Office
Logga in

Skapa ett diagram från början till slut

Du kan skapa ett enkelt diagram genom att markera den del av det område som du vill ska vara med i diagrammet. Klicka sedan på den diagramtyp som du vill använda på fliken Infoga i menyfliksgruppen Diagram. Du kan också trycka på Alt+F1 för att Excel ska skapa ett enkelt stapeldiagram automatiskt åt dig. Där finns det flera alternativ för att ändra diagrammet, så att det blir precis som du vill ha det.

Vad vill du göra?

Lära dig om diagram

Skapa eller ändra ett diagram

 1. Skapa ett enkelt diagram

 2. Ändra layout eller format för ett diagram

 3. Lägga till eller ta bort rubriker eller dataetiketter

 4. Visa eller dölja en förklaring

 5. Visa eller dölja diagramaxlar eller stödlinjer

 6. Flytta eller ändra storlek på ett diagram

 7. Spara ett diagram som en mall

Diagramöversikt

Diagram används för att visa serier med numeriska data i ett grafiskt format så att det blir lättare att förstå stora mängder data samt förhållandet mellan olika serier med data.

Om du vill skapa ett diagram i Excel börjar du med att ange numeriska data i ett kalkylblad. Sedan kan du rita upp informationen i ett diagram genom att välja en diagramtyp på fliken Infoga i gruppen Diagram.

Data och diagram i ett kalkylblad

1. Data i ett kalkylblad

2. Diagram som skapats utifrån data i ett kalkylblad

Excel har stöd för många typer av diagram där du kan visa data på sätt som är användbara för målgruppen. När du skapar ett diagram eller ändrar ett befintligt diagram, kan du välja bland en mängd diagramtyper (till exempel ett stapeldiagram eller ett cirkeldiagram) och deras undertyper (till exempel ett staplat stapeldiagram eller ett cirkeldiagram i 3D). Du kan även skapa ett kombinationsdiagram genom att använda fler än en diagramtyp i ett diagram.

Kombinationsdiagram

Exempel på ett kombinationsdiagram med diagramtyperna stapel och linje.

Mer information om de olika diagramtyper som du kan välja i Excel finns i avsnittet Tillgängliga diagramtyper.

Lär känna diagramelement

Ett diagram innehåller många element. Vissa visas som standard medan andra kan läggas till vid behov. Du kan ändra visningen av diagramelement genom att flytta dem i diagrammet, ändra storlek på dem eller ändra formatet. Du kan även ta bort diagramelement som inte ska visas.

Ett diagram och dess element

1. diagramområde i diagrammet.

2. rityta i diagrammet.

3. datapunkter i dataserie som ritas upp i diagrammet.

4. Den vågräta (kategori) och lodräta (värde) axel där data ritas upp i diagrammet.

5. förklaring till diagrammet.

6. En diagram- och axelrubrik som du kan använda i diagrammet.

7. En dataetikett som du kan använda för att visa information om en datapunkt i en dataserie.

Överst på sidan

Ändra ett enkelt diagram efter dina behov

När du har skapat ett diagram kan du ändra elementen i det. Du kanske till exempel vill ändra hur axlarna visas, lägga till en diagramrubrik, flytta eller dölja förklaringen, eller visa ytterligare diagramelement.

Om du vill ändra ett diagram kan du utföra en eller flera av följande åtgärder:

 • Ändra hur axlarna visas i ett diagram    Du kan ange skalan för axlar och anpassa intervallet mellan de värden eller kategorier som visas. Om du vill göra diagrammet mer lättläst kan du även lägga till skalstreck på en axel, och ange intervallet mellan dem.

 • Lägga till rubriker och dataetiketter i ett diagram    Om du vill förtydliga informationen som visas i ett diagram kan du lägga till en diagramrubrik, axelrubriker och dataetiketter.

