en datakälla som används för diagrammet väljer du Visa standardvärden.

 3. Välj ett teckensnitt, en storlek och ett format för dataetiketterna i listan Teckensnitt.

 4. Välj en färg för dataetiketterna i färglistan.

 5. I listan Format kan du ändra hur dataetiketterna visas. Du kan till exempel välja ett visst format för datum, om datum används i diagrammet.

 6. Om du vill visa dataetiketterna i en vinkel i diagrammet anger du en siffra i rutan Etikettvinkel. Siffran du anger motsvarar med hur många graders vinkel (medurs) dataetiketterna ska visas. Om du till exempel vill att dataetiketterna ska visas i en svagt nedåtriktad vinkel kan du skriva 10 i rutan Etikettvinkel.

 7. I listan Etikettjustering kan du ange var dataetiketterna ska visas i diagrammet. Om du till exempel vill visa dataetiketterna utanför de faktiska diagramvärdena väljer du Utanför i listan Etikettjustering.

 8. Gör något av följande:

  1. Fortsätt till avsnittet Brytpunkter.

  2. Klicka på en annan flik, till exempel fliken Hyperlänkar och verktygstips.

  3. Klicka på Slutför. Diagrammet visas därmed på dess sida.

Brytpunkter

 1. Markera kryssrutan Visa brytpunkter om du vill framhäva datapunkter i diagrammet.

 2. I listan Brytpunktsformat väljer du vilken typ av brytpunkt du vill använda.

 3. I rutan Brytpunktsstorlek anger du en siffra för storlek (i bildpunkter) för brytpunkterna du vill använda.

 4. Gör något av följande:

  1. Klicka på en annan flik, till exempel fliken Hyperlänkar och verktygstips.

  2. Klicka på Slutför. Diagrammet visas därmed på dess sida.

Hyperlänkar och verktygstips

Avsnitt

Procedurnamn

Hyperlänkar och Knappbeskrivningar

Du kan lägga till hyperlänkar och verktygstips i tre typer av element i webbdelen för diagram:

 • I en diagramserie (som motsvarar staplar i ett stapeldiagram)

 • I diagramförklaringen

 • I dataetiketterna i diagrammet

Med hjälp av hyperlänkar kan du dirigera diagramanvändare till andra webbplatser som innehåller ytterligare information. Med verktygstips kan du visa mer information i form av kommentarer eller anteckningar i diagrammet.

Obs!: Diagram användare ser bara knappbeskrivningar och hyperlänkar när de placera muspekaren över en viss diagramelement. Till exempel för att se en serie knappbeskrivning eller klickar på en hyperlänk i ett liggande diagram, måste diagram-användaren placera musen över ett fält i diagrammet.

 1. I listan Dataserie väljer du de dataserier som du vill lägga till en hyperlänk eller ett verktygstips för.

  Obs!: Om diagrammet innehåller endast en dataserie, innehåller listan Dataserie endast standard.

 2. I rutan Hyperlänk för serie anger du en webbadress (URL) till en plats, till exempel en webbplats eller en gruppwebbplats. I diagrammet kopplas hyperlänken till serieobjekt, till exempel staplar i ett stapeldiagram.

 3. I rutan Skärmtips för serie anger du information, till exempel en anteckning, som ska visas när en diagramanvändare placerar muspekaren över ett serieobjekt, till exempel en stapel i ett stapeldiagram.

 4. I rutan Hyperlänk för förklaring anger du en webbadress (URL) till en plats, till exempel en webbplats eller en gruppwebbplats. I diagrammet kopplas hyperlänken till diagramförklaringen.

 5. I rutan Skärmtips för förklaring anger du information, till exempel en anteckning, som ska visas när en diagramanvändare placerar muspekaren över diagramförklaringen.

 6. I rutan Hyperlänk för etikett anger du en webbadress (URL) till en plats, till exempel en webbplats eller en gruppwebbplats. I diagrammet kopplas hyperlänken till dataetiketterna i diagrammet.

 7. I rutan Skärmtips för etikett anger du information, till exempel en anteckning, som ska visas när en diagramanvändare placerar muspekaren över en dataetikett i diagrammet.

 8. Gör något av följande:

  1. Klicka på en annan flik, till exempel Rubrik och förklaring.

  2. Klicka på Slutför. Diagrammet visas därmed på dess sida.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×