Skapa en kopplad katalog

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Publisher innehåller mallar som du kan använda för att enkelt skapa kataloger. Välj en katalogmall och ersätt sedan bilden på platshållaren med en egen bild och skriv in önskad text.

Om du vill skapa större kataloger kan du använda Koppla katalog. Du kan även använda dig av Koppla katalog när du skapar kataloger, fotoalbum eller andra publikationer som visar en eller flera objekt på samma sida. Åtgärdsfönstret för Koppla katalog i Microsoft Office guidar dig genom processen steg för steg.

I den här artikeln

Så här fungerar kopplad katalog

Planera din katalog

Skapa en mall

Ansluta till datakällan

Infoga kopplingsinstruktioner

Slutföra, skriva ut och spara katalogpublikationen

Hur Koppla katalog fungerar

Koppla katalog påminner om att koppla dokument. När du använder Koppla katalog skapar du en mall för kopplade kataloger och sedan kan du kombinera mallen med information från en datakälla för att skapa kopplade sidor.

Datakälla kombinerad med en kopplingsmall för att generera sidor för en publikation

1. Datakälla med samlad information, t.ex. objekt, namn och beskrivningar.

2. Mall för kopplad katalog med område för kopplad katalog och kopplingsfält som är platshållare för postinformation.

3. De kopplade sidorna med flera poster per sida.

Du kan spara en kopplad katalog som en ny publikation eller också kan du lägga till den i slutet av en redan befintlig publikation. Du kan även spara mallen för kopplade kataloger och använda den igen när du uppdaterar informationen i datakällan och skapa ytterligare uppsättningar av kopplade sidor.

Innan du startar

Följande tips hjälper dig att effektivt skapa en kopplad katalog:

 • Börja att koppla en katalog i en ny publikation.

 • Begränsa mallen för kopplade kataloger till en sida.

 • Skapa mallen för kopplade kataloger med det sidformat du vill att den färdiga sidan ska ha.

 • Om du vill lägga till de kopplade sidorna som du skapar längst bak i en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplade kataloger matchar den befintliga publikationen vad gäller:

  • Sidstorlek (höjd och bredd)

  • Sidvisning (en eller två sidor)

  • Publikationstyp (webb eller tryck)

  • Sidriktning (vänster till höger eller höger till vänster)

Överst på sidan

Planera en katalog

Innan du skapar en kopplad katalog bör du fundera över vilken typ av information du vill visa i de färdiga kopplade sidorna.

 • Vill du visa en lista med objekt, namn och priser?

 • Vill du inkludera en beskrivning av varje objekt?

 • Vill du inkludera en bild av varje objekt?

Planera en datakälla

När du bestämt dig för vilken information du vill inkludera i din katalog kan du skapa den datakälla som du kommer att använda för katalogkopplingen. Om du redan har en datakälla kontrollerar du att den rymmer all information du vill ha med i kopplingen.

I åtgärdsfönstret för Koppla katalog kan du använda ett stort antal datakällsformat. Om du inte redan har en datakälla till din koppling kan du skapa en i Publisher. Du kan även skapa en datakälla i ett kalkylblad i Microsoft Office Excel eller i en Microsoft Office Word-tabell.

Datafält som du inkluderar i datakällan motsvarar de kopplingsfält som du infogar i mallen för kopplad katalog.

När du skapar en datakälla skapar du en kolumn för varje typ av information, t.ex. objektnamn, artikelnummer och pris. Varje rad, eller post, motsvarar informationen för ett objekt.

Viktigt!: Kontrollera att datakällorna innehåller ett datafält eller en kolumn för varje typ av information som du vill koppla. Beroende på vad det är för typ av information kan du vara tvungen att göra ändringar i dina data när du har kopplat dem till Publisher. Det är dock bäst att färdigställa informationen innan du börjar.

Om du ska koppla fotografier till dina katalogsidor behöver du skapa en kolumn för sökväg till varje fotografi du planerar att använda. Inkludera inte själva fotografierna eller bildobjekten i din datakälla.

Om du använder Publisher för att skapa datakällan kan du göra det efter att du skapat mallen.

Överst på sidan

Skapa en mall

Nu kan du skapa mallen för kopplade kataloger där du bestämmer vilket utseende din kopplade katalog ska ha när den är klar. När du slutför kopplingen använder du dig av mallen för kopplade kataloger för att skapa kopplade sidor som du kan spara som en ny publikation eller lägga till i slutet på en redan existerande publikation.