 • Lägga till en förklaring eller datatabell    Du kan visa eller dölja en förklaring, flytta den eller ändra posterna i den. I vissa diagram kan du även lägga till en datatabell med seriemönster och värdena som visas i diagrammet.

 • Använda särskilda alternativ för varje diagramtyp    Andra alternativ som är tillgängliga för olika diagramtyper är bland annat särskilda linjer (till exempel högsta-lägsta-linjer och trendlinjer), staplar (till exempel uppstaplar, nedstaplar och felstaplar) och databrytpunkter.

Överst på sidan

Använda fördefinierade diagramlayouter och format för att få ett professionellt utseende

I stället för att lägga till eller ändra diagramelement eller formatera diagrammet manuellt kan du snabbt lägga till en fördefinierad diagramlayout och diagramformatering till diagrammet. Excel har många användbara fördefinierade layouter och format och du kan vid behov finjustera en layout eller ett format genom att göra manuella ändringar i de individuella diagramelementen, till exempel i diagrammets diagramområde, rityta, dataserier och förklaring.

När du använder en fördefinierad diagramlayout visas en viss uppsättning diagramelement (till exempel rubriker, en förklaring, en datatabell eller dataetiketter) i en särskild ordning i diagrammet. Du kan välja mellan en rad olika layouter för varje diagramtyp.

När du använder ett fördefinierat diagramformat formateras diagrammet efter det tema som du använder så att diagrammet matchar ditt företags eller dina egna temafärger (en färguppsättning), temateckensnitt (en uppsättning teckensnitt för rubriker och text) och temaeffekter (en uppsättning linjer och fyllningseffekter).

Du kan inte skapa egna diagramlayouter och diagramformat, men du kan skapa diagrammallar som innehåller de layouter och format som du vill ha.

Överst på sidan

Formatera ett diagram

Förutom att använda ett fördefinierat diagramformat kan du enkelt formatera enskilda diagramelement, till exempel brytpunkter, diagramområdet, ritytan och siffror och text i rubriker och etiketter för att ge ditt diagram ett eget snyggt utseende. Du kan använda särskilda figurformat och WordArt-format, och du kan även formatera figurerna och texten för diagramelement manuellt.

Om du vill lägga till formatering kan du utföra en eller flera av följande åtgärder:

 • Fylla i diagramelement    Du kan använda färger, strukturer, bilder och toningar för att dra uppmärksamhet till särskilda diagramelement.

 • Ändra dispositionen av diagramelement    Du kan använda färger, linjeformat och linjetjocklek för att framhäva diagramelement.

 • Lägga till specialeffekter till diagramelement    Du kan använda specialeffekter, till exempel skugga, reflektion, ljussken, mjuka kanter, fasning och 3D-rotation, på elementfigurer som ger diagrammet ett fulländat utseende.

 • Formatera text och siffror    Du kan formatera text och siffror i rubriker, etiketter och textrutor i ett diagram på samma sätt som i ett kalkylblad. Om du vill få text och siffror att verkligen sticka ut kan du till och med använda WordArt-format.

Överst på sidan

Återanvända diagram genom att skapa diagrammallar

Om du vill återanvända ett diagram som du har anpassat som det passar dig kan du spara diagrammet som en diagrammall (*.crtx) i mappen med diagrammallar. När du skapar ett diagram kan du sedan använda diagrammallen på samma sätt som vilken annan inbyggd diagramtyp som helst. Diagrammallar är anpassade diagramtyper – du kan även använda dem för att ändra diagramtypen för ett befintligt diagram. Om du använder en viss diagrammall ofta kan du spara den som standarddiagramtyp.

Överst på sidan

Steg 1: Skapa ett enkelt diagram

Du kan använda de flesta diagram, t.ex. stapeldiagram och liggande diagram, för att illustrera informationen på raderna och kolumnerna i ett kalkylblad i ett diagram. En del diagramtyper (till exempel cirkel- och bubbeldiagram) kräver emellertid en särskild dataorganisation.

