Skapa en visuell rapport över Project-data i Excel eller Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visuella rapporter kan du visa projektinformation med grafiskt förbättrade pivottabeller i Excel 2010. När projektinformation har exporterats till Excel, kan du anpassa rapporter med Excel 2010 förbättrade pivottabellfunktioner, till exempel filter utsnitt, söka i pivottabeller, miniatyrdiagram i pivottabeller visar trender omedelbart, och OLAP-write-back förbättringar.

I den här artikeln

Tillgängliga visuella rapporter

Skapa en visuell rapport med en mall

Redigera en befintlig visuell rapportmall

Skapa en ny visuell rapportmall

Exportera rapportdata

Tillgängliga visuella rapporter

Rapportmallarna är uppdelade i sex kategorier i dialogrutan Visuella rapporter - skapa rapport, som du öppnar genom att klicka på Visuella rapporter i gruppen Rapporter på fliken Projekt. I följande avsnitt beskrivs de visuella rapporterna i varje kategori.

Du kan även skapa anpassade rapporter. Anpassade rapporter visas i kategorin för de typer av data som används.

Kategorin Aktivitetsanvändning

I följande tabell beskrivs de visuella rapporterna i kategorin Aktivitetsanvändning. Dessa rapporter baseras på tidsfördelad.

Obs!: Tidfastilldelningsdata finns i rapporter i kategorin Tilldelningsanvändning.

Namn

Typ

Beskrivning

Kassaflödesrapport

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett stapeldiagram med kostnader och ackumulerade kostnader som visas över tid.

Rapport för upparbetat värde över tid

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett diagram med faktiska kostnader för utfört arbete, planerat värde (budgeterade kostnader för schemalagt arbete) och upparbetat värde (budgeterade kostnader för utfört arbete) över tid.

Kategorin Resursanvändning

I följande tabell beskrivs de visuella rapporterna i kategorin Resursanvändning. Dessa rapporter baseras på tidfasresursdata.

Obs!: Tidfastilldelningsdata finns i rapporter i kategorin Tilldelningsanvändning.

Namn

Typ

Beskrivning

Kassaflödesrapport

Visio

Använd den här rapporten om du vill visa ett diagram med planerade och faktiska kostnader för projektet över tid. Kostnaderna delas upp i resurstyp (arbete, material och kostnader). En indikator visas om planerade kostnader överstiger originalplanskostnaderna.

Rapport över resurstillgänglighet

Visio

Använd den här rapporten om du vill visa ett diagram över arbetet och resten av tillgängligheten för projektets resurser, uppdelade efter resurstyp (arbete, material och kostnad). En röd flagga visas bredvid alla resurser som är överbelagda.

Sammanfattningsrapport för resurskostnader

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett cirkeldiagram som illustrerar uppdelningen av resurskostnader mellan de tre resurstyperna: kostnader, material och arbete.

Rapport för arbetsresursers tillgänglighet

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett stapeldiagram med total kapacitet, arbete och återstående tillgänglighet för arbetsresurser över tid.

Sammanfattningsrapport för resursarbete

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett stapeldiagram med total resurskapacitet, återstående tillgänglighet och faktiskt arbete i arbetsenheter.

Kategorin Tilldelningsanvändning

I följande tabell beskrivs de visuella rapporterna i kategorin Tilldelningsanvändning. Dessa rapporter är baserade på tidsfasdata, som liknar data i vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning.

Namn

Typ

Beskrivning

Rapport för originalplanskostnader

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett stapeldiagram med originalplanskostnader, planerade kostnader och faktiska kostnader för projektet illustrerade över aktiviteter.

Originalplansrapport

Visio

Använd den här rapporten om du vill visa ett diagram över projekten uppdelade i fjärdedelar, sedan i aktivitet. Den här rapporten jämför planerat arbete och kostnader med originalplansarbete och -kostnader. Indikatorer används för att visa när planerat arbete överstiger originalplansarbete och när planerade kostnader överstiger originalplanskostnader.

Rapport för originalplansarbete

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett stapeldiagram med originalplansarbete, planerat arbete och faktiskt arbete för projektet illustrerat över aktiviteter.

Rapport för budgeterade kostnader

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett stapeldiagram med budgeterade kostnader, originalplanskostnader, planerade kostnader och faktiska kostnader illustrerat över tid.

Rapport för budgeterat arbete

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett stapeldiagram med budgeterat arbete, originalplansarbete, planerat arbete och faktiskt arbete illustrerat över tid.

Rapport för upparbetat värde över tid

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett diagram med faktiska kostnader för utfört arbete, planerat värde (budgeterade kostnader för schemalagt arbete) och upparbetat värde (budgeterade kostnader för utfört arbete) över tid.

