Skapa en extern lista från en SQL Azure-tabell med Konnektivitetstjänster för företag och Säker lagring

Skapa en extern lista från en SQL Azure-tabell med Konnektivitetstjänster för företag och Säker lagring

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som en SharePoint Online-administratör kan du använda tjänster i SharePoint Online för att få åtkomst till data i en Microsoft SQL Azure-databas. Eftersom SQL Azure är en molnbaserad relationsdatabas innebär det att anslutningen finns i molnet. I den här artikeln beskriver vi hur du kan använda SharePoint-tekniker om du vill komma åt data i en SQL Azure-databas utan att skriva kod.

Om du vill använda data från en SQL Azure-databas måste du skapa en extern lista med hjälp av Konnektivitetstjänster för företag (BCS) och Säker lagring. BCS ansluter SharePoint-lösningar till externa data och Säker lagring används för användarautentisering. Genom att använda en extern lista kan du visa en tabells innehåll från SQL Azure i SharePoint Online. Användare kan läsa, redigera och uppdatera alla data i SharePoint Online.

Mer information om hur du använder BCS för att använda externa data finns i Introduktion till externa data.

SQL Azure-databaser är molnbaserade relationsdatabaser som skapas med hjälp av SQL Server-tekniken. Mer information om hur du kommer igång med dessa databaser finns i komma igång med Microsoft Azure SQL databas med hjälp av Microsoft Azure Platform Management Portal

I den här artikeln

Översikt över stegen i processen

Hur BCS och säker lagring fungerar tillsammans

Steg 1: Ange behörigheter för metadatalagring i BCS

Steg 2: Skapa en autentiseringsuppgifter för säker lagring mappning

Skapa målprogram för säker lagring

Lagra autentiseringsuppgifter för målprogrammet

Steg 3: Skapa den externa innehållstypen

Steg 4: Skapa en extern lista

Skapa en extern lista med hjälp av SharePoint Online

Skapa en extern lista med hjälp av SharePoint Designer 2010

Steg 5: Bevilja behörigheter för hantering av ECT

Översikt över stegen i processen

Om du vill skapa en extern lista som du kan använda till att komma åt data från SQL Azure måste du slutföra en sekvens med olika steg.

I följande tabell finns en lista med stegen och vilken programvara som krävs för respektive steg.

Vad kan jag göra?

Var kan jag göra det?

Steg 1: Ange behörigheter för metadatalagring i BCS

Administrationscenter för SharePoint (i SharePoint Online)

Steg 2: Skapa en mappning för Säker lagring

Administrationscenter för SharePoint (i SharePoint Online)

Steg 3: Skapa en extern innehållstyp (ECT)

SharePoint Designer 2010 ELLER Visual Studio

Steg 4: Skapa en extern lista

Administrationscenter för SharePoint (SharePoint Online)

Steg 5: Bevilja behörigheter för hantering av den externa innehållstypen

Administrationscenter för SharePoint (SharePoint Online)

Överst på sidan

Hur BCS och Säker lagring fungerar tillsammans

Konnektivitetstjänster för företag (BCS) ansluter till data i en extern datakälla. Du kan visa data i en extern lista och hantera informationen med en extern resurs. Med BCS kan du ansluta SharePoint-lösningar till två typer av källor:

 • En SQL Azure-databas

 • En WCF-webbtjänst som fungerar som en slutpunkt för en annan typ av datalagring

I SharePoint Online kan du, med hjälp av BCS, få åtkomst till en extern datakälla genom att använda Säker lagring. Säker lagring behåller krypterade kopior av autentiseringsuppgifter. På så vis kan en SharePoint Online-administratör koppla en SharePoint-grupp till ett enda SQL Azure-konto som kan komma åt måldatabasen. När en SharePoint-användare bläddrar igenom data i den externa listan använder Säker lagring det associerade SQL Azure-kontot vid hämtning av SQL-data.

Tekniken bygger på att en SharePoint Online-administratör definierar en extern innehållstyp (ECT) i SharePoint Designer eller i Visual Studio. Sedan kan någon med lämplig behörighet skapa en extern lista på en SharePoint Online-webbplats genom att referera till den externa innehållstypen. Användare med lämplig behörighet kan visa och uppdatera listan.