 1. Ordna och strukturera den information i kalkylbladet som du vill återge i ett diagram.

  Data kan ordnas i rader eller kolumner – det bästa sättet att visa informationen i diagrammet fastställs automatiskt i Excel. För vissa diagramtyper (till exempel cirkel- och bubbeldiagram) krävs en viss dataorganisation.

  Så här organiserar du data i kalkylbladet

  För den här typen av diagram

  Ordnar du informationen så här

  Stapeldiagram, liggande diagram, linjediagram, ytdiagram, funktionsyta eller polärdiagram

  Liggande stapeldiagram i Excel

  I kolumner och på rader, till exempel:

  År

  Äpplen

  Apelsiner

  Bananer

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Eller:

  Frukt

  2013

  2014

  2015

  Äpplen

  800

  600

  50

  Apelsiner

  600

  700

  90

  Bananer

  50

  90

  150

  Cirkel- eller ringdiagram

  För en dataserie, i en kolumn eller rad med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Eller:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  För flera dataserier, i flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Eller:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Punkt- eller bubbeldiagram

  I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som t.ex:

  X

  Y

  Bubbelstorlek

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Börskursdiagram

  I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter:

  högsta värden, lägsta värden och sista värden

  Så här:

  Datum

  Hög

  Låg

  Stäng

  2002-01-01

  46,125

  42

  44,063

  Eller:

  Datum

  2002-01-01

  Hög

  46,125

  Låg

  42

  Stäng

  44,063

 2. Markera en cell i dataområdet som du vill använda i diagrammet.

  Tips!    Om du bara markerar en cell, använder Excel automatiskt alla celler med data som är placerade direkt intill den cellen. Om de celler som du vill ha med i diagrammet inte ligger intill varandra, kan du markera icke angränsande celler eller cellområden med Ctrl+vänsterklick förutsatt att markeringen bildar en rektangel. Du kan också dölja de rader eller kolumner som du inte vill ha med i diagrammet.

  Tips: Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 3. Gör ett av följande i gruppen Diagram på fliken Infoga:

  • Klicka på diagramtypen och klicka sedan på en undertyp som du vill använda.

  • Om du vill se alla tillgängliga diagramtyper klickar du på Knappbild för att visa dialogrutan Infoga diagram. Sedan klickar du på pilarna för att rulla igenom diagramtyperna.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Tips!    Ett skärmtips med namnet på diagramtypen visas när du placerar muspekaren över en diagramtyp eller undertyp. Mer information finns i Tillgängliga diagramtyper

 4. Som standard infogas diagrammet i kalkylbladet som ett inbäddat diagram. Om du vill lägga till diagrammet som ett separat diagramblad kan du ändra diagrammets placering genom att göra följande:

  1. Aktivera det inbäddade diagrammet genom att klicka på det.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på Flytta diagram i gruppen Plats på fliken Design.

   Bild av menyfliksområdet

  3. Gör något av följande under Välj var du vill placera diagrammet:

   • Klicka på Nytt blad om du vill visa diagrammet i ett diagramblad.

    Tips!    Om du vill ersätta det föreslagna diagramnamnet skriver du ett annat namn i rutan Nytt blad.

   • Om du vill visa diagrammet som ett inbäddat diagram i ett kalkylblad klickar du på Objekt i och väljer ett kalkylblad i rutan Objekt i.

 5. Diagrammet får automatiskt ett namn, till exempel Diagram 1 om det är det första diagrammet du skapar i ett kalkylblad. Gör följande om du vill ändra diagrammets namn:

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka i textrutan Diagramnamn i gruppen Egenskaper på fliken Layout.

   Tips!    Du kanske måste klicka på ikonen Egenskaper i gruppen Egenskaper så att gruppen utvidgas.