Sammanfattningskategorierna Aktivitet, Resurs och Tilldelningar

I följande tabell beskrivs de visuella rapporterna i kategorierna Sammanfattningsaktivitet, Resurssammanfattning och Sammanfattning av tilldelning. Tidsfasdata ingår inte i sammanfattningsrapporter.

Kategori

Namn

Typ

Beskrivning

Sammanfattningsaktivitet

Statusrapport för viktiga uppgifter

Visio

Använd den här rapporten om du vill visa ett diagram som visar arbetet och återstående arbete för både viktiga och mindre viktiga aktiviteter. Datafältet visar procent utfört arbete.

Sammanfattningsaktivitet

Statusrapport för uppgift

Visio

Använd den här rapporten om du vill visa ett diagram över arbetet och procent utfört arbete för aktiviteter i projektet, med symboler som visar när originalplansarbete överstiger arbete, när originalplansarbete motsvarar arbete och när arbete överstiger originalplansarbete. Datafältet visar procent utfört arbete.

Resurssammanfattning

Rapport för återstående arbete

Excel

Använd den här rapporten om du vill visa ett stapeldiagram med återstående arbete och faktiskt arbete för varje arbetsresurs, illustrerat i arbetsenheter.

Sammanfattning av tilldelning

Statusrapport för resurs

Visio

Använd den här rapporten om du vill visa ett diagram över arbetet och kostnadsvärdet för var och en av projektets resurser. Procent utfört arbete visas genom skuggningen i rutorna i diagrammet. Skuggningen blir mörkare när resursen börjar närma sig slutförandet av tilldelat arbete.

Överst på sidan

Skapa en visuell rapport med en mall

 1. Visuella rapporter på fliken Visa i gruppen rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. Klicka på den rapport som du vill skapa på fliken Alla i dialogrutan Visuella rapporter.

  Om rapporten som du vill skapa inte finns med i listan markerar du kryssrutan Inkludera rapportmallar från och klickar därefter på Ändra och bläddra till platsen som innehåller rapporten.

  Tips: Om du vet vilken kategori som innehåller rapporten kan du klicka på kategorins flik för att visa en kortare lista över rapporter. Om du endast vill visa en lista över rapporter som kan öppnas i antingen Excel eller Visio markerar eller avmarkerar du kryssrutan Microsoft Excel eller Microsoft Visio .

 3. Du ändrar nivån för de användningsdata som ingår i rapporten genom att markera År, Kvartal, Månader, Veckor eller Dagar i listan Välj nivån på de användningsdata som ska tas med i rapporten.

  Obs!: Project anger som standard nivån för användningsdata till vad som rekommenderas för projektets storlek. För de flesta projekt är det veckor. Om du väljer att inkludera data på en mer detaljerad nivå minskas rapportprestanda. Bästa prestanda uppnås om du avstår från att ändra datanivån när du visar flera rapporter för samma projekt samtidigt. Den tillfälliga rapportdatabasen som sparas lokalt måste skapas igen om du ändrar datanivån. Om du inte behöver inkludera användningsdata i rapporterna anger du År för datanivån och uppnår bästa möjliga prestanda.

 4. Klicka på Vy om du vill generera rapporten och öppna den i Excel eller Visio.

Överst på sidan

Redigera en befintlig visuell rapportmall

 1. Visuella rapporter på fliken Visa i gruppen rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. Klicka på den rapport som du vill redigera på fliken Alla i dialogrutan Visuella rapporter.

  Tips: Om du vet vilken kategori som innehåller rapporten kan du klicka på kategorins flik för att visa en kortare lista över rapporter. Om du endast vill visa en lista över rapporter som kan öppnas i antingen Excel eller Visio markerar eller avmarkerar du kryssrutan Microsoft Excel eller Microsoft Visio .

 3. Klicka på Redigera mall.

 4. Klicka på de fält som du vill lägga till eller ta bort från rapporten i dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare och därefter på Lägg till, Ta bort eller Ta bort alla för att flytta fält mellan rutorna Tillgängliga fält och Markerade fält eller mellan rutorna Tillgängliga anpassade fält och Markerade anpassade fält.

  Fält i rutorna Markerade fält och Markerade anpassade fält ingår i rapporten.

 5. Klicka på Redigera mall om du vill skapa rapporten med den ändrade listan över fält.

 • I dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare identifieras vissa fält som dimensioner. Det är viktigt att markera färre än sex dimensioner för rapporten. Rapportprestanda minskar avsevärt om du markerar fler än sex dimensioner.

 • Alla fält är inte tillgängliga i alla rapporter. Vissa fält är tillgängliga i Visio-rapporter, men inte i Excel-rapporter.