Mallen för kopplade kataloger bör ha samma layout (sidstorlek och orientering) som du vill ha på dina färdiga kopplade sidor. Den bör även innehålla all text och grafik som ska finnas med på din slutgiltiga publikation, t.ex. en bakgrundsbild eller namnet på ditt företag.

Om du planerar att lägga till de kopplade sidorna längst bak i en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplade kataloger matchar den befintliga publikationen vad gäller:

 • Sidstorlek (höjd och bredd)

 • Sidvisning (en eller två sidor)

 • Publikationstyp (webb eller tryck)

 • Sidriktning (vänster till höger eller höger till vänster)

Skapa mallen för kopplade kataloger

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Välj vilken storlek du vill ha genom att klicka på Storlek på tomma sidor i åtgärdsfönstret Ny publikation.

  Om du tänker skicka din katalog till en webbplats kontrollerar du se att den har den avsedda skärmupplösningen. Detta gör du genom att välja Storlek på tomma sidor under webbplatser.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn.

 5. Ändra marginalerna i dialogrutan Utskriftsformat och klicka sedan på OK.

 6. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla katalog.

Överst på sidan

Ansluta till en datakälla

När du har formaterat mallen för dina kopplade sidor använder du åtgärdsfönstret Koppla katalog för att skapa eller lokalisera och sedan ansluta till datakällan. Vad du sedan gör beror på om du redan har en datakälla eller om du vill skapa en ny i Publisher.

 1. Gör något av följande under Välj produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog:

 2. Klicka på Nästa: Skapa eller anslut till en produktlista.

Använda en befintlig lista

 1. Leta reda och klicka på den datakälla du vill använda i dialogrutan Välj datakälla.

  Som standard i Publisher sparas alla datakällor i mappen Mina datakällor. Leta i mappen Mina datakällor efter din datakälla.

 2. Klicka på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla du har valt kan andra dialogrutor där du anger specifik information. Om din datakälla t.ex. är ett Excel-kalkylblad som innehåller flera flikar måste du välja den flik som innehåller informationen du vill använda och sedan klicka på OK.

Välja från Outlook-kontakter

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på den lista med kontakter du vill använda i dialogrutan Markera kontakter.

  • Välj den korrekta profilen för de kontakter du vill använda i dialogrutan Välj profil.

 2. Klicka på OK.

Skapa en ny lista

 1. För in informationen för det första objekt eller den första post du vill ha med i din katalog i dialogrutan Ny produktlista.

  Om du vill lägga till eller ta bort kolumner, till exempel om du inte vill inkludera några bilder, klickar du på Anpassa kolumner och gör ändringarna.

 2. När du har angett all information för den första posten klickar du på Ny post. Ange informationen för nästa post och fortsätt sedan tills du har fört in alla poster du vill inkludera.

 3. Klicka på OK när den nya listan är klar.

 4. Ange ett namn för den nya listan i dialogrutan Spara adress och klicka på Spara.

Lägga till fler listor

Om du vill använda mer än en lista i din kopplade katalog kan du lägga till listor.

 1. Klicka på Välj en befintlig lista eller Välja från Outlook-kontakter under Lägg till i produktlista i Produktlista för kopplad katalog beroende på vilken typ av publikation du skapar.

Lägga till fler objekt

Om du vill lägga till några få objekt kan du skapa en lista för dessa objekt och kombinera den med den lista du redan har valt.

 1. Klicka på Skapa en ny lista under Lägg till i produktlista i Produktlista för kopplad katalog.

 2. Ange informationen för det första objekt som du vill ha med i din katalog i dialogrutan Ny produktlista.

  Om du vill lägga till eller ta bort kolumner så att de matchar den lista du använder klickar du på Anpassa kolumner och gör sedan dina ändringar.

 3. När du har angett all information för den första posten klickar du på Ny post. Ange informationen för nästa post och fortsätt sedan tills du har fört in alla poster du vill inkludera.

 4. Klicka på OK när den nya listan är klar.

 5. Ange ett namn för den nya listan i dialogrutan Spara adress och klicka på Spara.

 6. Den nya listan visas automatiskt under Datakällor i dialogrutan Produktlista för kopplad katalog.

Välja de poster du vill inkludera

 1. Gör något av följande i dialogrutan Produktlista för kopplad katalog:

  • Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill inkludera och avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som du vill utelämna.

   Och om du bara vill inkludera ett fåtal poster i listan börjar du med att klicka på Avmarkera alla för att sedan markera de poster som ska inkluderas.