  3. Skriv ett nytt namn.

  4. Tryck på RETUR.

Anteckningar    

 • Du kan snabbt skapa ett diagram som baseras på standarddiagramtypen genom att markera den information som du vill använda för diagrammet och sedan trycka på ALT+F1 eller F11. Om du trycker på ALT+F1 visas diagrammet som ett inbäddat diagram och om du trycker på F11 visas diagrammet i ett separat diagramblad.

 • Om du inte behöver ett diagram längre kan du ta bort det. Markera diagrammet genom att klicka på det och tryck sedan på DELETE.

Överst på sidan

Steg 2: Ändra layout eller format i ett diagram

När du har skapat ett diagram kan du genast ändra diagrammets utseende. I stället för att lägga till eller ändra diagramelement eller formatera diagrammet manuellt kan du snabbt lägga till en fördefinierad layout och formatering till diagrammet. Excel innehåller en mängd fördefinierade layouter och format (eller snabblayouter och snabbformat) som du kan välja mellan, och du kan anpassa en layout eller ett format om det behövs genom att manuellt ändra layouten eller formatet för enskilda diagramelement.

Använda en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka någonstans på det diagram som du vill formatera med en fördefinierad diagramlayout.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Snabblayout på fliken Design och välj önskad diagramlayout.

  Bild av menyfliksområdet

  Obs!    När Excel-fönstret har förminskats är snabblayouterna tillgängliga i galleriet Snabblayout i gruppen Snabblayout.

  Tips!    Om du vill visa alla tillgängliga layouter klickar du på Mer Knappbild .

Överst på sidan

Använda ett fördefinierat diagramformat

 1. Klicka någonstans på det diagram som du vill formatera med en fördefinierad diagramformat.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet

  Obs!    När Excel-fönstret har förminskats är diagramformaten tillgängliga i galleriet Snabbformat för diagram i gruppen Diagramformat.

  Tips!    Om du vill visa alla fördefinierade diagramformat klickar du på Mer Knappbild .

Överst på sidan

Ändra diagramelementens layout manuellt

 1. Klicka på det diagramelement där du vill ändra layouten eller gör följande för att välja det från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet så att Diagramverktyg visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och sedan på ett element.

   Bild av menyfliksområdet

 2. I gruppen Etiketter, Axlar eller Bakgrund på fliken Layout klickar du på den diagramelementknapp som motsvarar det diagramelement som du valde och sedan klickar du på det layoutalternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet

  Bild av menyfliksområdet

  Bild av menyfliksområdet

Obs!    De layoutalternativ du väljer tillämpas på det diagramelement som du har markerat. Om du till exempel har markerat hela diagrammet, används dataetiketter för alla dataserie. Om du bara har markerat en enstaka datapunkt, används dataetiketter bara på den markerade dataserien eller datapunkten.

Överst på sidan

Ändra diagramelementens format manuellt

 1. Klicka på det diagramelement där du vill ändra formatet eller gör följande för att välja det från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet så att Diagramverktyg visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och sedan på ett element.

   Bild av menyfliksområdet

 2. Utför en eller flera av följande åtgärder på fliken Format:

  1. Om du vill formatera ett markerat diagramelement klickar du på Formatera markering i gruppen Aktuell markering.

  2. Om du vill formatera formen på ett markerat diagramelement klickar du på det format du vill ha i gruppen Figurformat, eller också klickar du på Figurfyllning, Kontur eller Figureffekter och markerar de formateringsalternativ du vill ha.

  3. Om du vill formatera texten i ett markerat diagramelement med WordArt klickar du på ett format i gruppen WordArt-format. Du kan också klicka på Textfyllning, Textkontur eller Texteffekter och markera de formateringsalternativ du vill ha.

   Obs!    När du har använt ett WordArt-format går det inte att ta bort det. Om du inte vill använda det WordArt-format som du har valt kan du välja ett annat WordArt-format eller klicka på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst för att återgå till det tidigare textformatet.