Obs!: SharePoint Online stöder inte användning av externa listor.

I den här bilden visar hur anslutningarna mellan olika element inträffar:

Diagram som visar anslutningen mellan en användare, SharePoint Online och en extern datakälla i SQL Azure

I listan nedan beskrivs stegen i anslutningsprocessen. Varje steg i den här listan motsvarar en siffra i föregående diagram.

 1. Användaren loggar in på SharePoint Online och öppnar en extern lista. BDC-tjänsten (Business Data Connectivity) i SharePoint Online frågar den externa innehållstypen efter den lista i BDC-metadatalagringen som innehåller listan. Frågan gäller följande information: hur åtkomst till det externa systemet går till, vilka åtgärder som stöds och vilka autentiseringsuppgifter som ska användas.

 2. BDC-tjänsten sänder under körning begäran (SOAP över HTTP) till ändpunkten på SQL Azure WCF-tjänsten (Windows Communication Foundation).

 3. SQL Azure-tjänsten returnerar data i ett SOAP-kuvert.

 4. SharePoint Online-webbplatsen visar den externa listan i användarens webbläsare. Användaren kan sedan utföra alla konfigurerade åtgärder på den datakälla som han eller hon har behörighet för.

Överst på sidan

Steg 1: Ange behörigheter för metadatalagring i BCS

Gör det här steget genom att följa anvisningarna i Ange behörigheter för BCS-metadatalagringen för en Business Connectivity Services lokala lösning i SharePoint 2013.

När du är klar med stegen i den här proceduren går du tillbaka till den här sidan och börjar med Steg 2: Skapa en mappning med autentiseringsuppgifter för Säker lagring.

Steg 2: Skapa en mappning med autentiseringsuppgifter för Säker lagring

Vanligtvis när du skapar en mappning av autentiseringsuppgifter i Säker lagring mappar du flera SharePoint-användare till ett enda SQL Azure-konto. Du kan använda en SharePoint-grupp eller bara en lista med alla användarnamn. SQL Azure-kontot har de behörigheter som krävs för att få åtkomst till måldatabastabellen. Databasen du vill komma åt i SQL Azure kallas Målprogram för säker lagring eller bara Målprogram.

Tips: Kontrollera att du har SQL Azure autentiseringsuppgifter redo. Dessa uppgifter ska användas när du skapar mappningen mellan SharePoint-användare och en SQL Azure-konto.

Skapa målprogram för Säker lagring

Om du vill skapa ett målprogram för Säker lagring ska du följa de här stegen.

 1. Gå till URL-adressen till administrationscentret för SharePoint i SharePoint Online.

 2. Klicka på Säker lagring.

 3. Klicka på Nytt i menyfliksområdet om du vill öppna sidan där du kan ange inställningarna för ett målprogram.

 4. Gör följande i avsnittet Inställningar för målprogram:

  • Under Målprogram-ID anger du ett värde för ett unikt ID. Detta ID mappar den externa innehållstypen med inloggningsuppgifter som krävs för att autentisera användaren. Du kan inte ändra Målprogram-ID efter att du har skapat målprogrammet.

  • Under Visningsnamn anger du ett användarvänligt namn för målprogrammet.

  • Under E-postadress för kontakt anger du den e-postadress som du vill att personer ska använda om de har en fråga om målprogrammet (det externa datasystemet).

  • Kontrollera att värdet är inställt på Begränsad grupp under Mål-programtyp. Gruppen begränsad innebär att den säkra lagringen innehåller en mappning som ansluter en grupp med SharePoint-användare till ett enda, externa data som kan utföra åtgärder på personens vägnar. Dessutom är en begränsad grupp programtyp begränsad till det angivna externa datasystemet.

 5. I avsnittet Fält för autentiseringsuppgifter anger du fältnamnen som du vill använda för användarnamnet och lösenordet till det externa datasystemet. Som standard använder Säker lagring ett Windows-användarnamn och ett Windows-lösenord. Vi rekommenderar att du godkänner de här värdena. Du kan inte redigera dessa Fälttyper efter att du har skapat programmet.