 • Om du inte hittar det fält som du vill använda i dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare kan det vara sparat i en annan datakategori. Många fält som du till exempel föreställer dig vara sammanfattningsaktivitetsfält är i själva verket sammanfattning av tilldelningsfält.

Överst på sidan

Skapa en ny visuell rapportmall

 1. Visuella rapporter på fliken Visa i gruppen rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. Klicka på Ny mall i dialogrutan Visuella rapporter.

 3. Klicka på Excel om du vill skapa en Excel-mall eller Visio (metriskt) om du vill skapa en Visio-mall i avsnittet Välj program.

 4. Välj vilken typ av data som du vill använda i rapporten i avsnittet Välj datatyp.

  Du inkluderar tidsfasdata genom att markera Aktivitetsanvändning, Resursanvändning eller Tilldelningsanvändning i listan i avsnittet Välj datatyp.

 5. Klicka på Fältväljare.

 6. I dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare håller du ned CTRL och klickar på de standardfält för Project som du vill lägga till i rapporten i rutan Tillgängliga fält.

 7. Klicka på Lägg till om du vill flytta dem till rutan Markerade fält.

 8. Håll ned CTRL och klicka på de anpassade fälten som du vill lägga till i rapporten i rutan Tillgängliga anpassade fält.

 9. Klicka på Lägg till om du vill flytta dem till rutan Tillgängliga anpassade fält.

 • Om du har den engelska versionen av Office Project 2007 installerad kan du skapa en Visio-mall som använder amerikanska enheter.

 • Du tar bort ett fält från rapporten genom att klicka på fältet i rutan Markerade fält eller Markerade anpassade fält i dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare och därefter klicka på Ta bort. Du tar bort alla standardfält och anpassade fält från rapporten genom att klicka på Ta bort alla i avsnittet Markera fält eller Markera anpassade fält.

 • Alla fält är inte tillgängliga i alla rapporter. Vissa fält är tillgängliga i Visio-rapporter, men inte i Excel-rapporter.

 • Om du inte hittar det fält som du vill använda i dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare kan det vara sparat i en annan datakategori. Många fält som du till exempel föreställer dig vara sammanfattningsaktivitetsfält är i själva verket sammanfattning av tilldelningsfält.

 • I dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare identifieras vissa fält som dimensioner. Det är viktigt att markera färre än sex dimensioner för rapporten. Rapportprestanda minskar avsevärt om du markerar fler än sex dimensioner.

 • När du har skapat den visuella rapporten kan du välja att spara den på platsen för standardmallar (c:\Program\Microsoft Office\Templates) eller på en annan plats på datorn eller i nätverket. Mappar som sparas på platsen för standardmallar visas automatiskt i dialogrutan Visuella rapporter - skapa rapport .

 • Om du börjar använda ett annat språkpaket när du har sparat en anpassad mall för en visuell rapport är mallen fortfarande tillgänglig, men inte ifylld. De ursprungliga fältnamnen kan inte identifieras på det nya språket och tas inte med i rapporten.

Överst på sidan

Exportera rapportdata

Du kan välja att bara visa data som ska exporteras i en kategori (OLAP-kub) eller exportera alla projektdata som en rapporteringsdatabas.

Exportera data som en OLAP-kub

 1. Visuella rapporter på fliken Visa i gruppen rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. Klicka på Spara data i dialogrutan Visuella rapporter.

 3. Markera kategorin som innehåller den typ av data som du vill spara i avsnittet Spara rapporteringskub.

 4. Klicka på Fältväljare om du vill ändra de fält som ingår i datalistan som ska exporteras.

 5. Klicka på de fält som du vill lägga till eller ta bort från datalistan som ska exporteras i dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare och därefter på Lägg till, Ta bort eller Ta bort alla för att flytta fält mellan rutorna Tillgängliga fält och Markerade fält eller mellan rutorna Tillgängliga anpassade fält och Markerade anpassade fält.

  Fält i rutorna Markerade fält och Markerade anpassade fält ingår i de exporterade data.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Visuella rapporter - fältväljare och därefter klickar du på Spara kub.

 7. Bläddra till platsen där du vill spara kubdata och klicka sedan på Spara.

 • Kubdata sparas som en CUB-fil.

 • Om du använder kubdata med Visio, kan CUB-filen inte lagras på en nätverksresurs.

Exportera data som en rapporteringsdatabas

 1. Visuella rapporter på fliken Visa i gruppen rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. Klicka på Spara data i dialogrutan Visuella rapporter.

 3. Klicka på Spara databas.

 4. Bläddra till platsen där du vill spara databasen och klicka sedan på Spara.

  Data sparas som en MDB-fil (Microsoft Office Access-databas).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×