   Tips!    Om du vill använda vanlig textformatering när du formaterar texten i diagramelement högerklickar du eller markerar texten och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet. Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken).

Överst på sidan

Steg 3: Lägga till eller ta bort rubriker eller dataetiketter

Om du vill göra diagrammet enklare att förstå kan du lägga till rubriker, till exempel diagramrubriker och axelrubriker. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram. Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Du kan även länka diagram- och axelrubriker till motsvarande text i kalkylblad genom att skapa en referens till de cellerna. Länkade rubriker uppdateras automatiskt i diagrammet när du ändrar den tillhörande texten i kalkylbladet.

Om du snabbt vill identifiera dataserie i ett diagram kan du lägga till dataetiketter för datapunkter i diagrammet. Som standard är dataetiketterna länkade till värden i kalkylbladet och uppdateras automatiskt när värdena ändras.

Lägga till en diagramrubrik

 1. Klicka någonstans på det diagram som du vill lägga till en rubrik i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Klicka på Centrerad överlagrad rubrik eller Över diagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Diagramrubrik som visas i diagrammet.

  Tips!    Om du vill infoga en radbrytning, klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

  Tips!    Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken). Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formatera diagramrubrik och därefter välja de formateringsalternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till axelrubriker

 1. Klicka någonstans på diagrammet som du vill lägga till axelrubriker i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill lägga till en rubrik till en primär vågrät axel (kategori) klickar du på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på det alternativ som du vill använda.

   Tips!    Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Rubrik på sekundär vågrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik på den primära lodräta axeln (värde) klickar du på Rubrik för primär lodrät axel och sedan på önskat alternativ.

   Tips!    Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Rubrik för sekundär lodrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik till en djupaxel (serie) klickar du på Rubrik för djupaxel och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

   Obs!    Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Axelrubrik som visas i diagrammet.

  Tips!    Om du vill infoga en radbrytning, klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och klickar på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

  Tips!    Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken). Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formatera axelrubrik och därefter välja de formateringsalternativ som du vill använda.

Anteckningar    

 • Om du växlar till en annan diagramtyp som inte stöder axelrubriker (till exempel ett cirkeldiagram) visas inte längre axelrubriken. Rubrikerna visas igen när du växlar tillbaka till en diagramtyp som stöder axelrubriker.

 • Axelrubriker som visas för sekundära axlar förloras när du växlar till en diagramtyp som inte visar sekundära axlar.

Överst på sidan

Länka en rubrik till en cell i ett kalkylblad

 1. Klicka på den diagram- eller axelrubrik i ett diagram som du vill länka till en kalkylbladscell.

 2. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

 3. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

  Tips!    Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

 4. Tryck på RETUR.

Överst på sidan

Lägga till dataetiketter

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i alla dataserier klickar du i diagramområde.

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i en dataserie klickar du i den dataserie som du vill lägga till en etikett för.

  • Om du vill lägga till en dataetikett för en enskild datapunkt i en dataserie klickar du på den dataserie som innehåller datapunkten som du vill lägga till en etikett för och klickar därefter på datapunkten som du vill lägga till en etikett för.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka sedan på det visningsalternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet

  Obs!    Vilka alternativ för dataetiketter som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp du använder.

Överst på sidan

Ta bort rubriker eller dataetiketter från ett diagram

 1. Klicka på diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande i gruppen Etiketter på fliken Layout:

  • Om du vill ta bort en diagramrubrik klickar du på Diagramrubrik och sedan på Ingen.

  • Om du vill ta bort en axelrubrik klickar du på Axelrubriker, den typ av axelrubrik som du vill ta bort och sedan på Ingen.

  • Om du vill ta bort dataetiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på Ingen.

   Bild av menyfliksområdet

Tips!    Om du snabbt vill ta bort en rubrik eller dataetikett klickar du på den och trycker sedan på DELETE.