  Skärmdump av avsnittet Fält för autentiseringsuppgifter på egenskapssidan Målprogram för säker lagring. I de här fälten kan du ange inloggningsuppgifter till målprogrammet

 6. I avsnittet Administratörer för målprogram, i fältet Administratörer för målprogram anger du namnet på en grupp eller en lista med användare som kan redigera det här målprogrammet. Du kan också söka på gruppnamnet i Microsofts onlinekatalogserver. Vanligtvis innehåller det här avsnittet namnet på SharePoint Online-administratören eller den globala administratören.

 7. I avsnittet Medlemmar, i fältet Medlemmar anger du namnet på den grupp som ska använda målprogrammet. Generellt sett är det här en grupp från Microsofts tjänst för onlinekataloger (MSODS).

  Om du är en global administratör kan du skapa grupper i MSODS i administrationscentret i Office 365.

 8. Klicka på OK om du vill skapa målprogrammet och återvända till sidan Säker lagringstjänst.

Lagra autentiseringsuppgifter för målprogrammet

Efter att du har skapat målprogrammet är du redo att ange inloggningsuppgifterna som Säker lagring använder till att få åtkomst till externa data. Följ stegen om du vill ange autentiseringsuppgifter

 1. Klicka på Säker lagring i administrationscenter för SharePoint

 2. Klicka på pilen bredvid det nya målprogrammet och markera sedan Ange autentiseringsuppgifter.

 3. I dialogrutan Ange behörighet för målprogrammet för säker lagring (Grupp) anger du kontots användarnamn och lösenord. Kontot måste ha åtkomst till måldatabasen. I följande bild är användarnamnet Windows-användarnamnet och lösenordet Windows-lösenordet.

  Viktigt!: Spara den här informationen på en säker plats för framtida bruk. När du har angett de här autentiseringsuppgifterna kan de inte hämtas av en administratör.

  Skärmdump som visar dialogrutan Fält för autentiseringsuppgifter som du använder när du skapar ett Målprogram för säker lagring. I skärmdumpen finns standardvärdena, Windows-användarnamnet och Windows-lösenordet.

Överst på sidan

Steg 3: Skapa den externa innehållstypen

Du kan skapa en extern innehåll typ (extern Innehållstyp) med hjälp av Microsoft Visual Studio eller genom att använda Microsoft SharePoint Designer 2010. Den här proceduren beskrivs hur du skapar en extern Innehållstyp i SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 är tillgänglig som du kan hämta gratis från Microsoft Download Center.

Du bör vara en SharePoint Online-administratör eller en global administratör för att utföra den här uppgiften.

Följ stegen om du vill skapa en ECT.

 1. Starta Microsoft SharePoint Designer.

 2. Klicka på knappen Öppna webbplats om du vill öppna SharePoint Online gruppwebbplatsen vid webbplatssamlingens rot. URL-Adressen för samlingen rot ser ut ungefär så här exempel-URL: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online kan visas en uppmaning till giltiga autentiseringsuppgifter.

  Meddelanden: 

  • Om SharePoint visar en uppmaning om att lägga till en ny användare ska du se till att du använder ett användarkonto med tillräcklig behörighet. Användarkontot måste kunna utföra och testa BCS-ändringar på SharePoint Online-webbplatsen. Vanligtvis utför SharePoint Online-administratören eller den globala administratören de här stegen.

  • Om du vill ändra till en annan användare klickar du på Lägg till en ny användare. Klicka på Personligt eller Organisation och logga sedan in på sidan som SharePoint Online-administratör eller global administratör och Logga in.

 3. Efter att webbplatsen har öppnats klickar du på Externa innehållstyper i trädet Platsobjekt till vänster i programfönstret.

 4. Markera fliken Externa innehållstyper och klicka sedan på Externa innehållstyp om du vill börja skapa.

 5. I avsnittet Information om extern innehållstyp på sidan ändrar du Namn och Visningsnamn. Kontrollera att det du anger under Namn är beskrivande. Visningsnamn är ett användarvänligt namn på den externa innehållstypen.