  • Du kan filtrera listan efter ett specifikt kriterium genom att klicka på pilen vid kolumnrubriken och sedan klicka på det värde du vill använda som filter.

   • (Tomma) visar alla poster där motsvarande fält är tomt.

   • Ifyllt visar alla poster där motsvarande fält innehåller information.

    Obs!: Om datakällan innehåller poster med samma information och kolumnen innehåller tio eller färre unika värden, kan du filtrera efter specifik information. Om datakällan till exempel är en lista med egendomar till salu och det finns flera poster med Buffalo som stad/region, kan du filtrera efter Buffalo.

    Enbart de aktuella posterna visas i dialogrutan Produktlista för kopplad katalog. Klicka på (Alla) om du vill visa alla poster igen.

  • Sortera objekt i listan genom att klicka på kolumnrubriken för det objekt du vill sortera efter. Du klickar t.ex. på kolumnrubriken Stad/region om du vill sortera i alfabetisk ordning efter Stad/region.

 2. Klicka på OK för att återvända till åtgärdsfönstret Koppla katalog. Publisher använder nu de poster du angett för kopplingen.

 3. Klicka på Nästa: Skapa kopplade publikationer.

Överst på sidan

Infoga kopplingsfält

Nu är det dags att arrangera den information du vill visa i din publikation. För att skapa sidans layout skapar du kopplingsfält i området för kopplad katalog. Varje kopplingsfält representerar en kolumn i datakällan och området för kopplad katalog visar hur informationen i en av posterna kommer att visas.

Du arrangerar området för kopplad katalog som du vill och anger sedan du hur många gånger kopplingsfältet ska repeteras på varje sida. Om du t.ex. vill visa fyra objekt på varje sida kommer alla objekt att visas på samma sätt beroende på hur du har arrangerat området för kopplad katalog. Du kan justera storleken på varje objekt och du kan ändra storleken på området för kopplad katalog.

Om du infogar kopplingsfält utanför området för kopplad katalog kommer de inte att repeteras när du slutför kopplingen.

Infoga kopplingsfält i området för kopplad katalog

 • Klicka på det första kopplingsfält som du vill infoga under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 • Markera kopplingsfältet i området för kopplad katalog och flytta eller ändra sedan storlek på kopplingsfältet på följande sätt:

  • Om du vill flytta kopplingsfältet, placera muspekaren över kopplingsfältet tills pekaren ändras till pekaren Flytta pekaren Flytta och dra kopplingsfältet till en ny plats.

  • Om du vill ändra storlek på kopplingsfältet, placera muspekaren över ett av handtagen på text eller bildramen tills pekaren ändras till pekaren Ändra storlek på Flytta linjalen och dra sedan musen tills texten har eller bildram den storlek som du vill använda.

 • Klicka utanför kopplingsfältet så att det inte längre är markerat.

 • Upprepa steg 1-3 tills du har infogat alla fält som du vill lägga till från din datakälla.

  Om ett tidigare infogat kopplingsfält är markerat när du infogar ett nytt kopplingsfält kommer Publisher att infoga det nya kopplingsfältet tillsammans med det tidigare infogade.

Formatera kopplingsfält

Du kan formatera informationen i den kopplade katalogen genom att formatera kopplingsfälten i din mall för kopplade kataloger.

 1. I mallen för kopplade kataloger väljer du det fält som innehåller informationen du vill formatera, inklusive kopplingsfälttecknen («« »»).

 2. Klicka på TeckensnittFormat-menyn och välj de alternativ som du vill använda.

Flytta eller ändra storlek på området för kopplad katalog

Om det kopplingsfält du formaterat inte längre passar i området för kopplad katalog kan du ändra storlek på det.

Om du ökar storleken kan det leda till att du får plats med färre objekt eller poster på varje sida.

 1. Klicka på Område för kopplad katalog.

 2. Placera muspekaren över ett av handtagen på Området för kopplad katalog och dra med musen.

 3. I verktygsfältet Layout för Koppla katalog anger du hur många objekt som ska visas på varje sida genom att skriva ned önskat antal nedåt och i sidled.

Slutföra och förhandsgranska mallen

 1. Skriv in eventuell återkommande text eller information som du vill ska visas bredvid informationen från datakällan. Du kan t.ex. infoga en valutasymbol bredvid ett kopplingsfält för ett pris.

 2. För att se de olika sidorna med kopplade data klickar du på pilarna i Förhandsgranska sida.

  Om du bestämmer dig för att inte inkludera ett objekt markerar du objektets kopplade område och klickar sedan på Uteslut det här objektet i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Fortsätt genom att klicka på Nästa: Skapa kopplade publikationer.