Överst på sidan

Steg 4: Visa eller dölja en förklaring

När du skapar ett diagram visas förklaring, men du kan dölja eller flytta den när du har skapat diagrammet.

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja förklaringen i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Förklaring i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja förklaringen klickar du på Ingen.

   Tips!    Om du snabbt vill ta bort en förklaring eller en förklaringspost i ett diagram markerar du förklaringen eller förklaringsposten och trycker på DELETE. Du kan också högerklicka på förklaringen eller förklaringsposten och klicka på Ta bort.

  • Om du vill visa en förklaring klickar du på önskat visningsalternativ .

   Obs!    När du klickar på ett visningsalternativ flyttas förklaringen, och rityta justeras och anpassas automatiskt. Observera att ritytan inte justeras automatiskt om du flyttar eller ändrar storlek på förklaringen med hjälp av musen.

  • Om du vill visa fler alternativ klickar du på Fler alternativ för förklaring och väljer önskat visningsalternativ.

   Tips!    Som standard överlappar inte förklaringen diagrammet. Om du behöver mer utrymme kan du minska diagrammets storlek genom att avmarkera kryssrutan Visa förklaringen utan att överlappa diagrammet.

Tips!    När en förklaring visas i ett diagram kan du ändra de enskilda förklaringsposterna genom att redigera motsvarande data i kalkylbladet. Om du vill visa ytterligare redigeringsalternativ eller redigera förklaringsposter utan att påverka data i kalkylbladet kan du ändra förklaringsposterna i dialogrutan Välj datakälla (fliken Design, gruppen Data, knappen Välj data).

Överst på sidan

Steg 5: Visa eller dölja diagramaxlar eller stödlinjer

När du skapar ett diagram visas primära axlar för de flesta diagramtyper. Du kan aktivera eller inaktivera dem efter behov. När du lägger till axlar kan du ange vilken detaljnivå som ska visas. En djupaxel visas när du skapar ett 3D-diagram.

När värdena i ett diagram varierar kraftigt från dataserie till dataserie, eller när du har blandade datatyper (till exempel pris och volym), kan du rita en eller fler dataserier på en sekundär lodrät axel (värde). Skalan för den sekundära lodräta axeln anger värdena för den associerade dataserien. När du har lagt till en sekundär lodrät axel i ett diagram kan du även lägga till en sekundär vågrät axel (kategori), som kan vara användbar i ett punktdiagram eller bubbeldiagram.

Om du vill göra ett diagram mer lättläst kan du visa eller dölja vågräta och lodräta stödlinjer som sträcker sig från valfria vågräta och lodräta axlar över rityta i diagrammet.

Visa eller dölja primära axlar

 1. Klicka på diagrammet du vill visa eller dölja axlar i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en axel klickar du på Primär vågrät axel, Primär lodrät axel eller Djupaxel (i ett 3D-diagram) och klickar sedan på ett visningsalternativ.

  • Om du vill dölja en axel klickar du på Primär vågrät axel, Primär lodrät axel eller Djupaxel (i ett 3D-diagram) och klickar sedan på Ingen.

  • Om du vill ange detaljerade alternativ för visning och skalning av axlar, klickar du på Primär vågrät axel, Primär lodrät axel eller Djupaxel (i ett 3D-diagram) och sedan på Fler alternativ för primär vågrät axel, Fler alternativ för primär lodrät axel eller Fler djupaxelalternativ.

   Bild av menyfliksområdet

Överst på sidan

Visa eller dölja sekundära axlar

 1. Klicka på dataserien som du vill rita längs en sekundär lodrät axel i diagrammet, eller välj dataserien från en lista med diagramelement på följande sätt:

  1. Klicka på diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och sedan på den dataserie som du vill rita längs en sekundär lodrät axel.

   Bild av menyfliksområdet

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Klicka på Alternativ för serie om det inte är markerat och klicka sedan på Sekundär axel och på Stäng under Rita serie på.