 6. Markera hyperlänken Klicka här om du vill identifiera externa datakällor och definiera åtgärder du vill öppna sidan Åtgärdsdesigner. Skärmdump av rutan Information om extern innehållstyp och länken Klicka här om du vill identifiera externa datakällor och definiera åtgärder, som används för att upprätta en BCS-anslutning.

 7. Klicka på Lägg till anslutning om du vill öppna dialogrutan Val av extern datakälltyp.

 8. Välj SQL Server om du vill få åtkomst till SQL Azure-databasen.

  Skärmdump av dialogrutan Lägg till anslutning där du kan välja en datakälltyp. I så fall är typen SQL Server, som du kan använda till att ansluta till SQL Azure.

  Obs!: Du kan inte använda lokala datakällor som .NET med SharePoint Online. Dessutom kan du inte använda en lokal SQL Server-datakälla med SharePoint Online.

 9. Om du väljer SQL Server anger du följande:

  • Namn på databasserver

  • Databasnamn

  • Namn

   Viktigt!: 

   • URL-Adressen som du använder för att få åtkomst till databasen innehåller den fullständigt kvalificerade servernamn. Om du har åtkomst till databasen via https://aaapbj1mtc.database.windows.net är fullständigt kvalificerade namnet på servern aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Om du loggar in på en högre nivå, till exempel via hanteringsportalen för Microsoft Azure, kan du se det fullständigt kvalificerade servernamnet. På portalsidan, under Prenumerationer, klickar du på din prenumerations namn. Expandera sedan din prenumeration och servernamnet under Fullständigt kvalificerat servernamn. Databasernas namn visas under respektive servernamn.

   Skärmdump på dialogrutan SQL Server-anslutning där du kan fylla i namnet på din SQL Azure-databasserver och använda Anslut med personifierad anpassad identitet till att ange ditt Program-ID för säker lagring.

   I dialogrutan SQL Server-anslutning markerar du Anslut med personifierad anpassad identitet. Sedan anger du ditt program-ID för säker lagring i textrutan Program-ID för säker lagring för måldatabasen och klickar sedan på OK.

 10. Om du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter för att få åtkomst till den externa datakällan anger du korrekt Användarnamn och Lösenord för att komma åt det externa datasystemet. Anslut sedan genom att klicka på OK.

  På fliken Utforskaren för datakällor kan du visa en lista med tabeller som är tillgängliga från SQL Azure-databasen. Om du vill visa en lista med möjliga åtgärder för tabellen öppnar du tabellens snabbmeny.

  Du kan välja särskilda åtgärder som Ny objektläsningsåtgärd och Ny uppdateringsåtgärd för tabellen, annars kan du helt enkelt välja Skapa alla åtgärder.

  Skärmdump på Tailspintoys-databasen i SharePoint Designer. Om du högerklickar på tabellnamnet visas en meny där du kan välja vilka åtgärder du vill skapa.

 11. Klicka på Skapa alla åtgärder om du vill öppna en guide och klicka sedan på Nästa.

  På sidan Egenskaper för åtgärden i guiden, i rutan Fel och varningar kan du läsa om problem. Det är viktigt att du löser rapporterade problem som du ser. Du måste till exempel kanske välja ett fält att visa i en väljarkontroll för externa objekt. För en kundtabell kan du välja kundnamnet.

  Skärmdump på dialogrutan Alla åtgärder som förklarar att du har valt att skapa alla egenskaper som krävs för behörigheterna Skapa, Läsa objekt, Uppdatera, Ta bort och Läsa lista.

  Viktigt!:  Guiden kan visa ett varningsmeddelande om unika obligatoriska fält finns i måltabellen, till exempel "KundID". Det här gäller om det angivna fältet är obligatoriskt och unikt i tabellen, till exempel en primärnyckel.

  Skärmdump 2 på dialogrutan Alla åtgärder i SharePoint Designer. Den här sidan visar varningar som förklarar inställningar för nyckelegenskaper i listan.

  Obs!: Mer information om hur du definierar filter i externa innehållstyper finns Så här: definiera filter för väljaren för externt element kontroller .