Överst på sidan

Slutföra, skriva ut och spara katalogpublikationen

När du slutför kopplingen har du tre alternativ:

 • Du kan skriva ut den kopplade publikationen direkt.

 • Du kan skapa och skriva ut en ny publikation som innehåller det kopplade materialet. Du kan ändra innehållet i denna publikation på samma sätt som du ändrar andra publikationer i Publisher.

 • Du kan lägga till det kopplade materialet i en befintlig publikation.

Om du vill lägga till en framsida och en baksida i publikationen eller om du vill lägga till andra sidor måste du skapa en ny publikation eller lägga till innehållet i en redan befintlig publikation.

Skriva ut den kopplade publikationen

 • Klicka på Skriv ut i åtgärdsfönstret Koppla katalog

  Publisher skriver ut de kopplade sidorna.

Koppla till en ny publikation

Om du vill redigera dina kopplade sidor, spara dem för senare användning eller skriva ut dem senare kan du samla och spara alla dina kopplade sidor som en enskild ny publikation. Publikationen innehåller då faktiska data, till exempel produktnamn och priser, i stället för kopplingsfält.

 • Klicka på Koppla till en ny publikation i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

  Publisher skapar en ny publikation som du kan spara och redigera. Du kan även lägga till fram- och baksidor.

  Om du planerar att skriva ut din katalog som en broschyr kontrollerar du att det totala antalet sidor är delbart med fyra.

 • Klicka på Spara den här publikationen i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 • Ange ett namn för den nya publikationen och klicka sedan på Spara i rutan Filnamn.

 • Om det behövs sparar du de ändringar du gjort i mallen för kopplade kataloger. Du kan använda denna mall igen för att skapa ytterligare kopplade sidor när du behöver uppdatera informationen i datakällan.

Lägga till i en befintlig publikation

Om du redan har försättsblad i en separat publikation eller om du vill placera katalogen i slutet av en längre publikation, kan du lägga till det kopplade innehållet direkt.

Innan du lägger till de kopplade sidorna längst bak i en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplade kataloger matchar den befintliga publikationen vad gäller:

 • Sidstorlek (höjd och bredd)

 • Sidvisning (en eller två sidor)

 • Publikationstyp (webb eller tryck)

 • Sidriktning (vänster till höger eller höger till vänster)

Obs!: Publisher kan inte lägga till kopplade sidor i en öppen publikation. Om du arbetar med publikationen som du vill koppla måste du att spara och stänga den innan du slutför kopplingen.

 1. Klicka på Lägg till i befintlig publikation i åtgärdsfönstret Koppla katalog. Välj sedan den publikation du vill infoga de kopplade sidorna i och klicka på Öppna i dialogrutan Öppna Publikation.

  Publisher lägger då till de kopplade sidorna i slutet av den befintliga publikationen.

  Om du vill ordna om sidorna i din uppdaterade publikation klickar du på sidsorteraren för den sida du vill flytta och drar den sedan till den plats där du vill ha den.

 2. Spara uppdateringarna genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

 3. Om det behövs sparar du de ändringar du gjort i mallen för kopplade kataloger. Du kan använda denna mall igen för att skapa ytterligare kopplade sidor när du behöver uppdatera informationen i datakällan.

Skriva ut och spara katalogpublikationen

Om du har skapat en ny kopplad publikation eller om du har lagt till den kopplade katalogen i en befintlig publikation kan du skriva ut den genom att klicka på Skriv ut i Arkiv-menyn.

Skriva ut din publikation som en broschyr

 1. Välj UtskriftsformatArkiv-menyn.

 2. Klicka på Avancerat under Marginalstödlinjer.

 3. Klicka på Broschyr under Layouttyp.

 4. Justera Bredd och Höjd under Sida så att inställningarna matchar publikationens originaldimensioner.

  Om du inte justerar sidans bredd och höjd placerar Publisher två broschyrsidor på samma orginalsida och då får inte din katalog plats.

Spara dina mallar för att använda dem igen

Det är en bra idé att spara din mall för kopplade kataloger. Du kan använda den igen för att skapa ytterligare uppsättningar av kopplade sidor när du uppdaterar informationen i en datakälla. Så här sparar du en publikation för kopplade kataloger:

 1. Kontrollera att du är i publikationen för kopplade kataloger.

 2. Klicka på SparaArkiv-menyn.

 3. Ge publikationen för kopplade kataloger ett namn och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×