 4. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill visa en sekundär lodrät axel klickar du på Sekundär lodrät axel och sedan på ett visningsalternativ.

   Tips!    Om du vill kunna urskilja den sekundära lodräta axeln lättare, kan du ändra diagramtypen för bara en dataserie. Du kan till exempel ändra en dataserie till ett linjediagram.

 6. Om du vill visa en sekundär vågrät axel klickar du på Sekundär vågrät axel och sedan på ett visningsalternativ.

  Obs!    Det här alternativet blir tillgängligt när du visar en sekundär lodrät axel.

 7. Om du vill dölja en sekundär axel klickar du på Sekundär lodrät axel eller Sekundär vågrät axel och sedan på Ingen.

Tips!    Du kan också klicka på den sekundära axeln som du vill ta bort och sedan trycka på DELETE.

Överst på sidan

Visa eller dölja stödlinjer

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja diagramstödlinjer i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Stödlinjer i gruppen Axlar på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Gör följande:

  • Om du vill lägga till vågräta stödlinjer i diagrammet pekar du på Primära vågräta stödlinjer och klickar sedan på det alternativ som du vill använda. Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Sekundära vågräta stödlinjer.

  • Om du vill lägga till lodräta stödlinjer i diagrammet pekar du på Primära lodräta stödlinjer och klickar sedan på det alternativ som du vill använda. Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Sekundära lodräta stödlinjer.

  • Om du vill lägga till stödlinjer för djup i ett 3D-diagram pekar du på Stödlinjer för djup och klickar sedan på önskat alternativ. Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

  • Om du vill dölja diagramstödlinjer pekar du på Primära vågräta stödlinjer, Primära lodräta stödlinjer eller Stödlinjer för djup (i ett 3D-diagram) och klickar sedan på Ingen. Om diagrammet innehåller en sekundär axel kan du även klicka på Sekundära vågräta stödlinjer eller Sekundära lodräta stödlinjer och sedan på Ingen.

  • Om du snabbt vill ta bort diagramstödlinjer markerar du dem och trycker på DELETE.

Överst på sidan

Steg 6: Flytta eller ändra storlek på ett diagram

Du kan flytta ett diagram till valfri plats på ett kalkylblad eller till ett nytt eller befintligt kalkylblad. Du kan även ändra storlek på diagrammet så att det bättre passar in storleksmässigt.

Flytta ett diagram

 • Om du vill flytta ett diagram drar du det till önskad plats.

Överst på sidan

Ändra storlek på ett diagram

Gör något av följande om du vill ändra storlek på ett diagram:

 • Klicka på diagrammet och ändra sedan storlek på det med storlekshandtagen.

 • Ange en storlek i rutan Figurhöjd och Figurbredd i gruppen Storlek på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet

Tips!    Fler storleksalternativ hittar du om du går till gruppen Storlek på fliken Format och klickar på Knappbild för att öppna dialogrutan Formatera diagramyta. På fliken Storlek kan du välja alternativ för att ändra storlek på, rotera eller skala diagrammet. På fliken Egenskaper kan du ange hur du vill att diagrammet ska flyttas eller hur storleken ska ändras med cellerna i kalkylbladet.

Överst på sidan

Steg 7: Spara ett diagram som mall

Om du vill skapa ytterligare ett diagram som det du just skapade kan du spara diagrammet som en mall som du kan använda som bas för andra liknande diagram

 1. Klicka på det diagram som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips!    Om du inte anger någon annan mapp så sparas filen (CRTX) med mallen i mappen Diagram och mallen blir tillgänglig under Mallar i dialogrutorna Infoga diagram (fliken Infoga, gruppen Diagram, Dialogruteikonen Knappbild ) och Ändra diagramtyp (fliken Design, gruppen Typ, Ändra diagramtyp).

Obs!    En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområdet och sedan på Återställ/matcha format.

Överst på sidan

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×