 12. Tryck på Slutför om du vill godkänna åtgärdsegenskaperna som du har konfigurerat. Åtgärderna visas i SharePoint Designer som en lista med ECT-åtgärder.

När det här steget är slutfört är du redo att skapa en extern lista med data från den externa källan.

Steg 4: Skapa en extern lista

Du kan skapa en extern lista med SharePoint Designer eller genom att lägga till en extern lista som ett program på SharePoint Online-gruppwebbplatsen. Här beskriver vi hur du kan skapa en extern lista från en gruppwebbplats i SharePoint Online.

Skapa en extern lista med SharePoint Online

 1. Gå till SharePoint Online-gruppwebbplatsens startsida.

 2. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Lägg till ett program.

 3. På sidan Dina program anger du Extern lista i sökdialogrutan.

 4. Öppna dialogrutan Lägga till extern lista genom att dubbelklicka på rutan Extern lista.

 5. Ange namnet på listan i rutan Namn.

 6. I rutan Extern innehållstyp anger du det namn som du vill använda. Det här kan till exempel vara namnet på den externa innehållstypen som du skapade i SharePoint Designer. Du kan även klicka på databasikonen om du vill leta reda på namnet på en extern innehållstyp.

 7. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Skapa en extern lista med SharePoint Designer 2010

 1. Klicka på Skapa listor och formulär i menyfliksområdet i SharePoint Designer 2010.

  SharePoint Designer kan visa ett meddelande om att "Den externa innehållstypen måste sparas om listor och formulär ska skapas". Spara den externa innehållstypen genom att klicka på Ja.

  I den dialogrutan Skapa lista och formulär för databasnamn kunder, Skriv ett beskrivande namn för den externa listan i textrutan Namn. Om du har skapat en extern Innehållstyp för databastabell ”kunder” kan du till exempel använda ”leksaksladan kunder” i listnamn.

 2. Markera en Läs objekt-åtgärd från listan med åtgärder.

 3. Ange namnet på SQL Azure-databasen i textrutan Systeminstans.

  Dialogrutan Skapa lista och formulär med alternativet att skapa en extern lista valt, med alla fyra fält ifyllda.

 4. Klicka på OK och sedan på Spara för att skapa den extern listan på SharePoint Online-webbplatsen.

Steg 5: Bevilja behörigheter för hantering av den externa innehållstypen

Du måste bevilja behörigheter till personer som ska använda listan för att slutföra konfigurationen av den externa listan. Följ stegen om du vill bevilja behörigheter.

 1. Gå till administrationscenter för SharePoint och klicka sedan på bcs.

 2. Markera Hantera BDC-modeller och externa innehållstyper.

 3. Markera kryssrutan bredvid namnet på den externa innehållstyp som du just har skapat och klicka sedan på Ange objektbehörigheter.

  Viktigt!: Du måste tilldela behörigheter för hantering av den externa innehållstypen manuellt till en SharePoint Online-administratör eller till en global administratör med kommandot Ange objektbehörigheter. Om du inte uttryckligen tilldelar de här behörigheterna kommer administratörerna inte ha behörighet att hantera den externa innehållstypen.

  Skärmdump på administrationscentret för SharePoint Online under BCS med knappen Ange objektbehörigheter i menyfliksområdet.

 4. I dialogrutan Ange objektbehörigheter markerar du kryssrutan för alla behörigheter (Redigera, Kör, Kan markeras i klienter och Ange behörigheter) som SharePoint Online-administratören behöver.

  Obs!:  Se till att minst en användare eller grupp har rättigheter för Ange behörigheter. Om du inte tilldelar någon de här behörigheterna kan det bli så att du skapar en ohanterlig BCS-anslutning.

  Skärmdump på dialogrutan Ange objektbehörigheter i SharePoint Online. Använd den här dialogrutan om du vill ange behörigheter för en angiven extern innehållstyp.

 5. Markera Sprid behörigheter till alla metoder för den här externa innehållstypen. Det här alternativet skriver över befintliga behörigheter.

  Obs!:  Om du vill lägga till en grupp som kan använda de externa listorna måste du också ge gruppen behörigheten Kör. Då kan användare i gruppen köra en fråga till den externa källan och visa resultaten i SharePoint.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×